منبع تحقیق درباره سازمان جهانی تجارت، شرکت ملی، الحاق ایران، توسعه پاید

دانلود پایان نامه ارشد

گاز………………………………………………………………………… ……………………………………………………………57
3-5-3- اصول حاكم بر سرمايه گذاري در قراردادهاي نفتي …………………………………………………………………………… ………………………………..59
3-6- اصول و قواعد حاكم بر قراردادهاي نفتي و راهكارهاي حل و فصل اختلاف در آن ……………………………………….60
3-6-1- الف- سرتحولات تاريخي قراردادهاي بالادستي صنعت نفت …………………………………………………………………………….. ……………….60
3-6-2- ب- تعريف انواع قراردادهاي صنعت نفت از نظر عرصه فعاليت…………………………………………………………………………………………..61
3-6-3- ج- انواع نظام هاي حقوق حاكم بر قراردادهاي نفتي……………………………………………………………………………………………………………63

3-7- قراردادهاي سرمايه گذاري با مشاركت بخش خصوصي و دولتي…………………………………………………………………………………………68
3-7-1- قرار دادهاي ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) …………………………………………………………………………………………………………………………68
3-7-2- اصول حقوقي حاكم بر قراردادهاي بين المللي نفتي………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-7-3- اهم اصول حقوقي در قراردادهاي بين المللي نفتي………………………………………………………………………………………………………………………….71
3-7-4- مالكيت منابع نفتي ايران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
3-7-5- سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي و صنايع وابسته………………………………………………………………………………………………………………….72
3-7-6- اهميت و ضرورت صنايع تكميلي و ارزش افزوده نفت…………………………………………………………………………………………………………….74
3-7-7- قوانين مرتبط با صنايع بالادستي نفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
3-7-8- برنامه دراز مدت برنامه پنجم توسعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
3-7-9- برنامه كوتاه مدت برنامه پنجم توسعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
3-7-10- خدمات سوآپ فرآورده هاي نفتي(SWAP) ……………………………………………………………………………………………………………………….78
-11-7-3 تاثيرات سوآپ نفتي در حوزه اقتصادي………………………………………………………………………………………………………………………………………79
5-1- نتيجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86
1-5- نتيجه گيري كلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89
2-5- پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
3-5- پيشنهادات به محققين آينده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
منابع
منابع داخلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………92
منابع خارجي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
پيوست ها
– مقررات برنامه چهارم و پنجم توسعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97
– قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….106

چکیده
موضوع الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت يكي از مهمترين موضوعات استراتژيك و ملي كشور ما طي دهه گذشته مي باشد كه با پذيرش عضويت ما در سال 1384 و عضويت ناظر ما در اين نهاد بين المللي مراحل تكوين خود را سپري مي كند. هدف از انجام تحقیق بررسی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران است. با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که نفت در اقتصاد کشور، نقش مسلط را ایفا کرده و شواهد بیانگر آن است که در آینده قابل پیش بینی نیز، این بخش هم چنان به تسلط خود در عملکرد اقتصاد کشور ادامه دهد. در ارزیابی نقش بخش نفت در اقتصاد ایران، به طور کلی کاهش درآمدهای ارزی حاصل از عدم صادرات نفت خام، موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات واسطه ای، افت تولید و نیز کاهش واردات سرمایه ای و کاهش سرمایه گذاری می شود. بروز رکود در تولید و سرمایه گذاری موجب افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش درآمد و خدمات از سوی دیگر بر تامین و بهبود رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می گذارد.

