منبع تحقیق درباره سطح معنادار، جمعیت شناختی، عوامل جمعیت شناختی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

در سطح اطمینان 99 درصد دارای اهمیت می باشد.
بر اساس مقدار میانگین 13/4 آماره t عدد 85/6 و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است قیمت از دید خبرگان در سطح اطمینان 99 درصد دارای اهمیت می باشد.
بر اساس مقدار میانگین 35/4 آماره t عدد 68/10 و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است توزیع از دید خبرگان در سطح اطمینان 99 درصد دارای اهمیت می باشد.
بر اساس مقدار میانگین 90/3 آماره t عدد 58/4 و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است اطلاع رسانی از دید خبرگان در سطح اطمینان 99 درصد دارای اهمیت می باشد.
بر اساس مقدار میانگین 35/4 آماره t عدد 88/12و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است بسته بندی از دید خبرگان در سطح اطمینان 99 درصد دارای اهمیت می باشد.

سوال دوم: میزان رضایت خبرگان از عوامل مذکور در رستوران پاکت
H0: میانگین امتیازات داده شده به رضایت خبرگان از عوامل مذکور کوچکتر یا مساوی 3 است.
H1: میانگین امتیازات داده شده به اهمیت عوامل مذکور برای خبرگان بیشتر از 3 است.

جدول 4- 11- نتایج آزمون t تک نمونه‌ای رضایت عوامل مذکور از دید خبرگان
معیار
میانگین
آماره t
درجه آزادی
Sig
محصول (کیفیت)
0974/4
729/8
14
000/0
قیمت
9333/3
090/4
14
001/0
توزیع
0500/4
996/4
14
000/0
اطلاع رسانی
9333/3
090/4
14
001/0
برندینگ
9905/3
951/6
14
000/0
بسته بندی
3556/4
387/16
14
000/0

بر اساس مقدار میانگین 09/4 آماره t عدد 72/8 و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است محصول (کیفیت) از دید خبرگان در سطح اطمینان 99 درصد ضرورت دارد.
بر اساس مقدار میانگین 93/3 آماره t عدد 09/4 و sig برابر با 001/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است قیمت از دید خبرگان در سطح اطمینان 99 درصد ضرورت دارد.
بر اساس مقدار میانگین 05/4 آماره t عدد 99/4 و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کوچکتر از 5 درصد است توزیع از دید خبرگان در سطح اطمینان 99 درصد ضرورت دارد.
بر اساس مقدار میانگین 93/3 آماره t عدد 09/4 و sig برابر با 001/0می باشد، از آنجائیکه sig کوچکتر از 5 درصد است اطلاع رسانی از دید خبرگان در سطح اطمینان 99 درصد ضرورت دارد.
بر اساس مقدار میانگین 99/3 آماره t عدد 95/6 و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است برندینگ از دید خبرگان در سطح اطمینان 99 درصد ضرورت دارد.
بر اساس مقدار میانگین 35/4 آماره t عدد 38/16 و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است بسته بندی از دید خبرگان در سطح اطمینان 99 درصد ضرورت دارد.
4-3-5- تحلیل تکمیلی
جهت شناسایی اثرات جمعیت شناختی شامل، تحصیلات، میزان سابقه کار و نوع قرارداد بر سطح مطلوبیت متغیرهای تحقیق، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه یا (ANOVA) استفاده شده است.
در این آزمون به دنبال این موضوع هستیم که آیا متغیرهای جمعیت شناختی در قیمت و کیفیت اثرگذار است یا خیر؟ لذا بعنوان مثال می توان فرضیات H0 و H1 را برای متغیر هدف بصورت زیر تعریف کرد:
اثر جنسیت
H0: میانگین سطح کیفیت بین زن و مرد برابر است.
H1: میانگین سطح کیفیت بین زن و مرد برابر نیست.
جدول بالا، نتیجه آزمون F را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، سطح معناداری متغیر کیفیت کمتر از سطح خطا یعنی 05/0 قرار دارد. معناداری آزمون F تایید می شود. به عبارت دیگر تفاوت معناداری میان جوامع وجود دارد.

جدول 4-12- آزمون ANOVA اثر جنسیت

جمع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
f
Sig

کیفیت
بین گروهی
778/0
1
778/0
086/5

025/0

درون گروهی
848/25
169
153/0

کل
626/26
170

قیمت
بین گروهی
113/0
1
113/0
205/0

651/0

درون گروهی
433/93
169
553/0

کل
547/93
170

H0: میانگین سطح قیمت بین زن و مرد برابر است.
H1: میانگین سطح قیمت بین زن و مرد برابر نیست.
جدول بالا، نتیجه آزمون F را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود، سطح معناداری متغیر قیمت بیشتر از سطح خطا یعنی 05/0 قرار دارد. معناداری آزمون F تایید نمیشود. به عبارت دیگر تفاوت معناداری میان جوامع وجود ندارد.

