منبع تحقیق درباره صادرات گاز، تأمین کننده، زیرساخت ها، ایران و ترکمنستان

دانلود پایان نامه ارشد

کشورهای تقاضاکننده داشته باشند، می‌توانند ائتلاف را تشکیل بدهند.

4-2-2- تعریف توابع مشخصه
در این نوع بازی، برای کمی کردن، نیاز است كه توابع مشخصه تعریف شوند تا بتوان منافع بازیگران را بدست آورد. برای کشورهای ایران و ترکمنستان، تابع مشخصه به شکل تابع سود گازرسانی به کشورهای اروپایی مطرح می‌باشد. با توجه به فاصله ای که کشورها برای گازرسانی دارند و فروض کمی محاسبه سود، می توان ارزش حال گازرسانی هر کدام از کشورها را محاسبه نمود و به عنوان منفعت نهایی ائتلاف، در نظر گرفت. همچنین، ارزش منافع هر بازیگر به تنهایی، صفر می‌باشد، زیرا در ائتلاف گازرسانی، باید حداقل یک مصرف کننده و یک منتقل کننده وجود داشته باشد، لذا حداقل تعداد لازم برای تشکیل یک ائتلاف دو بازیگر می‌باشد.

4-2-3- فروض کمی
برای محاسبه سود کلی اجرایی شدن صادرات گاز به اروپا، ارزش حال پروژه فوق محاسبه می‌شود. اطلاعات هزینه، به شرح ذیل استخراج شده است155.
جدول4-1- هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای صادرات گاز به اروپا
عنوان
واحد اندازه گیری
مقدار
ظرفیت خط لوله
میلیارد مترمکعب در سال
30
طراحی بخش پایین دستی (CAPEX)
میلیون دلار
300
هزینه هر اینچ خط لوله در خشکی (CAPEX)
هزار دلار
86.8
هزینه هر اینچ خط لوله در مناطق فراساحلی (CAPEX)
هزار دلار
101.9
هزینه عملیاتی سالانه (OPEX)
درصد از هزینه سرمایه ای کل
8%
Source: Oil and Gas Journal’s Annual Pipeline Economics Special Report 2013

قیمت نیز بر اساس ارزش گاز تحویلی به اروپا محاسبه می‌شود. به این صورت که قیمت گاز تحویلی آلمان در سال‌های اخیر گرفته شده است. بیشتر واردات گاز آلمان از روسیه می‌باشد و خط لوله نابوکو رقیبی برای خط لوله روسیه محسوب می‌شود، لذا می توان حداکثر قیمت دریافتی را بر مبنای قیمت گاز تحویلی آلمان لحاظ کرد. البته، قیمت گاز صادراتی از روسیه به آلمان به دلیل انحصار روسیه بالا است و در صورت اجرا شدن نابوکو این قیمت کاهش خواهد یافت. قیمت گاز تحویلی آلمان در سال 2013، به طور میانگین 10.6 دلار در هر میلیون بی تی یو می‌باشد. منتهی باید تغییرات این قیمت را نیز در سال‌های گذشته در نظر گرفت. نکته جالب اینکه قیمت گاز انگلستان NBP که در رقابت تعیین می‌شود، به همین قیمت گرایش ها پیدا کرده است که نشان از درستی این قیمت در تعیین ارزش گاز می‌باشد. بنابراین، برای پروژه در نظر گرفته شده، قیمت گاز را میانگین قیمت گاز تحویلی آلمان از روسیه برای پنج سال گذشته در نظر گرفت که برابر با 9.5 دلار در هر میلیون بی تی یو یا 360 دلار در هر هزار متر مکعب می‌باشد. همچنین هزینه انتقال گاز را نیز معادل هزینه انتقال گاز اعمال شده در کشور اکراین لحاظ می کنیم که 3.05 دلار به ازای هر میلیون مترمکعب در100 کیلومتر در سال 2013 بوده است156.

