منبع تحقیق درباره مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش ویژه برند، ارزش ویژه

دانلود پایان نامه ارشد

جدول 2-1 خلاصه پیشینه تحقیق داخلی و خارجی
نویسنده و سال
عنوان تحقق
نتایج
امین موجودی، عبدالهادی درزیان عزیزی و پریا قاسمی (1393)
بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان به وفاداری مشتریان (بانک پاسارگاد اهواز)
نتايج تحقيق نشان داد كه مسئوليت اجتماعي شركت بر كيفيت خدمات ادراك شده و رضايت، تاثير مثبت و مستقيمي دارد.
خلیلی، سمیه؛ نورایی، طهمورث؛ شریفیان؛ اسماعیل (1393).
تأثير مسئوليت پذيري اجتماعي شركت هاي توليدي ورزشي بر وفاداري عوامل توزيع
بررسي يافته هاي پژوهش نشان داد كه ازميان چهار بعد هرم مسئوليتي كارول، سه بعد اقتصادي، قانوني و اخلاقي بر وفادار ي عوامل توزيع تأثير گذار مي‌باشد. اما بعد بشردوستانه تأثير معناداري را بر وفاداري نشان نداد. با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان بيان كرد كه فعاليت شركت ها در اين سه بعد از مسئوليت هاي اجتماعي يكي از عواملي است كه مي تواند مشتريان شركت را به مشترياني وفادار تبد يل نمايد و از اين راه فوايدي را عائد مشتر يان و شركت‌هاي ورزشي نمايد.
حسین رضایی دولت آبادی، لیلا جوشیار نجف آبادی، جواد خزائی پول و رضا وریج کاظمی(1392)

تحلیل تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر تصویر نمادین، تصویر عملکردی و وفاداری برند
نتيجه اين پژوهش، نشان مي دهد كه مسئوليتهاي قانوني، اخلاقي و وفاداري مشتريان با پل ارتباطي تصاوير عملكردي و نمادين به هم متصل مي شوند .به بيان رساتر و دقيق تر، ارتباط وفاداري با تصوير نمادين ادارك شده مشتريان، مستحكم تر از تصوير عملكردي تشخيص داده شد.
جواد خزائي پول، مهسا قندهاري ، اميد بهارستان ، هادي بالوئي جام خانه ، جعفر كيالاشكي (1391)
سنجش كارائي ارزش ويژه برند با استفاده مدل تركيبي SEM-DEA : مطالعه موردي برند خودرو در شهر اصفهان
يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه آگاهي از برند، كيفيت ادراك شده و تداعي برند بر وفاداري به برند تأثيرگذار بوده و وفاداري به برند نيز به نوبه خود، بر ارزش ويژ ة برند تأثيرگذار است.
محمدرضا حميدي زاده، محمدرضا كريمي علويجه و مرتضي رضايي (1391)
بررسي روابط ابعاد شخصيت و ارزش ويژه برند و نقش تعديل گري صفات اخلاقي
نتايج اين پژوهش نشان داد كه دو بعد مسئوليت‌پذيري و پويايي بر ارزش ويژة برند اثر معنادار دارد و متغير صفات اخلاقي بر رابطه متغيرهاي مسئوليت پذيري و پويايي با ارزش ويژة برند، نقش تعديلگر را بازي مي كند؛ اما تنها رابطه و اثر آن روي رابط ة پويايي و ارزش ويژة برند معنادار است.
فريبرز رحيم نيا ، سيده زهرا فاطمی (1391)
بررسی نقش واسط ارزش ويژه برند مبتنی بر مشتری در تأثير ارتباط موفق با مشتری و تصوير برند در هتل‌های 5 ستاره مشهد
نتايج اين پژوهش حاكي از اين بود كه تحقيق اثر غيرمستقيم ارتباط موفق با مشتري بر تصوير برند، بيشتر از اثر غير مستقيم آن است و نشان دهندة نقش مهم ارزش ويژ ة برند در ايجاد تصوير از برند است.
اصغر باجلان، مجتبي منصوري، رضا شعباني (1391)
بررسي رابطه اعتماد و اطمينان مصرف كننده بر پذيرش برندهاي خرده فروشي هاکوپیان
نتایج نشان داد كه نگرش مصرف كننده نسبت به برندهاي خرده فروشي رابطه مثبت با قصد خريد آنها دارد. مزاياي ادراك شده از برندهاي خرده فروشي رابطه مثبت با نگرش مصرف كننده دارد اعتماد مصرف كننده به برندهاي خرده فروشي رابطه مثبت با مزاياي ادراك شده آنها دارد. اطمينان مصرف كننده به برندهاي خرده فروشي رابطه مثبت با مزاياي ادراك شده آنها دارد.
سيدابوالقاسم ميرا ، ساناز كريمي هريسي (1391)
بررسي تأثير تبليغات رسانه اي و غيررسانه اي بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري ( مطالعه موردي برند پارس خزر)
نتایج تأثیر آگاهی از برند در صنعت لوازم خانگی را رد کرد همچنین نتایج نشان دادند که پيشبرد فروش بدون قيمت انتقالي ، پيشبرد فروش با قيمت انتقالي و تبليغات تجاري به ترتيب بيشترين تأثير ر ا بر ارزش ويژه برند دارند.
عبدالحمید ابراهیمی ، بهرام خیری و سمیه یادگاری نیارکی (1390)
بررسي تأثير ابعاد تصوير ذهني فروشگاهي بر ارزش خرده فروشي مشتريان فروشگاههاي زنجيرهاي (رفاه، شهروند و هايپر استار) درسطح شهر تهران
نتايج تأثير مثبت ابعاد تصوير ذهني فروشگاهي شامل راحتي، قيمت درك شده، تسهيلات فيزيكي، خدمات كاركنان و عوامل نهادي شده بر ابعاد ارزش خرده فروشي، ابعاد تصوير ذهني فروشگاهي را به عنوان پيشبيني كننده ارزش خرده فروشي نشان داد.
شهرام گیلانینیا و سیدجواد موسویان(1389)

