منبع تحقیق درباره مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند

دانلود پایان نامه ارشد

(1391) در پژوهشي با عنوان “سنجش كارايي ارزش ويژة برند با استفاده مدل تركيبي SEM-DEA (مطالعة موردي: برند خودرو در شهر اصفهان)” به بررسي روابط بين متغيرهاي ارزش ويژة برند و سنجش كارايي برندهاي متفاوت از خودروها در شهر اصفهان پرداختند. يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه آگاهي از برند، كيفيت ادراك شده و تداعي برند بر وفاداري به برند تأثيرگذار بوده و وفاداري به برند نيز به نوبه خود، بر ارزش ويژ ة برند تأثيرگذار است. همچنين از ديگر نتايج اين پژوهش، مي توان به برتر بودن برند مزدا 3 از لحاظ برخورداري از ارزش ويژه برند نسبت به ساير برند ها اشاره كرد.
حميديزاده و همكاران (1391) در پژوهشي با عنوان “مدل مفهومي بررسي روابط ابعاد شخصيت و ارزش ويژة برند و نقش تعديلگري صفات اخلاقي” به بررسي رابطة ابعاد شخصيت، ارزش ويژة برند و نقش تعديلگري صفات اخلاقي با استفاده از رگرسيون سلسله مراتبي و نيز، معادلات ساختاري پرداختند. نتايج اين پژوهش نشان داد كه دو بعد مسئوليتپذيري و پويايي بر ارزش ويژة برند اثر معنادار دارد و متغير صفات اخلاقي بر رابطه متغيرهاي مسئوليت پذيري و پويايي با ارزش ويژة برند، نقش تعديلگر را بازي مي كند؛ اما تنها رابطه و اثر آن روي رابطة پويايي و ارزش ويژة برند معنادار است.
رحيم نيا و فاطمي (1391) در پژوهشي با عنوان “بررسي نقش واسط ارزش ويژة برند مبتني بر مشتري در تأثير تصوير برند و ارتباط موفق با مشتري در هتل‌هاي پنج ستاره مشهد ” نقش واسط ارزش ويژة برند در تأثير تصوير برند و ارتباط موفق با مشتري را با استفاده از نرم افزار پي.ال.اس كه از نوع معادلات ساختاري به شمار مي رود، مورد تحليل قرار دادند .نتايج اين پژوهش حاكي از اين بود كه تحقيق اثر غيرمستقيم ارتباط موفق با مشتري بر تصوير برند، بيشتر از اثر غير مستقيم آن است و نشان دهندة نقش مهم ارزش ويژة برند در ايجاد تصوير از برند است.
باجلان و همکاران (1391) در پژوهش خود با عنوان «بررسي رابطه اعتماد و اطمينان مصرف كننده بر پذيرش برندهاي خرده فروشي هاکوپیان»، رابطه اعتماد و اطمينان مصرف كننده با پذيرش برندهاي خرده فروشي را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد كه نگرش مصرف كننده نسبت به برندهاي خرده فروشي رابطه مثبت با قصد خريد آنها دارد. مزاياي ادراك شده از برندهاي خرده فروشي رابطه مثبت با نگرش مصرف كننده دارد اعتماد مصرف كننده به برندهاي خرده فروشي رابطه مثبت با مزاياي ادراك شده آنها دارد. اطمينان مصرف كننده به برندهاي خرده فروشي رابطه مثبت با مزاياي ادراك شده آنها دارد.
میرا و کریمی (1391) در مطالعه خود با عنوان « بررسي تأثير تبليغات رسانه اي و غيررسانه اي بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري» به بررسی تأثیر فعالیتهای بازاریابی بر افزایش یا کاهش ارزش ویژه برند بر اساس مدل آکر با مطالعه موردی برند پارس خزر پرداختند. نتایج تأثیر آگاهی از برند در صنعت لوازم خانگی را رد کرد همچنین نتایج نشان دادند که پيشبرد فروش بدون قيمت انتقالي، پيشبرد فروش با قيمت انتقالي و تبليغات تجاري به ترتيب بيشترين تأثير ر ا بر ارزش ويژه برند دارند.