اثر سن
H0: میانگین سطح کیفیت بین سنین مختلف برابر است.
H1: میانگین سطح کیفیت بین سنین مختلف برابر نیست.
جدول بالا، نتیجه آزمون F را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، سطح معناداری متغیر کیفیت کمتر از سطح خطا یعنی 05/0 قرار دارد. معناداری آزمون F تایید می شود. به عبارت دیگر تفاوت معناداری میان جوامع وجود دارد.

جدول 4-13- آزمون ANOVA اثر سن

جمع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
Sig

کیفیت
بین گروهی
131/3
3
044/1
417/7

000/0

درون گروهی
496/23
167
141/0

کل
626/26
170

قیمت
بین گروهی
441/3
3
147/1
126/2

099/0

درون گروهی
106/90
167
540/0

کل
547/93
170

H0: میانگین سطح قیمت سنین مختلف برابر است.
H1: میانگین سطح قیمت بین سنین مختلف برابر نیست.
جدول بالا، نتیجه آزمون F را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، سطح معناداری متغیر قیمت بیشتر از سطح خطا یعنی 05/0 قرار دارد. معناداری آزمون F تایید نمی شود. به عبارت دیگر تفاوت معناداری میان جوامع وجود ندارد.

اثر شغل
H0: میانگین سطح کیفیت بین افراد دارای شغل مختلف برابر است.
H1: میانگین سطح کیفیت بین افراد دارای شغل مختلف برابر نیست.
جدول بالا، نتیجه آزمون F را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، سطح معناداری متغیر کیفیت کمتر از سطح خطا یعنی 05/0 قرار دارد. معناداری آزمون F تایید می شود. به عبارت دیگر تفاوت معناداری میان جوامع وجود دارد.

جدول 4-14- آزمون ANOVA اثر شغل

جمع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
f
sig

کیفیت
بین گروهی
013/2
2
006/1
869/6

001/0

درون گروهی
613/24
168
147/0

کل
626/26
170

قیمت
بین گروهی
182/2
2
091/1
006/2

138/0

درون گروهی
365/91
168
544/0

کل
547/93
170

H0: میانگین سطح قیمت افراد دارای شغل مختلف برابر است.
H1: میانگین سطح قیمت بین افراد دارای شغل مختلف برابر نیست.
جدول بالا، نتیجه آزمون F را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، سطح معناداری متغیر قیمت بیشتر از سطح خطا یعنی 05/0 قرار دارد. معناداری آزمون F تایید نمی شود. به عبارت دیگر تفاوت معناداری میان جوامع وجود ندارد.

اثر تحصیلات
H0: میانگین سطح کیفیت بین افراد دارای تحصیلات مختلف برابر است.
H1: میانگین سطح کیفیت بین افراد دارای تحصیلات مختلف برابر نیست.
جدول بالا، نتیجه آزمون F را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، سطح معناداری متغیر کیفیت کمتر از سطح خطا یعنی 05/0 قرار دارد. معناداری آزمون F تایید می شود. به عبارت دیگر تفاوت معناداری میان جوامع وجود دارد.

جدول 4-15-آزمون ANOVA اثر تحصیلات

جمع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
f
sig

کیفیت
بین گروهی
040/3
3
013/1
174/7

000/0

درون گروهی
587/23
167
141/0

کل
626/26
170

قیمت
بین گروهی
194/3
3
065/1
968/1

121/0

درون گروهی
353/90
167
541/0

کل
547/93
170

H0: میانگین سطح قیمت افراد دارای تحصیلات مختلف برابر است.
H1: میانگین سطح قیمت بین افراد دارای تحصیلات مختلف برابر نیست.
جدول بالا، نتیجه آزمون F را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، سطح معناداری متغیر قیمت بیشتر از سطح خطا یعنی 05/0 قرار دارد. معناداری آزمون F تایید نمی شود. به عبارت دیگر تفاوت معناداری میان جوامع وجود ندارد.

اثر سابقه استفاده
H0: میانگین سطح کیفیت بین افراد دارای سابقه استفاده مختلف برابر است.
H1: میانگین سطح کیفیت بین افراد دارای سابقه استفاده مختلف برابر نیست.
جدول بالا، نتیجه آزمون F را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، سطح معناداری متغیر کیفیت کمتر از سطح خطا یعنی 05/0 قرار دارد. معناداری آزمون F تایید می شود. به عبارت دیگر تفاوت معناداری میان جوامع وجود دارد.

