منبع تحقیق درباره مصالح مرسله

دانلود پایان نامه ارشد

ادله غیر معین فی الجمله آن را معتبر نموده باشد.
2-7-2- مصلحت مخالف با نص نباشد و تعارض با مصلحت دیگری نداشته باشد، بلکه مساوی یا برتر از آن باشد.
2-7-3- مصلحت کلی، ضروری و قطعی باشد، و معنی کلی یعنی برای جمیع مسلمین باشد، و معنی ضروری؛ یعنی تحسینی نباشد بلکه از ضرورات خمسه و یا حاجیات باشد و منظور از ضروریات خمس همان اصول خمسه است که از مقاصد عامه شریعت محسوب می شود یعنی حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال. و معنی قطعی؛ یعنی محقق شود برای جلب نفع و یا دفع ضرر بر سبیل قطع نه بر سبیل ظن.
2-7-4- مصالح باید از مصالحی باشد که فی ذاته معقول باشد، یعنی عقل را امکان راهیابی به آن باشد لذا مصالح مرسله در مورد تعبدیات و آنچه در مرتبه تعبدیات است جریان ندارد، زیرا احکام عبادات بطور مفصل و واضح برای ما روشن نیست مثل وضو، نماز و روزه در اوقات معینی، و عبادات امور تعبدی محض هستند که از ناحیه شرع صادر گردیده اند و هیچ جایگاهی برای مصلحت سنجی در آن وجود ندارد.(غزالی، المستصفی،174،2000 ؛ شاطبی، الاعتصام، بی تا2/132-133،121، 115؛ بوطی،119،1406)
2-7-5- رعایت اهم و مهم در آن شده باشد، مقتضی این ضابطه قاعده عقلی است و عقل در حالت تزاحم بین اهم و مهم باید به مصلحت اهم توجه کند.
2-7-6- در مصلحت مورد نظر، خبرویت و شأن زمان ومکان در نظر گرفته شود. دلیل این ضابطه آن است که آن مورد مفروض مصلحت که منتهی به خیر و صلاح می شود، در نظر گرفته شود و مجتهد در آن تردید نداشته باشد، و متخصصان و کارشناسان اهل فن با در نظر گرفتن شرایط زمان ومکان تلاش کنند در فهمیدن هدف و غایت مصلحت مورد نظر.(رفاعی،475،1429)
2-7-7- مصلحت مورد نظر عام و فراگیر باشد، نه مصلحت شخصی، یعنی تشریع حکم موجب نفع برای اکثر مردم باشد، یا دفع ضرر از اکثر مردم باشد.
اما مصلحتی که به نفع حاکم یا کارگزاران یا اطرافیان آن ها باشد بدون در نظر گرفتن اکثر مردم صحیح نیست که مبنای تشریع قرار گیرد. زیرا مقصود شارع عامه مردم است.(خلاف،100،1376)
2-8- دلایل حجیت مصالح مرسله

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره مصالح مرسله، مذهب مالکی، استنباط حکم، مذهب شافعی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، ارزش شرکت، حقوق صاحبان سهام، ارزش سهام