منبع تحقیق درباره مردم شناسی، آداب و رسوم، فرهنگ و تمدن، توانایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

نظر اکثر محققان و صاحبنظران، ارائه تعریفی یگانه ازفرهنگ کاری بسیار دشوار است. زیرا فرهنگ مقوله‏ای پیچیده و مناقشه انگیزاست. شاید به تعداد متفکرانی که در حوزه فرهنگ فعالیتی قابل توجه انجام داده اند، بتوان تعاریفی متعدد ازآن ارائه داد. کروبروکلاک هون22که درسال 1952 کتاب ارزشمند “فرهنگ: مروری انتقادی بر مفاهیم و تعاریف “را به رشته تحریر درآورده اند، تنها در میان انسان شناسان آمریکایی و انگلیسی توانستند 164 تعریف متفاوت از فرهنگ را شناسایی نمایند.
به اعتقاد تایلور23: فرهنگ و تمدن با مفهوم گسترده ای که در قوم نگاری دارد، مجموعه ای پیچیده است شامل دانش، باور، هنر، اخلاقیات، حقوق، آداب و رسوم و دیگر عادات و توانایی هایی که انسان به عنوان عضو جامعه آن را داراست. (صالحی امیری، سیدرضا، 1387، ص21-9 به نقل از سعید قاسمی، 1389) کلایدوکلاک هون در اثر مهم مردم شناسی خود”: آینه انسان “ معانی زیر را برای فرهنگ پیشنهاد کردند:
1-شیوه کلی زندگی مردم
2-میراث اجتماعی که یک فرد از گروه خود کسب می کند.
3-شیوه تفکر، احساس و باور
4-نظریه ای در حوزه مردم شناسی در خصوص شیوه های رفتار واقعی گروهی از مردم
5- مخزنی برای معرفت
6-مجموعه ای از جهت گیری های استاندارد شده در برابر مسائل تکراری
7-رفتار آموزش دیده

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، دانشجویان، خودانگیختگی Next Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، فعالیت‏های فرهنگی، کودکان و نوجوانان، رادیو و تلویزیون