منبع تحقیق درباره سیاست های فرهنگی، برنامه آموزشی، منابع انسانی، سیاست فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

هنر در تمامی سطوح، تبدیل بافت فرهنگی به یک زمینه تحقیقاتی، الزام تمام موسسات فرهنگی به داشتن برنامه آموزشی و … (گوردون 1383، به نقل ازصالحی امیری1387) بسیاری از شروط فوق را می توان در یکی از تصمیمات مهم در کنفرانس بین المللی سیاست های فرهنگی در سال 1998 در استکهلم برگزار شد به وضوح مشاهده کرد. “سیاست فرهنگی باید یکی از اجزای اصلی راهبرد توسعه باشد. خلاقیت و مشارکت در حیات فرهنگی ترویج شود. و منابع انسانی و مالی بیشتری در عرصه فرهنگی به کار گرفته شود.” (همان: 12)
در کشورهایی که هدف برنامه ریزی فرهنگی، تغییر محتوای فرهنگ است ملزومات برنامه ریزی فرهنگی، تا حدود زیادی متفاوت است از جمله ضروریات این کشورها، تاسیس سازمان ها و نهادها ی عریض و طویل و متعاقب آن به اجرا در آوردن برنامه ها و نظارت بر آن و اختصاص بودجه های کلان توسط دولت است. ضمن اینکه دولت ها نیز به استخدام و به کارگیری نیرو های اجرایی و کارشناسان متخصص و آموزش دیده زیادی در عرصه فرهنگ نیازمندند.
10-ویژگی های برنامه ریزی فرهنگی مطلوب
در هر نوع برنامه ریزی، بویژه برنامه ریزی فرهنگی به طور کلی باید بعضی از نکات اساسی را مورد ملاحظه قرار داد از جمله اینکه:
1- برنامه ریزی فرهنگی باید منعطف باشد
2-برنامه ریزی فرهنگی باید انضمامی و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره دانشجویان، فعالیت‏های فرهنگی، مهارت های اجتماعی، زیبایی شناختی Next Entries منبع تحقیق درباره فضاهای فرهنگی، برنامه ریزی شهری، فعالیت های فرهنگی، مشارکت مردم