منبع تحقیق درباره صادرات گاز، ایران و ترکمنستان، تأمین کننده

دانلود پایان نامه ارشد

پروژه جدید ایران، خالص ارزش حال صادرات برابر با 24.5 میلیارد دلار می‌شود. زیرا زیرساخت با توجه به پروژه جدید صادرات گاز ایران به اروپا در حد 20 میلیارد مترمکعب در سال خواهد شد. تابع ششم همکاری آذربایجان و ترکیه را در صادرات گاز به اروپا نشان می‌دهد که خالص ارزش حال صادرات آن برابر با 35.9 میلیارد دلار می‌شود. در این وضعیت نیز خط لوله جدیدی ساخته می‌شود که امکان صادرات گاز به مقدار 21.5 میلیارد متر مکعب درسال را فراهم می سازد. تابع هفتم نشان دهنده همکاری ترکمنستان و ترکیه در صادرات گاز به اروپا می‌باشد اما به دلیل اینکه ترکمنستان به تنهایی به ترکیه امکان وصل شدن ندارد و این کشور جهت صادرات گاز علاوه بر توافق با ترکیه باید با یکی از کشورهای ایران یا آذربایجان همکاری داشته باشد، لذا این تابع برابر با صفر می‌شود. توابع 8 الی 10، همکاری دو به دوی سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان را بدون همکاری با ترکیه نشان می‌دهد که به دلیل عدم امکان صادرات گاز این سه کشور بدون ترکیه وجود ندارد، لذا این مقادیر برابر با صفر می‌شوند. تایع یازدهم نشان دهنده همکاری ایران و آذربایجان با ترکیه در راستای ارسال گاز خود به اروپا می‌باشد. این همکاری منجر به صادرات 41.5 میلیارد مترمکعب در سال به اروپا خواهد شد که باعث ایجاد خالص ارزش حال به مقدار 60.3 میلیارد مترمکعب در سال می‌شود. تابع دوازدهم، نشان دهنده همکاری ایران و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد که در این صورت ترکمنستان قادر به صادرات گاز خود از طریق ایران به اروپا خواهد بود. در این صورت خالص ارزش حال صادرات برابر با 24.9 میلیارد دلار خواهد شد. تابع سیزدهم بیانگر حالتی است که نشان دهنده همکاری اذربایجان و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. در این وضعیت به دلیل اینکه خط لوله ترانس کاسپین ساخته نشده است لذا، عملاً همکاری میان آذربایجان و ترکمنستان امکان وقوع ندارد، لذا خالص ارزش حال صادرات دقیقاً همان مقدار 35.9 میلیارد دلار (برابر با همکاری آذربایجان و ترکیه در صادرات گاز به اروپا) می‌باشد. حالت چهاردم به دلیل عدم امکان صادرات گاز در حالت همکاری سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان بدون همکاری با ترکیه، برابر با صفر می‌شود. تابع پانزدهم بیانگر همکاری همه بازیگران یعنی همکاری سه کشور ایران، آذربایجان وترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد که در این حالت، برابر با 60.4 میلیارد دلار خواهد شد.
با توجه به داده‌های فوق می توان ارزش شپلی و ارزش نوکلئولوس را برای وضعیت موجود به دست آورد. ارزش شپلی برای چهار بازیگر فوق برابر با (30.2,12.3,17.8,0.05)=(TU,IR,AZ,TN) و
(45.4 ,9.5, 20.4, -15)=(TU,IR,AZ,TN) می‌باشد. طبق نتایج بدست آمده مشخص می‌شود که قدرت چانه‌زنی کشور ترکیه از کشورهای دیگر بیشتر می‌باشد که به دلیل احتیاج کشورهای تأمین کننده گاز پروژه نابوکو به کشور ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. بعد از این کشور، قدرت چانه‌زنی کشور آذربایجان از ایران و ترکمنستان بیشتر است که به دلیل افزایش ظرفیت صادرات گاز این کشور به اروپا با اجرای پروژه جدید گازرسانی می‌باشد. به دلیل اینکه پروژه جدید آذربایجان امکان افزایش صادرات را برای این کشور نسبت به ایران به مقدار یک میلیارد مترمکعب فراهم می سازد و همچنین نزدیک تر بودن این کشور به ترکیه نسبت به ایران، بنابراین، پروژه جدید آذربایجان در مقایسه با پروژه جدید ایران می‌تواند منجر به افزایش قدرت چانه‌زنی این کشور در مقابل ایران شود. قدرت چانه‌زنی ترکمنستان از همه کشورها کمتر می‌باشد و آن هم به این دلیل است که کشور ترکمنستان امکان صادرات گاز این کشور بدون جلب همکاری ایران یا آذربایجان میسر نمی‌باشد.

4-3-2-1- 5- اجرای پروژه جدید ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان
با توجه به ظرفیت های گفته شده، اجرای پروژه جدید آذربایجان و ترانس کاسپین منجر به ایجاد توابع مشخصه ذیل می‌شوند.

تابع شماره 5، خالص ارزش حال صادرات را در حالتی که ایران با ترکیه همکاری کرده و اقدام به صادرات گاز به اروپا نمایند. در این حالت، ارزش حال صادرات برابر با 5.6 میلیارد دلار می‌شود. زیرا زیرساخت در خصوص صادرات گاز ایران به اروپا در وضعیت فعلی در حد 5 میلیارد مترمکعب در سال وجود دارد، لذا بدون ساختن خط لوله جدیدی می توان اقدام به این کار نمود. تابع ششم همکاری آذربایجان و ترکیه را در صادرات گاز به اروپا نشان می‌دهد که خالص ارزش حال صادرات آن برابر با 35.9 میلیارد دلار می‌شود. در این وضعیت خط لوله جدید آذربایجان ساخته شده که امکان صادرات گاز به مقدار 21.5 میلیارد مترمکعب درسال را فراهم می سازد. تابع هفتم نشان دهنده همکاری ترکمنستان و ترکیه در صادرات گاز به اروپا می‌باشد اما به دلیل اینکه ترکمنستان به تنهایی امکان وصل شدن به ترکیه ندارد و این کشور جهت صادرات گاز علاوه بر توافق با ترکیه باید با یکی از کشورهای ایران یا آذربایجان همکاری داشته باشد، لذا این تابع برابر با صفر می‌شود. توابع 8 الی 10، همکاری دو به دوی سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان را بدون همکاری با ترکیه نشان می‌دهد که به دلیل عدم امکان صادرات گاز این سه کشور بدون ترکیه وجود ندارد، لذا این مقادیر برابر با صفر می‌شوند. تایع یازدهم نشان دهنده همکاری ایران و آذربایجان با ترکیه در راستای ارسال گاز خود به اروپا می‌باشد. این همکاری منجر به صادرات 26.5 میلیارد مترمکعب در سال به اروپا خواهد شد که باعث ایجاد خالص ارزش حال به مقدار 41.5 میلیارد مترمکعب در سال می‌شود. تابع دوازدهم، نشان دهنده همکاری ایران و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد که در این صورت ترکمنستان قادر به صادرات گاز خود از طریق ایران به اروپا خواهد بود. در این صورت خالص ارزش حال صادرات برابر با 6 میلیارد دلار خواهد شد. تابع سیزدهم بیانگر حالتی است که نشان دهنده همکاری اذربایجان و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. در این حالت به دلیل اینکه خط لوله ترانس کاسپین ساخته شده است لذا، همکاری میان آذربایجان و ترکمنستان منجر به ایجاد خالص ارزش حال صادرات به مقدار 25.9 میلیارد دلار می‌شود. حالت چهاردم به دلیل عدم امکان صادرات گاز در حالت همکاری سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان بدون همکاری با ترکیه، برابر با صفر می‌شود. تابع پانزدهم بیانگر همکاری همه بازیگران یعنی همکاری سه کشور ایران، آذربایجان وترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد.
با توجه به داده‌های فوق می توان ارزش شپلی و ارزش نوکلئولوس را برای وضعیت موجود به دست آورد. ارزش شپلی برای چهار بازیگر فوق برابر با (18.7, 4.1, 15.8, -2.0)=(TU,IR,AZ,TN) و (25.7, 1.6, 21.5, -14,0)=(TU,IR,AZ,TN) می‌باشد. طبق نتایج بدست آمده مشخص می‌شود که قدرت چانه‌زنی کشور ترکیه از کشورهای دیگر بیشترمی‌باشد که به دلیل احتیاج کشورهای تأمین کننده گاز پروژه نابوکو به کشور ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. بعد از این کشور، قدرت چانه‌زنی کشور اذربایجان از ایران و ترکمنستان بیشتر است که به دلیل نزدیک تر بودن این کشور نسبت به ایران و همچنین ظرفیت بیشتر صادرات گاز با اجرای پروژه جدید آذربایجان می‌باشد. قدرت چانه‌زنی ترکمنستان از همه کشورها کمتر می‌باشد و آن هم به این دلیل است که کشور ترکمنستان امکان صادرات گاز این کشور بدون جلب همکاری ایران یا آذربایجان میسر نمی‌باشد. نکته جالب در خصوص این قسمت این می‌باشد که پروژه ترانس کاسپین موجب کاهش قدرت چانه‌زنی ترکمنستان شده است و آن هم به دلیل این است که این پروژه ظرفیت صادرات گاز کشورهای منطقه به اروپا را از طریق ترکیه افزایش نمی‌دهد. زیرا ترکمنستان برای ارسال گاز به کشورهای ایران و آذربایجان متکی است و بدون افزایش ظرفیت انتقال گاز این دو کشور، امکان افزایش ظرفیت صادرات گاز به ترکیه و اروپا وجود ندارد. لذا اجرای این پروژه منجر به افزایش قدرت چانه‌زنی ترکمنستان نمی‌شود.