واژه هاي كليدي: سازمان جهاني تجارت، شركت ملي نفت ايران، الحاق، سرمایه گذاری
مقدمه
با ادغام مراكز تجاري و اقتصادي دنيا پس از جنگ جهاني دوم و شكل گيري پيمان هاي تجاري و اقتصادي بين كشورها و اتحاديه هاي اقتصادي در سطح منطقه اي و پيشرفت هاي تكنولوژيكي و رشد سريع ارتباطات در دهه هاي اخير، لزوم ایجاد سازماني جهت تسهيل فعاليت هاي اقتصادي ضروري مي باشد.که در اين راستا ايجاد سازمان جهاني تجارت نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند. علي ايحال با توجه به اينكه تاكنون اين سازمان با توسعه سريع در حال حاضر داراي 160 عضو مي باشد. ايران هنوز نتوانسته است شرايط ورود به اين سازمان را به جهت كارشكني آمريكا و هم پيمانانش كسب كند، هر چند كه اخيراً با تلاش هاي گسترده اي كه در سطح ديپلماسي تجاري كشور صورت گرفته، كشور ما توانسته بعنوان عضو ناظر اين سازمان پذيرفته شود.
الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت دارای پیآمد های مثبت و منفی و الزامات خاصی است که برای کشورما دارای اهمیت بسیاری است و شرکت ملی نفت ایران بعنوان موثرترین شرکت از آثار الحاق از جایگاه مهمی برخوردار است که اثرات آن در صنایع بالا دستی و پایین دستی در برنامه های توسعه کشور لحاظ گردیده است.
با توجه به حضور گسترده نفت در نظام اقتصادي و سياسي و اجتماعي ايران مي توان پيش بيني نمود كه الحاق به سازمان جهاني تجارت تاثيرات قابل توجهي بر روابط و ساختارهاي موجود كشورها در عرصه هاي گوناگون داشته باشد.در این پایان نامه سعی بر بررسی بخش های مهم خدمات مرتبط با سازمان جهاني تجارت که بیشترین تاثیر را بر شرکت ملی نفت خواهد داشت را دارد که این موضوع ارتباط موثری با توسعه و پیشرفت کشور درراستای اهداف سازمان جهانی تجارت که مهمترین آنها شامل ارتقائ سطح زندگی، اشتغال و توسعه تجارت افزایش تولید حفاظت از محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار کشورهای عضو این سازمان معین گردیده است را با امکان دسترسی به اعتبارت مالی موسسات بین المللی وتامین تجهیزات و دانش فن آوریهای نوین را خواهد داشت.
اين موضوع به جهت اهميت الحاق ايران و ارتباط آن با شركت ملي نفت و بخصوص در بخشهاي خدمات كه بيشترين فعالیت را در اكتشاف ، توليد و فروش نفت و گاز و فرآوده هاي نفتي وهمچنین ارتباط مستقيم با درآمدهاي ارزي و ريالي كشور را دارد .كه حائز اهميت بسياري است انتخاب گرديده است كه ضروري است آماده سازی و اصلاح قوانین و مقررات و بستر سازی اقتصادی واجتماعی وفرهنگی برای جذب سرمایه گذاری و اصلاح قوانين و مقررات گمرگی وساير اقدامات مرتبط با الحاق به سازمان جهانی نیز باید در آن ملحوظ گردد.
در ایران با درک اهمیت سازمان جهانی تجارت پس از انجام مطالعات گسترده ای در تیر ماه 1375 درخواستی را برای الحاق به این سازمان را ارایه داد که به دلیل کارشکنی آمریکا با تاخیری 9 ساله در نهايت خرداد 1384 در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد و ایران به عضویت ناظر در این سازمان درآمد و فرایند مذاکرات الحاق ایران به سازمان شروع شد و در حال حاضر نيز با اصلاح مجدد ديپلماسي تجاري و ارايه آن در سال جاري به سازمان جهاني تجارت در مرحله روند نهايي الحاق قرار گرفته است.
اهداف اين تحقيق در ارتباط با پرسشهاي مطرح شده عبارت است از:
اهدف كلي آشنايي با مقرات و قوانین و توافقنامه های سازمان جهاني تجارت و شرکت ملی نفت ایران
اهداف ويژه اين تحقيق در راستاي تحيقق و دستيابي به هدف كلي تحقيق عبارت است از:
شناخت سازمان جهاني تجارتبررسي و شناخت ظرفیت های ملی و آماده سازی شركت ملي نفت ايران بر استمرار فعالیتها و راههای توسعه و افزايش تولید و بهره وری جهت پیشبرد سیاستهای مرتبط با سازمان جهانی تجارت.
شناسايي جايگاه نفت در ايران به منظور بيان اهميت و ضرورت پرداخت به بحث خدمات مرتبط با نفت شناخت فرصتها و تهديدهاي ناشي از جهاني شدن و اثر آن نیز مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
پيش بيني اهداف کاربردی این الحاق موجب افزایش اشتغال و توسعه تولید و تجارت که منجر به بهره وری بیشتر و توسعه پایدار کشور در بخش های مختلف خدمات شرکت ملی نفت خواهد شد وکلیه بخش های خدمات نفتی مرتبط با تولید و خدمات و مدیریت های اجرایی شرکت های نفتی از بهره برداران اصلی هستند ودربخش هاي جذب سرمایه گذاری در خدمات بالا دستی و پایین دستی قابل تفکیک هستند.

فصل اول
كليات، مباني و مفاهيم نظري

1-1- بيان مساله
با توجه به اينكه شركت ملي نفت ايران مسئول شناسايي، بهره برداري، استخراج

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره حقوق تجارت، سازمان جهانی تجارت، نفت و گاز، فرآورده های نفتی Next Entries منبع تحقیق درباره حقوق تجارت، قانون مدنی، منابع حقوق، حقوق مدنی