تاثير وفاداري به برند بر ارزش ويژه برند بانک از ديدگاه مشتريان کارت الکترونيکي

به شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و نهایتاً تأثیر این عوامل بر ارزش ویژه برند پرداختند. نتایج نشان داد که وفاداری، آگاهی و کیفیت بر ارزش ویژه برند تأثیر دارند و آگاهی از برند نیز از عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به برند میباشد.

پژوهشهای خارجی
لامبارت و لوییس (2014)
سیاست مسئولیت اجتماعی شرکت خرده فروش و تصویر قیمت آن بر شخصیت خرده فروش و تأثیر این دو متغیر بر پیامدهای شخصیت خرده فروش
تأثیر سیاست مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت درک شده توسط خرده فروش را به ترتیب بر هفت بعد ویژگی شخصیتی خرده فروش نشان میدهد. تنها درونگرایی ویژگی شخصیتی تحت تأثیر این دو متغیر قرار نگرفته است (مسئولیت اجتماعی شرکتی و تصویر قیمت). همچنین این پژوهش نشاندهنده پیوندهای مستقیم و غیر مستقیم بین شخصیت خرده فروش و پیامدهای این مفهوم (رضایت، اعتماد و وفاداری، سنجیده شده توسط نگرش و مقاصد رفتاری آینده) و نیز و بین مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت و پیامدهای آن است.
حمید (2013)
تأثير هزينة تبليغات بر وفاداري برند به واسطة تصوير فروشگاه، كيفيت ادراك شده و رضايت مشتري: مطالعة هايپرماركت ها
يافته هاي اين پژوهش ، تأثير مستقيم چشمگير هزينة تبليغات بر كيفيت ادراك شده ، تصوير فروشگاه، رضايت مشتري و وفاداري برند را اثبات مي كند.
عمران و همکاران (2010)
اثرات مسئوليت پذيري اجتماعي شركت را بر حفظ و نگهداري مشتريان در پاكستان
به اين نتيجه رسيدند كه رعايت مسئوليتهاي اجتماعي از سوي شركت، هيچ تأثيري بر رفتارهاي خريد مشتريان و در واقع وفاداري آنان ندارد.
لی و همکاران (2010)
اثرات مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر عملکرد نام تجاری: اثر واسطه ارزش ویژه برند صنعتی و شهرت شرکت
نتایج تحقیق فرضیه ها را تأیید کرد و نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت و شهرت شرکت اثر مثبتی بر ارزش ویژه برند صنعتی و عملکرد برند دارد. علاوه بر آن شهرت شرکت و ارزش ویژه برند صنعتی نقش تعدیلگر در رابطه CSR و عملکرد برند دارد.
دلوس سالمونز و همکاران (2009)
تأثیر دو بعد مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و بشر دوستانه، بر وفاداری مشتریان نسبت به بانک
نتایج نشان داد که مسئولیتهای اخلاقی از طریق اعتماد بر وفاداری اثر گذاشتند، در حالیکه مسئولیتهای بشر دوستانه ار طریق شناسایی مشتری از بانک اثر گذاشتند.
سوننبرگ و اراسمس (2008)
نقش نشانههای بیرونی خرده فروش مربوط به تصویر خرده فروش و برند فروشگاهی را در انتخاب مصرفکنندگان جوان در آفریقای جنوبی
در اتخاذ یک رویکرد پدیدارشناختی، داده های توصیفی، اهمیت فضای فروشگاه، قیمت و کیفیت ادراک شده، انتخاب محصول و خدمات ارزش افزوده را به عنوان نشانه بیرونی شناخته شد.
نان و هیو (2007)
مسئولیت اجتماعی شرکتها: نظریه چشم انداز شرکت
نتایج این تحقیق نشان داد که مدیران میتوانند سطح مطلوب مسئولیت اجتماعی شرکت را از طریق تجزیه و تحلیل هزینه – سود تعیین کنند و همینطور نتایج نشان داد که بین CSR و عملکرد مالی شرکت رابطهای وجود ندارد.
نتمی یر و همکاران (2004)
مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری
وجوه اوليه تاثيرگذار بر ارزش ويژه برند و پيوندهاي مرتبط با نام و نشان تجاري در جهت ايجاد ميل به خريد و در نهايت انجام خريد تاثيرگذار هستند.
سانکار و باتاچاری (2001)
آیا انجام کارهای خوب منجر به نتایج بهتر میشود؟ واکنش مصرفکننده به مسئولیت اجتماعی
نتایج تحقیق نشان داد که هر دو عامل فاکتورهای خاص شرکت و فاکتورهای خاص فردی بعنوان تعدیلگر کلیدی پاسخ مصرفکنندگان به مسئولیت اجتماعی شرکت است. همچنین نتایج تحقیق نقش واسطه ادراک مصرفکنندگان از تجانس بین ویژگیهای شخصی خود و شرکت را در واکنش خود به فعالیتهای CSR نشان داد.
یو و همکاران (2000)
مدل فرآیندی ایجاد ارزش برند را که به طور سیستماتیک رابطه میان تلاشهای بازاریابی، ابعاد ارزش برند و ارزش برند را بررسی می‌کند.
مدل آنها بسطی بر طرح پیشنهادی آکر بود که نشان داده بود فعالیتهای بازاریابی تأثیرات مهمی بر ابعاد ارزش برند دارند که این به نوبه خود ارزش را ایجاد و تقویت میکند. بنابراین رابطه بین فعالیتهای بازاریابی و ارزش برند بوسیله این ابعاد تبیین می‌گردد.
لسيگ (1973)
بررسی روابط بين تصويرذهني فروشگاه و ميزان وفاداري به فروشگاه
نتایج تحقیق او نشان داد که وفاداري به فروشگاه ازطریق اطلاعات تصويرذهني مشتريان از فروشگاه پيشبيني ميشود.

