منبع تحقیق درباره عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد، روش تحقیق، دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

اعتماد به نفس و خطرپذیری، مهارتهای مدیریتی، مهارت طراحی و حل مسئله، هدایت زیردستان و رشد دیگران، تقوی الهی، داشتن علم و آگاهی، توانایی فکری و ذهنی، دانش و معلومات مدیریتی، الگوی اخلاق بودن، تلاش و سختکوشی) میباشد.

اکبر حسنپور
1387
طراحی و ارائه سیستم جامع ارزشیابی عملکرد کارکنان نظام بانکی (مورد نمونه بانک ملت)
برای تعیین شاخصهای ارزشیابی عملکرد کارکنان چشمانداز، استراتژی، اهداف اجرایی و ارزشهای سازمان در نظر گرفته شده و با استفاده از ویژگیهای شغلی افراد و وظایف ادارات و واحدها، شاخص مشخص شدهاند. از جمله این شاخصها میتوان به دانش و مهارت شغلی- خلاقیت، انعطاف و انتقاد پذیری- مسئولیت پذیری و همکاری- برخورد با مشتریان و همکاران- بهداشت و ایمنی محیط کار- رعایت مقررات، آئیننامهها، سلسه مراتب اداری و توجه به حضور و غیاب- توجه به شعائر اسلامی- کیفیت و کمیت کار- توانایی هدایت و نظارت به کار دیگران- توانایی تلفیق و هماهنگ سازی موثر فعالیتها – توانایی مدیریتی و سرپرستی و …. اشاره نمود.

پنگ
2012
طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد کارکنان بخش تحقیق و توسعه مهندسی بر پایه ارزیابی فازی
در این تحقیق ابتدا شاخصهای مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان بخش تحقیق و توسعه مهندسی مشخص شدهاند. این معیارها را در 4 دسته کلی تقسیم نمودهاند و برای هریک از آنها زیر معیاره تعریف نمودهاند. سپس با استفاده از روش AHP به تعیین وزن معیارها پرداختهاند و در نهایت با استفاده از روش ارزیابی فازی مدلی برای ارزیابی عملکرد طراحی نمودهاند.

دبورا و مایکل

استفاده از مدل کارت امتیازی در حوزه آموزش
نتیجه تحقیق نشان میدهد که به طور مناسبی میتوان در سازمانهای آموزشی از این مدل جهت بررسی ماموریت و ارزشهای اصلی سازمانی سود برد. لذا سیستم مدیریت استراتژی – محور کارت امتیازی متوازن نه تنها در سازمانهای تجاری و خدماتی، بلکه در محیطهای آموزشی نیز جهت مشخص نمودن ماموریتها و ترجمه این استراتژیها به اهداف، ارزیابیها و فعالیتهای عملیاتی و اجرایی با توجه به ماموریتها و ارزشهای اصلی آن کاربرد مناسبی دارد.

یوهانا هدوگا
2012
توسعه یک مدل فرایند مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان در هتل تالین
معیارهای مهم برای ارزیابی عملکرد کارکنان شامل: تواناییهای فردی، معیارهای شغلی، نتایج کمی وکیفی و شاخصهای مهم شامل: تعهد، انگیزه، ارتباطات، آموزش، انعطافپذیری میباشد.

میترا و گوپتا
2008
الگوی ارزیابی عملکرد در پستهای دولتی
ارزیابی عملکرد کارکنان میتواند به تعیین اثربخشی دولت الکترونیک در آن حوزه کمک کند. آنها شاخصها را در سه گروه رضایت کارکنان، کارایی درونی و رضایت شهروندان جای دادند.

2-13- بازنگری ادبیات و پیشینه تحقیق و ارائه الگوی نظری و تحلیلی تحقیق
پس از بررسی ادبیات پژوهش و مدلهای گوناگون ارزیابی عملکرد کارکنان و بررسی و مطالعه پیشینه تحقیق اعم از تحقیقات داخلی و خارجی میبایست چارچوب نظری تحقیق ارائه گردد. به منظور رسیدن به چارچوب نظری، محقق پس از بررسی تعاریف، مفاهیم، نقش، تاریخچه، رویکردها، روشها و مدلهای مختلف ارزیابی عملکرد کارکنان و نیز مطالعه پیشینه تحقیقات در داخل و خارج از کشور شامل پایاننامهها، مقالات و پروژهها به این نتیجه رسید که بسیاری از مدلها وجه عملی نداشته و مناسب برای اجا نمیباشد. برخی از مدلها و رویکردهای مناسب نیز استخراج شدند که محقق براساس اشتراکات، نقاط قوت وضعف و عوامل عمده جداول ذیل را استخراج و مبادرت به طراحی الگوی اولیه تحقیق (چارچوب نظری) نمود.
جدول شماره 2- 11- معیارها و اشتراکات مدلهای ارزیابی عملکرد کارکنان
معیارها و اشتراکات مدلهای ارزیابی عملکرد کارکنان
رهبری، ارتباطات، خلاقیت و نوآوری، فرهنگ سازمانی، انگیزش، تفویض اختیار، آموزش، یادگیری و توسعه مستمر، مدیریت، مسئولیتپذیری، صداقت، شجاعت، فداکاری، اخلاق، تخصص حرفهای، استقامت و استواری، مشارکت، احترام، تعهد، همکاری، صمیمیت، هماهنگی، نظارت و کنترل، انعطاف پذیری، قدرت برنامهریزی، صبر و پایداری، تصمیم گیری و حل مساله، نظم در انجام امور،

