منبع تحقیق درباره فعالیت های روزانه، شیوه های تصمیم گیری، عدالت اجتماعی، تعلیم و تربیت

دانلود پایان نامه ارشد

افزایش می دهد
1) ترغیب و تشویق مردم برای مشارکت در ابتکارات فرهنگی
2) ارتقاء تعلیم و تربیت، یادگیری طولانی مدت و خلاقیت.
3) پرورش فرآیندهای توسعه فرهنگی جامعه (CCD) 49 و اصول عدالت اجتماعی، برابری، تساوی حقوق، شیوه های تصمیم گیری و. .
3- همکاری:
هدف: افزایش همکاری با جامعه، سازمآن‏ها ی فرهنگی وهنری برای پیشرفت توسعه ابتکارات فرهنگی.
کار گروهی و جمعی فرصت ها را بوجود می آورد.
1) تقویت همکاری‏های محلی، ملی با در نظر گرفتن تنوع
2) افزایش اشتغال جامعه در توسعه ابتکارات فرهنگی
3) انتخاب و اتخاذ فرایندهای تشریک مساعی و مشارکت و همدستی در فعالیت های روزانه.

نمودار شماره 2-گام های برنامه اجرایی فرهنگی برودی (2005)

نمودار شماره 3- که چارچوب نظری (مفهومی) پژوهش حاضر برای درک بهتر به صورت درختی نمایش داده شده است برنامه فرهنگی برودی (2005) است که در صفحات قبلی به صورت مفصل بدان پرداخته شد.

پیشینه تحقیق
1-مقدمه
هر کار تحقیقی بایستی در راستای تحقیقات قبلی و ادامه دهنده و تکمیل کننده آن‏ها باشد. هر کار تحقیقی در پیوستاری جای می گیرد، به این معنا که از کارهای تحقیقی قبلی اثر پذیرفته و درکارهای بعدی اثر می‏گذارد. بنابراین طبیعی است که یک محقق با کارهای تحقیقاتی قبلی که

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، کشورهای پیشرفته، منابع محدود، امور انسانی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کننده، بازاریابی، رفتار مصرف کننده، مصرف کنندگان