منبع تحقیق درباره فعالیت‏های فرهنگی، سرمایه اجتماعی، اثر خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

درباره موضوعات مشابه صورت گرفته، آشنایی حاصل کند و نسبت به وجوه مشابهت و یا مفارقت کار خودش با این جریانات فکری آگاهی پیدا کند. محقق لازم است موقعیت موضوع تحقیقش را نسبت به چهارچوب فکری شناخته شده به روشنی تعیین کند. (کیوی، 1385، 38) در این پژوهش نیز با مرور آثار و تحقیقات مشابه با موضوع، بااستفاده از یافته های تحقیقات قبلی، آثار و منابع مرتبط، شامل طرح های پژوهشی، مقالات انتشار یافته در مجله های علمی –پژوهشی و علمی –ترویجی معتبر در غالب تحقیقات داخلی و خارجی تنظیم و ارائه شده است. دراین تحقیق از 19 اثر علمی مشابه با موضوع تحقیق شامل 15 اثر داخلی و 4 اثر خارجی به عنوان پیشینه تحقیق استفاده شده است. که چکیده هر کدام ارائه می گردد. البته لازم به یادآوری است که تحقیقی که دقیقا مشابه با موضوع پژوهش باشد کم بود در حد دو تا سه تحقیق لذا سعی بر آن شد تا به موضوعاتی که تا حدودی نزدیک به موضوع پژوهش است یاری جوییم.

الف) تحقیقات داخلی
در زمینه موضوعات فرهنگی در ایران تحقیقات زیادی انجام شده است. اما تحقیقاتی که اختصاصا به فعالیت‏های فرهنگی و هنری پرداخته باشد بسیار محدود است لذا به بررسی موضوعات نزدیک به آن در ذیل پرداخته می شود.
1-کانون های فرهنگی و هنری و توسعه سرمایه اجتماعی عنوان پژوهشی است

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، کشورهای پیشرفته، منابع محدود، امور انسانی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کننده، بازاریابی، رفتار مصرف کننده، مصرف کنندگان