منبع تحقیق درباره فرهنگ کار، مقایسات زوجی، مدیریت دانش، ناسازگاری

دانلود پایان نامه ارشد

خبرگان
C6
C5
C4
C3
C2
C1
میانگین نظر تمام خبرگان
1/580
3/740
3/120
2/250
0/000
0/000
C1
3/780
3/500
2/210
2/120
0/000
3/520
C2
1/200
0/000
1/250
0/000
1/000
1/000
C3
0/750
1/150
0/000
1/750
0/500
0/000
C4
3/640
0/000
2/610
2/210
2/800
3/120
C5
0/000
1/650
0/500
1/480
0/750
1/500
C6

برای نرمالیزه کردن فوق از فرمول‌های(1) و (2) استفاده می‌کنیم.
فرمول(1) H_ij=z_ij/r
کهr از رابطه زیر به دست می‌آید:

فرمول(2) r=〖max〗_(1≤i≤n) (∑_(j=1)^n▒z_ij )

جدول (4-4) ماتریس نرمالیزه شده را نشان می‌دهد.
جدول4- 2 ماتریس نرمالیزه شده
C6
C5
C4
C3
C2
C1
ماتریس نرمالیزه شده
0/104
0/247
0/206
0/149
0/000
0/000
C1
0/250
0/231
0/146
0/140
0/000
0/233
C2
0/079
0/000
0/083
0/000
0/066
0/066
C3
0/050
0/076
0/000
0/116
0/033
0/000
C4
0/241
0/000
0/173
0/146
0/185
0/206
C5
0/000
0/109
0/033
0/098
0/050
0/099
C6

بعد از محاسبه ماتریس‌های فوق، ماتریس روابط کل فازی با توجه به فرمول(3) به دست می‌آید.
فرمول(3) T=lim┬(k→+∞)⁡〖(H^1+H^2+…+H^k )=H×〖(I-H)〗^(-1) 〗⁡
در این فرمول I ماتریس یکه است. نتایج محاسبه ماتریس T در جدول(4-5) نشان داده شده است.
جدول4- 3 ماتریس روابط کل(T)
C6
C5
C4
C3
C2
C1
ماتریس روابط کل
0/279
0/368
0/352
0/309
0/114
0/150
C1
0/491
0/455
0/384
0/384
0/147
0/435
C2
0/150
0/082
0/148
0/076
0/099
0/126
C3
0/124
0/129
0/066
0/175
0/077
0/068
C4
0/461
0/244
0/384
0/371
0/290
0/394
C5
0/121
0/207
0/146
0/201
0/112
0/193
C6

گام بعدی به دست آوردن مجموع سطرها و ستون‌های ماتریسT است. مجموع سطرها و ستون‌ها با توجه به فرمول‌های (4) و (5) به دست می‌آوریم.
فرمول(4) 〖(〖D)〗_ 〗_(n×1)=〖[∑_(j=1)^n▒T_ij ]〗_(n×1)

فرمول(5) 〖(〖R)〗_ 〗_(1×n)=〖[∑_(i=1)^n▒T_ij ]〗_(1×n)
که D و R به ترتیب ماتریس n×1 و 1×n هستند.
مرحله بعدی میزان اهمیت شاخص‌ها( D_i+R_i ) و رابطه بین معیارها ( D_i-R_i)مشخص می‌گردد. اگر D_i-R_i0 باشد معیار مربوطه اثرگذار و اگر D_i-R_i0 باشد معیار مربوطه اثرپذیر است.
جدول(4-6)، D_i+R_i وD_i-R_i را نشان می‌دهد.
جدول4- 4 به دست آوردن اهمیت و تأثیرگذاری معیارها
D_i-R_i
D_i+R_i
معیار

0/205
2/939
مشوق‌ها
C1
1/457
3/134
حمایت مدیریت
C2
-0/836
2/197
زمان
C3
-0/840
2/121
ارتباطات
C4
0/660
3/631
فرهنگ کارکنان
C5
-0/647
2/607
هزینه
C6

شکل(4-3) میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین معیارها را نشان می‌دهد. محور افقی نمودار اهمیت معیارها و محور عمودی تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری معیارها را نشان می‌دهد.

