منبع تحقیق درباره دانشجویان، فعالیت های فرهنگی، فعالیت‏های فرهنگی، ارزیابی فعالیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

که دانشگاه در پرورش مدیران و کارگزاران آینده ایفا می کند، بر کسی پوشیده نیست. ضرورت توجه به فعالیت های فرهنگی و هنری دانشجویان در این راستا از اهمیت ویژه‏ای بر خوردار است. بنابر این لازم است که با راهنمایی این قشر در زمینه برنامه ریزی صحیح برای فعالیت‏های فرهنگی و هنری آنان را در استفاده هر چه بهتر و بیشتر از فعالیت ها و منابع فرهنگی یاری داد. بررسی و ارزیابی فعالیت های فرهنگی و هنری دانشجویان به منظور گرد آوری و تحلیل اطلاعات و برای بر طرف کردن کاستی ها و بهبود این فعالیت ها اهمیت ویژه ای دارد. بدیهی است که عدم وجود اطلاعات صحیح و واقعی نظام برنامه ریزی را دچار اختلال می نماید. برای اینکه برنامه ریزی فرهنگی در سطح دانشگاه به صورت مطلوب و بهینه انجام پذیرد، احتیاج به اطلاعات دقیق و مبتنی بر واقعیات دارد که در اختیار تصمیم گیرندگان قرار گیرد و این زمانی مقدور است که برنامه و عملکرد گذشته و حال دانشگاه مورد ارزیابی قرار گیرد. دانشگاه ها منشاء تحولات جامعه در عرصه های مختلف هستند و دانشجویان به عنوان ارکان اصلی جامعه در آینده، پیکره اصلی سازمان ها و ارگان های مختلف آن را تشکیل می دهند. لذا نگرش دانشجویان در خصوص عوامل مرتبط با تحصیل آن‏ها و فعالیت های فرهنگی و هنری که در داخل دانشگاه صورت

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، فعالیت های اقتصادی، سازمان های بین المللی، دانشجویان Next Entries منبع تحقیق درباره توسعه فرهنگی، فعالیت های فرهنگی، برنامه های فرهنگی، مشروعیت بخشی