منبع تحقیق درباره مصرف کنندگان، مصرف کننده، تبلیغات بازرگانی، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

کنندگان عامل اصلی گرایش بازاریابی است. بسیاری از شرکت ها که زمانی از نظر تکنولوژی، قیمت پایین،یا اندازه پیشتاز بوده اند، اکنون با توجه به کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان رقابت می کنند. این شرکت ها متوجه شده اند که مطلوبترین و موفق ترین محصول در جهان اگر نیازها،خواسته هاو انتظارات مشتریان را برآورده نکنند ایده آل محسوب نمی شود.در این نگرش بازاریابان باید ترکیبات مناسب، عملکرد مناسب، دوام مناسب و قیمت مناسب را درمورد محصول در نظر بگیرند. تعریف جدید کیفیت در چهارچوب این مفاهیم چنین است:درجهایکه یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد(روستا و همکاران،1387).
– تأثیر کیفیت بر ترفیع محصول
تاکید بر کیفیت و خدمات دو مبحث خاص را به مفاهیم عمومی روشهای ترفیع اضافه می کند.مبحث اول، موضع یابی بر مبنای ارائه خدمات به مشتریان است.ارائه خدمات وسیله مؤثرتری در ارتقای ارزش یک محصول است.همچنین میزان ارزش افزوده ارائه خدمات به مشتریان برای محصول ابتدایی عامل اصلی ای است که شرکت از طریق آن می تواند جایگاه موردنظر را در بازار بدست آورد. هر قدر یک محصول غیر متمایز باشد ارائه خدمات به مشتریان مهم تر خواهد بود.در جدول 2-4 موضع های گوناگونی نشان داده شده است.یکی از مواضع که نشان دهنده عدم ارائه خدمت به مشتریان در یک بازار غیر متمایز است شرکت هایی را در بر می گیرد که رو به نابودی هستندو مشتریان از آنها خرید نمی کنند،زیرا ضمن اینکه محصولات آنها ویژگی متمایزی در بازار ندارد،خدماتی هم ارائه نمی دهند.در این میان بهترین موضع، دارا بودن محصولی متمایز و رهبر بودن در ارائه خدمات به مشتریان است.چنین شرکتهایی به طور مسلم در موضعی برتر قرار دارند.
با این حال شرکت ها به دو دلیل رقبا را تحت نظر قرار می دهند:
1. در بلند مدت همه محصولات در بازار از نظر کیفیت و خدمات مشابه خواهند بود، یعنی کیفیت،عملکرد و قیمت مشابه خواهند شد.
2. رقبای هوشیار می دانند که حمله موفقیت آمیز به یک رهبر،پیشتاز شدن در ارائه خدمات به مشتریان است.این رقبا بطور مستمر در جستجوی متقاعد کردن مشتریان و ارائه خدمات بیشتر و بهتر هستند.

خدمات زیاد

میزان تمایز کم

خدمات زیاد

تمایز زیاد(قوی ترین موضع)

خدمات کم

تمایز کم(ضعیف ترین موضع)

خدمات کم

تمایز زیاد

جدول2-4 ارائه خدمات به مشتریان و متمایز بودن

مبحث دوم این است شرکت ها در ترفیع محصولاتشان بر مبنای کیفیت و خدمات با مشکلاتی مواجه می شوند، برای مثال مصرف کنندگان به دلیل شنیدن وعده های بسیار و نارضایتی از عملی نشدن آنها نسبت به پیام های تبلیغاتی بدبین شده اند.گاهی نیز در این نوع از پیام ها از مفاهیم غیر ملموس و واژه های فنی و پیچیده استفاده می شود،بدین ترتیب ترفیع محصول دشوارتر می گردد.
چگونه میتوان پیامی متقاعد کننده راجع به کیفیت و خدمات ابلاغ کرد؟روش متداول در این مورد، ارائه اطلاعات کافی و تکیه بر شواهد و تاییدات مشتریان راضی است.اطلاعات مهم است زیرا از ادعاهای شما راجع به کیفیت و خدمات حمایت می کند.در ضمن اگر رضایت مشتری متکی بر درک نکته های فنی مربوط به محصول باشد، اطلاعات بسیار اهمیت دارد.آگهی های متکی بر شواهد عینی دیگران نیز مهم است.چون مشتریان بالقوه احتمالاً شخصی را که به او احترام میگذارندیا خود را جای او می بینند باور می کنند (روستا و همکاران،1387).