3-1- مقدمه
دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر یکی از مشخصههایی که تعیین کننده اعتبار و ارزش یک کار تحقیقاتی می‌باشد، روش و ابزاری است که محقق در انجام پژوهش خود در پیش گرفته است. اتخاذ ر.ش تحقیق مناسب علاوه بر اینکه محقق را در رسیدن به نتیجهای محکمتر و قابل اتکا یاری میدهد، روند پیشرفت تحقیق را بسیار تسهیل مینماید (حافظ نیا، 1387).
تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی میباشد که تحت آنها پدیده خاصی رخ میدهد. در واقع، تحقیق عبارت است از جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. در این ارتباط روش تحقیق، چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهشی جهت آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات تحقیق را فراهم میآورد (حافظ نیا، 1387).
در این فصل به بیان روش تحقیق به ‌کار رفته در این پژوهش که شامل روش تحقیق، جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار جمع‌آوری اطلاعات، روایی پرسشنامه، پایایی پرسشنامه و روش‌های آماری که محقق برای تجزیه و تحلیل مسائل طرح‌شده به کار گرفته است، پرداخته خواهد شد.
3-2- روششناسی پژوهش
روش پژوهش وسیله ‌یا طریقه‌ی تعیین این امر است که چگونه یک گزاره‌ پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد یا رد می‌شود. به عبارت دیگر، روش پژوهش چارچوب عملیات یا اقدامات جست‌وجوی گرایانه برای تحقق هدف پژوهش و جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤال‌های پژوهش را فراهم میآورد (سرمد، بازرگان و حجازی، 1384،ص75)
به طور كلی روش‌های پژوهش در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو معیار هدف پژوهش و نحوه گردآوری داده تقسیم‌بندی نمود.
3-2-1- دسته‌بندی پژوهش‌ها بر حسب هدف
پژوهش‌های علمی بر اساس هدف پژوهش به سه دسته تقسیم می‌گردد: پایه (بنیادی)، کاربردی، تحقیق و توسعه‌ای.
پژوهش‌های پایه61: این پژوهش‌ها در انتزاعی‌ترین شکل خود، به منظور ایجاد و پالایش نظریهها صورت می‌گیرند. در این نوع پژوهش‌ها، مسئله از حوزه اجرایی واقعی ناشی نشده است. هدف اساسی این نوع پژوهش‌ها آزمون نظریهها، تبیین روابط بین پدیدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.
پژوهش‌های کاربردی62: پژوهش كاربردی در جهت اجرایی كردن نظریات و نگرش‌های علمی استفاده میشوند. هدف از پژوهش كاربردی دستیابی به پیامدهای عملی، پیدا كردن راه حل برای مسایل واقعی و توسعه دانش كاربردی در یك زمینه خاص و روش انجام كارهای عملی است.
پژوهش‌های تحقیق و توسعه: هدف اساسی این نوع پژوهش‌های تدوین یا تهیه‌ برنامهها، طرحها و امثال آن است، به طوری که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص ‌شده و براساس یافتههای پژوهشی، طرح یا برنامه‌ ویژۀ آن تدوین وتولید

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره رفتار خرید، مصرف کننده، تصمیم خرید، مصرف کنندگان Next Entries منبع تحقیق درباره معادلات ساختاری، متغیر مستقل، تحلیل داده، مدل معادلات ساختاری