منبع تحقیق درباره مصرف كننده، شهرستان اهواز، ابزار پژوهش، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

شده استفاده مي كنيم. وفاداري به نام و نشان تجاري را
مي توان به عنوان ميزاني كه مشتري نسبت به يك نام و نشان تجاري نگرش مثبت دارد و ميزان پايبندي او به نام و نشان تجاري مزبور و قصد ادامه خريد در آينده تعريف كرد21. در اين پژوهش وفاداري را از نظر نگرش بررسي كرده ايم و به وفاداري رفتاري نپرداخته ايم. چرا كه ابزار پژوهش (پرسشنامه) تنها امكان استفاده از سنجه هاي نگرشي را مي دهد. بُعد تداعي گر22 نام و نشان تجاري شامل تداع كننده هايي است كه در ذهن مصرف كننده در ارتباط با نام و نشان تجاري ايجاد شده و مصرف كننده با شنيدن يا ديدن نام و نشان تجاري به ياد آن مي افتد. در اين تحقيق برآنيم تا ارتباط هر يك از اين ابعاد را با واكنش هاي مصرف كننده بسنجيم.

1-1-3- ضرورت و اهميت تحقيق
يكي از مسائلي كه همواره ذهن انسانها را به خود مشغول داشته و امروزه به يكي از دغدغه هاي بزرگ فكري آنها مبدل گشته است، چگونگي تأمين آتيه و تضمين امنيت و آرامش خيال وي در برخورد با مصائب و مشكلات و حوادث طبيعي و غير طبيعي است كه خارج از اراده و خواست آنها اتفاق افتاده و به لحاظ خساراتي كه به وي وارد مي نمايد، جسم و روح انسان را درگير خود نموده و اثرات و عواقب آن تا مدتها خود فرد، خانواده و حتي جامعه اي را گريبانگير مي نمايد. ترس از اين خطرات و حوادث موجب شد تا انسان متفكر، خلاق و آينده نگر به مدد قدرت خرد و تفكر خويش، تدبيري انديشد كه آرامش خاطر و آسايش خيالش را تأمين نمايد و همانطور كه در بخش هاي قبلي به آن اشاره شد استفاده از بيمه به عنوان عاملي جهت گريز از ريسك يا خطر و انتقال اين ريسك به بيمه گر در بين جوامع بشري فراگير شد، تا آنجا كه در دنياي معاصر امروز، صنعت بيمه جايگاهي خاص و پُر اهميت يافته و كاركردهاي ويژه اين بخش از اقتصاد موجب شده است تا انسان خردگرا تمامي فعاليت هاي خود را در سايه پوشش هاي بيمه اي تحقق بخشد. نظر به نقش بيمه و اهميت روزافزون آن در تمام بخشهاي زندگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي افراد بشر، بررسي علل و عواملي كه در عدم توسعه فرهنگ بيمه تأثير گذار است، ارائه راهكارها و
راه حل هاي علمي و عملي مناسب كه بتواند در جهت رفع اين معضل گام برداشته و موجب توسعه هر چه بيشتر فرهنگ بيمه در جامعه گردد در قالب يك تحقيق پژوهشي كمك شاياني به توسعه فرهنگ بيمه خواهد نمود. راهكارهايي از قبيل لحاظ نمودن ابعاد فرهنگي توسعه صنعت بيمه در برنامه هاي بلند مدت اقتصادي و اجتماعي و هماهنگي بخش فرهنگي با ساير بخشهاي برنامه، تلاش همه جانبه در جهت درك ظرفيتهاي فرهنگي و نقش مذهب، باورها، سنت ها، هنر و … و جايگاه ويژه آنها در توسعه فرهنگ بيمه، طراحي پوشش ها و طرح هاي بيمه اي توسط كارشناسان صنعت بيمه كه مبتني بر مطالعات فرهنگي و سازگار با ويژگي هاي ساختار فرهنگي جامعه باشند و شناسايي عناصر و تركيب هاي سازگار با فرهنگ بيمه و تقويت آنها در برنامه هاي طراحي شده توسط كارشناسان اين صنعت، از جمله مواردي است كه
مي توان به آنها اشاره كرد. گو اينكه حوزه جغرافيايي اين پژوهش در يكي از شهرهاي كشور شهرستان اهواز انجام گرديده است ولي نتايج و يافته هاي آن قابل تعميم به ديگر نقاط كشور بوده و موجب گسترش فرهنگ بيمه در بين افراد جامعه سازمانها، نهادها و ارگانهاي ذيربط در كشور خواهد شد. علي رغم حدود هشتاد سال سابقه فعاليت رسمي بيمه در ايران، اين صنعت در مقايسه با كشورهاي پيشرفته و حتي برخي از كشورهاي همجوار از رشد مطلوبي برخوردار نبوده است و به ندرت در خدمت رفاه عمومي و پشتوانه اقتصادي قرار گرفته است. بيمه در كشور ما از ظرفيت بالقوه بالايي برخوردار مي باشد كه به دلايل مختلف نتوانسته است به جايگاه مطلوب خود دست يابد .بخش قابل ملاحظه اي از اين ناتواني به سبب عدم شناخت مردم از بيمه و به عبارت دقيقتر فقدان فرهنگ بيمه در جامعه است.