2-4- پیشینه تحقیق
اگرچه در مورد طراحی استراتژی تبلیغات تجاری شرکت پاکت تاکنون پژوهشی انجام نگرفته اما در زمینه تبلیغات و جایگاه آن در بازاریابی و نیز بررسی اثربخشی برنامههای تبلیغات تجاری پژوهشهایی انجام گرفته که خلاصهای از آنها در این بخش ارائه میشود.
1- بررسی اثرات برنامههای تبلیغاتی شرکت لبنیات رامک بر نام و نشان تجاری، دانشگاه تهران، مینا مقصودزاده، 1389.
موضوع این پژوهش در قلمرو دانش بازاریابی است و درباره تأثیر تبلیغات بر برند انجام شده است. طبق چارچوب مفهومی تحقیق در فرآیند تصمیم خریداز سوی مصرف کننده که شامل پنج مرحله: تشخیص نیاز، جستجوی اطلاعات، ارزیابی گزینهها، تصمیم خرید و رفتار پس از خرید میباشند، عوامل آمیخته بازاریابی(محصول، ترفیع، قیمت، توزیع) بر روی مرحله دوم و سوم این فرآیند تأثیر میگذارند.بسیاری از مصرف کنندگان، هر کالایی که صرفاً در دسترس و مقرون به صرفه باشند را خریداری نمیکنند، اگر کالایی نسبت به قیمتش ارزش و کیفیت خوبی داشته باشد باعث ایجاد وفاداری نسبت به آن نشان تجاری میشود.در هر صورت تبلیغات به نشان دادن کیفیت و ارزش محصول به مصرف کننده کمک میکند.این تحقیق براساس نظرسنجی از 200 مصرفکننده محصولات لبنی رامک در شهرستان شیراز بوده است و تلاش گردیده تا نقش و تأثیر تبلیغات بر برند شرکت رامک بررسی شود. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده و نتایج آن نشان داده که نمونه آماری تحقیق همگن بوده و با واقعیت جامعه همخوانی دارد. با توجه به نظر شرکتکنندگان در تحقیق، تبلیغات در معرفی برند رامک تأثیر مثبت داشته است.
2- بررسی رویکردهای مختلف در تدوین استراتژی توسعه محصول جدید، دانشگاه صنعتی شریف، مصطفی بهشتی سرشت، 1386.
ایدهی اصلی این پژوهش برای پاسخگویی به این سئوال بوجود آمد که آیا استراتژی توسعه محصول جدید، مفهومی مستقل است؟ و اگر چنین است فرآیند آن چیست؟ و در چه سطحی از هرم برنامهریزی استراتژیک بنگاه مطرح میشود؟این تحقیق بهصورت کتابخانهای انجام شده و نتایج آن به شیوهی استنتاجی بدست آمده، ابتدا سه حوزه بازاریابی، نوآوری و استراتژی بهعنوان حوزههای اصلی بحث استراتژی توسعه محصول جدید که هر یک رویکردی جداگانه به این موضوع دارند،شناسایی شدند، سپس به دلیل گستردگی و پراکندگی موضوع،در هر یک از این حوزهها مطالعات کتابخانهای وسیعی صورت گرفته، و در نهایت ارتباط رویکردهای مختلف با یکدیگر به منظور دستیابی به چارچوبی واحد برای تحلیل استراتژیهای توسعه محصول جدید مورد بررسی قرار گرفته است.
3- مدل قیمت گذاری پویا در محصولات با عمر محدود همراه با در نظر گرفتن تبلیغات، دانشگاه صنعتی شریف، شیرین اصلانی، 1388.
