منبع تحقیق درباره صادرات گاز، ایران و ترکمنستان، تأمین کننده، زیرساخت ها

دانلود پایان نامه ارشد

ایجاد خالص ارزش حال به مقدار 33.1 میلیارد مترمکعب در سال می‌شود. تابع دوازدهم، نشان دهنده همکاری ایران و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد که در این صورت ترکمنستان قادر به صادرات گاز خود از طریق ایران به اروپا خواهد بود. در این صورت خالص ارزش حال صادرات برابر با 6 میلیارد مترمکعب در سال خواهد شد. تابع سیزدهم بیانگر حالتی است که نشان دهنده همکاری اذربایجان و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. در وضعیت موجود به دلیل اینکه خط لوله ترانس کاسپین ساخته نشده است لذا، عملاً همکاری میان آذربایجان و ترکمنستان امکان وقوع ندارد، لذا خالص ارزش حال صادرات دقیقاً همان مقدار 8.9 میلیارد دلار (برابر با همکاری آذربایجان و ترکیه در صادرات گاز به اروپا) می‌باشد. حالت چهاردم به دلیل عدم امکان صادرات گاز در حالت همکاری سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان بدون همکاری با ترکیه، برابر با صفر می‌شود. تابع پانزدهم بیانگر همکاری همه بازیگران یعنی همکاری سه کشور ایران، آذربایجان وترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد که در این حالت، برابر با 33.1 میلیارد دلار خواهد شد.
با توجه به داده‌های فوق می توان ارزش شپلی و ارزش نوکلئولوس را برای وضعیت موجود به دست آورد. ارزش شپلی و نوکلئولوس برای چهار بازیگر فوق برابر با (16.7,12.2,4.3,0.05)=(TU,IR,AZ,TN) و (25.0,16.0,0.1,-0.8)=(TU,IR,AZ,TN) می‌باشد. طبق نتایج بدست آمده مشخص می‌شود که قدرت چانه‌زنی کشور ترکیه از کشورهای دیگر بیشتر می‌باشد که به دلیل احتیاج کشورهای تأمین کننده گاز پروژه نابوکو به کشور ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. بعد از این کشور، قدرت چانه‌زنی کشور ایران از آذربایجان و ترکمنستان بیشتر است که به دلیل افزایش ظرفیت صادرات گاز این کشور به اروپا با اجرای پروژه جدید گازرسانی می‌باشد. بنابراین، پروژه جدید ایران می‌تواند منجر به افزایش قدرت چانه‌زنی این کشور در مقابل آذربایجان درحد زیادی شده و وضعیت این کشور را نسبت به حالت قل بهبود ببخشد. قدرت چانه‌زنی ترکمنستان از همه کشورها کمتر می‌باشد و آن هم به این دلیل است که کشور ترکمنستان امکان صادرات گاز این کشور بدون جلب همکاری ایران یا آذربایجان میسر نمی‌باشد.

4-3-2-1- 2- اجرای پروژه جدید آذربایجان
با توجه به ظرفیت های گفته شده، اجرای پروژه جدید ایران منجر به ایجاد توابع مشخصه ذیل می‌شوند.