جدول شماره 2-12- معیارها و اشتراکات پیشنه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
معیارها و اشتراکات پیشنه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
انعطافپذیری، اخلاق، نوآوری، رهبری(فرماندهی)، خلاقیت، ابتکار، اعتماد و احترام، صداقت، ارتباطات، مدیریت، وظیفهشناسی، صمیمیت در کار، مسئولیتپذیری، آموزش، صبر و پایداری، شهامت و شجاعت، تعهد، برنامهریزی، قدرت حل مسئله و تصمیمگیری، دانش عمومی، دانش تخصصی، قدرت طرحریزی، انتقادپذیری، تلاش و سختکوشی، مشارکت، نظم و انضباط، اعتماد به نفس، رشد و توسعه

عوامل و معیارهای مشترک برگرفته از دو جدول فوق بعنوان معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی اجا در نظر گرفته شد.
جدول شماره 2-13- برگرفته از جدول 2-11 و جدول 2-12
عوامل مشترک مدلهای ارزیابی عملکرد کارکنان و تحقیقات انجام شده
رهبری(فرماندهی)، ارتباطات، خلاقیت و نوآوری، آموزش، مسئولیتپذیری، مدیریت در امور صداقت، شهامت و شجاعت، تعهد، صمیمیت، برنامهریزی، صبر و پایداری، انعطاف پذیری، قدرت حل مسئله و تصمیمگیری، نظم و انضباط، ادب و احترام، اخلاق، اعتماد به نفس، رشد و توسعه

متغیر وابسته متغیر های مستقل

الگوی تحلیلی پژوهش منطبق بر الگوی مفهومی به شرح جدول 2-14- میباشد:

جدول 2-14- الگوی تحلیلی تحقیق
متغیرها
مولفه ها
شاخص ها
سئوالیهها/ گویهها

مستقل

رفتار

عملکرد

مسئولیتپذیری

صداقت

شهامت و شجاعت

تعهد و صمیمیت

صبر و پایداری

اعتماد به نفس

اخلاق

ارتباطات

انعطافپذیری

نظم و انضباط

ادب و احترام

رهبری(فرماندهی)

خلاقیت و نوآوری

آموزش

مدیریت در امور

برنامهریزی

قدرت حل مسئله و تصمیمگیری

رشد و توسعه سازمانی

کمیت وظایف انجام شده

کیفیت وظایف انجام شده
میزان مسئولیت پذیری فردی، گروهی، تلاش و پشتکار

درگفتار، نوشتار، در رفتار و محیط کار

در پذیرش اشتباهات، انجام ماموریت در شرایط خاص، انتقادپذیری، فداکاری

تعهد شغلی، سازمانی، پایبندی به ارزشهای اسلامی و انقلابی، برخورد صمیمیانه در محیط کار، برخورد صمیمانه با همکاران، برخورد صمیمانه با زیردستان

در سختیها، در شرایط حساس و مشکلات، در ماموریتهای محوله

در تصمیمگیری، امور اجرایی

امانتداری، الگو بودن برای دیگران، رعایت شئونات اخلاقی و نظامی، احترام به رسوم و عقاید دیگران

کیفیت و میزان ارتباطات و بیان و شنود موثر، مذاکره و متقاعدسازی

میزان انعطافپذیری در برخورد با مسائل و مشکلات، انعطاف پذیری در مقابل تغییرات

حضور به موقع در محیط کار، رعایت آراستگی ظاهری، توجه به آراستگی ظاهری زیردستان

اطاعت از دستورات و خواسته های مقامات مافوق، رعایت سلسه مراتب فرماندهی، احترام به زیردستان، برخورد مناسب با همکاران

ترغیب و قدردانی، نفوذ در دیگران، ایجاد انگیزه در محیط کار

میزان خلق ایدههای جدید، پذیرش و تشویق پیشنهادات، تغییر در جهت بهبود

میزان دانش تخصصی و حرفهای، دانش نظامی و عمومی، انتقال تجربه به دیگران

توانایی و قدرت سازماندهی در محیط کار، میزان هماهنگی، توانایی و قدرت تقسیم کار، توزیع مناسب مسئولیت ها