ابراهیمی و همکاران (1390) در پژوهش خود با عنوان «بررسي تأثير ابعاد تصوير ذهني فروشگاهي بر ارزش خرده فروشي مشتريان فروشگاههاي زنجيرهاي (رفاه، شهروند و هايپر استار) درسطح شهر تهران» به بررسی این موضوع پرداختند که تصوير ذهني فروشگاهي با سه بعد از ارزش خرده فروشي شامل آگاهي خرده فروش، تداعي معاني خرده فروش و كيفيت درك شده خرده فروش مرتبط و اين ابعاد سپس با وفاداري نسبت به خرده فروش مرتبط است. نتايج تأثير مثبت ابعاد تصوير ذهني فروشگاهي شامل راحتي، قيمت درك شده، تسهيلات فيزيكي، خدمات كاركنان و عوامل نهادي شده بر ابعاد ارزش خرده فروشي، ابعاد تصوير ذهني فروشگاهي را به عنوان پيشبيني كننده ارزش خرده فروشي نشان داد.
گیلانینیا و موسویان (1389)، در پژوهشی با عنوان «تأثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی» به شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و نهایتاً تأثیر این عوامل بر ارزش ویژه برند پرداختند. نتایج نشان داد که وفاداری، آگاهی و کیفیت بر ارزش ویژه برند تأثیر دارند و آگاهی از برند نیز از عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به برند میباشد.
كفاشپور و همكاران (1388)، به بررسي ارزش برند و تصوير شركت با توجه به ارزش مشتري در بخش خدمات پرداختند. نتايج بدست آمده در اين تحقيق نشان دادكه متغيرهاي وفاداري به برند و كيفيت خدمات به طور مستقيم در ايجاد ارزش برند مناسب در بيمارستانها مؤثراند و كيفيت خدمات با بالاترين همبستگي بيشترين اهميت را در ايجاد ارزش برند و تصوير برند داشته است.
2-10-2- پژوهشهای خارجی
لامبارت و لوییس58 (2014) پژوهشی با عنوان «مطالعه تأثیر سیاست مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر شخصیت خرده فروش و واکنش مصرفکننده (رضایت، اعتماد و وفاداری به خرده فروش) انجام دادند. این پژوهش در درجه اول منجر به درک بهتر شکلگیری شخصیت خرده فروش میشود. و تأثیر سیاست مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت درک شده توسط خرده فروش را به ترتیب بر چهار بعد (سازگاری، وجدان، پیچیدگی، دو رویی) و سه بعد (سازگاری، وجدان و دو رویی) ویژگی شخصیتی خرده فروش نشان میدهد. تنها درونگرایی ویژگی شخصیتی تحت تأثیر این دو متغیر قرار نگرفته است (مسئولیت اجتماعی شرکتی و تصویر قیمت). همچنین این پژوهش نشاندهنده پیوندهای مستقیم و غیر مستقیم بین شخصیت خرده فروش و پیامدهای این مفهوم (رضایت، اعتماد و وفاداری، سنجیده شده توسط نگرش و مقاصد رفتاری آینده) و نیز و بین مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت و پیامدهای آن است.
حمید59(2013)، در مطالعهاي با عنوان “تأثير هزينة تبليغات بر وفاداري برند به واسطة تصوير فروشگاه، كيفيت ادراك شده و رضايت مشتري: مطالعة هايپرماركتها”، به بررسي نقش واسط تصوير فروشگاه، كيفيت ادراك شده و رضايت مشتري در ارتباط موجود بين تبليغات و وفاداري برند در پاكستان میپردازد. يافتههاي اين پژوهش، تأثير مستقيم چشمگير هزينة تبليغات بر كيفيت ادراك شده، تصوير فروشگاه، رضايت مشتري و وفاداري برند را اثبات مي كند.