1-1-3-1- فرهنگ بيمه
كلمه فرهنگ به معناي وسيع و گسترده آن يعني همه “دانسته ها، انديشه‏ها، باورها، خواست و برداشت‏ها” و خلاصه آن چيزي كه با كلمه فرهنگ به طور معمول متبادر به ذهن مي‏شوند ولي در مورد كلمه بيمه اين چنين نيست و مقصود و غرض از كلمه بيمه معناي مجرد كلمه بيمه نمي باشد بلكه اشاره اي است به “صنعت بيمه” و يا به هر چيزي كه با اين صنعت در ارتباط باشد، ولي كلمه بيمه چه در معناي لغوي كلمه به طور مجرد و چه در مفهوم مجازي مورد نظر يعني “صنعت بيمه” و يا به هر شکل و صورتي ديگر در بيان تأمين است. منتهي با اين تفاوت كه اين تأمين كه از معناي مجرد كلمه استنباط مي شود تأميني است مطلق و بدون قيد و شرط ولي مراد از تأمين در صنعت بيمه يك تأمين مطلق و بي قيد و شرط نيست بلكه تابع قوانين و اصول اين صنعت است و برآن ضوابط خاصي حاكم است كه اين ضوابط درقالب شرايط عمومي و يا شرايط خصوصي بيمه مشخص و بيان مي شود كه بدون درك و شناخت اين اصول و قوانين و بدون آشنايي كامل به اين ضوابط، حد و مرز يك تأمين بيمه اي نه قابل تفهيم است و نه تشخيص و در بسياري از موارد در تعيين كمي و كيفي آن بايد آگاهي كامل از قوانين و نظام بيمه گري داشت.23
منظور از فرهنگ بيمه قرارگرفتن و نفوذ مفهوم بيمه در ارزش ها و نگرشها و دانش افراد جامعه
مي باشد24. جامعه ايران طي تاريخ پرفراز و نشيب خود همواره با جريانهاي تاريخي متفاوتي مواجه بوده است. اين جريان ها بر بخش هاي مختلف جامعه به ويژه فرهنگ جامعه ايران تأثير قابل توجهي را برجاي نهاده اند. به منظور فهم صحيح عواملي كه بر فرهنگ بيمه در جامعه ايران، تأثيرات ساختاري و عميق ايجاد نموده اند، جايگاه بيمه را مي توان در سه جريان فرهنگ ملي ايران، شريعت اسلام و عوامل گوناگون مؤثر بر بيمه مورد مداقه و تحليل قرار داد.