4-3- نتایج محاسبات تحقیق
در این قسمت نتایج محاسبات تحقیق157 در حالت های مختلف ارائه می‌شود.

4-3-1- وضعیت فعلی
در این حالت، با توجه به زیرساخت های موجود در زمینه اتصال خط لوله گازی و ظرفیت های تولید و انتقال، توابع مشخصه و قدرت چانه‌زنی هر کدام از کشورها تحلیل می‌شوند.
در حال حاضر، ایران و آذربایجان در حال صادرات گاز به ترکیه می‌باشند. ظرفیت خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه، 13.7 میلیارد مترمکعب می‌باشد که 8.7 میلیارد مترمکعب از این ظرفیت استفاده می‌شود. ظرفیت خط لوله گاز آذربایجان به ترکیه نیز 8.8 میلیارد مترمکعب در سال می‌باشد که در حال حاضر 3.3 میلیارد مترمکعب از آن فعال می‌باشد. همچنین ترکمنستان در حال حاضر به ایران گاز صادر می‌کند که ظرفیت این خط لوله 20 میلیارد مترمکعب در سال می‌باشد که تنها 4.7 میلیارد مترمکعب گاز از این محل وارد کشور می‌شود. باتوجه به اینکه می توان از ظرفیت های باقیمانده این خطوط لوله جهت صادرات گاز به اروپا از ترکیه استفاده کرد، می توان وضعیت موجود را تحلیل کرد. به این صورت که قدرت چانه‌زنی هر کدام از کشورها در وضعیت موجود را می توان بررسی کرد. لذا به صورت کلی در وضعیت فعلی کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان (از طریق ایران) می توانند 24 میلیارد مترمکعب گاز به اروپا صادر کنند. توابع مشخصه با توجه به فروض کمی در نظر گرفته شده و ظرفیت های انتقال گاز موجود به صورت ذیل می‌باشند.