عمران و همکاران (2010) در پژوهش خود اثرات مسئوليت پذيري اجتماعي شركت را بر حفظ و نگهداري مشتريان در پاكستان بررسي كردند. جامعة آماري آنان دانشجويان دانشگاه بودند و به اين نتيجه رسيدند كه رعايت مسئوليتهاي اجتماعي از سوي شركت، هيچ تأثيري بر رفتارهاي خريد مشتريان و در واقع وفاداري آنان ندارد.
لی و همکاران (2010)، در مقاله خود با عنوان “اثرات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد نام تجاری: اثر واسطه ارزش ویژه برند صنعتی و شهرت شرکت” به این سوال پرداختند که آیا مسئولیت اجتماعی شرکت و شهرت یک شرکت منجر به ایجاد ارزش ویژه برند در بازارهای (B 2B) میگردد؟ این مطالعه مسئولیت اجتماعی شرکت را از دیدگاه مشتری با انتخاب نمونه ای از خریداران صنعتی از شرکتهای متوسط و کوچک تایوان بررسی کرد. هدف پاسخ به سه سوال بود. اول اثر مسئولیت اجتماعی و شرت شرکت بر ارزش ویژه برند صنعتی. دوم اثر مسئولیت اجتماعی شرکت، شهرت شرکت و ارزش ویژه برند بر عملکرد برند و سوم اثر تعدیلگری شهرت شرکت و ارزش ویژه برند صنعتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد برند. نتایج تحقیق فرضیه ها را تأیید کرد و نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت و شهرت شرکت اثر مثبتی بر ارزش ویژه برند صنعتی و عملکرد برند دارد. علاوه بر آن شهرت شرکت و ارزش ویژه برند صنعتی نقش تعدیلگر در رابطه CSR و عملکرد برند دارد.
دلوس سالمونز و همکاران (2009)، دو بعد مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و بشر دوستانه، را بر وفاداری مشتریان نسبت به بانک بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که مسئولیتهای اخلاقی از طریق اعتماد بر وفاداری اثر گذاشتند، در حالیکه مسئولیتهای بشر دوستانه ار طریق شناسایی مشتری از بانک اثر گذاشتند.
سوننبرگ و اراسمس (2008) نقش نشانههای بیرونی خرده فروش مربوط به تصویر خرده فروش و برند فروشگاهی را در انتخاب مصرفکنندگان جوان در آفریقای جنوبی بررسی کردند. در اتخاذ یک رویکرد پدیدارشناختی، داده های توصیفی، اهمیت فضای فروشگاه، قیمت و کیفیت ادراک شده، انتخاب محصول و خدمات ارزش افزوده را به عنوان نشانه بیرونی شناخته شد.
نان و هیو (2007)، در مقالهای با عنوان “مسئولیت اجتماعی شرکتها: نظریه چشم انداز شرکت”، مدل عرضه و تقاضای مسئولیت اجتماعی شرکت را بررسی کردند. در این مطالعه فرض شد که سطح مسئولیت اجتماعی شرکت به اندازه شرکت، میزان تنوع محصولات، فعالیتهای تحقیق و توسعه، تبلیغات، فروش دولت، درآمد مصرفکننده، شرایط بازار کار و مرحله چرخه عمر صنعت بستگی دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که مدیران میتوانند سطح مطلوب مسئولیت اجتماعی شرکت را از طریق تجزیه و تحلیل هزینه – سود تعیین کنند و همینطور نتایج نشان داد که بین CSR و عملکرد مالی شرکت رابطهای وجود ندارد.
