منبع تحقیق درباره روابط موضوعی، انسان پژوهی، دانش پژوه، سازگاری عاطفی

دانلود پایان نامه ارشد

پزسشنامه هوشبهر هیجانی بار -آن (EQ-Iٍ) و پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستان(AISS) بود.داده ها با استفاده از آزمون آماری آمای کای دو و ضریب هبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند وهمبستگی بین هوش هیجانی وسازگاری عاطفی و اجتماعی مستقیم و معنا دار بود و همچنین اکثریت دانش آموزان دارای سازگاری عاطفی در سطح خوب (56/0 )وسازگاری اجتماعی در سطح متوسط (7/39/0) بودند.نتیجه گرفتند با نوجه به همبستگی معنا دار بین هوش هیچانی و متغیر های فوق الذکر نیاز به آموزش مولفه ها ی هوش هیجانی برای ارتقا توانایی مقابله با مشکلات سازگاری موثر در دانش آموزان احساس می شود
از آنچه گفته شد در می یابیم که سازگاری در حیطه های عاطفی، آموزشی و اجتماعی با سازه هایی از جمله خود بیمار انگاری، دیدگاهها و باورهای شناختی افراد، رضایت زناشویی ، نوع تربیت والدین، مشاجرات والدین، خلق پرخاشگرانه ی والدین، چند مادره بودن، تنبیه بدنی،تجاوز جنسی، هوش، هوش هیجانی سبک اسنادی افراد با نوع منبع کنترلی آنها ، بزرگ شدن.در پرورشگاهها مقاومت در برابر درد، پرخاشگری بدنی و کلامی ، خود گویی های درونی ، مهارت های مقابله ای افراد در مقابل استرس ،خلاقیت، خود کنترلی ، نگرش سیاسی –اجتماعی ،دینداری ،عملکرد تحصیلی و ……..همپوشی دارد.لازم است تا با انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ،درک کاملتری از این مفهوم به عمل آید.