شکل4- 3 روابط علت و معلولی معیارها
همان‌گونه که نتایج شکل(4-3) نشان می‌دهد معیارهای حمایت مدیریت، فرهنگ کارکنان و مشوق‌ها در نیمه مثبت نمودار که متعلق به عوامل علی است، قرار گرفته است. در نتیجه دارای تأثیرگذاری بالایی می‌باشند. سه معیار دیگر یعنی هزینه، زمان و ارتباطات در قسمت منفی نمودار قرار دارند که نشان از تأثیرپذیری بالای این عوامل است.
4-4-2- اولویت‌بندی استراتژی‌‌های مدیریت دانش با تکنیک ANP

در این بخش بر آن هستیم تا با استفاده از تکنیک ANP به اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش می‌پردازیم. فرآیند ANP دارای چهار گام اصلی است:
گام1، ساخت مدل و ساختمند نمودن مدل: مسئله بایستی به طور واضح بیان شده و همانند یک شبکه به یک سیستم معقول تجزیه شود. ساختار را می‌توان به وسیله نظرات افراد تصمیم‌گیرنده از طریق طوفان مغزی یا روش‌های مناسب دیگر حاصل نمود. بر اساس ادبیات پژوهش و مطالعات مشابه و نظرسنجی از خبرگان مدل پژوهش به شرح شکل(4-2) تدوین گردید.
گام2، ماتریس‌های مقایسات زوجی و بردارهای اولویت: در ANP و AHP عناصر تصمیم‌گیری در هر ترکیب به صورت زوجی به نسبت اهمیت خود با معیارهای کنترل و با خود نیز به صورت زوجی به نسبت مشارکت آن‌ها در دسترسی به آرمان، مورد مقایسه قرار می‌گیرند. از افراد تصمیم‌گیرنده مجموعه‌ای از مقایسات پرسیده می‌شود که در آن دو عنصر یا دو جزء در یک زمان، بر حسب اینکه چگونه به معیار مخصوص به خود کمک می‌کنند، مورد مقایسه قرار خواهند گرفت. به علاوه اگر ارتباطات درونی بین عناصر یک جزء وجود داشته باشد، از مقایسات زوجی بایستی استفاده نمود و بردار ویژه‌ای را می‌توان برای هر عنصر که نشان دهنده تأثیر آن بر دیگر عناصر است، بدست آورد. مقادیر اهمیت نسبی به وسیله مقیاس 1 تا 9 مشخص می‌شوند که در آن امتیاز 1 بیانگر اهمیت یکسان بین دو عنصر و امتیاز 9 نشان دهنده اهمیت فوق‌العاده عنصر در مورد مقایسه (سطر ماتریس) با عنصر دیگری(ستون ماتریس) است. مقدار متقابل جهت مقایسه معکوس تخصیص داده می‌شود و به صورت که در آن () بیانگر اهمیت i اُمین (j اُمین) عنصر در مقایسه با j اُمین(i اُمین) عنصر است. مقایسات زوجی در ANP همانند AHP در چارچوب
یک ماتریس صورت می‌گیرد و بردار اولویت محلی64 را می‌توان از طریق تخمین اهمیت نسبی مربوط به هر عنصر(یا جزء) که مورد مقایسه قرار می‌گیرد، به وسیله رابطه زیر بدست آورد:

که در آن A ماتریس مقایسات زوجی و بردار ویژه و بزرگ‌ترین مقدار ویژه A می‌باشد. ساعتی (1980) چندین الگوریتم برای تخمین پیشنهاد داد. سه گام بیان شده زیر در مقاله چانگ و همکارانش(2005) جهت ترکیب اولویت‌ها بکار می‌رود. این سه گام عبارتند از:
مقادیر هر یک از ستون‌های ماتریس مقایسه زوجی را جمع کنید.
هر یک از درایه‌های ستون مربوطه را بر مجموع آن ستون تقسیم کنید. ماتریس بدست آمده به عنوان ماتریس مقایسه زوجی نرمالایز شده شناخته می‌شود.
درایه‌های هر یک از ردیف‌های ماتریس مقایسه زوجی را جمع نمایید و این مجموع را بر هر n درایه ردیف تقسیم کنید. اعداد بدست آمده تخمینی را از اولویت نسبی هر یک از عناصر مورد مقایسه با معیارهای سطح بالای مربوطه بدست می‌دهد.
سوپرماتریس این پژوهش به صورت زیر خواهد بود.

