منبع تحقیق درباره معادلات ساختاری، متغیر مستقل، تحلیل داده، مدل معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

n Hospitality & Tourism, 11:147–161.

اولویت اول من در خرید مواد غذایی، این برند است

به نظرم محصولات این برند فوق العاده هستند.

به نظرم این برند بهترین برند موجود در مواد غذایی است.

رضایت برند
3
تا به امروز شکایتی از محصولات این برند نداشتهام
19-17

“Whence customer loyalty?”, Oliver, R. L., Journal of Marketing (1999).

این برند انتظارات من را برآورده کرده است.

به نظرم خرید محصولات این برند درست و عاقلانه بوده است

اعتماد برند
4
محصولات این برند همانند آنچه وعده داده شده بود میباشد
23-20

“Does brand trust matter to brand equity?”, Delgado-
Ballester and Munuera Aleman. Journal of Product & Brand Management (2005).

این برند من را نا امید نمیکند

من به این برند اعتماد دارم

ترجیح میدهم ارتباطم با این برند به صورت بلند مدت ادامه داشته باشد

نگرش به برند
3
احساس خوبی نسبت به این برند دارم.
26-24

“How to Align your Brand Stories with Your Products,” Hung-Chang Chiu et al, Journal of Retailing (2012)

برند مورد نظر از نظر من جذاب است.

برند مورد نظر از نظر من دوست داشتنی است.

وفاداری به برند
5
تبلیغات سایر برندها از علاقه من نسبت به این برند نمیکاهد
31-27

“The Behavioral Consequences of
Service Quality”, Zeithaml, Valarie A., Leonard L. Berry, and A. Parasuraman. Journal of Marketing (1996).

من خرید این برند را به دیگران توصیه میکنم

افزایش قیمت محصولات این برند تأثیری بر خرید من از این برند ندارد

من حاضر نیستم این برند را با هیچ برند دیگری عوض کنم

من از این برند خرید میکنم حتی اگر برندهای دیگر دارای همین ویزگیها و قیمت پایین تر باشد

قصد خرید
3
احتمال دارد که من این برند را خریداری نمایم.
34-32

“The Effects of Sponsor Relevance on Consumer Reactions to
Internet Sponsorships”, Rodgers, Shelly, JA, 32 (4), 67-76 (2004)

من میخواهم اطلاعات بیشتری در مورد این برند کسب نمایم.

من علاقمند به خرید برند هستم.

3-6- بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش
یک آزمون خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد. مهمترین موارد ذکر شده در این ویژگیها، روایی و پایایی است. (آذر و مؤمنی، 1387) که در اینجا به بررسی این دو مورد پرداخته میشود. اگر پرسشنامه دارای این دو معیار باشد این بدان معنی است که میزان یا درصد اشتباه محقق در اندازهگیری ملاکها و عوامل مورد نظر، اگرصفر نباشد به حداقل ممکن میرسد. به طوری که هر چه میزان اشتباه محقق در مورد ملاکها و عوامل اندازهگیری کمتر باشد اعتبار و قابلیت آن در اندازهگیری بیشتر میباشد. اعتبار در اندازهگیری را روایی و قابلیت اعتماد را پایایی گویند. ابزار سنجش باید از روایی و پایایی برخوردار باشد تا محقق بتواند دادههای مناسب با تحقیق را گردآوری نماید. ابزار سنجش و آزمونهای استاندارد و میزان شده معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند.
3-6-1- تعیین روایی68(اعتبار) پرسشنامه
یکی از روشهای تعیین اعتبار یا روایی، بررسی اعتبار محتوا است. اگر مکتبهای ابزار معرف ویژگیهایی باشند که محقق قصد اندازهگیری آنها را دارد، آزمون دارای اعتبار و روایی محتوا است.
از آنجا که تمامی سؤالات پرسشنامه از مقالات معتبر بین المللی استخراج گردیده است (استاندارد بودن آنها توسط استاد راهنما تأیید شده) است، بنابراین اعتبار و روایی آنها ثابت شده است. لیکن برای حصول اطمینان از روایی (محتوا و صوری) پرسشنامه، از نظرات استاد راهنما و همچنین کارشناسان در این حوزه استفاده گردید و پس از بازنگری مجدد توسط آنها، اصلاحات لازم بر روی پرسشنامه انجام شد و در نهایت پرسشنامه نهایی تدوین گردید. در این پرسشنامه هدفدار بودن سؤالات، کوتاه بودن پرسشنامه و پاسخگویی آسان آن لحاظ گردید.
3-6-2- پایایی69 پرسشنامه
پایایی یک ابزار اندازهگیری عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاده دارد. پایایی به دقت، قابلیت اعتماد یا اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون بر میگردد (مؤمنی، 1386). بنابراین پایایی ابزار عبارت است از اینکه اگر یک وسیلۀ اندازهگیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر کورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی را به همراه داشته باشد (حافظ نیا، 1385). برای تعیین پایایی ابزارهای اندازهگیری نیز روشهای متنوعی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به روشهای آلفای کرونباخ، دو نیمه کردن، موازی یا آزمون همتا، روش بازآزمایی و … اشاره کرد. برای تعیین پایایی مورد استفاده در این تحقیق از روشی که از عمومیت بیشتری برخوردار است، یعنی روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه انسجام درونی ابزار اندازهگیری یا مقیاسها به کار میرود (کلانتری، 1389).
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیرمجموعه سؤالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا محاسبه می شود.

