منبع تحقیق درباره صادرات گاز، ایران و ترکمنستان، زیرساخت ها، تأمین کننده

دانلود پایان نامه ارشد

می‌شود که اجرای پروژه‌های جدید به نفع کشور ترکیه به عنوان متقل کننده اصلی می‌شود. همچنین قدرت چانه‌زنی ایران و آذربایجان به دلیل افزایش ظرفیت صادرات گاز را افزایش می‌دهد اما به دلیل اینکه ترکمنستان امکان وصل شدن به ترکیه به صورت مستقل از ایران و آذربایجان را ندارد لذا قدرت چانه‌زنی این کشور کاهش می یابد.

4-3-2-2- افزوده شده عراق به کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان
در این حالت، عراق می‌تواند با ساخت خط لوله ای که ظرفیت آن 15 میلیارد متر مکعب برآورد شده است، به جمع صادرکنندگان گاز به اروپا از طریق ترکیه افزوده شود. حال با توجه به وضعیت فعلی و افزوده شدن پروژه‌های جدید همه کشورهای فوق، می توان قدرت چانه‌زنی کشورهای مذکور را محاسبه کرد. با توجه به ظرفیت های اضافه شده، نتابج توابع مشخصه به صورت ذیل می‌باشند.

4-3-2-2-1- اجرای پروژه جدید عراق
در این حالت هیچ پروژه جدیدی توسط سه بازیگر منطقه خزر اجرا نشده و تنها کشور عراق پروژه جدید خود با ظرفیت صادرات 15 میلیارد مترمکعب را اجرا می‌کند. توابع مشخصه این حالت به صورت ذیل می‌شود.

تابع شماره شش، خالص ارزش حال صادرات را در حالتی که ایران با ترکیه همکاری کرده و اقدام به صادرات گاز به اروپا نمایند. در این حالت، ارزش حال صادرات برابر با 5.6 میلیارد دلار می‌شود. تابع هفتم، حالت همکاری عراق و ترکیه را جهت صادرات گاز به اروپا نشان می‌دهد که منجر به صادرات 15 میلیارد مترمکعب در سال می‌شود و خالص ارزش صادرات گاز این پروژه 23.1 میلیارد دلار می‌شود. تابع هشتم همکاری آذربایجان و ترکیه را در صادرات گاز به اروپا نشان می‌دهد که خالص ارزش حال صادرات آن برابر با 8.9 میلیارد دلار می‌شود. در این وضعیت خط لوله جدید آذربایجان ساخته نشده و با زیرساخت های موجود، امکان صادرات گاز به مقدار 5.5 میلیارد مترمکعب درسال را فراهم می سازد. تابع نهم نشان دهنده همکاری ترکمنستان و ترکیه در صادرات گاز به اروپا می‌باشد اما به دلیل اینکه ترکمنستان به تنهایی امکان وصل شدن به ترکیه ندارد و این کشور جهت صادرات گاز علاوه بر توافق با ترکیه باید با یکی از کشورهای ایران یا آذربایجان همکاری داشته باشد، لذا این تابع برابر با صفر می‌شود. توابع 10 الی 15، همکاری دو به دوی چهار کشور ایران، عراق، آذربایجان و ترکمنستان را بدون همکاری با ترکیه نشان می‌دهد که به دلیل عدم امکان صادرات گاز این سه کشور بدون ترکیه وجود ندارد، لذا این مقادیر برابر با صفر می‌شوند.
تایع شانزدهم نشان دهنده همکاری ایران و عراق با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد که منجر به صادرات 20 میلیارد مترمکعب در سال می‌شود و خالص ارزش صادرات گاز این پروژه 28.7 میلیارد دلار می‌شود. تابع هفدهم، نشان دهنده همکاری ایران و آذربایجان با ترکیه در راستای ارسال گاز خود به اروپا می‌باشد. این همکاری منجر به صادرات 10.5 میلیارد مترمکعب در سال به اروپا خواهد شد که باعث ایجاد خالص ارزش حال به مقدار 14.4 میلیارد دلار می‌شود. تابع هجدهم، نشان دهنده همکاری ایران و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد که در این صورت ترکمنستان قادر به صادرات گاز خود از طریق ایران به اروپا خواهد بود. در این صورت خالص ارزش حال صادرات برابر با 6.03 میلیارد دلار خواهد شد. تابع نوزدهم بیانگر همکاری عراق و آذربایجان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. ظرفیت صادرات گاز در این حالت 20.5 میلیارد مترمکعب گاز در سال می‌شود که خالص ارزش حال صادرات 31.9 میلیارد دلار می‌شود. تابع بیستم، بیانگر همکاری عراق و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز می‌باشد که در این حالت، ترکمنستان امکان صادرات گاز ندارد و تنها همان 15 میلیارد مترمکعب گاز عراق از طریق ترکیه صادرات می‌شود که خالص ارزش حال 23.1 میلیارد دلار می‌شود. تابع بیست و یکم، حالتی است که نشان دهنده همکاری آذربایجان و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. همکاری میان آذربایجان و ترکمنستان منجر به ایجاد خالص ارزش حال صادرات به مقدار 8.9 میلیارد دلار می‌شود. تابع بیست و دوم تا بیست و پنجم به دلیل عدم امکان صادرات گاز در حالت همکاری چهار کشور ایران، عراق و آذربایجان و ترکمنستان بدون همکاری با ترکیه، برابر با صفر می‌شود.
تابع بیست و ششم بیانگر همکاری ترکیه، ایران، عراق و آذربجان می‌باشد. در این حالت، ظرفیت کلی انتقال گاز 25.5 میلیارد مترمکعب در سال می‌باشد که خالص ارزش حال آن، 37.6 میلیارد دلار می‌شود. تابع بیست و هفتم نشان دهنده همکاری ترکیه، ایران، عراق و ترکمنستان با همدیگر می‌باشد. ظرفیت انتقال گاز در این حالت، 20 میلیارد مترمکعب در سال می‌باشد که منجر به ایجاد خالص ارزش حال به مقدار 29.1 میلیارد دلار می‌شود. تابع بیست و هشتم، همکاری ایران، آذربایجام و ترکمنستان با ترکیه را جهت صادرات گاز به اروپا نشان می‌دهد. خالص ارزش حال این پروژه 11.3 میلیارد دلار با ظرفیت انتقال گاز 10.5 میلیارد مترمکعب در سال می‌شود. تابع بیست و نهم، همکاری عراق، آذربایجان و ترکمنستان را جهت صادرات گاز از طریق ترکیه به اروپا نشان می‌دهد که منجر به صادرات گاز به میزان 20.5 میلیارد مترمکعب در سال می‌شود و خالص ارزش حال 31.6 میلیارد دلار می‌شود. تابع سی ام، همکاری چهار کشور ایران، عراق، آذربایجان و ترکمنستان بدون حضور ترکیه را نشان می‌دهد که برابر با صفر می‌شود. در نهایت حالت سی و یکم نشان دهنده همکاری همه 5 کشور مورد نظر می‌باشد که خالص ارزش حال آن 38.1 میلیارد دلار می‌شود.
با توجه به داده‌های فوق می توان ارزش شپلی و ارزش نوکلئولوس را برای وضعیت موجود به دست آورد. ارزش شپلی و نوکلئولوس برای چهار بازیگر فوق برابر با (18.7 ,2.8 ,12.2 ,4.3, -0.1)=(TU,IR,IQ,AZ,TN) و (49.3 ,7.4 ,32.2 ,11.2, -0.1)=(TU,IR,IQ,AZ,TN) می‌باشد. طبق نتایج بدست آمده مشخص می‌شود که قدرت چانه‌زنی کشور ترکیه از کشورهای دیگر بیشترمی‌باشد که به دلیل احتیاج کشورهای تأمین کننده گاز پروژه نابوکو به کشور ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. بعد از این کشور، قدرت چانه‌زنی کشور عراق از سایر کشورها بیشتر است که به این دلیل است که عراق پروژه جدیدی را اجرا کرده که ظرفیت صادراتش از دو کشور ایران و آذربایجان به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. در این حالت، عراق منافع بیشتری را از همکاری به خود جلب می‌کند. بعد از عراق، به ترتیب آذربایجان، ایران و ترکمنستان بیشترین قدرت چانه‌زنی را دارند که همانند حالت وضعیت موجود می‌باشد.
قدرت چانه‌زنی بیشتر آذربایجان به دلیل نزدیک تر بودن این کشور نسبت به ایران و همچنین ظرفیت بیشتر صادرات گاز می‌باشد. قدرت چانه‌زنی ترکمنستان از همه کشورها کمتر می‌باشد و آن هم به این دلیل است که کشور ترکمنستان امکان صادرات گاز این کشور بدون جلب همکاری ایران یا آذربایجان میسر نمی‌باشد.

4-3-2-2-2- اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران
در این حالت تنها عراق و ایران پروژه جدید خود را اجرا می‌کنند که ظرفیت هر کدام از پروژه‌ها 15 میلیارد مترمکعب گاز در سال می‌باشد. توابع مشخصه این حالت به صورت ذیل می‌شود.

تابع شماره شش، خالص ارزش حال صادرات را در حالتی که ایران با ترکیه همکاری کرده و اقدام به صادرات گاز به اروپا نمایند. در این حالت، ارزش حال صادرات برابر با 24.5 میلیارد دلار می‌شود، زیرا ایران اقدام به اجرای پروژه جدید خود کرده است. تابع هفتم، حالت همکاری عراق و ترکیه را جهت صادرات گاز به اروپا نشان می‌دهد که منجر به صادرات 15 میلیارد مترمکعب در سال می‌شود و خالص ارزش صادرات گاز این پروژه 23.1 میلیارد دلار می‌شود. تابع هشتم همکاری آذربایجان و ترکیه را در صادرات گاز به اروپا نشان می‌دهد که خالص ارزش حال صادرات آن برابر با 8.9 میلیارد دلار می‌شود. در این وضعیت خط لوله جدید آذربایجان ساخته نشده و با زیرساخت های موجود، امکان صادرات گاز به مقدار 5.5 میلیارد مترمکعب درسال را فراهم می سازد. تابع نهم نشان دهنده همکاری ترکمنستان و ترکیه در صادرات گاز به اروپا می‌باشد اما به دلیل اینکه ترکمنستان به تنهایی امکان وصل شدن به ترکیه ندارد و این کشور جهت صادرات گاز علاوه بر توافق با ترکیه باید با یکی از کشورهای ایران یا آذربایجان همکاری داشته باشد، لذا این تابع برابر با صفر می‌شود. توابع 10 الی 15، همکاری دو به دوی چهار کشور ایران، عراق، آذربایجان و ترکمنستان را بدون همکاری با ترکیه نشان می‌دهد که به دلیل عدم امکان صادرات گاز این سه کشور بدون ترکیه وجود ندارد، لذا این مقادیر برابر با صفر می‌شوند.
تایع شانزدهم نشان دهنده همکاری ایران و عراق با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد که منجر به صادرات 35 میلیارد مترمکعب در سال می‌شود و خالص ارزش صادرات گاز این پروژه 48.0 میلیارد دلار می‌شود. تابع هفدهم، نشان دهنده همکاری ایران و آذربایجان با ترکیه در راستای ارسال گاز خود به اروپا می‌باشد. این همکاری منجر به صادرات 25.5 میلیارد مترمکعب در سال به اروپا خواهد شد که باعث ایجاد خالص ارزش حال به مقدار 33.1 میلیارد دلار می‌شود. تابع هجدهم، نشان دهنده همکاری ایران و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد که در این صورت ترکمنستان قادر به صادرات گاز خود از طریق ایران به اروپا خواهد بود. در این صورت خالص ارزش حال صادرات برابر با 6.03 میلیارد دلار خواهد شد. تابع نوزدهم بیانگر همکاری عراق و آذربایجان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. ظرفیت صادرات گاز در این حالت 20.5 میلیارد مترمکعب گاز در سال می‌شود که خالص ارزش حال صادرات 31.9 میلیارد دلار می‌شود. تابع بیستم، بیانگر همکاری عراق و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز می‌باشد که در این حالت، ترکمنستان امکان صادرات گاز ندارد و تنها همان 15 میلیارد مترمکعب گاز عراق از طریق ترکیه صادرات می‌شود که خالص ارزش حال 23.1 میلیارد دلار می‌شود. تابع بیست و یکم، حالتی است که نشان دهنده همکاری آذربایجان و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. همکاری میان آذربایجان و ترکمنستان منجر به ایجاد خالص ارزش حال صادرات به مقدار 8.9 میلیارد دلار می‌شود. تابع بیست و دوم تا بیست و پنجم به دلیل عدم امکان صادرات گاز در حالت همکاری چهار کشور ایران، عراق و آذربایجان و ترکمنستان بدون همکاری با ترکیه، برابر با صفر می‌شود.
تابع بیست و ششم بیانگر همکاری ترکیه، ایران، عراق و آذربجان می‌باشد. در این حالت، ظرفیت کلی انتقال گاز 40.5 میلیارد مترمکعب در سال می‌باشد که خالص ارزش حال آن، 56.7 میلیارد دلار می‌شود. تابع بیست و هفتم نشان دهنده همکاری ترکیه، ایران، عراق و ترکمنستان با همدیگر می‌باشد. ظرفیت انتقال گاز در این حالت، 35 میلیارد مترمکعب در سال می‌باشد که منجر به ایجاد خالص ارزش حال به مقدار 48.1 میلیارد دلار می‌شود. تابع بیست و هشتم، همکاری ایران، آذربایجان و ترکمنستان با ترکیه را جهت صادرات گاز به اروپا نشان می‌دهد. خالص ارزش حال این پروژه 11.3 میلیارد دلار با ظرفیت انتقال گاز 10.5 میلیارد مترمکعب در سال می‌شود. تابع بیست و نهم، همکاری عراق، آذربایجان و ترکمنستان را جهت صادرات گاز از طریق ترکیه به اروپا نشان می‌دهد که منجر به صادرات گاز به میزان 20.5 میلیارد مترمکعب در سال می‌شود و خالص ارزش حال 31.6 میلیارد دلار می‌شود. تابع سی ام، همکاری چهار کشور ایران، عراق، آذربایجان و ترکمنستان بدون حضور ترکیه را نشان می‌دهد که برابر با صفر می‌شود. در نهایت حالت سی و یکم نشان دهنده همکاری همه 5 کشور مورد نظر می‌باشد که خالص ارزش حال آن 57.1 میلیارد دلار می‌شود.
با توجه به داده‌های فوق می توان ارزش شپلی و ارزش نوکلئولوس را برای وضعیت موجود به دست آورد. ارزش شپلی و نوکلئولوس برای چهار بازیگر فوق برابر با (28.4, 12.5, 11.7, 4.4, 0.1)=(TU,IR,IQ,AZ,TN) و (45.3, 13.7, 12.2 , -2.7, -11.3)=(TU,IR,IQ,AZ,TN)

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره صادرات گاز، ایران و ترکمنستان، تأمین کننده Next Entries منبع تحقیق درباره صادرات گاز، ایران و ترکمنستان، تأمین کننده