1-1-3-2- بيمه در شريعت اسلام
شريعت اسلامي به عنوان آخرين دين الهي، به نحو شايسته‏هاي نيازهاي مختلف فردي و اجتماعي را مورد توجه قرار داده است. اسلام جوهر وجودي انسان را به دو بخش طبيعي و ماوراء طبيعي تقسيم نموده است كه در اين راستا نيازهاي انسان نيز در دو گروه نيازهاي طبيعي و نيازهاي فوق طبيعي قرارگرفته و هر دو گروه در تعاليم اسلامي مورد توجه واقع شده اند. اگرچه قرآن كريم به تأمين نيازهاي فراطبيعي در مقابل نيازهاي طبيعي اصالت داده است ولي از تأمين نيازهاي طبيعي انسان نيز غفلت نورزيده است و در اين ميان به نحوه تأمين نيازها نيز توجهي ويژه مبذول نموده است. شايد بتوان واكنش انسان ها در مقابل انسان هاي نيازمند را در دو گروه سازماندهي نمود:
1 . رفع نياز توأم با ترحم : در اين نگرش افراد جامعه به طور مستقيم انسان نيازمند را مورد توجه قرار مي دهند و با كمك هاي ترحم آميز خود تلاش مي كنند حاجت او را برآورده سازند. اين روش رفع نياز به دليل عدم سازگاري با شخصيت اجتماعي و كرامت انسان شرايط نامطلوبي را در بروز عوارض اجتماعي و فردي فراهم مي سازد. نمونه بارز اين نگرش برخورد افراد با متكديان مستقر در معابر عمومي است.
2 . رفع نياز توأم با احترام : نوع دوم واكنش اعضاي جامعه در برابر افراد نيازمند، ابداع روشهاي خاصي است كه بر اساس آن تدابير لازم براي حمايت از افراد نيازمند انديشيده شده است. در اين رويكرد اعضاي جامعه از آنجا كه ممكن است همواره در معرض خطرات و آسيب هاي مختلف قرار گيرند، با پرداخت مبالغي اندك به سازمان ذيربط، پوشش هاي لازم را براي شرايط بحراني فراهم مي سازند . بر اين اساس افراد نيازمند احساس مي كنند رفع نياز و تأمين موجود، حاصل عمل خود آنهاست و آن را مغاير با شخصيت اجتماعي و كرامت خود تلقي نمي نمايند. اسلام تأمين نيازهاي بشر را در محور كرامت و سيادت انسان تشريع نموده است و بر اساس انسان شناسي قرآن كريم، تأمين نيازهاي جسمي و روحي افرادجامعه با حفظ عنصر كرامت و احترام مجاز خواهد بود و ساير روش هاي ترحم آميزكه موجب دنائت خواهد شد مردود شمرده شده اند.بر اين اساس پوشش هاي بيمه كه در گروه دوم قرارمي گيرند مورد استقبال و توجه شريعت مبين اسلام قرار دارند25.
با نگاهي گذرا به وضعيت بازاريابي و موضوعات مربوط به آن در نظام بيمه ايران متوجه مي شويم كه اين موضوع تا حدودي خدمت گمشده، فراموش شده و سرگردان به شمار رفته كه نياز به توجه جدي و فوري در سطح خرد و كلان دارد26.
با توجه به نيازمنديهاي جديد در نظام نوين خدمات بيمه اي و رقابتي كه امروزه بين بيمه ها به منظور جذب و رضايت مشتريان با توجه به رويكردهاي جديد مشتري مداري وجود دارد، انجام تحقيقات بازاريابي علمي، كاربردي در كشور ايران به منظور شناخت هر چه بهتر مشتريان و طراحي خدمات نوين بيمه اي براساس نيازهاي آنان ضروري مي نمايد. موضوعي نظير ارزش ويژه برند مفهومي مبتني بر ديدگاه مشتريان داشته ليكن علاوه بر خود شركت و مشتريان آن، در نزد سهامداران، رقبا و ساير ذينفعان بنگاه نيز از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده و انجام چنين تحقيقاتي در حوزه بيمه اي ضروري به نظر مي رسد.
وجود رقابت شديد و تنوع طلبي مشتريان و نيز امكان حق انتخاب بيشتر براي آنها، شرايطي را پيش روي بيمه ها گذاشته تا آنها به تكاپو افتاده و هرچه بيشتر به رفتار مشتريان و عوامل تأثير گذار بر آنها بپردازند. نام و نشان تجاري يكي از دارايي هايي است كه مي توان ارزش زيادي را براي يك بيمه ايجاد كند. درك ابعاد نام و نشان تجاري و ميزان ارتباط و چگونگي تأثير گذاري آنها بر واكنش مشتريان به شركت ها كمك مي كند تا برنامه هاي بازاريابي موثرتري تدوين كرده و منابع را به صورت بهينه تخصيص دهند. بنابراين بازاريابان بايد به اين نكته توجه نمايند كه مشتريان چگونه با نام تجاري شركت آنها در ارتباط هستند. اگر به اين مسئله توجه نشود، نه تنها موجب كاهش سود و فروش در كوتاه مدت مي شود، بلكه به بقاي دراز مدت بيمه ها هم تهديداتي وارد مي شود.

1-1-4- اهداف تحقيق
در راستاي تبيين و بررسي مدلي كه ديويد آكر مطرح كرده و نيز با توجه به صنعت بيمه (بصورت موردي بيمه ايران) اين تحقيق اهداف زير را دنبال مي كند.

هدف كلي:
بررسي رابطه ارزش ويژه نام و نشان تجاري با تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي (دارندگان بيمه شخص ثالث، بدنه، مسئوليت مدني) بيمه ايران.

هدف فرعي:
بررسي ميزان رابطه هر يك از ابعاد ارزش ويژه نام و نشان تجاري با تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي (توصيه به ديگران براي استفاده از خدمات آن بيمه و استفاده از ساير خدمات بيمه)
رتبه بندي هر يك از ابعاد نام و نشان تجاري با توجه به نظرات مشتريان بيمه ايران.

1-1-5- سوالات تحقيق
سوال اصلي:
بين ارزش ويژه نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي چه رابطه اي وجود دارد؟
سوالات فرعي:
بين وفاداري به نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي چه رابطه اي وجود دارد؟
بين كيفيت درك شده از نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي چه رابطه‏اي وجود دارد؟
بين تداعي گرهاي نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي چه رابطه‏اي وجود دارد؟

بين آگاهي از نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي چه رابطه اي وجود دارد؟

1-1-6- فرضيات تحقيق
اين تحقيق يك فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي دارد كه به شرح ذيل است:

فرضيه اصلي:
بين ارزش ويژه نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

فرضيه فرعي:
1-1 بين وفاداري به نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
1-2 بين كيفيت درك شده از نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
1-3 بين تداعي گرهاي نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
1-4 بين آگاهي از نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي رابطه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره مصرف كننده، جبران خسارت، سهم بازار، شهرستان اهواز Next Entries منبع تحقیق درباره شخص ثالث، شهرستان اهواز، حمل و نقل