توابع فوق نشان دهنده خالص ارزش حال گاز صادرات گاز در حالت های مختلف می‌باشند. چهارتابع اول، خالص ارزش حال را در حالتی نشان می‌دهد که هر کدام از کشورها به تنهایی اقدام به صادرات گاز به اروپا نمایند. به دلیل اینکه گازرسانی بدون ترکیه یا یکی از کشورهای تأمین کننده امکان پذیر نمی‌باشد، لذا این مقدارها مساوی با صفر می‌شود. تابع شماره 5، خالص ارزش حال صادرات را در حالتی که ایران با ترکیه همکاری کرده و اقدام به صادرات گاز به اروپا نمایند. در این حالت، ارزش حال صادرات برابر با 5.6 میلیارد دلار می‌شود. زیرا زیرساخت در خصوص صادرات گاز ایران به اروپا در وضعیت فعلی در حد 5 میلیارد مترمکعب در سال وجود دارد، لذا بدون ساختن خط لوله جدیدی می توان اقدام به این کار نمود. تابع ششم همکاری آذربایجان و ترکیه را در صادرات گاز به اروپا نشان می‌دهد که خالص ارزش حال صادرات آن برابر با 35.9 میلیارد دلار می‌شود. در این وضعیت خط لوله جدیدی ساخته می‌شود که امکان صادرات گاز آذربایجان به اروپا از طریق ترکیه را 16 میلیارد مترمکعب در سال افزایش می‌دهد و با 5.5 میلیارد مترمکعب در سال با ظرفیت های موجود در نهایت امکان صادرات گاز آذربایجان به مقدار 21.5 میلیارد مترمکعب در سال را فراهم می سازد. تابع هفتم نشان دهنده همکاری ترکمنستان و ترکیه در صادرات گاز به اروپا می‌باشد اما به دلیل اینکه ترکمنستان به تنهایی به ترکیه امکان وصل شدن ندارد و این کشور جهت صادرات گاز علاوه بر توافق با ترکیه باید با یکی از کشورهای ایران یا آذربایجان همکاری داشته باشد، لذا این تابع برابر با صفر می‌شود. توابع 8 الی 10، همکاری دو به دوی سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان را بدون همکاری با ترکیه نشان می‌دهد که به دلیل عدم امکان صادرات گاز این سه کشور بدون ترکیه وجود ندارد، لذا این مقادیر برابر با صفر می‌شوند. تایع یازدهم نشان دهنده همکاری ایران و آذربایجان با ترکیه در راستای ارسال گاز خود به اروپا می‌باشد. این همکاری منجر به صادرات 26.5 میلیارد مترمکعب در سال به اروپا خواهد شد که باعث ایجاد خالص ارزش حال به مقدار 41.5 میلیارد دلار در سال می‌شود. تابع دوازدهم، نشان دهنده همکاری ایران و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد که در این صورت ترکمنستان قادر به صادرات گاز خود از طریق ایران به اروپا خواهد بود. در این صورت خالص ارزش حال صادرات برابر با 6 میلیارد مترمکعب در سال خواهد شد. تابع سیزدهم بیانگر حالتی است که نشان دهنده همکاری اذربایجان و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. در وضعیت اجرای پروژه جدید اذربایجان، به دلیل اینکه خط لوله ترانس کاسپین ساخته نشده است لذا، عملاً همکاری میان آذربایجان و ترکمنستان امکان وقوع ندارد، لذا خالص ارزش حال صادرات دقیقاً همان مقدار 35.9 میلیارد دلار (برابر با همکاری آذربایجان و ترکیه در صادرات گاز به اروپا) می‌باشد. حالت چهاردم به دلیل عدم امکان صادرات گاز در حالت همکاری سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان بدون همکاری با ترکیه، برابر با صفر می‌شود. تابع پانزدهم بیانگر همکاری همه بازیگران یعنی همکاری سه کشور ایران، آذربایجان وترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. با توجه به داده‌های فوق می توان ارزش شپلی و ارزش نوکلئولوس را برای وضعیت موجود به دست آورد.
ارزش شپلی و نوکلئولوس برای چهار بازیگر فوق برابر با (20.7, 2.9, 17.8, 0.1)=(TU,IR,AZ,TN) و (31.2, -4.6, 25.2, -10.2)=(TU,IR,AZ,TN) می‌باشد. طبق نتایج بدست آمده مشخص می‌شود که قدرت چانه‌زنی کشور ترکیه از کشورهای دیگر بیشترمی‌باشد که به دلیل احتیاج کشورهای تأمین کننده گاز پروژه نابوکو به کشور ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. بعد از این کشور، قدرت چانه‌زنی کشور اذربایجان از ایران و ترکمنستان بیشتر است که به دلیل نزدیک تر بودن این کشور و همچنین اجرای پروژه جدید این کشور و افزایش ظرفیت حدود سه برابری این کشور به اروپا از طریق ترکیه می‌باشد. قدرت چانه‌زنی ترکمنستان از همه کشورها کمتر می‌باشد و آن هم به این دلیل است که کشور ترکمنستان امکان صادرات گاز این کشور بدون جلب همکاری ایران یا آذربایجان میسر نمی‌باشد. قدرت چانه‌زنی ایران هم به دلیل اینکه ظرفیت جدیدی ایجاد نکرده است مابین قدرت چانه‌زنی آذربایجان و ترکمنستان قرار دارد.

4-3-2-1- 3- اجرای پروژه ترانس کاسپین
با توجه به ظرفیت های گفته شده، اجرای پروژه ترانس کاسپین منجر به ایجاد توابع مشخصه ذیل می‌شوند.

تابع شماره 5، خالص ارزش حال صادرات را در حالتی که ایران با ترکیه همکاری کرده و اقدام به صادرات گاز به اروپا نمایند. در این حالت، ارزش حال صادرات برابر با 5.6 میلیارد دلار می‌شود. زیرا زیرساخت در خصوص صادرات گاز ایران به اروپا در وضعیت فعلی در حد 5 میلیارد مترمکعب در سال وجود دارد، لذا بدون ساختن خط لوله جدیدی می توان اقدام به این کار نمود. تابع ششم همکاری آذربایجان و ترکیه را در صادرات گاز به اروپا نشان می‌دهد که خالص ارزش حال صادرات آن برابر با 8.9 میلیارد دلار می‌شود. در این وضعیت نیز خط لوله جدیدی ساخته نمی‌شود و از زیرساخت های موجود در صادرات گاز استفاده می‌شود که امکان صادرات گاز به مقدار 5.5 میلیارد مترمکعب درسال را فراهم می سازد. تابع هفتم نشان دهنده همکاری ترکمنستان و ترکیه در صادرات گاز به اروپا می‌باشد اما به دلیل اینکه ترکمنستان به تنهایی به ترکیه امکان وصل شدن ندارد و این کشور جهت صادرات گاز علاوه بر توافق با ترکیه باید با یکی از کشورهای ایران یا آذربایجان همکاری داشته باشد، لذا این تابع برابر با صفر می‌شود. توابع 8 الی 10، همکاری دو به دوی سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان را بدون همکاری با ترکیه نشان می‌دهد که به دلیل عدم امکان صادرات گاز این سه کشور بدون ترکیه وجود ندارد، لذا این مقادیر برابر با صفر می‌شوند. تایع یازدهم نشان دهنده همکاری ایران و آذربایجان با ترکیه در راستای ارسال گاز خود به اروپا می‌باشد. این همکاری منجر به صادرات 10.5 میلیارد مترمکعب در سال به اروپا خواهد شد که باعث ایجاد خالص ارزش حال به مقدار 14.4 میلیارد مترمکعب در سال می‌شود. تابع دوازدهم، نشان دهنده همکاری ایران و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد که در این صورت ترکمنستان قادر به صادرات گاز خود از طریق ایران به اروپا خواهد بود. در این صورت خالص ارزش حال صادرات برابر با 6 میلیارد مترمکعب در سال خواهد شد. تابع سیزدهم بیانگر حالتی است که نشان دهنده همکاری اذربایجان و ترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. در وضعیت موجود به دلیل اینکه خط لوله ترانس کاسپین ساخته نشده است لذا، عملاً همکاری میان آذربایجان و ترکمنستان امکان وقوع ندارد، لذا خالص ارزش حال صادرات دقیقاً همان مقدار 8.9 میلیارد دلار (برابر با همکاری آذربایجان و ترکیه در صادرات گاز به اروپا) می‌باشد. حالت چهاردم به دلیل عدم امکان صادرات گاز در حالت همکاری سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان بدون همکاری با ترکیه، برابر با صفر می‌شود. تابع پانزدهم بیانگر همکاری همه بازیگران یعنی همکاری سه کشور ایران، آذربایجان وترکمنستان با ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد.
با توجه به داده‌های فوق می توان ارزش شپلی و ارزش نوکلئولوس را برای وضعیت موجود به دست آورد.
ارزش شپلی و نوکلئولوس برای چهار بازیگر فوق برابر با (7.4, 2.9, 4.4, 0.1)=(TU,IR,AZ,TN) و (11.1 ,2.1 ,5.1 -3.3)=(TU,IR,AZ,TN) می‌باشد. طبق نتایج بدست آمده مشخص می‌شود که قدرت چانه‌زنی کشور ترکیه از کشورهای دیگر بیشتر می‌باشد که به دلیل احتیاج کشورهای تأمین کننده گاز پروژه نابوکو به کشور ترکیه جهت صادرات گاز به اروپا می‌باشد. بعد از این کشور، قدرت چانه‌زنی کشور اذربایجان از ایران و ترکمنستان بیشتر است که به دلیل نزدیک تر بودن این کشور نسبت به ایران و همچنین ظرفیت بیشتر صادرات گاز در حالت موجود نسبت به ایران می‌باشد. قدرت چانه‌زنی ترکمنستان از همه کشورها کمتر می‌باشد و آن هم به این دلیل است که کشور ترکمنستان امکان صادرات گاز این کشور بدون جلب همکاری ایران یا آذربایجان میسر نمی‌باشد. نکته جالب در خصوص این قسمت این می‌باشد که انجام پروژه ترانس کاسپین هیچ اختلافی با نتایج وضعیت موجود ندارد که آن هم به دلیل این است که این پروژه ظرفیت صادرات گاز کشورهای منطقه به اروپا را از طریق ترکیه افزایش نمی‌دهد. زیرا ترکمنستان برای ارسال گاز به کشورهای ایران و آذربایجان متکی است و بدون افزایش ظرفیت انتقال گاز این دو کشور، امکان افزایش ظرفیت صادرات گاز به ترکیه و اروپا وجود ندارد. لذا قدرت چانه‌زنی کشورها مشابه با وضعیت موجود می‌شود.

4-3-2-1- 4- اجرای پروژه جدید ایران و آذربایجان به طور توأمان
با توجه به ظرفیت های گفته شده، اجرای پروژه جدید ایران و آذربایجان منجر به ایجاد توابع مشخصه ذیل می‌شوند.

توابع فوق نشان دهنده خالص ارزش حال گاز صادرات گاز در حالت های مختلف می‌باشند. چهارتابع اول، خالص ارزش حال را در حالتی نشان می‌دهد که هر کدام از کشورها به تنهایی اقدام به صادرات گاز به اروپا نمایند. به دلیل اینکه گازرسانی بدون ترکیه یا یکی از کشورهای تأمین کننده امکان پذیر نمی‌باشد، لذا این مقدارها مساوی با صفر می‌شود. تابع شماره 5، خالص ارزش حال صادرات را در حالتی که ایران با ترکیه همکاری کرده و اقدام به صادرات گاز به اروپا نمایند. در این حالت، به دلیل اجرای

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره صادرات گاز، تأمین کننده، زیرساخت ها، ایران و ترکمنستان Next Entries منبع تحقیق درباره صادرات گاز، ایران و ترکمنستان، تأمین کننده