توابع فوق نشان دهنده خالص ارزش حال گاز صادرات گاز در حالت های مختلف می‌باشند. چهارتابع اول، خالص ارزش حال را در حالتی نشان می‌دهد که هر کدام از کشورها به تنهایی اقدام به صادرات گاز به اروپا نمایند. به دلیل اینکه گازرسانی بدون ترکیه یا یکی از کشورهای تأمین کننده گاز امکان پذیر نمی‌باشد، لذا این توابع مساوی با صفر می‌شود. تابع شماره 5، خالص ارزش حال صادرات را در حالتی نشان می‌دهد که ایران با ترکیه همکاری کرده و اقدام به صادرات گاز به اروپا نماید. در این حالت، ارزش حال صادرات برابر با 5.6 میلیارد دلار می‌شود، زیرا زیرساخت‌ها در خصوص صادرات گاز ایران به اروپا در وضعیت فعلی در حد 5 میلیارد مترمکعب در سال وجود دارد، لذا بدون ساختن خط لوله جدیدی می توان اقدام به این کار نمود. تابع ششم همکاری آذربایجان و ترکیه را در صادرات گاز به اروپا نشان می‌دهد که خالص ارزش حال صادرات آن برابر با 8.9 میلیارد دلار می‌شود. در این وضعیت نیز خط لوله جدیدی ساخته نمی‌شود و از زیرساخت های موجود در صادرات گاز استفاده می‌شود که امکان صادرات گاز به مقدار 5.5 میلیارد مترمکعب درسال را فراهم می سازد. تابع هفتم نشان دهنده همکاری ترکمنستان و ترکیه در صادرات گاز به اروپا می‌باشد اما به دلیل اینکه ترکمنستان به تنهایی امکان وصل شدن به ترکیه را ندارد و این کشور جهت صادرات گاز علاوه بر توافق با ترکیه باید با یکی از کشورهای ایران یا آذربایجان همکاری داشته باشد، لذا این تابع برابر با صفر می‌شود. توابع 8 الی 10، همکاری دو به دوی سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان را بدون همکاری با ترکیه نشان می‌دهد که به دلیل عدم امکان صادرات گاز این سه کشور بدون ترکیه وجود ندارد، لذا این مقادیر برابر با صفر می‌شوند. تایع یازدهم نشان دهنده همکاری ایران و آذربایجان با ترکیه در راستای ارسال گاز خود به اروپا می‌باشد. این همکاری منجر به صادرات 10.5 میلیارد مترمکعب در سال به اروپا خواهد شد که باعث ایجاد خالص ارزش حال به مقدار 14.4 میلیارد مترمکعب در سال می‌شود. تابع دوازدهم، نشان دهنده همکاری ایران و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد که در این صورت ترکمنستان قادر به صادرات گاز خود از طریق ایران به اروپا خواهد بود. در این صورت خالص ارزش حال صادرات برابر با 6 میلیارد مترمکعب در سال خواهد شد. تابع سیزدهم بیانگر حالتی است که نشان دهنده همکاری اذربایجان و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. در وضعیت موجود به دلیل اینکه خط لوله ترانس کاسپین ساخته نشده است لذا، عملاً همکاری میان آذربایجان و ترکمنستان امکان وقوع ندارد، لذا خالص ارزش حال صادرات دقیقاً همان مقدار 8.9 میلیارد دلار (برابر با همکاری آذربایجان و ترکیه در صادرات گاز به اروپا) می‌باشد. حالت چهاردم به دلیل عدم امکان صادرات گاز در حالت همکاری سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان بدون همکاری با ترکیه، برابر با صفر می‌شود. تابع پانزدهم بیانگر همکاری همه بازیگران یعنی همکاری سه کشور ایران، آذربایجان وترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد.
با توجه به داده‌های فوق می توان ارزش شپلی و ارزش نوکلئولوس را برای وضعیت موجود به دست آورد. ارزش شپلی برای چهار بازیگر فوق برابر با (7.4,2.9,4.4,0.1)=(TU,IR,AZ,TN) می‌باشد. ارزش نوکلئولوس نیز برای این بازیگران برابر با (11.1,2.1,5.1,-3.3)=(TU,IR,AZ,TN) طبق نتایج بدست آمده مشخص می‌شود که قدرت چانه‌زنی کشور ترکیه از کشورهای دیگر بیشتر می‌باشد که به دلیل احتیاج کشورهای تأمین کننده گاز پروژه نابوکو به کشور ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. بعد از این کشور، قدرت چانه‌زنی کشور آذربایجان از ایران و ترکمنستان بیشتر است که به دلیل نزدیک تر بودن این کشور نسبت به ایران و همچنین ظرفیت بیشتر صادرات گاز در حالت موجود نسبت به ایران می‌باشد. قدرت چانه‌زنی ترکمنستان از همه کشورها کمتر می‌باشد و آن هم به این دلیل است که کشور ترکمنستان امکان صادرات گاز این کشور بدون جلب همکاری ایران یا آذربایجان میسر نمی‌باشد.

4-3-2- سناریوهای آتی
در این قسمت سناریوهای آتی در خصوص نحوه تعامل همسایگان ایران جهت صادرات گاز به اروپا بررسی می‌شود.

