منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، فعالیت های اقتصادی، سازمان های بین المللی، دانشجویان

دانلود پایان نامه ارشد

3-عنصر رفتاری: تمایل به عمل و آمادگی برای نشان دادن واکنشی مثبت یا منفی به موضوع نگرش (رفیعی و همکاران، 1386)
بر این اساس در تحقیق حاضر عنصر ادراکی در واقع همان درک دانشجویان از ضرورت اطلاعات فرهنگی و هنری است که نوعی نگرش در آن‏ها ایجاد می کند. عنصر عملی و رفتاری شرکت در برنامه های فرهنگی و هنری و عنصر ارزشیابانه در واقع، همان بعد ارزشیابی فایده است

4-فعالیت های فرهنگی 32
اما فعالیت های فرهنگی، فعالیت هایی هستند که اعضای یک جامعه از طریق خودشان آن را محقق می‏سازند، استعدادهای خود را توسعه و شخصیت خود را گسترش می دهند. (کوثری 1382، به نقل از کاووسی 1387) برای تعیین دقیق مرزهای بخش فرهنگ می توان از انواع طبقه بندی هایی که توسط سازمان های بین المللی و یا ملی در مورد فعالیت های اقتصادی شده است استفاده کرد. مهم ترین طبقه بندی ها، طبقه بندی چارچوب یونسکو برای آمارهای فرهنگی، طبقه بندی بانک جهانی، وبالاخره طبقه بندی بودجه عمومی سالانه و برنامه پنج ساله دولت است. برای تعیین محدوده بخش فرهنگ و فعالیت های تشکیل دهنده آن می توان به طبقه بندی های بین المللی فعالیت های اقتصادی مراجعه کرد. یکی دیگر از منابعی که می توان از آن برای طبقه بندی فعالیت های فرهنگی و هنری و مرزهای بخش فرهنگ استفاده کرد،

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، دانشجویان، خودانگیختگی Next Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، فعالیت‏های فرهنگی، کودکان و نوجوانان، رادیو و تلویزیون