منبع تحقیق درباره سیاست گذاری، نهاد اجتماعی، سیاست گذاری فرهنگی، استراتژی ها

دانلود پایان نامه ارشد

سازیم.
-برنامه ریزی فرهنگی بیشتر بر عهده دولت است و یا از دولت انتظار می رود دست به چنین اقدامی بزند.
-برنامه ریزی فرهنگی مبتنی بر سر مشق ها و الگوهای فرهنگی موجود در جامعه است.
هنگامی که از واژه برنامه ریزی فرهنگی استفاده می کنیم، منظور نحوه به کارگیری منابع فرهنگی برای توسعه یکپارچه مکان‏هاست، به عبارت دقیقتر” برنامه ریزی فرهنگی” فرایند تشخیص پروژه ها، طراحی برنامه ها، و مدیریت استراتژی های اجرا را می گویند. هدف این نوع برنامه ریزی در واقع یک نگرش فرهنگی به انواع سیاست گذاری های عمومی (ایوانز، به نقل ازصالحی امیری، 1387) از اینجا برنامه ریزی فرهنگی مبتنی بر مجموعه ای از اهداف و الگوهای پیش بینی است. برنامه ریزی یا سیاست گذاری فرهنگی شامل اصول و راهبردهای کلی و عملیاتی شده ای است که بر نوع عملکرد یک نهاد اجتماعی در امور فرهنگی استیلا دارند تعریف ما از برنامه ریزی فرهنگی، متاثر از تعریفی است که از مفهوم فرهنگ ارائه می‏شود. اگر فرهنگ را در معنای کلی، به کار ببریم برنامه ریزی فرهنگی عبارت خواهد بود از “تلاش آگاهانه برای تغییر نگرش ها، اعتقادات، آداب و رسوم، ارزش ها و هنجارهای نسبتا پایدار و با دوام جامعه، مطابق خواست و الگوی ذهنی برنامه ریز”اما اگر فرهنگ رادر معنای محدود آن به کار ببریم،

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره دانشجویان، فعالیت‏های فرهنگی، مهارت های اجتماعی، زیبایی شناختی Next Entries منبع تحقیق درباره فضاهای فرهنگی، برنامه ریزی شهری، فعالیت های فرهنگی، مشارکت مردم