در این پروژه برای اولین بار تأثیر تبلیغات و قیمتگذاری بر روی یکدیگر نیز در نظر گرفته شده است. هدف از این پروژه طراحی مدلی است که به طور همزمان قیمت محصول و روشهای مناسب برای تبلیغات را به گونهای تعیین کند که درآمد ناشی از محصولات تولیدی(با عمر محدود) بیشینه شود.در این تحقیق ابتدایک مدل یکپارچه درچارچوب برنامهریزی پویا ارائه میشود، اما به علت پیچیدگی این روش، امکان استفاده از این مدل برای مسائلی با ابعاد و پارامترهای بزرگ وجود ندارد، در نتیجه تفکیک مدل یکپارچه به دو مدل مجزا در چارچوب برنامهریزی پویا و افزودن شرایطی به مدلها، رویکردی برای حل مساله تهیه شده. برای ارزیابی دقت نتایج هم از زبان برنامهنویسیc مدل سازی میشوند و نتایج هردو برنامه برای 70 مساله مجزا بدست میآیند.
4- بررسی اثر تبلیغات تجاری بر رفتار مصرف کنندگان محصولات بهداشتی- آرایشی، دانشگاه تهران، بهاره نکو اصل آزاده، 1389.
این تحقیق بهدنبال این است که اثرات تبلیغات تجاری را بر تفکر و رفتار خرید مصرف کنندگان در فرآیند انتخاب و خرید کالاها و خدمات بهداشتی- آرایشی بررسی نماید. در این تحقیق مشاهده میشود که رابطه معنیداری میان اثر تبلیغات تجاری و افزایش آگاهی مصرف کنندگان کالاهای آرایشی- بهداشتی وجود ندارد.و نیز به رابطه معنیداری میان اثر تبلیغات تجاری و تقویت نام و نشان تجاری(برند) کالاهای با کیفیت آرایشی- بهداشتی وجود دارد.از نظر روششناسی، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی مطالعه میدانی است. نمونه آماری مورد مطالعه 745 نفر از میان زنان و مردان شهر بزرگ تهران میباشد که بطور تصادفی انتخاب شدهاند، برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه بسته استفاده شده.پس از این تحلیل این نتیجه حاصل شده که تبلیغات تجاری موجب تقویت برند کالای با کیفیت، افزایش اطلاعات مصرفکنندگان کالاهای بهداشتی آرایشی میگردد. اما تبلیغات تجاری موجب افزایش آگاهی مصرفکننده نمیشود.
5- بررسی اثرات اجرای برنامه تبلیغات بازرگانی بانک ملی ایران بر جذب مشتری، دانشگاه تهران، علی اکبر عابدینی، 1376.
در این پژوهش سعی شده است که تأثیر تبلیغات بازرگانی در بانک ملی ایران بر پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گیرد. پاسخ دهندگان در سطوح مختلف اثربخشی تبلیغات (آگاهی، بازآوری، تغییر نگرش و تغییر رفتار) قرار دارند. در این پژوهش سعی براین بودهاست که تأثیر آگاهی و بازآوری پاسخ دهندگان بر نگرش آنان بدست آید و نگرش نسبت به بانک ملی ایران نیز بر مبنای فراوانی پاسخهای مربوطه به دست آید. برای جمعآوری اطلاعات هم از مطالعات کتابخانهای و هم از مطالعات میدانی استفاده شده است.روش نمونهگیری، نمونهگیری تصادفی بوده و تعداد 240 پرسشنامه بین افراد نمونه توزیع شده که 200 عدد از آنها بازگشت داده شده است. برای آزمون فرضیات از روش ضریب همبستگی استفاده گردیده است که در آن متغیر مستقل پاسخهای گزینهای هرگز، خیلیکم، کم، زیاد، خیلیزیاد و متغیر وابسته شاخص گزینش بانک ملی ایران در مقایسه با سایر بانکها میباشد.
