منبع تحقیق درباره عزت نفس، متقاضی طلاق، عزت نفس اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ن بدان معناست که نمرات سبک‌های دلبستگی (اضطرابی و اجتنابی) در دو گروه (زنان متقاضی طلاق و زنان عادی) معنادار می‌باشد و این فرضیه را تأیید می‌کند. لذا با مراجعه به جداول مشخص می‏گردد که میانگین نمرات متغیرهای سبک‌های دلبستگی (اضطرابی و اجتنابی) در زنان متقاضی طلاق نسبت به زنان عادی، بالاتر شده است.

2-2-4- فرضیه دوم: بین عزت نفس زنان متقاضی طلاق و زنان عادی تفاوت معنی دار وجود دارد.
به منظور بررسی تفاوت عزت نفس و خرده مقیاسهای آن در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی از آزمون تی و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده است که نتایج این تحلیل در جداول 7-4 و 8-4 و 9-4 ارائه میگردد.
جدول 7-4 ازمون تی بین دو گروه متقاضی طلاق و عادی
عامل
گروه
میانگین
درجه آزادی
مقدار تی
سطح معناداری
عزت نفس کل
زنان متقاضی طلاق
زنان عادی
66/36
65/29
158
47/7
0001/0

نتایج حاصل از آزمون تی ، نشان می دهد که تفاوت عزت نفس بین دو گروه زنان متقاضی طلاق و زنان عادی، معنی دار می باشد . لذا جهت بررسی همین تفاوت در خرده مقیاسهای عزت نفس، از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده می گردد که نتایج در جداول 8-4 و 6-4 ارائه شده است .

جدول 8-4 اثر پیلایی و لامبدای ویلکز

Value
مقدار F
درجه آزادی
سطح معناداری
توان آماری
اثر پیلای
274/0
65/14
4
0001/0
1
لامبدای ویلکز
726/0
65/14
4
0001/0
1

جدول 9-4 تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت عزت نفس (کل) و خرده مقیاسهای آن در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی
منبع

درجه‏آزادی
مجموع‏مربعات
میانگین‏مربعات
F
سطح‏معنی‏داری
عزت نفس
عزت نفس (نمره کل)
1
9/175893
9/175893
95/4992
0001/0

عزت نفس عمومی
1
5/44923
5/44923
85/3546
0001/0

عزت نفس خانوادگی
1
6/4665
6/4665
28/1745
0001/0

عزت نفس اجتماعی
1
55/5141
55/5141
29/2204
0001/0

عزت نفس شغلی/تحصیلی
1
55/4547
55/4547
2325
0001/0
گروه
عزت نفس (نمره کل)
1
1967
1967
83/55
0001/0

عزت نفس عمومی
1
3/432
3/432
13/34
0001/0

عزت نفس خانوادگی
1
02/60
02/60
45/22
0001/0

عزت نفس اجتماعی
1
9/68
9/68
54/29
0001/0

عزت نفس شغلی/تحصیلی
1
4/56
4/56
84/28
0001/0
درون گروهی (خطا)
عزت نفس (نمره کل)
158
08/5566
22/35

عزت نفس عمومی
158
18/2001
66/12

عزت نفس خانوادگی
158
37/422
67/2

عزت نفس اجتماعی
158
53/368
33/2

عزت نفس شغلی/تحصیلی
158
03/309
95/1

کل
عزت نفس (نمره کل)
160
183427

عزت نفس عمومی
160
47357

عزت نفس خانوادگی
160
5148

عزت نفس اجتماعی
160
5579

عزت نفس شغلی/تحصیلی
160
4913

همانطور که یافته‌های جدول فوق نشان می‌دهد مقادیر F تحلیل واریانس با 0001/0=P معنادار بوده و این بدان معناست که اختلاف نمرات عزت نفس ( کل ) و ابعاد عزت نفس با مقدار 0001/0=P در دو گروه (زنان متقاضی طلاق و زنان عادی) معنادار می‌باشد. لذا با مراجعه به جداول مشخص می‌گردد که زنان عادی در متغیر عزت نفس کل و خرده مقیاسهایش (عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی و عزت نفس شغلی/ تحصیلی) نسبت به زنان متقاضی طلاق، از میانگین بالاتری بهره برده اند.

3-4- خلاصه فصل:
در این فصل به بررسی و تحلیل نتایج آماری (توصیفی و استنباطی) پرداخته شد که در هر مرحله از آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیره، متغیرهای پژوهش حاضر مورد تحلیل قرار گرفتند. در همین راستا با استفاده از روش MANOVA تفاوتهای دو گروه (زنان متقاضی طلاق و زنان عادی) در متغیرهای سبک‏های دلبستگی(اضطرابی، اجتنابی)، عزت نفس کل و خرده مقیاسهای آن (عزت نفس عمومی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی و عزت نفس شغلی/تحصیلی) مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاصل نشان دادند که فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند.

فصل پنجم
بحث و نتیجه‏گیری

در این فصل نتایج به دست آمده با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش مورد بحث قرار گرفته، سپس نتیجهگیری نهایی ارائه میگردد، محدوديت و امتيازات پژوهش بررسي و پيشنهادات پژوهشي و كاربردي ارائه خواهد شد.

1-5- خلاصه پژوهش

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره عزت نفس، عزت نفس اجتماعی، متقاضی طلاق Next Entries پایان نامه درباره حقوق بشر