منبع تحقیق درباره سازگاری اجتماعی، پرخاشگری، کفایت اجتماعی، دلبستگی ایمن

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشی، نشان داد که کارایی شخصی با سازگاری عاطفی و اجتماعی همبستگی معناداری را نشان می دهد.(والکر اسمیت وکاربر-1997).
زارباتانج315 (2004)به تازگی پژوهش طولی کوتاه مدت نموده تا مدت خود را در مورد 700 کودک 9 تا 14 ساله در طول یک سال تحصیلی به پایان برده است. او آزمودنی ها را سه بار با وقفه ای سه ماهه ملاقات می کرده است. پژوهشگر آنها را از متغیر هایی که سازگاری بالا را نشان می دهد (مانند رضایت از در مدرسه بودن عزت نفس و نمرات بالا) و نیز متغیرهایی که دال بر ناسازگاری هستند (مانند مشکلات درونی و عاطفی و نیز فردی در مدرسه) بررسی کرد. نتایج این |پژوهش نشان داد افرادی که در مدرسه دوستی های با ثبانی را تجربه می کنند از درجه ی سازگاری بالاتری نسبت به افرادی که تنها در گروه ارتباط برقرار می کنند.(زارباتانج،لین ،2004،نقل از حسینی؛1383).
سمیر کوتا 316(2003) در کتاب خود تحت عنوان اضطراب، استرس و مقابله ی آن به بیان پژوهشی که در رابطه با سازگاری بعد از حادثه مردان فلسطینی و ارتباط آن با خود پنداره ایشان انجام داده است. اشاره نمود یافته های او نشان داده اند که میزان سازگاری پس از وقوع حادثه در مردان فلسطینی با نوع خود پنداره ایشان ارتباط معنا داری دارد. به بیان دیگر افرادی که خود پنداره مثبت از خود داشتند. در مقابله با استرس سازگاری بیشتری از خود نشان دادند.
پژوهشگران زیادی به بررسی رابطه بین فرهنگ و سازگاری اجتماعی افراد پرداخته اند. در این میان چن317 (2003) در میان دانشجویان خود به آزمون این فرضیه پرداخته است. او می گوید این پژوهش طولی تحقیق بین فرهنگی318 است که بر روی دانشجویان من که از تمام دنیا در دانشگاههایی که تدریس می کنم حضور دارند انجام شده است. آنها چینی، کانادایی و …..هستند. و مطلب فوق، این امکان را می دهد که بتوان نشان داد چطور عوامل فرهنگی در عملکرد های عاطفی، اجتماعی افراد تاثیر می گذارد نتایج پژوهشی او نشان داد که فرضیه اش صحت دارد. علاوه بر این، پژوهش بین فرهنگی چن نشان داد که عوامل فرهنگی با خلاقیت و خود کنترلی افراد نیز رابطه دارد.(چن،اکسیین319،2003)
پژوهش جالبی نیز توسط نل، فرسیت وکلی در) 1987) در رابطه با سبک اسنادی افراد انجام شد .آنان نخست نشان دادند که نوع اسناد«منبع کنترل درونی و بیرونی، ارتباط معنا داری با سازگاری عاطفی و آموزشی دانش آموزان دبیرستانی دارد» (فرسیت320 و ولش321).
ارتباط بین پرخاشگری های آشکار مانند پرخاشگری بدنی و کلامی با سازگاری روانی – اجتماعی نیز در پژوهش کریک معنا دار بدست آمده است. نتایج پژوهش او همچنین نشان داد که پسران نوجوان بیشتر از دختران (در همان گروه سنی) به پرخاشگری و ناسازگاری های اجتماعی دچار هستند. به علاوه او دریافت، نوجوانانی که در کودکی مورد پرخاشگری های شدید والدین خود قرار گرفته اند در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به مشکلات جدی در باب سازگاری هستند.(کریک322 2001)

کهن323 (1990) رابطه ی کیفیت دلبستگی مادرانه با کفایت اجتماعی (توانایی کودکان کلاس اول را بررسی کرده و دریافت که پسران دلبسته ی ناایمن از کفایت اجتماعی کمتری برخوردارند و همسالان و معلمان نیز آن ها را کمتر دوست داشتنی ارزیابی کرده اند، به طور کلی کهن نتیجه گرفت که دلبستگی مادر –کودک در سنین 6 سالگی با کفایت اجتماعی او در موقعیت تحصیلی مثبتی دارد.

رابین324 و رزکراسنر325 ( 1996)و همکاران برای سنجش کفایت اجتماعی کودکان 4 ساله،آن ها را مورد مشاهده قرار داده و مهارت‌های حل مسئله‌ی اجتماعی و کیفیت تعهد اجتماعی رابطه‌ی مثبت دارد و به این نتیجه رسیدند که روابط دلبستگی ایمن در ایجاد اعتماد جهت کشف موقعیت های ناآشنا یی اجتماعی کمک می‌کرد. سایر ابعاد کفایت اجتماعی را بررسی نموده و به نتایج مشابهی بر وجود رابطه‌ی مثبت بین دلبستگی مادر – کودک و کفایت اجتماعی دست یافتند.