6- بررسی تأثیر تبلیغات بازرگانی بر رفتار مصرفکننده در صنعت موادغذایی ایران( شرکت موادغذایی یک و یک)، دانشگاه تهران، عبدالواحد مهدی علمدارلو، 1377.
در این پژوهش با توجه به گستره پژوهش سعی شده است که میزان تأثیر تبلیغات بازرگانی محصولات غذایی یک و یک بر رفتار مصرفکنندگان آن شرکت در فرآیند خرید کالاها و خدمات مورد ارزیابی قرار گیرد. برای دستیابی به اهداف فوقالذکر فرضیاتی تدوین گردیده که اساس این فرضیات تقسیمبندی بازار هدف یا مصرف کنندگان بوده است. بنابراین در این راستا مصرف کنندگان از لحاظ جنسیت، سطح تحصیلات و میزان درآمد تقسیم شده و سه فرضیه اصلی پژوهش جهت بررسی ارتباط بین”جنسیت، سطح تحصیلات و میزان درآمد مصرف کننده” با تأثیر “تبلیغات بازرگانی بر رفتار مصرف کننده” عنوان شدهاند. با توجه به اینکه در فرضیات اصلی رفتار مصرف کننده یک متغیر کلی میباشد در اثبات فرضیه اصلی برای حل این مشکل 6 متغیر عمده رفتاری( آگاهی مصرف کننده نسبت به محصولات غذایی یک و یک، دانش و معلومات مصرف کننده نسبت به محصولات آن و متقاعدشدن مصرفکننده در ارتباط با خرید محصولات آن شرکت و نهایتاً خرید محصولات غذایی یک و یک توسط مصرف کننده) که مصرف کنندگان در هنگام خرید کالاها و خدمات با آن مواجه میشوند در نظر گرفته شده است. برای اثبات فرضیات فوق روش تحقیق میدانی انتخاب شده و سعی شده است که از زبان مصرف کنندگان درباره میزان اثرگذاری تبلیغات بازرگانی بر رفتار خرید آنان در فرآیند خرید کالاها و خدمات به پاسخهایی دست یافت. در این راستا از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که تمامی فرضیات پژوهش و اهداف پژوهش را در بر گیرد.
7- تأثیرات درگیری و معیارهای محیطی روی اثربخشی تبلیغات، دانشگاه ایالت میسیسیپی، سندرا کانرز، 2002.
در این پژوهش پاسخگویی مشتریان به تبلیغ براساس چارچوب مدل احتمال پیچیدگی71 مورد بررسی قرار گرفته است که تنها روی پاسخهای شناختی تمرکز دارد و پاسخهای عاطفی و رفتاری را مورد ارزیابی قرار نمیدهد. روش تحلیل دادهها نیز براساس تحلیلANOVA میباشد.
8- ارزیابی اثربخشی آگهیهای بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن، دانشگاه علامه طباطبایی، فرشته منصوری موید، 1383.
این پژوهش با تاکید بر آگهیهای بازرگانی به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر رفتار مشتریان بانکها در انتخاب و خرید خدمات سعی در شناخت و اندازهگیری میزان اثربخشی آگهیهای بازرگانی بانک مسکن داشته است.برای اندازهگیری اثربخشی تبلیغات بانک مسکن از الگویAIDA استفاده شده است که پس از انجام تجزیه و تحلیلهای مربوطه با استفاده از آمار استنباطی( آزمون نسبت موفقیت در بین اعضای یک نمونه از یک جامعه) این نتیجه حاصل

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره مصرف کننده، بازاریابی، سبک زندگی، مصرف کنندگان Next Entries منبع تحقیق درباره آگاهی از برند، مصرف کننده، نشان تجاری، مصرف کنندگان