مجموع ماتریس‌های مقایسات زوجی عبارتند از:

: ماتریس مقایسات زوجی معیارهای ارزیابی معیارهای اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش نسبت به اهداف فعال‌سازی اطلاعات، بهبود عملکرد و ارتقاء نوآوری: پس از گردآوری پرسشنامه و ماتریس‌های مربوط به وابستگی بین معیارها، لازم بود تا نرخ ناسازگاری آن‌ها محاسبه گردد. برای محاسبه نرخ ناسازگاری از نرم افزار Super Decisions استفاده شد. با توجه به استفاده از راهنمای تکمیل پرسشنامه از یک سو و حضور شخص پژوهشگر در هنگام تکمیل پرسشنامه و ارائه توضیحات لازم، در صورت نیاز، تمامی
ماتریس‌ها از نرخ ناسازگاری قابل قبول (کمتر از 1/0) برخوردار بودند. نتایج در جدول(4-7) نشان داده شده است.
جدول4- 5 ماتریس تصمیم گروهی نرمال شده مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف فعال‌سازی اطلاعات

هدف: فعال‌سازی اطلاعات
مشوق‌ها
حمایت مدیریت
زمان
ارتباطات
فرهنگ کارکنان
هزینه
مشوق‌ها
1
2/16
1/04
1/61
1/99
4/76
حمایت مدیریت
0/4629
1
0/74
1/12
2/43
2/56
زمان
0/9615
1/3513
1
1/48
1/63
2/76
ارتباطات
0/6211
0/8928
0/6756
1
1/81
1/95
فرهنگ کارکنان
0/5025
0/4115
0/6135
0/5524
1
1/34
هزینه
0/2100
0/3906
0/3623
0/5128
0/7462
1
نرخ ناسازگاری
0/0045

جدول4- 6 ماتریس تصمیم گروهی نرمال شده مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف بهبود عملکرد
هدف: بهبود عملکرد
مشوق‌ها
حمایت مدیریت
زمان
ارتباطات
فرهنگ کارکنان
هزینه
مشوق‌ها
1
1/72
1/48
1/86
3/02
4/45
حمایت مدیریت
0/5814
1
0/98
1/5
2/96
4/62
زمان
0/6756
1/0204
1
2/28
2/66
3/55
ارتباطات
0/5376
0/6666
0/4386
1
1/28
2/78
فرهنگ کارکنان
0/3311
0/3378
0/3759
0/7812
1
1/57
هزینه
0/2247
0/2164
0/2816
0/3597
0/6369
1
نرخ ناسازگاری
0/0052

جدول4- 7 ماتریس تصمیم گروهی نرمال شده مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف ارتقاء نوآوری
هدف: ارتقاء نوآوری
مشوق‌ها
حمایت مدیریت
زمان
ارتباطات
فرهنگ کارکنان
هزینه
مشوق‌ها
1
0/64
0/48
0/96
1/82
1/87
حمایت مدیریت
1/5625
1
0/71
1/7
1/86
1/37
زمان
2/0833
1/4084
1
1/11
1/2
1/94
ارتباطات
1/0416
0/5882
0/900
1
1/89
1/46
فرهنگ کارکنان
0/5494
0/5376
0/8333
0/5291
1
1/29
هزینه
0/5347
0/7299
0/5154
0/6849
0/7751
1
نرخ ناسازگاری
0/0067

: این ماتریس بیانگر وابستگی درونی بین معیارها است. برای به دست آوردن این ماتریس از تکنیک دیمتل استفاده نمودیم. ماتریس نرمالایز شده T را برای این منظور استفاده می‌نماییم.
جدول4- 8 ماتریس نرمالایز شده روابط کل(T)
C6
C5
C4
C3
C2
C1