فصل سوم:
روش شناسی پژوهش

مقدمه فصل سوم:
یکی از شاخه های جذاب در دانش پژوهی، انسان پژوهی نام دارد و روشن است که مراد از انسان پژوهی، همانا پژوهش درباره انسان و دستیابی به دانش درباره همانندی‌ها و ناهمانندی‌ها‌ی آدمی است. بدین‌سان، انسان پژوهی، بخشی از دانش پژوهی است که از کوششی در راستای دستیابی به دانش درباره هستی به شمار می آید. از آنجا که پژوهش حاضر نیز کاری است در حیطه انسان پژوهی، ذکر نکته ای ضروری می نماید و آن تفاوتی است که بین دانش پژوهی و انسان پژوهی وجود دارد. در میان فرضیه های بنیادین دانش پژوهی ،انگاره‌ای وجود دارد که تنها درآنچه درجهان هستی نگرش‌پذیر ،اندازه پذیر و آزمایش پذیر است. پژوهش پذیر نامند. اما قبول این فرضیه در پژوهش‌هایی که در مورد خصوصیات انسانی انجام می‌گیرد، دشواری زا است چرا که بسیاری از ویژگی‌های انسانی اندازه پذیر نیستند و از این رو در این نوع پژوهش نمی توان بر ویژگی‌های‌ مهارداری ، اندازه‌پذیر و آزمایشگاهی ، به اندازه روشهای دانش پژوهی پافشاری کرد. شاید هم ارزش و اهمیت انسان پژوهی ریشه در همین دشواری کار داشته باشد(کرینچر؛ شریفی و نجفی زند1380).
طرح کلی :
به منظور پاسخدهی به پرسشهای مطرح شده در فصل نخست و آزمودن فرضیات تحقیق، پژوهشی انجام پذیرفت‌ که بمنظور آزمودن فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و با توجه به متغیر مستقل و مولفه های آن از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده می شود. بمنظور سنجش روابط موضوعی از پرسشنامه روابط موضوعی بل (1986) و بمنظور سنجش میزان سازگاری از پرسشنامه سینها وسینک (1993) ترجمه کرمی اسنفاده گردیده است.
نظر به اینکه پژوهش حاضر، قصد بررسی رابطه بین روابط موضوعی و میزان سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی را دارد و از آنجا که هر دو متغیر بدون دستکاری محقق مورد بررسی قرار گرفته اند .لذا طرح این پژوهش نیز یک طرح همبستگی در نظر گرفته شده است .متغیر سازگاری ، در سه حیطه عاطفی ،اجتماعی و آموزشی، متغیر وابسته است که بدلیل عدم توانایی پژوهشگر در دستکاری آن به عنوان متغیر وابسته‌ی غیر فعال یا خصیصه ای در نظر گرفته شد و روابط موضوعی بعنوان متغیر مستقل، .سن و جنسیت دانش آموزان بعنوان متغیر تعدیل کننده تعیین گردید و متغیر مداخله گر (مزاحم) نیز میزان هوش، و نیز تسهیلات موجود در خانواده در نظر گرفته شد.
جامعه آماری
– جامعه آماری، شامل دانش آموزان دختر سال سوم مقطع دبیرستان مدارس روزانه منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد 235 نفر است که در سال تحصیلی 92-1391 در سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی در دامنه سنی17-16، سال تحصیل می کنند.
مشخصات نمونه و روش نمونه گیری:
آزمودنی های این پژوهش شامل 235 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم مقطع دبیرستان در سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران هستند که به طریق نمونه گیری تصادفی مرحله ای به شرح زیر گزینش شده اند.
-در مرحله اول از تعداد کل ده دبیرستان روزانه دولتی منطقه 3 آموزش و پرورش و با آمار کل دانش آموزی 605 نفر از سه رشته تحصیلی ریاضی ، تجربی و انسانی مشغول به تحصیل و با توجه به جدول مورگان و درون یابی تعداد 235 نفر تعداد نمونه تعیین گردید.از تقسیم 235 نفر داده بین ده دبیرستان از هر دبیرستان 5/23 نفر باید انتخاب می شد .باتوجه به عدم معناداری 5/0 نفر، تعداد 24 نفر از5 دبیرستان پر جمعیت تر و23 نفر از پنج دبیرستان باقی مانده گزینش شد.
2– مرحله دوم از بین کلاسهای رشته ریاضی، تجربی وانسانی با توجه به جمعیت آماری آنها در دبیرستان، تعداد مورد نیاز درصد ی از کل تعداد دانش آموز مشغول به تحصیل در هر رشته به طور نصادفی ساده انتخاب گردید.
3 – مرحله سوم نمونه 24 نفری گزینش شده را به دو گروه 12 نفری تقسیم کرده و نمونه 23 نفری را به دو گروه 12 نفری و11 نفری تقسیم وسپس به گروه اول ابتدا پرسشنامه روابط موضوعی بل کد گذاری شده بعداٌ پرسشنامه سازگاری و به گروه دوم ابندا پرسشنامه سازگاری کد گذاری شده و بعداٌ پرسشنامه روابط موضوعی بل جهت تکمیل شدن به د انش آموزان داده شد، هر دو پرسشنا مه به هم پیوست گردید.
ابزارهای سنجش:

الف – آزمون روابط موضوعی بل
«پرسشنامه روابط موضوعی بل334 » BORI))،بیلینگتون335 .و بکر336، 1986) 45 ماده دارد و قسمتی از پرسشنامه 90 ماده‌ای روابط موضوعی و واقعیت سنجی بل337 است که نوعی ابزار خودگزارش دهی برای ارزیابی روابط موضوعی به شمار می رود. این پرسشنامه برای جمعیت بالینی و نیز جمعیت غیر بالینی ا‌‌ستاندارد شده است و در حوزه های روابط بین فردی و در تشخیص و پیش بینی آسیب شناسی روانی به کار رفته است.(هنس338،2002).پرسشنامه روابط موضوعی بل چهار خرده مقیاس برای سنجش ابعاد مختلف روابط موضوعی ارائه می کند که عبارتند از بیگانگی (ALN) که فقدان اعتماد بنیادین، احساس بیگانگی و مشکل در برقراری صمیمیت را می سنجد. دلبستگی نا ایمن (IA) که حساسیت نسبت به طرد شدن ، ترس از جدایی و رها شدگی، و آسیب پذیری در برابر صدمه دیدن توسط دیگران را ارزیابی می کند؛ خود میان بینی (EGC) شاخصی از همدلی پایین و تمایل به حفاظت از خود در روابط، کنترل دیگران و سود جویی از آنان است؛ و بی کفایتی اجتماعی (SI) که منعکس کننده عدم راحتی در جمع، خجالتی بودن و دشواری در دوست یابی است (بل،2003)، نمره بالا در هریک از خرده مقیاس ها حاکی از این است.که آزمودنی در آن بعد از روابط موضوعی دچار نقصان هایی است .کسانی که در( ALN) نمره بالا می گیرند غالباٌ از فقدان اساسی نوعی احساس اعتماد در روابط خود رنج می برند. آنها در ارتباطات خود بی ثبات و سطحی بوده و مشکلات جدی در برقراری صمیمیت دارند.این افراد برای محافظت از خود در برابر خشم و خصومتی که به دیگران فرافکنی می کنند.به تنهایی پناه برده و منزوی می شوند.(بل، 1995، نقل از هنس،2002).
نمره بالا در(IA) حساسیت فرد به طرد و آسیب دیدن توسط دیگران را منعکس می سازد. فقدان، جدایی و رها‌‌شدگی – چه به صورت واقعی و یا خیالی – برای این افراد سخت و تحمل ناپذیر جلوه می کند، با وحود این که برقراری روابط برای آنها بسیار مهم است اما به دلیل این که روابط آنها معمولاٌ با احساس گناه، حسادت و اضطراب همراه است غالباٌ به الگوهای ناسازگارانه و تمایل خود آزار گرانه و دیگر آزارگرانه منجر می شود(بل 1995؛نقل از هنس ؛2002).
نمره بالا در(EGC) سه نگرش نسبت به روابط را مشخص می سازد که عبارت از بد گمانی و بی اعتمادی نسبت به انگیزه های دیگران، بهره جویی فردی از روابط، و دستکاری و سوء استفاده از دیگران برای دستیابی به خواسته های شخصی خود، این افراد از روابط بین فردی ، هیچ نوع همدلی ابراز نمی کنند و نسبت به احساسات و برداشت دیگران آگاهی یا نگرانی ندارند. نمره بالا در (SI) نشان دهنده خجالتی بودن، عصبی بودن و تردید نسبت به اطرافیان – مخصوصاٌ جنس مخالف – می باشند. روابط برای چنین افرادی بی نهایت دشوار و غیر قابل پیش بینی به نظر می آید و غالباٌاز هر گونه رابطه‌ای اجتناب می ورزند.(بل،2003)
پایایی و روایی آزمون روابط موضوعی :
بل و همکاران (1995، نقل از قلی زاده،1388) درباره روایی و پایایی این پرسشنامه گزارش دادند که این ابزار از این جهت که قادر به تفکیک جمعیت بالینی می باشد . از اعتبار تفکیکی برخوردار است و همچنین از لحاظ همبستگی بالای آن با دیگر ابزازهای سنجش آسیب پذیری روانی اعتبار همزمان قابل قبولی را برای آن بر آورد نموده اند. بر آورد همسانی درونی از طریق آلفاو ضریب دو نیمه سازی اسپیرمن – براون برای چهار خرده مقیاس روابط موضوعی بین 78/0 تا 90/0 گزارش شده است.(سلبای،2000،هایریچ و گرین برگ ،2003؛نقل از قلی زاده،1388).
براساس مطالعه بل (2003) سازه های این ابزار از سن 11 سالگی تا بزرگسالی معتبر هستند و پیوستگی سنی دارند. بنابر این برای نوجوانان نیز قابل کاربرد است علاوه بر این حداقل یک مطالعه منتشر شده (هاویلند و همکاران،1995) وجود دارد که از این ابزار برای نوجوانان استفاده کرده و به این نتیجه رسیده است که پرسشنامه مذکور دید خوبی از تاثیر کودک آزاری جنسی و جسمی بر روابط موضوعی نوجوانان به دست می دهد. رضا قلی زاده (1388) این پرسشنامه را به فارسی برگردانده و روایی صوری و محتوایی آن را به واسطه چندین متخصص تائید نموده و اعتبار باز آزمایی آن را برای خرده مقیاس های مختلف بین 60/0 تا 80/0 به دست آورده است.
شیوه نمره گذاری آزمون روابط موضوعی:
این آزمون 45 سوال وپاسخ سوالات به صورت صحیح و غلط است. نمرات خام با توجه به دستورالعمل مندرج در راهنمای پرسشنامه محاسبه می شود؛ به این ترتیب که با توجه به پاسخ سوال، نمرات 1،2،ویا 3 برای سوالات مربوط به هر خرده مقیاس تعلق گرفته و از جمع آنها نمره کل هر مقیاس به دست می آید. سپس با مراجعه به جدول مربوطه ، نمرات استاندارد و رتبه درصدی محاسبه می گردد. (هنس،2002
ب-پرسشنامه سازگاری برای دانش آموزان دبیرستانی339:
این پرسشنامه در سال 1993 توسط سینها و سینگ تهیه شده است که سطوح سازگاری دانش آموزان دبیرستانی 13-18ساله هندی را در سه حوزه سازگاری عاطفی ،اجتماعی و آموزشی می سنجد و شامل 60 سوال (در هر حوزه سازگاری 20سوال )می باشد.(کرمی،1377).
پایایی و روایی پرسشنامه :
ضریب پایایی پرسشنامه به سه طریق به شرح جدول زیر تعیین شده است.
روش مورد استفاده
عاطفی
اجتماعی
آموزشی
کل
دو نیمه کردن آزمون
94/0
93/0
96/0
95/0
آزمون – آزمون مجدد
96/0
90/0
93/0
93/0
کودر ریجاردسون
92/0
92/0
96/0
94/0

ضریب پایایی پرسشنامه
– پرسشنامه از طریق همبسته کردن نمرات پرسشنا‌مه با درجه بندی های مدیریت هوستل اعتبار یابی شد. این درجه بندی روی داده های حاصل از 60 دانش آموزکه در دبیرستان چند منظوره کالج پانتا زندگی می کردند انجام شده بود. در مقیاس خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف، درجه بندی کردند. همبستگی ضریب گشتاوری حاصل بین نمرات پرسشنامه و درجه بندی مدیران 51/0بدست آمد. نمرات بالا در این پرسشنامه‌ نشان دهنده سازگاری ضعیف و نمرات پایین نشان دهنده سازگاری خوب می باشد.(کرمی،1377).
– نتایج مطالعه مقدماتی مسعودی نژاد (1372)در ایران، ضریب پایایی سازگاری فردی را 86./0و سازگاری اجتماعی را 78/0 بدست داده است (مسعودی نژاد ،1372).
در رابطه با روایی پرسشنا‌مه، در تجزیه و تحلیل سوالها ضرایب اعتبار برای هر سوال به روش همبستگی دو رشته ای و فق

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره سازگاری اجتماعی، پرخاشگری، کفایت اجتماعی، دلبستگی ایمن Next Entries منبع تحقیق درباره انحراف معیار، روابط موضوعی، سازگاری عاطفی، سطح معنی داری