منبع تحقیق درباره دانشجویان، فعالیت های فرهنگی، کجروی اجتماعی، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

می‏پذیرد باید مورد بررسی قرار گیرد. امروزه شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری در داخل دانشگاه وسیله موثری برای پرورش قوای فکری، جسمی، اخلاقی دانشجویان است و عاملی برای جلوگیری از کجروی اجتماعی محسوب می شود. به اعتقاد دلنتی34 مدلهای شناختی و فرهنگی، روشنگری در نیمه قرن بیستم متحول می شوند و دانشگاه نیز از نهاد انتقال دهنده یا حامل به نهاد تحول ساز سنت های فرهنگی تبدیل می شوند (فاضلی، نعمت الله، 1387، ص36-34) دلنتی معتقد است دانشگاه معبدی برای تبلیغ فرقه‏ای خاص نیست بلکه وظیفه آن در ایجاد فضای امن و آزاد برای بروز ایده ها، خلاقیت ها و دانش هاست. دانشگاه‏ها هرگز در خلاءو جدا از محیط خود هرگز نتوانسته اند توسعه یابند. امروزه دانشگاه از یک سو، محل پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و از سوی دیگر محل تولید و توزیع اندیشه و علم می باشد. برنامه ریزی، برای چنین نظام باید به گونه ای باشد که حاصل آن، انسان های فرهیخته است که دارای توانایی اندیشیدن، خلاقیت و نو آوری، درک مسائل مهم، و بهره گیری از دستاوردهای علم و خرد و حرکت از شرایط نامطلوب به سوی بهبود بخشیدن به شرایط زیستی همگان است. (تقی پور ظهیر، علی، 1370، ص19) شرکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی و هنری باعث

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، دانشجویان Next Entries منبع تحقیق درباره پرورش خلاقیت، نظام آموزش عالی، هویت فرهنگی، جامعه پذیری