(3-2) ∝=k/(k-1) [1-(∑_(i=1)^k▒s_(i^2 ) )/σ^2 ]
که در آن:
=α ضریب پایایی کل آزمون
k = تعداد سؤالهای پرسشنامه
=s_iواریانس مربوط به سؤال i ام
=σ^2 واریانس کل سؤالات آزمون

جدول 3-5- محاسبه پایایی پرسشنامه
متغیر
تعداد سؤالات
مقدار ضریب آلفای کرونباخ
مسئولیت اجتماعی
9
806/0
تصویر قیمت
3
852/0
ارزش ویژه برند
4
917/0
رضایت
3
861/0
اعتماد
4
908/0
نگرش
3
789/0
وفاداری
5
892/0
قصد خرید
3
803/0
کل سؤالات
34
953/0

3-7- نرمال بودن جامعه
جهت تجزیه و تحلیل دادهها و انتخاب نوع آزمونهای مربوط، ابتدا باید به بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها بپردازیم. چرا که اگر متغیرها نرمال باشند، مجاز خواهیم بود هم از آزمون پارامتریک و هم از آزمونهای ناپارامتریک استفاده نمایم. جهت سنجش نرمال بودن توزیع جامعه با کمک نرمافزار SPSS به بررسی چولگی و کشیدگی دادههای به دستآمده پرداخته شد. نتایج آزمونهای سنجش نرمال بودن دادهها در جدول 3-6 ارائه شده است.