جدول 4-16- آزمون ANOVA اثر سابقه استفاده

جمع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
f
sig

کیفیت
بین گروهی
093/3
2
546/1
040/11

000/0

درون گروهی
533/23
168
140/0

کل
626/26
170

قیمت
بین گروهی
827/3
2
914/1
583/3

030/0

درون گروهی
720/89
168
534/0

کل
547/93
170

H0: میانگین سطح قیمت افراد دارای سابقه استفاده مختلف برابر است.
H1: میانگین سطح قیمت بین افراد دارای سابقه استفاده مختلف برابر نیست.
جدول بالا، نتیجه آزمون F را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، سطح معناداری متغیر قیمت کمتر از سطح خطا یعنی 05/0 قرار دارد. معناداری آزمون F تایید می شود. به عبارت دیگر تفاوت معناداری میان جوامع وجود دارد.

اثر منطقه سکونت
H0: میانگین سطح کیفیت بین افراد دارای منطقه سکونت مختلف برابر است.
H1: میانگین سطح کیفیت بین افراد دارای منطقه سکونت مختلف برابر نیست.
جدول پایین، نتیجه آزمون F را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، سطح معناداری متغیر کیفیت کمتر از سطح خطا یعنی 05/0 قرار دارد. معناداری آزمون F تایید می شود. به عبارت دیگر تفاوت معناداری میان جوامع وجود دارد.

جدول 4-17-آزمون ANOVA اثر منطقه سکونت

جمع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
f
sig

کیفیت
بین گروهی
186/1
2
593/0
916/3

022/0

درون گروهی
440/25
168
151/0

کل
626/26
170

قیمت
بین گروهی
385/0
2
192/0
347/0

707/0

درون گروهی
162/93
168
555/0

کل
547/93
170

H0: میانگین سطح قیمت افراد دارای سابقه منطقه سکونت مختلف برابر است.
H1: میانگین سطح قیمت بین افراد دارای منطقه سکونت مختلف مختلف برابر نیست.
جدول بالا، نتیجه آزمون F را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، سطح معناداری متغیر قیمت بیشتر از سطح خطا یعنی 05/0 قرار دارد. معناداری آزمون F تایید نمی شود. به عبارت دیگر تفاوت معناداری میان جوامع وجود ندارد.

4-4- رابطه بین متغیرهای کیفیت و قیمت با عوامل جمعیت شناختی
در اینجا باید اشاره کرد معمولا در نتیجه گیری از چنین آزمون هایی که در آن ها رابطه بین دو متغیر مورد بررسی قرار می گیرد، چنانچه ضریب همبستگی بین دو متغیر کمتر از 25/0 بدست آید، رابطه بین دو متغیر ضعیف ارزیابی می شود و جنانچه مقدار این ضریب در دامنه ی 6/0 – 25/0 قرار گیرد این رابطه متوسط و در صورتی که این رابطه بیش از 6/0 باشد به این معنا است که رابطه قوی بین دو متغیر وجود دارد.

4-4-1- رابطه کیفیت با عوامل جمعیت شناختی
جدول 4-18- خروجی ضریب همبستگی بین کیفیت با عوامل جمعیت شناختی
جفت متغيرها
ضريب همبستگي
عدد معني‌داري (sig)
نتیجه فرضیه
کیفیت
سن
**322/0
000/0
ارتباط مثبت
کیفیت
جنسیت
*171/0
025/0
ارتباط مثبت
کیفیت
تحصیلات
**284/0
000/0
ارتباط مثبت
کیفیت
شغل
**274/0
000/0
ارتباط مثبت
کیفیت
سابقه استفاده
**331/0
000/0
ارتباط مثبت
کیفیت
منطقه سکونت
**211/0
000/0
ارتباط مثبت
**p0.01 * p0.05
با توجه به نتایج بدست آمده سن، تحصیلات،شغل، سابقه استفاده و منطقه سکونت در سطح اطمینان 99 درصد و جنسیت در سطح اطمینان 95 درصد با متغیر کیفیت رابطه مثبت معناداری دارند.

4-4-2- رابطه قیمت با عوامل جمعیت شناختی
جدول 4-19- خروجی ضریب همبستگی بین قیمت با عوامل جمعیت شناختی
جفت متغيرها
ضريب همبستگي
عدد معني‌داري (sig)
نتیجه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی، سطح معنی داری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تأییدی، اخلاق حرفه‌ای