علاوه بر این نوم 326، دکویک327، مییوس 328 ( 1999)دلبستگی و رفتار ضد اجتماعی را در یک نمونه 400 نفری از نوجوانان کشور هلند بررسی کرد. همین طورتحقیقات نوم و همکاران آلن و همکاران رابین نشانگر این است که دلبستگی ایمن ، با مشکلات درونی نوجوانان رابطه‌ی کمتری دارند

به گفته کریتندن329(1997)، مدل های فعال درونی ، توانایی کودک برای جذب دو نوع اطلاعات است. اطلاعات شناختی و اطلاعات هیجانی. یکی از پیامد های دلبستگی نا ایمن ، محدود شد ن ظرفیت ذهنی فرد برای ذخیره ی اطلاعات شناختی و هیجانی در مورد خود ودیگران است.در اطلاعات شناختی کودک یاد می‌گیرد که برخی رویدادها به رویدادهای خاص منجر می‌شود و در اطلاعات هیجانی، کودک می‌آموزد که هیجاناتش –مانند ترس، اضطراب یا آشفتگی –از طریق تجربه‌ی چه رویدادهایی تحریک می‌شوند-تنهایی، تاریکی-وچه پیامدی دارند (آسودگی یا تهدید) در واقع دلبسته های ناایمن به خوبی نمی‌توانند از عهده‌ی یکپارچه سازی اطلاعات ناهمگون بر آیند و همین امر در آینده به روابط آن ها آسیب زیادی خواهد زد.
.
فراتحلیلی که توسط اشنایدر330 ( 2001)و همکاران انجام گرفته است نشان می دهد که بین کیفیت دلبستگی مادر –کودک و سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد.این فراتحلیل 630 نوع مطالعه را در بر گرفت که رابطه ی بین دلبستگی مادر- کودک و ارتباط با همسالان را بررسی نمود و گزارش کردند که بین دلبستگی ایمن و روابط مثبت با همسالان رابطه ی معنی دار وجود دارد. میزان پرخاشگری 331و رفتار ضد اجتماعی در مطالعه ی مذکور ، شاخص خوبی از ناسازگاری اجتماعی بودند. به طوری که تحقیقات نشان داده اند سطوح پرخاشگری در مراحل گوناگون کودکی بین جمعیت های طبیعی تابت است .رفتار اجتماعی یک متغیر پیش بین قوی در مورد ناسازگاری دوران بزرگسالی است. بنابر این رفتار پرخاشگرانه کودکان و نوجوانان با دلبستگی ایمن مادر –کودک رابطه وجود دارد. به همین نحو، لبیل 332و همکاران دلبستگی و سطح پرخاشگری را میان دبیرستانی ها بررسی کرده و نتیجه گرفتند که سطوح بالاتر دلبستگی والدین با سطوح پایین تر پرخاشگری رابطه دارد.

اسروف(1996)تحت عنوان اشکال درگیری رفتاری عنوان کرد سبک های دلبستگی بر رضایت زنا‌شویی اثر گذار ند . شواهدی در دست است که میزان بالای رضامندی زناشویی هایی که هر دو سبک دلبستگی ایمن دارند به ثبوت می رساند باور چنین امری مارا به گمانه زنی در این راستا که زوج های هر دو ناایمن رضامندی کمتری از زوج های دوگانه (یکی با سبک ایمن و دیگری با سبک نا ایمن ) دارند دعوت می نماید.(نقل از حسینی1390)

د.لی کیم پارک333( 2012) در پژوهشی رابطه بین روابط موضوعی و رفتار والدینی مادران کودکان ADHD نشان داد که علاوه بر دارو نیاز به مداخله های روانی – اجتماعی نیز می باشد.

