منبع تحقیق درباره رگرسیون، رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی

دانلود پایان نامه ارشد

مستقل(X) در پیشبینی متغیر وابسته (Y) است. متغیرهای مستقل را پیشبین و متغیر وابسته را متغیر ملاک میگویند. متغیرهای مستقل در تحلیل رگرسیون چندگانه میتواند پیوسته، گسسته و یا هر دو باشد. متغیر وابسته در رگرسیون چندگانه پیوسته است. میتوان معادله رگرسیون چندگانه را در حقیقت بسط معادله رگرسیون خطی در نظر گرفت، این معادله برای پیشبینی مقدار Y از روی مقدار X بکار میرود.
(3-4) (y ) ̂=BX +a
اگر بخواهیم اثر بیش از یک پیشبینی کننده را بر متغیر y در نظر بگیریم، نیاز است که یک ارزش برای شیب (B) خط هر متغیری که اضافه میشود، محاسبه کنیم؛ بنابراین معادله رگرسیون چندگانه با دو متغیر پیشبینی به صورت زیر است:
(3-5) y ̂=B_1 X_1+B_2 X_2+a

پژوهشگر باید ابتدا از مقیاس اندازهگیری متغیرها آگاه باشد. به همین دلیل، ضرایب رگرسیون معمولاً استاندارد میشوند یعنی تبدیل به نمرات Z میشوند. علامتی که برای آنها بکار میرود ( β ) بتا است. در معادله رگرسیون چندگانه هر B نمایانگر تغییر منتظره در متغیر وابسته y به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل مربوط است، در شرایطی که سایر متغیرهای مستقل کنترل شده یا ثابت نگه داشته شده باشند. تعریف β نمایانگر تغییر غیرمنتظره در متغیر وابستهای است که به صورت نمرات استاندارد بیان شده است و به ازای یک انحراف معیار تغییر در متغیر مستقل مربوط به وجود میآید، در شرایطی که سایر متغیرهای مستقل کنترل شده یا ثابت تگه داشته شده باشد. مقدار β تحت تأثیر مقیاس اندازهگیری متغیرهای مستقل قرار میگیرد در حالی که این امر در مورد بتا صادق نیست. رابطه β بتا به صورت زیر است.
β=B
با این حال ممکن است وزنهای β به خودی خود چیز خیلی زیادی به ما ندهند؛ بنابراین ضریب رگرسیون چندگانه که عبارت است از مجذور ضریب همبستگی بین y و بهترین ترکیب خطی متغیرهای پیشبین (ryŷ) ارائه میشود. این ضریب با R2 نمایش داده میشود. در واقع R برابر است با ضریب همبستگی پیرسون نمرات پیشبینی شده از روی معادله رگرسیون ŷ و نمرات مشاهده شده( y). R2 سهم متغیرهای مستقل را در تبیین واریانس متغیر وابسته نشان میدهد، یعنی درصد واریانس تبیین شده متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل برابر R2 است. (آذر و مؤمنی، 1384)
3-12-1- آزمونهای موجود در رگرسیون سلسله مراتبی
آزمون معناداری ضریب رگرسیون (آزمون t)
به منظور پی بردن به معنیداری آمارههای محاسبه شده در معادله رگرسیون میتوان از آزمونهای آماری استفاده کرد و فرضیه صفر در هر مورد این است که متغیرهای پیشبین مقدار معناداری از واریانس y را تبیین نمیکنند. اولین چیزی که باید بدانیم محاسبه خطای استاندارد ضریب است یا به عبارتی تعیین اینکه مقدار آن احتمالاً در جریان تکرار نمونهگیری چقدر تغییر میکند. با تقسیم ضریب بر خطای استاندارد، آماره t بدست میآید که میتوان با مراجعه به جدول مربوطه و درجه آزادی (N-P-1 ) معناداری آن را بررسی کرد.
در واقع این آزمون نشان میدهد که آیا ضرایب معادله رگرسیون( B ) معنیدار بوده و در برآورد مقدار متغیر وابسته مؤثر میباشد یا خیر. ضرایب در تحلیل رگرسیون به دو بخش تقسیم میشوند:
1-ضریب همبستگی چندگانه
2- ضریب تعیین
ضریب همبستگی چندگانه( R ) شدت رابطه بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته را نشان میدهد. این مقدار همواره بین 0 و 1+ میباشد. مقدار ضریب تعیین( R2 ) نشان میدهد که حدود چند درصد از تغییرات متغیر وابسته ناشی از متغیرهای مستقل تحقیق میباشد؛ بقیه به عوامل دیگر بستگی دارد؛ اما این آماره تعداد درجه آزادی را رد نظر نمیگیرد. به همین دلیل از ضریب تعیین استاندارد استفاده میگردد (آذر و مؤمنی، 1384).
ضرایب معادله رگرسیون به دو بخش تقسیم میگردند:
1-ضریب تأثیر غیر استاندارد(B)
2- ضریب تأثیر استاندارد (Beta)
ضرایب غیر استاندارد یعنی ضرایب B برای نوشتن معادله رگرسیون میباشند و از آنها برای نوشتن معادله رگرسیـــون استفاده میشود. بر این اساس معادله رگرسیون برای هر مرحــله نوشته میشود. اما برای نشان دادن اهمیت متغیرهای مستقل در پیشبینی متغیر وابسته و به طور کلی در پیشگویی معادله رگرسیون باید به مقادیر استاندارد (Beta) توجه نمود، چرا که مقیاس اغلب متغیرهای مستقل از واحدهای مختلفی میباشد و به راحتی نمیتوان به مقایسه سهم هر متغیر مستقل در تبیین تغییرات یا واریانس متغیر وابسته پرداخت. از این رو ضریب تأثیر استاندارد شده به ما در تعیین سهم نسبی هر متغیر مستقل در تبیین تغییرات متغیر وابسته کمک مینماید (آذر و مؤمنی، 1384).

4-1- مقدمه
هدف اصلی هر تحقیق پاسخ به سؤالها و فرضیههایی است که محقق برای شناسایی واقعیتهای بیرونی طراحی کرده است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد تحقیق میباشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. دادههای خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفادهکنندگان قرار میگیرند.
محقق برای تجزیه و تحلیل آماری و پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیمگیری در مورد رد یا تأیید فرضیهای که صورتبندی کرده است، میتواند از روشهای مختلفی استفاده نماید. استفاده از هر یک از این روشها منوط به شرایطی است که محقق باید آنها را در رابطه با تحقیق خود مورد توجه قرار دهد. این روشها را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:
آمار توصیفی
آمار استنباطی
از این رو، در این تحقیق نیز برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخصهای آماری به توصیف و تلخیص ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل سن، جنسیت و میزان تحصیلات پرداخته میشود و سپس در سطح استنباطی برای آزمودن معناداری میان “متغیرهای مشاهده شده”74 و “متغیرهای مکنون”75 و همچنین برازش مدلهای اندازهگیری به دست آمده از “تحلیل عاملی تأییدی”76 استفاده گردیده است. در ادامه به منظور بررسی صحت و سقم فرضیهها و روابط بین متغیر های تحقیق از “مدل معادلات ساختاری”77 و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. در نهایت نیز در قسمت آزمونهای تکمیلی به منظور بررسی تأثیر یا عدم تأثیر هر یک از متغیرها در وضعیت مورد بررسی از “آزمون میانگین یک نمونه ای”78 استفاده گردید.

4-2- تحلیل جمعیت شناختی نمونه
در این بخش به تجزیه تحلیل وضعیت توزیع نمونه آماری حاصل از توزیع پرسشنامه از حیث متغیرهای جمعیت شناختی، پرداخته میشود. سن، جنسیت و سطح تحصیلات، از جمله متغیرهایی هستند که چگونگی توزیع آنها در بین پاسخگویان به پرسشنامه مورد بررسی قرار میگیرد.
4-2-1- سن
از مجموع 386 نفری که به پرسشنامهها پاسخ دادهاند، 9 نفر(3/2%) کمتر از 20 سال، 83 نفر(5/21%) بین 21 تا 30 سال، 245 نفر (5/63%) بین 31 تا 40 سال، 24 نفر (2/6%) بین 41 تا 50 و 25 نفر(5/6%) بالاتر از 50 سال هستند. جدول 4-1 پراکنش سـنی پا‌سخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی را نشان میدهد.

جدول 4-1- پراکنش سنی پاسخ دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی
درصد فراوانی
فراوانی
سن
3/2
9
کمتر از 20 سال
5/21
83
بین 21 تا 30 سال
5/63
245
بین 31 تا 40 سال
2/6
24
بین 41 تا 50 سال
5/6
25
بالاتر از 50 سال
100
386
جمع کل

4-2-2-جنسیت
همانطور که در جدول 4-2 مشاهده میشود از مجموع 386 نفری که به این سؤالات پاسخ داده و اطلاعات آنها در دسترس میباشد تعداد 209 نفر (2/54%) مرد و تعداد 177 نفر (8/45%) زن بودهاند.

