منبع تحقیق درباره سیاست های فرهنگی، گروه های اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

هالروید توسعه می دهد. برنامه فرهنگی به دنبال برنامه سال 1996 برای پنجسال آینده سال‏های (2011-2006) ، تدوین شده است که دارای ساختار ی در جهت انسجام خلاقیت، نوآوری، تفکر خلاق و نو آور و مشارکت در فرایند کاری است. (برودی 2005، به نقل از کاووسی، اسماعیل، 1387)

نمودار شماره 1: انواع برنامه فرهنگی (برودی. 2005)

این برنامه فرهنگی از دو بخش تشکیل شده است: 1- چارچوب فرهنگی شامل: مفاهیم، اصول و چشم انداز 2-برنامه اجرایی فرهنگی که شامل چهار الگو و اهداف آن‏ها در جهت رسیدن به چشم انداز می باشد.
موفقیت به کار گیری این برنامه فرهنگی منافع زیادی را در بر خواهد داشت که شامل توازن فرهنگی، تنوع فرهنگی و احترام به فرهنگ ها، بهبود و ارتقاء مکان های عمومی، تعامل گروه های اجتماعی، مشارکت فعال در فعالیت های خلاقانه و فرصت های بیشتر برای اظهار فرهنگی می باشد. (همان: 7-1)
چارچوب فرهنگی (CF) 47
چشم انداز
اصول سیاست های فرهنگی
چشم انداز: در بر گیرنده نو آوری و ایده های جدید برای پایداری و افزایش قدرت و جاذبه فرهنگی است.
اصول سیاست های فرهنگی:
تنوع فرهنگی: افزایش آگاهی ها، شناسایی و محترم شمردن برای تنوع فرهنگی و حمایت از فرصت ها برای کنش ها و اثرات اجتماعی و منشور فرهنگی
مشارکت و همکاری: ترغیب

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، کشورهای پیشرفته، منابع محدود، امور انسانی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کننده، بازاریابی، رفتار مصرف کننده، مصرف کنندگان