منبع تحقیق درباره فعالیت بدنی، خودپنداره، فعالیت جسمانی

دانلود پایان نامه ارشد

میانگین سنی 8/12 انجام شد. یافتهها نشان داد خودپنداره جسمانی یک ارتباط معکوس بین بالیدگی و فعالیت بدنی را میانجیگری کرد. اثرات تعاملی و اصلی بالیدگی و حمایت والدین روی فعالیت بدنی شاهدی از اثر اصلی (بدون اثر تعاملی) برای حمایت والدین فراهم کرد. نتایج نشان داد که خودپنداره فعالیت جسمانی یک ارتباط معکوس را بین بالیدگی و فعالیت بدنی در دختران نوجوان میانجیگری میکند به بیان دیگر بالیدگی زودرس در دختران نوجوان با شرکت کمتر در فعالیت بدنی همراه است. بنابراین اینکه نوجوانان دختران چگونه تغییرات مرتبط با بالیدگی را درک میکنند ممکن است از خود بالیدگی مهمتر باشد. تشویق کردن نوجوانان دختر برای اینکه بالیدگی یک پدیده طبیعی است و در نظر گرفتن جنبههای مثبت بالیدگی از جمله فرایند رشد ممکن است به کم کردن هرگونه اثر منفی بالیدگی مرتبط با بالیدگی زودرس کمک کند (59).
عبدالملکی (1389) نیز تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ساختاری وضعیت اجتماعی-اقتصادی، فعالیت جسمانی و بالیدگی با خودپنداره جسمانی دختران نوجوان انجام داده است. شرکت کنندگان 652 دانشآموز دختر با دامنه سنی 8-18 سال از منطقه 11 شهر تهران بودند. نتایج حاکی از این بود که خودپنداره جسمانی دانشآموزان دختر تحت تاثیر متغیرهای وضعیت اجتماعی-اقتصادی، فعالیت جسمانی، بالیدگی و شاخص توده بدنی قرار داشت، بهطوریکه در مورد ارتباط بین خودپنداره جسمانی دختران نوجوان با فعالیت جسمانی یک رابطه معنادار وجود دارد. بدین معنی که فعالیت جسمانی منجر به افزایش خودپنداره جسمانی میشود. لازم به توضیح است فعالیت جسمانی روی خودپنداره جسمانی مرتبط با توانایی بدنی بیشتر میباشد. این بدان معناست که احتمالا شرکت در فعایت جسمانی بهویژه فعالیت جسمانی منظم باعث افزایش در آمادگی جسمانی و توانایی جسمانی میشود و در نتیجه درک فرد از لیاقت ورزشی و توانایی جسمانی را افزایش میدهد که این امر موجب افزایش خودپنداره مرتبط با توانایی جسمانی میشود (19).

2-3-3 جمعبندی
با توجه با مطالعاتی که بهصورت همبستگی رابطه بین خودپنداره جسمانی و فعالیت بدنی را بررسی کردهاند، میتوان گفت بین آمادگی جسمانی افراد با خودپنداره جسمانی آنها ارتباط وجود دارد. در واقع نگرش افراد نسبت به بدن خود ناشی از توانایی بدنی بوده و هرچه آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی افراد بیشتر باشد، دید مثبتتری به بدن خویش دارند. همچنین مشاهده میشود بین خودپنداره جسمانی و بالیدگی نیز ارتباط وجود دارد. از طرفی، کمتر تحقیقی به بررسی اثر فعالیت بدنی بر خودپنداره جسمانی دختران با بالیدگیهای متفاوت پرداخته است. از این رو محقق با توجه به لزوم برنامههای مداخلهای روی خودپنداره جسمانی دختران با سطوح بالیدگی متفاوت، به بررسی اثر یک دوره برنامه آمادگی جسمانی در دختران زودرس و دیررس پرداختهاست.