نتمی یر و همکاران (2004)، مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری را با ارتقاء مدل آکر ارائه نمودند. این تیم برای اندازهگيري ارزش ويژه برند مدلي دو بعدي را ارايه نمودند: وجوه اوليه تاثيرگذار بر ارزش ويژه برند و پيوندهاي مرتبط با نام و نشان تجاري. هر يك از اين دو بعد داراي شاخصههايي هستند كه در جهت ايجاد ميل به خريد و در نهايت انجام خريد تاثيرگذار هستند.
سانکار و باتاچاری (2001) در پژوهش خود در پاسخ به این پرسش که آیا مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار خرید مصرفکنندگان تأثیرگذار است، به برسی این موضوع پرداخت که اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت؛ چه زمانی، چگونه و برای چه کسی عمل میکند. نتایج تحقیق نشان داد که هر دو عامل فاکتورهای خاص شرکت (مسئولیت اجتماعی شرکت ها مسائل مربوط به شرکت را انتخاب و بر روی کیفیت محصولات آن تمرکز کنند) و فاکتورهای خاص فردی (مانند حمایت شخصی مصرف کنندگان از مسائل مسئولیت اجتماعی شرکتها و اعتقادات کلی آنها در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتها) بعنوان تعدیلگر کلیدی پاسخ مصرفکنندگان به مسئولیت اجتماعی شرکت است. همچنین نتایج تحقیق نقش واسطه ادراک مصرفکنندگان از تجانس بین ویژگیهای شخصی خود و شرکت را در واکنش خود به فعالیتهای CSR نشان داد. همچنین محققان این پژوهش دریافتند که اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت تحت شرایط خاصی میتواند قصد خرید مصرفکنندگان از محصولات شرکت را کاهش دهد.
یو و همکاران (2000) بر اساس مفهوم آکر، مدل فرآیندی ایجاد ارزش برند را که به طور سیستماتیک رابطه میان تلاشهای بازاریابی، ابعاد ارزش برند و ارزش برند را بررسی میکند، خلق کردند. مدل آنها بسطی بر طرح پیشنهادی آکر بود که نشان داده بود فعالیتهای بازاریابی تأثیرات مهمی بر ابعاد ارزش برند دارند که این به نوبه خود ارزش را ایجاد و تقویت میکند. بنابراین رابطه بین فعالیتهای بازاریابی و ارزش برند بوسیله این ابعاد تبیین میگردد. همچنین فرض میشود که روابط مهمی میان خود ابعاد وجود دارد. مدل سه محقق بر مبنای چارچوب مفهومی ارزش برند ساخته شده بود. این مطالعه به عنوان یکی از اولین فعالیتها در نوع خودش، یک نقطه شروع خوبی را برای تحقیقات بعدی در ارتباط با روابط بین فعالیت‌های بازاریابی و ارزش برند ارائه کرد.
لسيگ60 (1973) روابط بين تصويرذهني فروشگاه و ميزان وفاداري به فروشگاه را بررسي كرد. نتایج تحقیق او نشان داد که وفاداري به فروشگاه ازطریق اطلاعات تصويرذهني مشتريان از فروشگاه پيشبيني ميشود.
پژوهشي که توسط تريانديس (1971) انجام شده نشان ميدهد که در ديدگاه چند بعدي اثر متقابل بين احساسات، شناخت و تلاش براي شکلگيري نگرش با اهميت است. پيتر و السن بيان ميکنند که معمولاً در پژوهـشهاي جديدتر نگرش بر طبق مفهـوم يک بعدي تأييد ميشود. به علاوه به نظر ميرسد شناخت و تلاش مرتبط با نگرش هستند اما بخشي از مفهوم آن محسوب نمي شوند. برطبق گفتههاي پيتر و السن (2008) شناخت و رفتار ارتباط تنگاتنگي با نگرشها دارند (فريمن، 2010).

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره رفتار خرید، مصرف کننده، تصمیم خرید، مصرف کنندگان Next Entries منبع تحقیق درباره معادلات ساختاری، متغیر مستقل، تحلیل داده، مدل معادلات ساختاری