جدول 3-6- نتایج آزمونهای سنجش نرمال بودن دادهها
متغیرها
چولگی
خطای استاندارد چولگی
کشیدگی
خطای استاندارد کشیدگی
مسئولیت اجتماعی
799/0-
071/0
212/0
141/0
تصویر قیمت
687/0-
071/0
207/0
141/0
ارزش ویژه برند
713/0-
071/0
135/0
141/0
رضایت
594/0-
071/0
387/0-
141/0
اعتماد
765/0-
071/0
110/0
141/0
نگرش
362/0-
071/0
680/0-
141/0
وفاداری
681/0-
071/0
403/0
141/0
قصد خرید
950/0-
071/0
101/0
141/0
به طور کلی اگر این مقدار چولگی و کشیدگی در بازه (2و2-) باشند دادهها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در دادههای فوق نیز صادق است. مطابق جدول فوق و مقادیر به دست آمده، توزیع جامعه نرمال بوده است.
3-8- متغیرهای پژوهش
متغیر عبارت است از ویژگی واحد مورد مشاهده و نمادی است که اعداد یا ارزشهایی به آن منتسب می‌شود و میتواند مقادیر و ارزشهای متفاوتی داشته باشد. پس از انتخاب متغیرها بر اساس پیشینه پژوهش است که سؤالات یا فرضیههای پژوهش مشخص میشود. متغیرها از لحاظ نقش آنها در تحقیق به 5 دسته تقسیم میشوند: متغیر مستقل، وابسته، تعدیلکننده، کنترلی و مداخلهگر. (سرمد و بازرگان،1385)
پژوهش حاضر شامل دو متغیر مستقل، پنج متغیر وابسته و یک متغیر میانجی است. متغیر مستقل منشأ بروز پدیدهها میباشد و بر متغیرهای دیگر تأثیر میگذارد. تشخیص میزان تأثیر متغیر مستقل از اهداف عمده هر پژوهشی است. در پژوهش حاضر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش مطرح است. متغیر وابسته، متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار میگیرد. انتخاب یک متغیر به عنوان متغیر وابسته به هدف پژوهش بستگی دارد. (سرمد و بازرگان،1385) درواقع موضوع اصلی هر تحقیق همواره متغیر وابسته آن میباشد. (حافظ نیا،1384) متغیرهای وابستهی پژوهش حاضر، رضایت، اعتماد، نگرش، وفاداری و قصد خرید می‌باشد.
3-9- روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. آمار توصیفی به توصیف اطلاعات به دست آمده میپردازد که این اطلاعات عبارتند از ویژگیهای جمعیت شناختی نمونهی آماری و تحلیل‌های آماری از قبیل شاخصهای فراوانی و درحالی که از آمار استنباطی جهت بررسی فرضیات و تعیین وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرها استفاده میشود.
در بخش آمـار توصیـفی تحقیق، به بررسی اطلاعات مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی پاسـخ‌دهندگان پرداخته میشود و تحلیلهای آماری از قبیل شاخصهای فراوانی و درصد فراوانی محاسبه میگردد.
در بخش آمار استنباطی تحقیق با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری ضرایب رگرسیون و سطح معناداری آنها محاسبه میشود و برازش مدل ساختاری پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از نرمافزارهای SPSS و LISREL استفاده شده است.
3-10- تحلیل مدل معادلات ساختاری
برای بررسی روابط بین متغیرها به صورتی منسجم کوششهای بسیاری در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از روشهای نویدبخش در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. از این روش تحت عنوان مدل علی و تحلیل ساختار کوواریانس یاد شده است. از طریق این روش میتوان قابل قبول بودن مدلهای نظری را در جامعههای خاص با استفاده از دادههای همبستگی، غیرآزمایشی و آزمایشی آزمود (رندال، 1388).
مدلهای معادله ساختاری، برای بررسی و آزمون نظریه طرح و توسعه داده شدهاند که کمک فراوانی به برقراری رابطه میان متغیرهای پنهان یا سازهها با در نظر گرفتن دیدگاهی نظری کردهاند. رویکرد مدلسازی معادله ساختاری شامل طرح مدلهای اندازهگیری برای تعریف متغیرهای پنهان و سپس برقراری روابط یا معادلات ساختاری در میان متغیرهای پنهان است.
فرضیه مورد بررسی در یک مدل معادلات ساختاری، یک ساختار علّی خاص بین مجموعهای از سازه‌های پنهان است. این سـازهها از طریق مجمـوعهای از متغیـرهای نشـانگر (قابل مشـاهده) اندازهگیری می‌شود. یک مدل معادلات ساختاری کامل از دو مؤلفه تشکیل شده است: الف) یک مدل ساختاری که ساختار علّی خاصی را بین متغیرهای پنهان (مکنون) مفروض میدارد و ب) یک مدل اندازهگیری که روابطی را بین متغیرهای پنهان و متغیرهای نشانگر (اندازهگیری شده یا سؤالات سنجشگر هر متغیر) تعریف میکند. هنگامی که دادههای به دست آمده از نمونه مورد بررسی به صورت ماتریس همبستگی یا کوواریانس درآید و توسط مجموعهای از معادلات رگرسیون تعریف شود، مدل را میتوان با استفاده از نرمافزارهای مربوط (Amos ، LISREL ، Visual PLS) تحلیل کرد و برازش آنها را برای جامعهای که نمونه از آن استخراج شده، آزمود. این تحلیل برآوردهایی از پارامترهای مدل (ضرایب مسیر و جملات خطا) و همچنین چند شاخص برای نیکویی برازش فراهم میآورد. (رندال، 1388)
برای برآورد پارامترهای مدل معادلات

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره جامعه آماری، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، استان گیلان Next Entries منبع تحقیق درباره رگرسیون، رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی