منبع تحقیق درباره صنایع غذایی، صوره الارض، بنیاد مسکن

دانلود پایان نامه ارشد

و خرانق به 200 الي 250 ميليمتر مي‌رسد. ولي وسعت مناطقي كه اين ميزان بارش را دريافت مي كنند، بسيار محدود است.
شمال استان (محدوده شهرستان اردكان) عمدتاً در محدوده خط همبارش 50 ميليمتر در سال، محصور شده است.
• دمـا
با توجه به كويري بودن منطقه، نوسان درجه حرارت در زمستان و تابستان و حتي شب و روز بسيار زياد است. درجه حرارت بيشينه و كمينه بين 45 درجه سانتيگراد بالاي صفر و 20 درجه سانتيگراد زيرصفر متغير است.
نتايج آمار ايستگاههاي هواشناسي در منطقه حاكي از آنست كه ميانگين دما براي تمامي سال بين 9/11 تا 7/20 درجه سانتيگراد متغير است. بخش عمده‌اي از شهرستان اردكان در محدوده‌اي واقع شده كه ميانگين دماي سالانه آن 20 درجه سانتيگراد مي باشد.
• رطوبت و تبخير
روند تغييرات سالانه رطوبت نسبي در تمام ايستگاهها عكس روند رژيم دمايي است. مقدار متوسط سالانه آن همراه با افزايش ارتفاع فزوني مي يابد. مقدار ميانگين رطوبت نسبي سالانه در ارتفاع 1500 متري 41 درصد و در ارتفاع 3500 متري 52 درصد مي باشد. در محدوده هاي با ارتفاع كمتر ميزان ميانگين رطوبت نسبي سالانه حتي كمتر از 40 درصد مي شود.
تفاوت در ميزان بارش، دما و … به تبع تفاوت در ميزان تبخير را در قسمت هاي مختلف استان بدنبال دارد و مقدار تبخير سالانه از 4211 ميليمتر (در چغارت) تا 1370 ميليمتر در محدوده‌هاي با ارتفاع بيش از 3000 متر، در نوسان است.
• بـاد
جهت چيره باد در يزد، طي شش ماه از سال يعني در بهار و تابستان شمال غربي و در چهار ماه از آبان لغايت بهمن ماه از جنوب شرقي است.
در ماههاي گذار باد غالب از غرب مي وزد. در شرق استان، بادهاي جنوبي، شمالي، جنوب شرقي به ترتيب از اهميت بيشتري برخوردارند. وقوع طوفان هاي شن و خاكباد در مناطق پست و جلگه‌اي امري عادي است كه از اوايل بهار تا اواخر تابستان مشهود است.
از نظر بيوكليمايي كه سيستم معرف آن آمبرژه است، كفه ريگ زرين كه 5/0 درصد مساحت استان را داراست جزء اقاليم گرم ضعيف به شمار مي آيد. ايستگاه نمونه اين اقليم حاجي آباد زرين در مجاورت استان است. 6/20 درصد از گستره مورد مطالعه جزء اقاليم بياباني معتدل (مانند اردكان، چغارت و حسين آباد) و 9/4 درصد خشك معتدل (مثل اشكذر)، 5/71 درصد خشك سرد (نظير يزد، انجيره، حاجي آباد، كاريز و باجگان)، 2/2 درصد نيمه خشك سرد و بالاخره 3/0 درصد را اقاليم ارتفاعات تشكيل مي دهند.
5-1-2 جمعيت و توزيع آن در سطح منطقه
استان يزد با مساحتي نزديك به 07/4 درصد از سطح كل كشور، حدود 2/1 درصد از جمعيت كشور را در خود جاي داده است. نتايج سرشماري نفوذ و مسكن در سال 1375 حاكي از آنست كه جمعيت استان يزد 750769 نفر بوده و بيش از 75 درصد اين جمعيت در كانون هاي شهري استان سكنا داشته‌اند.
ولي در شهرستاني مثل اردكان عليرغم گستره پهناور آن، نسبت شهرنشيني بالاي 71 درصد بوده و جمعيت روستايي آن از 17404 نفر بيشتر نيست.
جدول 1-5 توزيع جمعيت شهرستان اردکان ، 1375
شهرستان
جمع
شهري
روستايي