فصل سوم:
روششناسی

3-1 مقدمه
در این فصل به توضیح فرایند اجرایی تحقیق پرداخته میشود. اطلاعاتی از قبیل روش و طرح تحقیق، جامعه، نمونه آماری و روش نمونهگیری ارائه میشود. و همچنین اطلاعاتی پیرامون وسایل و ابزار مورد استفاده، نحوه جمعآوری و پردازش اطلاعات و روشهای تجزیه و تحلیل آماری نیز ارائه گردیده است.
3-2 روش و طرح تحقیق
با توجه به اثر 2 ماه تمرین آمادگی جسمانی بر دختران زودرس و دیررس و نیز مقایسه این اثر بین این دو گروه و نیز وجود گروههای کنترل. روش تحقیق مورد استفاده نیز بالینی (اندازهگیری استقامت قلبی عروقی و استقامت عضلانی بهمنظور صحت اجرای دوره تمرینی) و غیر بالینی (پرسشنامهای) میباشد طرح تحقیق نیز از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با 4 گروه مستقل میباشد. این تحقیق شامل 2 گروه اصلی است که هر گروه دارای گروه کنترل میباشد که هر گروه هم با گروه کنترلش و هم با گروه گروه دیگر مقایسه میشود.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق را دختران نوجوان 13-15 ساله مدارس راهنمایی شهر کرج تشکیل میدهند که در سال تحصیلی 91- 92 مشغول به تحصیل میباشند.
3-4 نمونه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
برای انجام این تحقیق تعداد 80 دانشآموز دختر 13-15 ساله کمتحرک (بر اساس نمره دهی پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان، نمره فعالیت بدنی 33/2 و کمتر) و زودرس و دیررس (سن شروع قاعدگی آنها دارای بیش از یک سال تفوت با میانگین جامعه) با روش نمونه گیری در دسترس از مدرسه راهنمایی انتخاب شدند که در یک دوره 8 هفته ای تمرینات آمادگی جسمانی شرکت کردند.
3-5 متغیر های تحقیق
متغیر مستقل: سطح بالیدگی، تمرین آمادگی جسمانی
متغیر وابسته: پس آزمون نمره های خود پنداره ظاهر بدنی، خودپنداره توانائی بدنی و خودتوصیفی جسمانی
متغیر کمکی یا همپراش: پیش آزمون نمره های خود پنداره ظاهر بدنی، خودپنداره توانائی بدنی و خودتوصیفی جسمانی

3-6 ابزار تحقیق
3-6-1 پرسشنامه جمعیت شناختی
ابزاری است که در آن سوالاتی در مورد مشخصات فردی نظیر تاریخ تولد، پایه تحصیلی، معافیت پزشکی از ورزش و سن شروع قاعدگی شرکتکنندگان مطرح شده بود.
3-6-2 فرم کوتاه پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی
در این مطالعه از پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی فرم کوتاه72 (PSDQ-S) مارش و همکاران (2010) جهت اندازهگیری متغیر وابسته این پژوهش، استفاده شده است. این پرسشنامه افکار، احساسات و گرایشهای فرد را نسبت به جسم خود نشان میدهد. فرم کوتاه پرسشنامه خودتوصيفي بدني شامل 36 سئوال است که براي اندازه گيري نه خرده مقياس خاص از خودپنداره بدني (سلامتي، هماهنگي، فعاليت بدني، چربي بدني، لياقت ورزشي، ظاهر، قدرت، انعطاف پذيري و استقامت) و يك خرده مقياس کلي (عزت نفس) طراحي شده است. هر يک از سئوالات، جمله اخباري ساده است که در قالب درجه بندي ليکرت و به صورت شش درجه اي(طيف کاملاً درست تا کاملاً غلط) به سئوال ها پاسخ داده مي شود. امتیاز هر سوال با بار مثبت معنایی، نمره یک تا 6 این مقیاس را میگیرد و عبارات با بار معنایی منفی نمرهای با کسر از عدد هفت را بهخود اختصاص میدهد. همچنین جهت محاسبه خودپنداره توانایی بدنی مجموع نمرههای کسب شده از جملههای هر یک از خرده مقیاسهای لیاقت ورزشی، انعطافپذیری، فعالیت جسمانی، هماهنگی، قدرت، سلامتی و استقامت با یکدیگر جمع شدند و برای محاسبه خودپنداره ظاهر بدنی مجموع نمرههای کسب شده از جملههای هر یک از خرده مقیاسهای چربی بدن، ظاهر بدن و عزت نفس با یکدیگر جمع شدند. این پرسشنامه در ایران دارای اعتبار ترجمه قابل قبوال (r=%95) در سطح اطمینان %95 میباشد. نتایج تحلیل عبارات از سه روش محاسبه درجه دشواری، ضریب تمییز و روش لوپ نشان دادهاند که درکل 4 سوال جزء عبارات نامناسب هستند و از پرسشنامه حذف گردیدهاند. نتایج بررسی اعتبار سازه عاملی حاکی از شناسایی و تایید ده عامل خودپنداره جسمانی (واریانس 06/64 درصد) میباشد. همسانی درونی هریک از خرده مقیاسها بین 75/0 – 80/0 متغیر بوده است و در کل همسانی درونی این پرسشنامه بالای 90/0 میباشد. ضریب همبستگی آزمون-آزمون مجدد کل پرسشنامه 83/0 و همچنین دامنه پایایی زمانی هر یک از خرده مقیاسها بین 56/0-84/0 بوده است که بهطور کلی حاکی از برخورداری پایایی این پرسشنامه میباشد (9).
10 عامل شناسایی و تایید شده در پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی برای نوجوانان ایرانی بهقرار زیر میباشد که شماره هر سوال در انتهای توضیحات هر عامل درج شده است:
1) لياقت ورزشي73: خوب بودن در ورزش، ورزشکار بودن، داشتن مهارت هاي ورزشي خوب(مارش و همکاران،1994) (سوالهای: 8، 20، 30).
2) چربي بدني74: اضافه وزن نداشتن، چربي بدني نداشتن، احساس مثبت درباره خود بدني(مارش و همکاران، 1994) (سوالهای: 7، 9، 15، 19، 21، 33).
3) ظاهر75: داشتن صورت زيبا، زيبا بودن و جذاب بودن (مارش و همکاران، 1994) (سوالهای: 10، 16، 26).
4) انعطاف پذيري76: قادر به خم و راست کردن و چرخاندن بدن به آساني در جهت هاي متفاوت(مارش و همکارانش،1994) (سوالهای: 3، 12، 34).
5) سلامتي77: اغلب مريض نشدن، سريع خوب شدن در هنگام مريض شدن(مارش و همکاران، 1994) (سوالهای: 13، 23، 30).
6) فعاليت بدني78: از لحاظ بدني فعال بودن، به طور مرتب و خيلي زياد فعاليت بدني انجام دادن(مارش و همکاران، 1994) (سوالهای: 18، 25، 31).
7) هماهنگي79: در حرکات هماهنگ خوب بودن، قادر به انجام حرکات بدني به آساني(مارش و همکاران، 1994) (سوالهای: 1، 6، 14، 17، 24).
8) عزت نفس80: داشتن احساسات مثبت کلي درباره ي خودتان(مارش و همکاران، 1994) (سوالهای: 5، 22، 29، 36).
9) استقامت81:قادر به دويدن طولاني مدت بدون توقف، خسته نشدن هنگام فعاليت هاي شديد(مارش و همکاران، 1994) (سوالهای: 4، 28، 35).
10) قدرت82:قوي بودن، بدن قوي داشتن، عضلاني بودن(مارش و همکاران، 1994) (سوالهای: 2، 11، 27).

3-6-3 پرسشنامهی بین المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان
ابزاری معتبر، چالشی مهم در تعیین ارتباط بین فعالیت بدنی و سلامتی است. سطوح مختلفی از مشارکت در فعالیت بدنی با مزایای سلامتی و یا خطرات سلامتی مرتبط است. در نتیجه وجود ابزاری معتبر برای ارزیابی فعالیت بدنی در گروه های سنی مختلف مهم است (63).
زمانیکه استانداردی مشخص برای ارزیابی فعالیت بدنی وجود ندارد، تعیین بهترین ابزار ممکن دشوار است (93). خود گزارشی پر استفاده ترین روش ارزیابی سطوح فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان است، زیرا معمولاَ این روش کم هزینه است و به راحتی در جمعیتهای زیاد قابل کاربرد می باشد (37)، از این رو در این مطالعه از این روش به منظور اندازهگیری فعالیت بدنی شرکت کنندگان استفاده شد در پاسخ به نیاز ابزار خود گزارشی معتبر و عملی برای پژوهش های گسترده با کودکان و نوجوانان، این پرسشنامه در ایران برای کودکان و نوجوانان 8- 18 ساله روا و پایا شده است، در این مطالعه، روایی محتوا و صوری پرسشنامه توسط گروهی از متخصصین تائید شد و آلفای کرونباخ آن نیز به میزان 894/0 محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان دهندهی معتبر بودن این ابزار است (48).
این ابزار، پرسشنامهایی با فراخوانی هفت روزه است که سطح کلی فعالیت بدنی متوسط تا شدید را طی سال تحصیلی اندازه گیری میکند. عموماَ، این پرسشنامه در مقایسه با دیگر اندازههای فراخوانی، ضریب همبستگی نسبتاَ بالایی با دیگر ابزارهای اندازهگیری فعالیت بدنی دارند و برای کودکان و نوجوانانی مناسب است که در حال حاضر در سیستم آموزشی هستند و زنگ تفریح، بخش منظمی از هر هفتهی تحصیلی آنها است (63).
این پرسشنامه در موقعیتهای کلاس درس قابل کاربرد است و با استفاده از 9 سوال راجع به فعالیت بدنی آنها در هفته اخیر است، که هر سوال نیز بر حسب مقیاس پنج نمرهای امتیاز داده میشود، سطح کلی فعالیت بدنی فرد را مشخص میکند (63).
3-6-3-1 نمره گذاری پرسشنامهی بین المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان
به پاسخ هر یک از 9 سوال بر حسب نوع آن بین 1 تا 5 امتیاز داده میشود. پاسخی که بیانگر کمترین میزان فعالیت است 1 امتیاز و به پاسخی که نشان دهندهی بیشترین میزان فعالیت است 5 امتیاز داده میشود (63).
سوال 10 تنها برای مشخص کردن دانش آموزانی است که فعالیت غیر معمولی طی هفتهی گذشته داشته اند و بنابراین به عنوان بخشی از امتیاز فعالیت محاسبه نمیشود (63).
در مجموع، برای مشخص کردن امتیاز نهایی فعالیت بدنی:
پس از مشخص کردن ارزش 1 تا 5 برای هر 9 سوال، کلیهی امتیازها با هم جمع و میانگین گرفته خواهد شد، نمرهی نهایی نشان دهندهی امتیاز فعالیت بدنی فرد خواهد بود. بنابراین دامنهی امتیاز فعالیت بدنی بین 1 تا 5 خواهد بود.
امتیاز 1 نشان دهندهی فعالیت بدنی کم و امتیاز 5 نشان دهندهی فعالیت بدنی بالاست نمرات فعالیت بدنی بین 1 تا 33/2 به عنوان سطح فعالیت بدنی پایین ، نمرات بین 34/2 تا 66/3 بهعنوان سطح فعالیت بدنی متوسط و نمرات بالاتر از 67/3 تا 5 بهعنوان سطح

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت بدنی، خودپنداره، عزت نفس Next Entries منبع تحقیق درباره پیش آزمون، فعالیت بدنی، خودپنداره