منبع تحقیق درباره سرمایه اجتماعی، جامعه آماری این تحقیق، مدیریت دانش، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

که توسط حامد شیری و ابوالفضل مرشدی در سال 1389 انجام پذیرفت. این پژوهش قابلیت کانون های فرهنگی و هنری را به عنوان تشکل های مدنی دانشگاهی در توسعه سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرارداد. با استناد به موضوع تحقیق اشکال سه گانه “سرمایه اجتماعی درون کانونی” “سرمایه اجتماعی بین کانونی “و “سرمایه اجتماعی نهادی”با توجه به مولفه های سه گانه سرمایه اجتماعی یعنی “شبکه روابط”، “همیاری” و “اعتماد” در بین این کانون ها مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از ترکیبی از روش های کمی (پیمایشی) و کیفی (مصاحبه) به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق اعضای کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه‏های دولتی شهر تهران بودند که حجم نمونه در بخش کمی 200 نفر و در بخش کیفی 25 نفر بودند. نتایج این تحقیق نشان میداد که اشکال درون گروهی سرمایه اجتماعی (درون کانونی) بر اشکال برون گروهی و تعمیم یافته (بین کانونی و نهادی) در کانون ها غلبه دارد اگرچه تمایل در بین کانون ها به جهت گسترش اشکال برون گروهی سرمایه اجتماعی وجود دارد اما فضای ایجاد شده توسط مدیریت دانشگاه‏ها و اعمال محدودیت های گسترده امکان توسعه سرمایه اجتماعی تعمیم یافته را از کانون ها سلب کرده است.
2-دکتر نوروز هاشم زاده و همکاران در سال 1390 پژوهشی را تحت

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، کشورهای پیشرفته، منابع محدود، امور انسانی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کننده، بازاریابی، رفتار مصرف کننده، مصرف کنندگان