4-3-2-1- حضور ایران، آذربایجان و ترکمنستان
در این سناریو، کشور عراق حضور ندارد و سه کشور ایران، ترکمنستان و اذربایجان می‌توانند با ساخت پروژه‌های جدید ظرفیت انتقال گاز خود به اروپا را گسترش دهند. در حقیقت کشورهایی که در وضعیت آتی به ترکیه گاز صادر می‌کنند می‌توانند با ساختن پروژه‌های جدید، توان صادرات خود به اروپا از طریق ترکیه را افزایش دهند. در این حالت می توان قدرت چانه‌زنی بالقوه این کشورها را محاسبه کرد.
در این حالت، ایران می‌تواند با ساخت خط لوله جدید در مسیر همان خط لوله موجود، ظرفیت صادرات گاز خود به ترکیه را 15 میلیارد مترمکعب دیگر افزایش دهد و به 29 میلیارد مترمکعب برساند. ترکمنستان نیز می‌تواند با ساخت خط لوله ترانس کاسپین158و از طریق گذر از دریای خزر، گاز را به آذربایجان رسانده و از آن طریق به ترکیه ارسال کند. ظرفیت این خط لوله 30 میلیارد متر مکعب در سال می‌باشد. همچنین آذربایجان با ساخت پروژه جدیدی می‌تواند ظرفیت صادرات گاز خود را به ترکیه 8 میلیارد مترمکعب دیگر افزایش بدهد و به 15 میلیارد مترمکعب در سال برساند. با توجه به ظرفیت های فوق، می توان قدرت چانه‌زنی کشورهای مختلف را جهت صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه محاسبه کرد.
4-3-2-1- 1- اجرای پروژه جدید ایران
با توجه به ظرفیت های گفته شده، اجرای پروژه جدید ایران منجر به ایجاد توابع مشخصه ذیل می‌شوند.

توابع فوق نشان دهنده خالص ارزش حال گاز صادرات گاز در حالت های مختلف می‌باشند. چهارتابع اول، خالص ارزش حال را در حالتی نشان می‌دهد که هر کدام از کشورها به تنهایی اقدام به صادرات گاز به اروپا نمایند. به دلیل اینکه گازرسانی بدون ترکیه یا یکی از کشورهای تأمین کننده امکان پذیر نمی‌باشد، لذا این مقدارها مساوی با صفر می‌شود. تابع شماره 5، خالص ارزش حال صادرات را در حالتی که ایران با ترکیه همکاری کرده و اقدام به صادرات گاز به اروپا نمایند. در این حالت، به دلیل اجرای پروژه جدید ایران، خالص ارزش حال صادرات برابر با 24.5 میلیارد دلار می‌شود. زیرا زیرساخت با توجه به پروژه جدید صادرات گاز ایران به اروپا در حد 20 میلیارد مترمکعب در سال خواهد شد. تابع ششم همکاری آذربایجان و ترکیه را در صادرات گاز به اروپا نشان می‌دهد که خالص ارزش حال صادرات آن برابر با 8.9 میلیارد دلار می‌شود. در این وضعیت نیز خط لوله جدیدی ساخته نمی‌شود و از زیرساخت های موجود در صادرات گاز استفاده می‌شود که امکان صادرات گاز به مقدار 5.5 میلیارد مترمکعب درسال را فراهم می سازد. تابع هفتم نشان دهنده همکاری ترکمنستان و ترکیه در صادرات گاز به اروپا می‌باشد اما به دلیل اینکه ترکمنستان به تنهایی به ترکیه امکان وصل شدن ندارد و این کشور جهت صادرات گاز علاوه بر توافق با ترکیه باید با یکی از کشورهای ایران یا آذربایجان همکاری داشته باشد، لذا این تابع برابر با صفر می‌شود. توابع 8 الی 10، همکاری دو به دوی سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان را بدون همکاری با ترکیه نشان می‌دهد که به دلیل عدم امکان صادرات گاز این سه کشور بدون ترکیه وجود ندارد، لذا این مقادیر برابر با صفر می‌شوند. تایع یازدهم نشان دهنده همکاری ایران و آذربایجان با ترکیه در راستای ارسال گاز خود به اروپا می‌باشد. این همکاری منجر به صادرات 25.50 میلیارد مترمکعب در سال به اروپا خواهد شد که باعث

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره گاز طبیعی، صادرات گاز، خط لوله نابوکو، نفت و گاز Next Entries منبع تحقیق درباره صادرات گاز، ایران و ترکمنستان، تأمین کننده، زیرساخت ها