منبع تحقیق درباره صنعت فرهنگ، سیاست فرهنگی، نظام آموزشی، حقوق فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

بردن کیفیت فرهنگی برنامه هایشان، وضع قوانین حمایت از فرهنگ، انعقاد توافق نامه های بین المللی درباره تعریف و حدودو حقوق فرهنگی، حصول توافق بین المللی در خصوص جابه جایی کالا و خدمات فرهنگی و غیره. همگی مفروضات یک برنامه ریزی فرهنگی پایدار و مطلوب هستند.

9-4-تشویق تجارت و صنعت فرهنگی
یک سیاست فرهنگی مطلوب نیازمند تجارت و صنعت فرهنگی آزاد و قدرتمند است. لذا نباید با آثار هنری و متون فرهنگی دقیقا همچون کالاها و خدمات دیگر رفتار کرد طرح ها و رسانه هایی که آثار هنری را تبیین می کنند باید آزاد باشند و در عین حال در برابر سرقت نشر حفاظت شوند. جنبه های مختلف این تشویق عبارتند از: گنجاندن جنبه های فرهنگی در همه امور توسعه عمومی، طرح های باز سازی برنامه های کار اموزی، معافیت و حمایت از صنایع فرهنگی از محدودیت های یارانه ای و نزدیک کردن صنایع فرهنگی، سازمان های فرهنگی و نهاد های آموزشی به یکدیگر از طریق تخفیف مالیاتی
9-5- آموزش 40
اگر سیاست تشویق، حمایت و پاداش عادلانه، با آموزش گسترده و عمیق و مداوم برای همه مردم همراه نباشد در دراز مدت بی نتیجه خواهد بود از جمله فعالیت های این بخش می توان به موارد زیر اشاره کرد: تعیین موقعیت برتر برای موضوعات فرهنگی در همه بخش های نظام آموزشی، اجباری شدن درس

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره دانشجویان، فعالیت‏های فرهنگی، مهارت های اجتماعی، زیبایی شناختی Next Entries منبع تحقیق درباره فضاهای فرهنگی، برنامه ریزی شهری، فعالیت های فرهنگی، مشارکت مردم