4-3-2-1- 6- اجرای پروژه جدید ایران، ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان
با توجه به ظرفیت های گفته شده، اجرای پروژه جدید ایران و آذربایجان و ترانس کاسپین منجر به ایجاد توابع مشخصه ذیل می‌شوند.

تابع شماره 5، خالص ارزش حال صادرات را در حالتی که ایران با ترکیه همکاری کرده و اقدام به صادرات گاز به اروپا نمایند. در این حالت به دلیل اجرای پروژه جدید و افزایش ظرفیت صادرات گاز ایران، ارزش حال صادرات برابر با 24.5 میلیارد دلار می‌شود. تابع ششم همکاری آذربایجان و ترکیه را در صادرات گاز به اروپا نشان می‌دهد که خالص ارزش حال صادرات آن برابر با 35.9 میلیارد دلار می‌شود. در این وضعیت خط لوله جدید آذربایجان ساخته شده که امکان صادرات گاز به مقدار 21.5 میلیارد مترمکعب درسال را فراهم می سازد. تابع هفتم نشان دهنده همکاری ترکمنستان و ترکیه در صادرات گاز به اروپا می‌باشد اما به دلیل اینکه ترکمنستان به تنهایی امکان وصل شدن به ترکیه ندارد و این کشور جهت صادرات گاز علاوه بر توافق با ترکیه باید با یکی از کشورهای ایران یا آذربایجان همکاری داشته باشد، لذا این تابع برابر با صفر می‌شود. توابع 8 الی 10، همکاری دو به دوی سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان را بدون همکاری با ترکیه نشان می‌دهد که به دلیل عدم امکان صادرات گاز این سه کشور بدون ترکیه وجود ندارد، لذا این مقادیر برابر با صفر می‌شوند. تایع یازدهم نشان دهنده همکاری ایران و آذربایجان با ترکیه در راستای ارسال گاز خود به اروپا می‌باشد. این همکاری منجر به صادرات 41.5 میلیارد مترمکعب در سال به اروپا خواهد شد که باعث ایجاد خالص ارزش حال به مقدار 60.3 میلیارد مترمکعب در سال می‌شود. تابع دوازدهم، نشان دهنده همکاری ایران و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد که در این صورت ترکمنستان قادر به صادرات گاز خود از طریق ایران به اروپا خواهد بود. در این صورت خالص ارزش حال صادرات برابر با 24.9 میلیارد دلار خواهد شد. تابع سیزدهم بیانگر حالتی است که نشان دهنده همکاری اذربایجان و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. در این حالت به دلیل اینکه خط لوله ترانس کاسپین ساخته شده است لذا، همکاری میان آذربایجان و ترکمنستان منجر به ایجاد خالص ارزش حال صادرات به مقدار 25.9 میلیارد دلار می‌شود. حالت چهاردم به دلیل عدم امکان صادرات گاز در حالت همکاری سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان بدون همکاری با ترکیه، برابر با صفر می‌شود. تابع پانزدهم بیانگر همکاری همه بازیگران یعنی همکاری سه کشور ایران، آذربایجان وترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد.
با توجه به داده‌های فوق می توان ارزش شپلی و ارزش نوکلئولوس را برای وضعیت موجود به دست آورد. ارزش شپلی برای چهار بازیگر فوق برابر با (28.2, 13.5, 15.8, -2.0)=(TU,IR,AZ,TN) و (41.7, 15.7, 16.7, -18.7)=(TU,IR,AZ,TN) می‌باشد. طبق نتایج بدست آمده مشخص می‌شود که قدرت چانه‌زنی کشور ترکیه از کشورهای دیگر بیشترمی‌باشد که به دلیل احتیاج کشورهای تأمین کننده گاز پروژه نابوکو به کشور ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. بعد از این کشور، قدرت چانه‌زنی کشور اذربایجان از ایران و ترکمنستان بیشتر است که به دلیل نزدیک تر بودن این کشور نسبت به ایران و همچنین ظرفیت بیشتر صادرات گاز با اجرای پروژه جدید آذربایجان می‌باشد. قدرت چانه‌زنی ترکمنستان از همه کشورها کمتر می‌باشد و آن هم به این دلیل است که کشور ترکمنستان امکان صادرات گاز این کشور بدون جلب همکاری ایران یا آذربایجان میسر نمی‌باشد. بنابراین وقتی همه پروژه‌های کشورهای منطقه دریاز خزر یعنی ایران، آذربایجان و ترکمنستان اجرایی شوند، قدرت چانه‌زنی سه کشور ترکیه، ایران و آذربایجان نسبت به وضعیت موجود بیشتر می‌شود اما قدرت چانه‌زنی کشور ترکمنستان کاهش می یابد. لذا مشخص

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره صادرات گاز، ایران و ترکمنستان، تأمین کننده، زیرساخت ها Next Entries منبع تحقیق درباره صادرات گاز، ایران و ترکمنستان، زیرساخت ها، تأمین کننده