تعداد
درصد از كل استان
تعداد
درصد از كل استان
تعداد
درصد از كل استان
اردكان
61802
3/8
44398
9/7
17404
3/9
مأخذ : آمارنامه استان يزد – سال 1379
تراكم نسبي جمعيت در شهرستان اردكان به كمتر از 7/2 نفر به كيلومترمربع مي‌رسد و اگر جمعيت شهري شهرستان كه در دو كانون شهري اردكان و احمدآباد متمركز هستند در محاسبه تراكم نسبي منظور نگردند و صرفاً جمعيت روستايي شهرستان مورد توجه باشد در آن صورت شاخص تراكم نسبي به كمتر از 75/0 نفر بر كيلومترمربع تنزل مي يابد.
ويژگي جمعيت شهرستان اردكان در اين نكته است كه سهم جمعيت شهري و روستايي اين شهرستان از جمعيت شهري و روستايي استان به هم نزديك مي‌باشد (9/7 درصد از جمعيت شهري استان و 3/9 از جمعيت روستايي استان در شهرستان اردكان سكنا دارند.
در استان يزد طي سرشماري سال 1375، تعداد 4711 آبادي شمارش شده كه تنها 1139 آبادي آن داراي سكنه بوده اند. از اين مجموعه 100 آبادي (8/8 درصد از آبادي هاي داراي سكنه استان) در شهرستان اردكان واقع شده اند. در شهرستان اردكان، آبادي هاي با جمعيت كمتر از يكصد نفر، 78 درصد از آبادي ها را تشكيل مي‌دهند ولي سهم جمعيتي اين آباديها ازجمعيت روستايي اردكان كمتر از 9 درصد است. در شهرستان اردكان بيش از 60 درصد جمعيت‌روستايي در5 روستا باجمعيت 2499-1000 سكنا دارند.
جمعيت روستايي در شهرستان اردكان به شكل همگوني در بين پنج دهستان توزيع نشده است. دهستان
عقدا به تنهايي بيش از 40 درصد جمعيت روستايي اردكان را در خود جاي داده است.
5-1-3 ارتباطات منطقه
• شبكه حمل و نقل جاده اي
حمل و نقل جاده اي نقش مسلط و تعيين كننده اي در مجموعه ارتباطات استان يزد و شهرستان اردكان دارد. اگر چه از نظر طول شبكه راه، شهرستان اردكان بالاترين سهم را در بين 8 شهرستان ديگر استاني داراست، اما به دليل وسعت و گستردگي، سهم تراكم راه در آن از ميانگين استان كمتر است.
شهرستان اردكان از نظر مساحت 32 درصد و از حيث جمعيت حدود 8 درصد از كل استان را شامل مي‌شود. حال آنكه سهم راههاي موجود شهرستان به نسبت استان 23 درصد است كه نسبت به مساحت، رقم كمتري را شامل مي شود و نشان دهنده عدم توسعه بخش راه در مجموع شهرستان است.
سهم راههاي آسفالته اصلي 40 درصد از كل استان است كه رقم بالايي را شامل مي شود و نشان‌دهنده درصد قابل توجه اين شبكه از راههاي كل استان در پهنه شهرستان اردكان است. وجود محور اردكان به نائين كه تا عقدا در محور استان قرار گرفته است و در امتداد محور شريان اصلي نيز قرار دارد، سهم قابل توجه از اين شبكه را بخود اختصاص داده است و باعث گرديده كه بخش عمده اي از اين شبكه در شهرستان قرار گيرد (40 درصد) راههاي دسترسي آسفالته شهرستان نيز سهم قابل توجهي را از كل رقم استان بخود اختصاص داده اند (معادل 52%) كه نشان دهنده وجود مراكز سكونتي متعدد در سطح شهرستان است و نياز به گسترش اين شبكه را ايجاب نموده است.