جدول 4-2- پراکنش جنسیت پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی
درصد فراوانی
فراوانی
جنسیت
2/54
209
مرد
8/45
177
زن
100
386
جمع کل

4-2-3- تحصیلات
از مجموع 386 نفری که پرسشنامه را تکمیل نمودهاند، 16 نفر (1/4%) زیر دیپلم، 91 نفر (6/23%) دیپلم و فوق دیپلم، 173 نفر (8/44%) کارشناسی و 106 نفر (5/27%) کارشناسی ارشد و بالاتر هستند. جدول 4-3 نشاندهنده پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخدهندگان به پرسشنامهها است.

جدول 4-3- پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی
درصد فراوانی
فراوانی
تحصیلات
1/4
16
زیر دیپلم
6/23
91
دیپلم و فوق دیپلم
8/44
173
کارشناسی
5/27
106
کارشناسی ارشد و بالاتر
100
386
جمع کل

4-3- تحلیل توصیفی
در این بخش میانگین و انحرافمعیار حاصل از تجزیه و تحلیل هر یک از متغیرهای اصلی پژوهش به صورت جدول ارائه شده است. همانطور که مشاهده میشود وضعیت میانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرهای مکنون تحقیق در جدول 4-4 نشان داده شده است. با توجه به جدول، از بین متغیرهای تحقیق، بیشترین نمره متعلق به متغیر «نگرش به برند» و کمترین نمره متعلق به متغیر « مسئولیت اجتماعی شرکت » است. همچنین بالاترین پراکندگی مربوط به متغیر «وفاداری» و پایینترین پراکندگی مربوط به متغیر «تصویرقیمت» است.
جدول 4-4- شاخصهای توصیفی متغیرهای مکنون در نمونه مورد بررسی
متغیرهای مکنون
میانگین
انحراف معیار
مسئولیت اجتماعی شرکت (socia)
39/3
607/0
تصویر قیمت (price)
48/3
418/0
ارزش ویژه برند (bequi)
71/3
544/0
رضایت (satit)
56/3
646/0
اعتماد (confi)
43/3
527/0
نگرش (attit)
83/3
544/0
وفاداری (loyal)
43/3
701/0
قصد خرید (buy)
69/3
513/0
4-4- بررسی الگو و فرضیههای تحقیق
در این قسمت در ابتدا به منظور بررسي روايي (ميزان تبيين هريک از متغيرها توسط سؤالهای مربوطه) هريک از متغيرهاي 8 گانه مطرح شده در مدل پژوهش، از تحليل عاملي تأييدي استفاده گرديده است؛ پس از انجام تحليل عاملي تأييدي، با انجام تحليل‌هاي مناسب به آزمون فرضيات پژوهش خواهیم پرداخت. براي آزمون فرضيات پژوهش از مدل معادلات ساختاري با بهره‌گيري از نرم‌افزارهاي آماري LISREL 8.5استفاده شده است.
4-4-1- تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش
در این بخش، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی هر یک از متغیر‌های پژوهش توسط نرم‌افزار LISREL برای همه متغیرها آورده شده است. لازم به ذکر است که به منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آنها به عنوان یک متغیر مکنون، بار عاملی به دست آمده باید بیشتر از 3/0 باشد (مؤمنی و فعال قیوم، 1386). در تحلیل عاملی تأییدی محقق میداند چه سؤالی مربوط به چه بعدی است. یعنی در تحلیل عاملی تأییدی مدل مفهومی برای هر یک از مفاهیم یا متغیرهای تحقیق وجود دارد. در بررسی هر کدام از مدلها سؤال اساسی این است که آیا این مدلهای اندازه گیری مناسب هستند؟ به عبارت دیگر آیا دادههای تحقیق با مدل مفهومی همخوانی دارد یا نه؟
بطور کلی دو نوع شاخص برای آزمودن برازش مدل وجود دارد. 1- شاخص های خوب بودن و 2- شاخصهای بد بودن. شاخصهای خوب بودن مانند GFI ، AGFI، NFI و … می باشد که هر چقدر مقدار آنها بیشتر باشد بهتر است. مقدار پیشنهادی برای چنین شاخصهایی 9/0 است. همچنین شاخص های بد بودن نیز شامل df /2χ و RMSEA میباشد که هر چقدر مقدار آنها کمتر باشد مدل دارای برازش بهتری است. حد مجاز df /2χ عدد 3 می باشد و حد مجاز RMSEA 08/0 است. برای پاسخ به پرسش برازش مدل بایستی هم شاخصهای خوب بودن و هم شاخصهای بد بودن با هم (df /2χ ، RMSEA ، GFI ، AGFI، NFI و CFI) مورد بررسی قرار گیرند.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره رگرسیون، تحلیل مسیر، ضریب همبستگی، ارزش ویژه برند Next Entries منبع مقاله درمورد اعتماد به برند، وفاداری به برند، کیفیت خدمات، برند سازی