منبع تحقیق درباره دانشجویان، فعالیت های فرهنگی، کجروی اجتماعی، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

می‏پذیرد باید مورد بررسی قرار گیرد. امروزه شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری در داخل دانشگاه وسیله موثری برای پرورش قوای فکری، جسمی، اخلاقی دانشجویان است و عاملی برای جلوگیری از کجروی اجتماعی محسوب می شود. به اعتقاد دلنتی34 مدلهای شناختی و فرهنگی، روشنگری در نیمه قرن بیستم متحول می شوند و دانشگاه نیز از نهاد انتقال دهنده یا حامل به نهاد تحول ساز سنت های فرهنگی تبدیل می شوند (فاضلی، نعمت الله، 1387، ص36-34) دلنتی معتقد است دانشگاه معبدی برای تبلیغ فرقه‏ای خاص نیست بلکه وظیفه آن در ایجاد فضای امن و آزاد برای بروز ایده ها، خلاقیت ها و دانش هاست. دانشگاه‏ها هرگز در خلاءو جدا از محیط خود هرگز نتوانسته اند توسعه یابند. امروزه دانشگاه از یک سو، محل پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و از سوی دیگر محل تولید و توزیع اندیشه و علم می باشد. برنامه ریزی، برای چنین نظام باید به گونه ای باشد که حاصل آن، انسان های فرهیخته است که دارای توانایی اندیشیدن، خلاقیت و نو آوری، درک مسائل مهم، و بهره گیری از دستاوردهای علم و خرد و حرکت از شرایط نامطلوب به سوی بهبود بخشیدن به شرایط زیستی همگان است. (تقی پور ظهیر، علی، 1370، ص19) شرکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی و هنری باعث

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، فعالیت های اقتصادی، سازمان های بین المللی، دانشجویان Next Entries منبع تحقیق درباره توسعه فرهنگی، فعالیت های فرهنگی، برنامه های فرهنگی، مشروعیت بخشی