• شبكه ريلي
طول خطوط راه آهن در شهرستان اردكان حدود 140 كيلومتر است كه از دهستانهاي عقدا و محمديه مي‌گذرد3 . از اين مقدار خط ريل 50 كيلومتر در دهستان محمديه (واقع در ميانه شهرستان) و 90 كيلومتر در دهستان عقدا (واقع در غرب شهرستان) شده است. خط آهن موجود در دهستان عقدا بخشي از راه‌آهن سراسري تهران – كرمان است كه در جهت غربي – شرقي امتداد مي يابد. اين خط آهن داراي 6 ايستگاه به نامهاي : ارژنگ، عقدا، اشك، ساسان، هما و شبنم مي باشد.
مجموع جابجائهاي انجام گرفته در محورهای واقع در شهرستان اردکان، نشان دهنده تسلط غالب بخش حمل و نقل باري در هر دو محور شمال و جنوب شهر اردكان است.
جدول 2-5 ميزان تردد برحسب نوع وسيله نقليه در محورهاي منتهي به شهر اردكان (معادل سواري) سال 137
محور
رفت – برگشت
ميانگين تردد در ساعت
حجم كل تردد روزانه
وسايل نقليه باري
وسايل مسافري
موتور
سيكلت دوچرخه
وسايل ترافيكي
وسايل كشاورزي
اردكان نائين
اردكان – نائين
213
5120
4326
745
36
12
1

نائين اردكان
201
4822
4014
770
34
3
1
اردكان سه راهي طبس
سه راهي طبس – اردكان
300
7196
5208
1906
58
18
6

اردكان – سه راهي طبس
288
6904
4995
1829
68
9
3
مأخذ : سازمان حمل و نقل و پاينه‌هاي كشور – 1379

5-1-4 صنعت
فقدان امكانات مناسب براي فعاليت هاي كشاورزي و توسعه آن در استان سبب گرديده، تا بخش صنعت بعنوان محور و اساس توسعه استان، نقش و جايگاه ويژه اي را بخود اختصاص دهد.
تا دو دهه پيش گرايش غالب فعاليت هاي صنعتي در دو گروه از صنايع يعني صنايع نساجي و صنايع كاني غير فلزي (واحدهاي توليد آجر) متمركز بود. به لحاظ توزيع جغرافيايي نيز اكثريت واحدهاي صنعتي فعال در شهر يزد و اطراف آن استقرار دارند.
در دو دهه اخیر درگروه صنعتي كاني غيرفلزي كه سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته عمدتاً حول محور واحدهاي توليد آجر مي‌گشت، در دو دهه اخير سرمايه‌گذاري براي ايجاد واحدهاي مكانيزه در زمينه‌هاي سراميك، كاشي و … متمركز شده و توليدات و واحدهاي جديد نه تنها عرصه‌هاي ملي بلكه بازارهاي خارجي را آماج خود قرار داده‌اند.
علاوه بر آن تقریبا نیمی از پروانه های بهره برداری در استان در گروه صنایع شیمیایی و محصولات لاستیک و پلاستیکی و 14 درصد جوازهای صادره در واحدهای صنایع غذایی می باشد.
5-1-5 معدن
استان يزد يكي از غني ترين مناطق كشور به لحاظ ذخائر معدني است. معادن استان نه تنها به لحاظ ميزان ذخيره بلكه به جهت تنوع مواد ويژگي منحصر بفرد دارند و از اين دو بخش معدن، يكي از فعالترين بخش هاي اقتصادي در استان يزد محسوب مي شود. و به تبع فعاليت اين بخش، زمينه هاي ديگري چون حمل و نقل از رشد مطلوبي برخوردار است.
شهرستان اردكان از 113 معدن استان، 33 معدن را در خود جاي داده (نزديك به 30 درصد معادن استان) كه سه واحد آن غير فعال و دو واحد در حال تجهيز هستند.

5-1-6 خدمات
جدول 3-5 جمعيت و خدمات عمده موجود در روستاهاي بيش از 100 نفر جمعيت شهرستان اردكان (1375)
رديف
بخش
دهستان
نام آبادي
جمعيت
مركز خدمات روستا
شركت تعاوني روستا
مركزبهداشتي درماني
خانه بهداشت
پزشك
دندانپزشك
بهديار و مامائيروستايی ي
دامپزشك
صندوق پست
مخابرات
داروخانه
وسيله نقليه عمومي
روزنامه و مجله
1
2
3
4
5
6
بخش مركزي
دهستان عقدا
پادگان وليعصر
سروسفلي
شمس آباد
عقدا
فخر آباد
هفتادر
1344
241
265
1827
354
727

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

مأخذ : شهرداری اردکان – 1379
همانطوري كه از اطلاعات جدول مشخص است، روستاهاي عقداء، احمد آباد (احمد آباد هم اكنون بعنوان شهر شناخته مي شود)، رباطات پشت بادام و حسن آباد بيشترين خدمات را دارا مي باشند. اين روستاها در واقع بزرگترين روستاهاي شهرستان هستند كه بيش از 1000 نفر جمعيت نيز در آنها سكونت دارد. از طرف ديگر بر اساس آمار پايه اي و چارچوبي كارگاههاي شهرستان اردكان، حاصل از سرشماري عمومي صنعت و معدن سال 1373، روستاهاي عقدا، احمد آباد و رباطات پشت بادام از خدمات آموزشي تا سطح دبيرستان برخوردار بودند علاوه بر اين روستاي عقدا داراي حوزه علميه نيز مي باشد.
بخش دوم- معرفی شهر عقدا
5-2-1 وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهر
بر اساس اسناد تاریخی، شکل گیری اولیه شهر یه دوران پیش از اسلام و حداقل به دوران سلوکیان باز می گردد. البته چنانچه علت اصلی شکل گیری شهر را تجاری بدانیم، این تاریخ به زمان های بسیار پیش از سلوکیان و به دوران شکل گیری جاده معروف ابریشم و سایر راه های ارتباطی تجاری در دنیای قدیم مربوط می گردد که وجود کاروانسراها ، قلاع ، چااپارخانه ها ، رباط ها و آب انبارهای متعدد در این شهر و حوالی آن ، مؤید این مطلب می باشد. ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، 4:1388)
احداث عقدا را به «عقدار» نامی از سرهنگان یزدگرد منسوب دانسته اند. (سپهری اردکانی،143:1374)
صاحب جامع مفیدی نوشته است: «… و او را سه سرهنگ بود… و عقدار در بیست فرسخی یزد قناتی جاری کرده قلعه ودیهی ساخت و آن را به عقدار موسوم نمود» و خود مطلبی است که از تاریخ یزد جعفری و تاریخ جدید یزد اخذ شده است. نکته تازه ای که در تاریخ جدید یزد دیده می شود این است که می نویسد: «و عقدار عقدا بساخت که به ده گبران مشهور ست.» (ص32). یاقوت در معجم البلدان (711:4 , 695:3) عقدا را بصورت «عقده» (به ضم اول) آورده و گفته است : «مدینته فی طرف الفازه قرب یزد من نواحی فارس» . در مسالک و ممالک اصطخری (ص118) واحسن التقاسیم مقدسی (ص488) و صوره الارض ابن حوقل در دو مورد (ص203 و 289) نیز «عقده» ضبط شده است.
نویسنده تاریخ جدید یزد «تالیف 862 هجری» در این مورد می نویسد:
یزدگرد «فرزند بهرام

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره بافت تاریخی، شهر تاریخی، بافت تاریخی شهر Next Entries منبع تحقیق درباره عقد ازدواج، بنیاد مسکن، استان یزد