پژوهش‌های داخلی:
.
– خسروی (1382) پژوهش در زمینه بررسی نقش رابطه ولی – فرزندی بر فرایند فردیت یافتن دختران، نمونه مورد پژوهش شامل 240 نفراز دختران شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از پرسشنامه ی مقیاس رابطه ای ولی- فرزندی و مقیاس فرایند فردیت یافتن مورد آزمون قرار گرفت و داده های بدست آمده نیز از طریق شیوه های توصیف آماری و روشهای همبستگی پیرسون، آزمون t و تحلیل واریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ونتیجه بدست آمده، نشان دادکه با اطمینان 99/0بین رابطه مادر – فرزندی بر فرایند فردیت یافتن دختران رابطه معنا داروجود دارد.
– واحدی، ( 1388مجله ی علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی ) در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، تعداد 183 دانشجو و مقیاس های دلبستگی بزرگسالان و پرسشنامه های سازگاری اجتماعی هیجانی و کفایت اجتماعی را تکمیل کردند و نحلیل داده ها با روش تحلیل رگرسیون چند گانه انجام شد و بر اساس نتایج پژوهش بین سبک های دلبستگی مثبت پدر و مادر(مولفه های اعتماد و ارتباط) و سازگاری اجتماعی هیجانی دانشجویان رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد .دلبستگی والدین نفش بارزی در ابعاد مختلف سازگاری (اجتماعی، رفتاری وهیجانی ) و کفایت اجتماعی دانشجویان ایفا می کند.
– در پژوهشی قادری(1386) به اثر بخشی زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت بر افزایش سازگاری و بهبود الگوهای ارتباطی زوجین نا سازگار پرداخت. پژوهش او از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تمامی زوجین مراجعه به مرکز مشاوره ی روزبه شهر تهران بودند . نمونه ی تحقیق 40 زوج بودند که بطور تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. زوجین 8 جلسه تحت این رویکرد قرار گرفتند و نتایج حاصل از داده ها از طریق آزمون تحلیل کواریانس و t ی وابسته برای پیگیری نتایج گروه آزمایش در موقعیت پس آزمون و پیگیری نشان داد که این رویکرد بر افزایش سازگاری زوجین نا سازگار 01/0 p موثر بوده است.
قمری (1370)، تاثیرتکنیک خود آموزی کلامی را در کودکان مبتلا به ناسازگاری رفتاری بعلت کمبود توجه که همراه با بیش فعالی مشاهده می شد را، بررسی کرد. فرض اساسی او این بود که با استفاده از این شیوه می توان تکانش و نقص توجه کودکان مبتلا را کاهش داد نتایج این فرض را تائید کرد.
مسعودی نژاد در (1372) نیز به بررسی ارتباط بین هوش وسازگاری فردی در نوجوانان تیز هوش و عادی پرداخته است. نتایج پژوهشی او آشکار کرد که در نوجوانان تیز هوش و سازگار ی فردی رابطه ی معنا داری با یکدیگر دارند اما فرضیه ی وجود این ارتباط بین نوجوانان عادی (غیر تیز هوش)، ثابت نشد.
نوری نیز در (1380) در بررسی ارتباط بین خودگویی های درونی و سازگاری اجتماعی آموزشی و عاطقی دختران پیش دانشگاهی، فرضیه ی خود را ثابت کرد. او سپس با تعلیم خود گویی های کار آمد به آنان میزان سازگاری در ایشان را دوباره سنجید و نشان داد که خود گویی های درونی واسطه ی شناخت نیرومندی در ایجاد سازگاری عاطفی و آموزشی (و نه اجتماعی) می باشد.
حسینی، (1383) در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین خلاقیت با سازگاری اجتماعی، آموزشی و عاطفی دختران پیش دانشگاهی منطقه 2 تهران پرداخت. در این مطالعه توصیفی 150 نفر دانش آموز به طریق نمونه گیری طبقه ای گزینش شدند. ابزار های سنجش آزمون خلاقیت عابدی و .پرسشنامه (AISS) در سه حوزه سازگاری اجتماعی، عاطفی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیه از طریق ضریب همبستگی فی تحلیل واریانس یک راهه و سپس آزمون توکی استفاده کرده .داده های بدست آمده نشان دادند درسطح معنا دار 01/0رابطه ی چشمگیری بین سازگاری عاطفی و خلاقیت وجود دارد.و.بین خلاقیت باسازگاری اجتماعی در سطح 01/0رابطه معنا داری وجود ندارد. بین خلاقیت با سازگاری آموزشی در سطح 01/0 زابطه معنا داری وجود ندارد.
خدایاری فرد، (1385) با مقایسه بررسی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشحویان شاهد و غیر شاهد.این پژوهش با مقایسه رابطه دینداری، نگرش سیاسی- اجتماعی و عملکرد تحصیلی با سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه تهران، نمونه مطالعه 625 دانشجو که با روش نمونه گیری مناسب از میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای شهر تهران انتخاب شدند پرداخته است. جهت اندازگیری متغیرهای پژوهش از مقیاس دینداری دانشجویان پرسشنامه نگرش سیاسی- اجتماعی، پرسشنامه شخصتی کالیفرنیا (بخش سازگاری اجتماعی) و پرسشنامه محقق یافته، استفاده شده است. داده ها با استفاده از روش تحلیل همبستگی چند متغیر (پیرسون)، رگرسیون همزمان و آزمونT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین باورهای دینی، نگرش سیاسی – اجتماعی با سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد همبستگی های مثبت معنا داری وجود دارد.
صفوی، موسوی لطفی، ،لطفی ، (1388) درپژوهشی بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر تهران. در این مطاله توصیفی – همبستگی 30 0نفر دانش آموز دختر پیش دانشگاهی شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و ابزارگرد آوری داده ها، پزسشنامه مشخصات فردی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره ناسازگاری، سازگاری اجتماعی، میزان سازگاری، سازگاری عاطفی Next Entries منبع تحقیق درباره روابط موضوعی، انسان پژوهی، دانش پژوه، سازگاری عاطفی