0/1715
0/2478
0/2378
0/2038
0/1358
0/1098
C1
0/3019
0/3063
0/2594
0/2532
0/1752
0/3184
C2
0/0922
0/0552
0/1
0/0501
0/1179
0/0922
C3
0/0762
0/0868
0/0445
0/1154
0/0917
0/0497
C4
0/2835
0/1643
0/2594
0/2447
0/3456
0/2884
C5
0/0744
0/1393
0/0986
0/1325
0/1334
0/1412
C6

W32: این ماتریس نشان‌دهنده تأثیر معیارها بر استراتژی‌های مدیریت دانش است. برای بدست آوردن این ماتریس، شش ماتریس مقایسه زوجی استراتژی‌های مدیریت دانش(چهار استراتژی) برای هر معیار بدست آمد. برای نمونه یک جدول مقایسه زوجی در ادامه نشان داده شده است.

جدول4- 9 ماتریس تصمیم گروهی نرمال شده مقایسه زوجی استراتژی‌های مدیریت دانش نسبت به معیار مشوق‌ها
هدف: مشوق‌ها
اجتماعی‌سازی
درونی‌سازی
ترکیب‌سازی
برونی‌سازی
اجتماعی‌سازی
1
1/87
2/96
0/3165
درونی‌سازی
0/53476
1
3/12
1/87
ترکیب‌سازی
0/33784
0/32051
1
0/672
برونی‌سازی
3/1596
0/53476
1/4881
1
نرخ ناسازگاری
0/0048

جدول فوق برای پنج معیار دیگر نیز محاسبه شد. پس از بدست آوردن بردار وزنی هر یک از شش ماتریس در این مرحله، ماتریس32 w بدست می‌آید. جدول(4-12) را مشاهده نمایید.
جدول4- 10 ماتریس تصمیم

C1
C2
C3
C4
C5
C6
A1
0/2697
0/25472
0/2878
0/3091
0/3035
0/2785
A2
0/2982
0/1742
0/2207
0/1958
0/2124
0/3110
A3
0/1102
0/1250
0/1273
0/1298
0/1389
0/2206
A4
0/3217
0/4459
0/364
0/3652
0/3449
0/1897

: این ماتریس مقایسات زوجی اهداف را نسبت به استراتژی‌های مدیریت دانش نشان می‌دهد. برای بدست آوردن این ماتریس، چهار جدول مقایسه زوجی محاسبه گردید. پس از تعیین بردار وزنی هر یک از چهار ماتریس مقایسه زوجی، ماتریس بدست آمد. جدول(4-13) را مشاهده نمایید.
جدول4- 11 ماتریس تصمیم

A1
A2
A3
A4
P1
0/4242
0/5239
0/6073
0/4665
P2
0/3501
0/2843
0/2453
0/2954
P3
0/2255
0/1916
0/1472
0/2380

گام3: تشکیل سوپرماتریس: مفهوم سوپرماتریس شبیه به فرآیند زنجیره مارکوف است. جهت بدست آوردن اولویت‌های نهایی در یک سیستم که متأثر از وابستگی درونی است، بردارهای اولویت محلی به تناسب در ستون‌های ماتریس وارد می‌شوند که این ماتریس به عنوان سوپرماتریس شناخته می‌شود(جدول 4-18). ابتدا سوپرماتریس جهت تبدیل به یک سوپرماتریس احتمالی تغیر پیدا کند، بدین معنی که جمع هر ستون ماتریس واحد شود. رویکرد پیشنهاد شده توسط ساعتی(1996) به تعیین اهمیت نسبی دسته‌ها در سوپرماتریس با ستون دسته (بلوک) به عنوان جزء کنترل کننده می‌پردازد. بدین صورت که درایه‌ها غیر صفر سطر در بلوک خود

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره مدیریت دانش، اولویت‌بندی، استراتژی مدیریت، استراتژی مدیریت دانش Next Entries مقاله رایگان درباره اعتبارسنجی، رگرسیون، رگرسیون لجستیک، روش تحقیق