توانایی برنامه ریزی فردی، میان مدت، استراتژیک

تصمیم سازی و ارائه گزارش با تحلیل به سلسه مراتب، میزان درک موقعیت و شرایط جدید، توانایی حل مسائل کلی

میزان رشد و توسعه فردی، گروهی، سازمانی

انجام تمامی امور مربوطه، انجام وظایف فراتر از وظایف قید شده در شرح وظایف

انجام کارهای محوله با دقت، پیگیری امور تا حصول نتیجه، استفاده مناسب از تجهیزات و بکارگیری بهینه آن
وابسته
بهبود عملکرد

2-14- خلاصه فصل
در این فصل پس از مقدمه در ابتدا کلیات و مفاهیم اولیه، اهمیت و ضرورت، اهداف ارزیابی، معیارها و شاخص های ارزیابی، رویکردهای ارزیابی، فنون و روشهای ارزیابی، مدلهای ارزیابی عملکرد کارکنان، مقایسه مدلها و عوامل مشترک مدلها، ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش مورد بحث قرار گرفت و سپس تحقیقات پیشین انجام شده در خصوص موضوع تحقیق ارائه شد و عوامل مشترک این تحقیقات نیز استخراج و ارائه گردید. در انتهای فصل براساس عوامل مشترک بدست آمده مدل مفهومی و تحلیلی تحقیق طراحی و ارائه گردید.

مقدمه
دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر یکی از مشخصههایی که تعیین کننده اعتبار و ارزش یک کار تحقیقاتی میباشد، روش و ابزاری است که محقق در انجام پژوهش خود در پیش گرفته است(خاکی،1386، 85). اتخاذ روش تحقیق مناسب علاوه بر اینکه محقق را در رسیدن به نتیجهای محکمتر و قابل اتکاتر یاری میدهد، روند پیشرفت تحقیق را تسهیل مینماید. روش تحقیق دستورالعملی است که از طریق آن، تحقیق اجرا میشود. در این فصل ابتدا نوع و روش تحقیق مشخص گردیده است، سپس به جامعه و نمونه تحقیق پرداخته شده و در ادامه، روشها و ابزار گردآوری دادهها از طریق مطالعات کتابخانهای و پرسش نامه معرفی میشود . سپس محقق با استفاده از تکنیکهای آماری به تحلیل دادههای گردآوری شده میپردازد. بدین ترتیب از یک متدولوژی هدفمند با بهرهگیری و بکارگیری از یافتههای هر مرحله از تحقیق در مراحل بعدی، در جهت دستیابی به پاسخ مناسب به سئوالات و اهداف تحقیق، استفاده انجام شده است.

3-1- نوع و روش تحقیق
نوع پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه گردآوري دادهها تحقيق توصيفي- پيمايشي است. در پژوهش پیمایشی توجه محقق بیشتر به نکات و عوامل مهم و با معنی جلب میشود؛ به طوری که شناخت و مطالعهی میزان تغییرات خاصی مدنظر قرار میگیرد. این روش متداولترین شکل تحقیق است. این روش از طریق شمارش کامل یا نمونهگیری با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه انجام میشود. در روش پیمایشی محقق به طور عمیق کنش و واکنشهای میان عوامل به وجود آورندهی تغییر یا رشد و توسعه را وارسی میکند(سنجری،1388، 102).
3-2- جامعه آماری و نمونهگیری
جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ارتش میباشند که در معاونتهای آموزش، تحقیقات و فناوری، اداري و پشتیبانی، بهداشت و درمان، دانشجویی، فرهنگی و دانشکدههای پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، دندانپزشکی به کاراشتغال دارند و در زمان انجام این تحقیق (درسال 93-1392) حدود 500 نفر ميباشند.
حجم نمونه این تحقیق برگرفته از جامعه آماری معلوم دانشگاه علوم پزشکی آجا به تعداد 210 نفر میباشد. که برای نمونهگیری جامعه به 10 بخش تقسیم شده است. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه در جامعه محدود به شرح زیر محاسبه میشود(آذر، 1380).

كه دراین فرمول :
P: برآورد نسبت صفت متغير؛ 5/0= P از آنجا كه مقدار p در دسترس نيست آن را مساوي 5/. در نظر مي گيريم.
Z: متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان؛ 96/1
: مقدار اشتباه مجاز؛ 06/0=
سطح اطمينان 95/. ( 05/0= α)
و تعداد افراد جامعه=N
روش نمونه گيري مورد استفاده در اين تحقيق روش نمونهگيري طبقهاي میباشد. در اين روش محقق نمونه تحقيق را به گونهاي انتخاب میکند که مطمئن شود زير گروهها با همان نسبتي که در جامعه وجود دارند به عنوان نماينده جامعه در نمونه نيز حضور داشته باشند. اين

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان، ارزشیابی عملکرد، مدیریت عملکرد Next Entries منبع تحقیق درباره پرسش نامه، ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان، جمعیت شناختی