منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، فعالیت های اجتماعی، رادیو و تلویزیون، اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

(نمایشی) هنرهای بصری (تجسمی، سینما و عکاسی، رادیو و تلویزیون، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، ورزش ها و بازی ها و طبیعت و محیط زیست، این ده مقوله در توصیه نامه مربوط به استاندارد کردن فعالیت های یونسکو ذکر شده است.
در طبقه بندی دیگری از همین سازمان (یونسکو) فعالیت های فرهنگی را این گونه می‏شمارد: کتابخانه، آموزش، موزه ها، امکانات فعالیت های فرهنگی، مراکز فرهنگی و امکانات و تسهیلات هر یک، امکانات ورزشی و تفریحی شامل مراکز ورزشی و انجمن های فرهنگی موجود، مدیریت فرهنگی، شوراها، ادارات، شهرداری ها و مراکز خصوصی و غیره. از آنجایی که عمده فعالیت های فرهنگی و هنری در دانشگاه‏ها بر عهده اداره کل امور فرهنگی و در غالب کانون های فرهنگی است مختصرا در ذیل به این دو مورد پرداخته می شود.
4-1 اداره کل امور فرهنگي
يکي از زيرمجموعه هاي معاونت فرهنگي دانشگاه اداره کل امور فرهنگي دانشگاه مي باشد که بخش عمده فعاليتهاي فرهنگي دانشگاه را انجام مي دهد. اداره کل امور فرهنگي مکاني است که زمينه مناسب را براي تجلي استعدادها و برانگيختن خلاقيت دانشجويان فراهم مي سازد. توجه به مقوله فرهنگ در کنار علم و دانش که يکي از مصاديق اجرايي آن وجود نهادهاي دانشجويي و فعاليت هدفمند دانشجويان در اين نهادها است، از عوامل اساسي در

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، فعالیت های اقتصادی، سازمان های بین المللی، دانشجویان Next Entries منبع تحقیق درباره توسعه فرهنگی، فعالیت های فرهنگی، برنامه های فرهنگی، مشروعیت بخشی