منبع تحقیق درباره سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

كشورهاي در حال توسعه در حمل و نقل جهاني تجارت بين‌المللي را ترغيب نموده،
همچنين با يادآوري اينكه بر اساس كنوانسيون 1985 ژنو در مورد درياهاي آزاد و كنوانسيون 1982 ملل متحد راجع به قانون دريا بايستي يك ارتباط واقعي بين كشتي و دولت پرچم وجود داشته باشد و با آگاهي به وظايف دولت پرچم در رابطه با اعمال موثر حاكميت خود و كنترل كشتي‌هايي كه پرچم آن را برافراشته‌اند بر اساس اصول ارتباط واقعي،
با اعتقاد به اينكه بدين منظور دولت پرچم بايستي داراي اداره ملي امور دريايي صلاحيت‌دار و متناسب باشد،
همچنين با اعتقاد به اينكه به منظور اعمال موثر وظيفه كنترل خود دولت پرچم بايستي اطمينان حاصل نمايد كه آنهايي كه بر طبق دفتر ثبت مسئوليت مديريت و عمليات كشتي را بر عهده دارند به سهولت قابل شناسايي و پاسخگو باشند.
ضمناً با اعتقاد به اينكه اقدامات مربوط به مسئول شناختن اشخاص نسبت به كشتي‌هايي كه آسان‌تر قابل شناسايي و پاسخگو باشند مي تواند براي مقابله با كلاهبرداري دريايي كمك نمايد،
ضمن تاييد مجدد، بدون مغايرت با اين كنوانسيون، كه هر دولت راساً شرايط مربوط به اعطاي مليت خود به كشتي‌ها، ثبت كشتي‌ها در سرزمين خود و حق برافراشتن پرچم خود را معين خواهد نمود،
ترغيب شده به وسيله علاقه‌مندي دول حاكم با استفاده از روح درك و همكاري متقابل به حل تمام مسائل مربوط به شرايط اعطاي مليت به كشتي‌ها و ثبت آنها،
با توجه به اينكه هيچ موردي در اين كنوانسيون پيش‌بيني‌هاي قوانين و مقررات ملي اعضاي متعاهد اين كنوانسيون را، كه مازاد بر پيش‌بيني‌هاي مندرج در اينجا باشند، تحت‌الشعاع قرار نخواهد داد.
با علم به زمينه‌هاي تخصص آژانس‌هاي تخصصي و ساير موسسات سيستم ملل متحد كه در اسناد اساس‌نامه‌اي مربوط به آنها آمده‌اند، با در نظر گرفتن ترتيباتي كه امكان دارد بين سازمان ملل متحد و آژانس‌ها و بين هر كدام از آژانس‌ها و موسسات در زمينه‌هاي خاصي به عمل آمده باشند،
به قرار زير توافق نموده‌اند :
ماده 1 – اهداف
به منظور اطمينان يا، بر حسب مورد، تحكيم ارتباط واقعي بين يك كشور و كشتي‌هاي تحت پرچم آن، و به منظور اعمال حاكميت موثر و كنترل آن بر اين گونه كشتي‌ها در رابطع با قابليت شناسايي و پاسخگو بودن مالكين و بهره‌برداران همچنين در رابطه با مسائل اداري، فني، اقتصادي و اجتماعي، دولت پرچم بايستي پيش‌بيني‌هاي مندرج در اين كنوانسيون را اعمال نمايد.

ماده 2 – تعاريف
به منظور اهداف اين كنوانسيون :
“كشتي” عبارت است از هرگونه شناور دريارو هدايت شونده با نيروي محركه خود كه جهت حمل و نقل كالا، مسافر، يا هر دو در تجارت دريايي بين‌المللي مورد استفاده قرار گيرد به استثناي شناورهاي با ظرفيت ناخالص ثبت شده زير 500 تن ؛
“دولت پرچم” عبارت است از دولتي كه كشتي پرچم آن را افراشته و مجاز به برافراشتن آن است ؛
“مالك” يا “مالك كشتي”، مگر در مواردي كه مشخصاً طور ديگري ذكر شده باشد، عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در دفتر ثبت كشتي‌هاي دولت ثبت به عنوان مالك كشتي ثبت گرديده باشد؛
“بهره‌بردار” عبارت است از مالك يا اجاره‌كننده كامل كشتي، يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر مسئوليت‌هاي مالك يا اجاره‌كننده كامل كشتي رسماً به وي واگذار گرديده باشند؛
“دولت ثبت” عبارت است از دولتي كه كشتي در دفتر ثبت كشتي‌هاي آن وارد شده است؛
” دفتر ثبت كشتي‌ها” عبارت است از دفتر يا دفاتر رسمي كه در آن جزييات مندرج در ماده 11 اين كنوانسيون ثبت شده باشند؛
“اداره ملي امور دريايي” عبارت است از هر سازمان يا موسسه دولتي كه زير نظر دولت بر اساس قوانين آن تاسيس شده و در اجراي آن قوانين، از جمله مسئوليت‌هاي آن اجراي موافقت‌هاي بين‌المللي مربوط به ترابري دريايي و اعمال مقررات و استانداردهاي مربوط به كشتي‌هاي تحت حاكميت و كنترل خود مي‌باشد؛
“اجاره كامل كشتي” عبار

پایان نامه
Previous Entries جذبي، ليگاند، ناحيه Next Entries هيدروژنهای، ناحيه، دوتايي