منبع تحقیق درباره خودپنداره، پیش آزمون، آمادگی جسمانی

دانلود پایان نامه ارشد

معناداری
گروه
آماره
منبع
215/0
تجربی
پیش آزمون خودپنداره ظاهر بدنی
112/0
کنترل

356/0
تجربی
پس آزمون خودپنداره ظاهر بدنی
382/0
کنترل

143/0
تجربی
پیش آزمون خودپنداره توانایی بدنی
182/0
کنترل

228/0
تجربی
پس آزمون خودپنداره توانایی بدنی
168/0
کنترل

389/0
تجربی
پیش آزمون خود توصیفی جسمانی
396/0
کنترل

514/0
تجربی
پس آزمون خودتوصیفی جسمانی
435/0
کنترل

4-3-3 فرض همگنی شیب رگرسیونی:
برای اثبات همگونی شیب رگرسیون مقدار F تعامل بین متغیر همپراش و مستقل در همه گروهها محاسبه شد. در صورتی این شاخص معنادار نباشد، فرض همگونی شیب رگرسیونی رعایت شده است.
4-3-4 فرض خطی بودن همبستگی متغیر همپراش و مستقل:
این پیش فرض هنگام اجرای تحلیل کوواریانس برای هر یک از فرضیهها بررسی خواهدشد زیرا شاخص آن بخشی از خروجی تحلیل کوواریانس را تشکیل میدهد.
4-4 تحلیل کوواریانس مربوط به متغیر خودپنداره ظاهر بدنی
جهت اجرای تحلیل واریانس روی متغیر خودپنداره ظاهر بدنی باید بین نمرههای پیش آزمون خودپنداره چهار گروه اختلاف معناداری وجود داشته باشد. برای بررسی این موضوع از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده گردید. نتایج مربوط به این آزمون در جدول زیر گزارش شده است. طبق آماره های گزارش شده بین نمره های پیش آزمون چهار گروه اختلاف معناداری وجود دارد.

جدول 4-5: آمارههای تحلیل واریانس یکراهه، نمرههای خودپنداره ظاهر بدنی

p
F
درجات آزادی
مجموع مجذورات
نمره پیش آزمون خودپنداره ظاهر بدنی
بین گروهی
000/0
465/159
3
546/543

درون گروهی


76
409/3

کلی


79

4-4-1 آمارههای توصیفی
جدول 4-6 و شکل 4-1 آمارههای توصیفی را نشان میدهند. بر اساس نتایج جدول و نمودار زیر نیز میتوانیم به مقایسه بصری تفاوت میانگینهای نمره خود پنداره ظاهر بدنی بین گروههای کنترل و تجربی زودرس و گروههای تجربی و کنترل دیررس بپردازیم.
جدول 4-6: آماره های توصیفی گروه های چهارگانه در نمره های پس آزمون خودپنداره ظاهر بدنی
متغیر وابسته
گروه بالیدگی
گروه برنامه
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
خودپنداره ظاهر بدنی
زودرس
تجربی
1500/57
924938/2
20

کنترل
6000/29
233713/2
20

دیررس
تجربی
9500/47
350252/2
20

کنترل
7500/39
359193/2
20

شکل شماره 4-1: نمودار ستونی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون خودپنداره ظاهر بدنی در گروههای تجربی و کنترل دیررس و زودرس

4-4-2 بررسی پیش فرضها
4-4-2-1 آزمون پیش فرض همگنی واریانسها
قبل از آزمون فرضیهها باید از برقراری پیش فرض همگنی واریانس ها اطمینان حاصل کرد. نتایج مربوط به آزمون لون مربوط به متغیرهای این فرضیه در جدول زیر گزارش شده است. همانگونه که در جدول گزارش شده معناداری بیشتر از 05/0 میباشد بنابراین پیش فرض همگنی واریانسها رعایت شده است.

جدول 4-7: آمارههای مربوط به آزمون لون
درجات آزادی اول
درجات آزادی دوم
نسبت F
معناداری
3
76
248/11
076/0

4-4-2-2 آزمون پیش فرض همگونی شیب رگرسیونی:
برای برقراری این پیش فرض باید معناداری گزارش شده بیشتر از 05/0 باشد. در جدول زیر مقادیر معناداری گزارش شده است.
جدول 4-8: نتایج آزمون همگونی شیب رگرسیونی
آماره
منبع
نسبت F
معناداری
برنامه*پیش آزمون خودپنداره ظاهر بدنی
392/0
320/0
میزان بالیدگی*پیشآزمون خودپنداره ظاهر بدنی
554/0
454/0

4-4-2-3 آزمون پیش فرض خطی بودن همبستگی متغیر همپراش و متغیر مستقل
مقدار F حاصل از این آزمون تاثیر متغیر همپراش بر متغیر مستقل را نشان می دهد در صورتی که معناداری به دست آمده کمتر از 05/0 باشد این پیش فرض رعایت شده است. همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است این مقدار کمتر از 05/0 می باشد.

جدول 4-9: نتایج آزمون خطی بودن همبستگی متغیر همراش و مستقل
آماره
منبع
نسبت F
معناداری
پیش آزمون خودپنداره ظاهر بدنی
666/98
001/0

4-4-3 نتایج آزمونهای اثرات بین شرکت کنندگان
در ادامه به آزمون معناداری یا عدم معناداری کل و همچنین تاثیر جداگانه هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته می پردازیم.
4-4-3-1 اثر اصلی برنامه
نتایج جدول4-10 نشان میدهد تاثیر جداگانه متغیر برنامه (F=341.887, P=.000) بر نمره خودپنداره ظاهر بدنی معنادار میباشد. یعنی به لحاظ آماری، میانگین نمره خودپنداره ظاهر بدنی در گروههای کنترل وتجربی تفاوت معنادار دارد.
جدول 4-10: تحلیل کواریانس مربوط به متغیر خودپنداره ظاهر بدنی
منبع
درجات آزادی
ضریب ایتا
F
P
مجموع مجذورات
برنامه
1
722/.
341/887
000/0
134/1322

4-4-3-2 اثر اصلی میزان بالیدگی
جدول 4-11 نشان میدهد که در مورد تاثیر میزان بالیدگی بر نمره خودپنداره ظاهر بدنی، بر اساس مقادیر آزمون (F=321.27, P=0.005)، شاهد تفاوت معنادار نمره خودپنداره ظاهر بدنی بین شرکت کنندگان با سطوح بالیدگی مختلف هستیم. یعنی شرکت کنندگان با سطوح بالیدگی مختلف، نمره خودپنداره ظاهر بدنی متفاوتی دارند.
جدول 4-11: تحلیل کواریانس تاثیر بالیدگی بر خودپنداره ظاهر بدنی
منبع
درجات آزادی
ضریب ایتا
F
P
مجموع مجذورات
میزان بالیدگی
1
591/0
27/321
005/0
275/18

4-4-3-3 اثر متغیر همپراش یا کمکی
در این بخش، نمره پیش آزمون خودپنداره ظاهر بدنی به عنوان متغیر همپراش وارد شد. نتایج تحلیل کوواریانس که در جدول 4-12 آورده شده نشان داد که متغیر همپراش، تاثیرگذار است و به درستی انتخاب شده است.
جدول 4-12: تحلیل کواریانس متغیر همراش
منبع
درجات آزادی
ضریب ایتا
F
P
مجموع مجذورات
نمرههای پیش آزمون خودپنداره ظاهر بدنی
1
653/0
376/141
000/0
650/210

4-4-3-4 اثر تعامل بین برنامه و میزان بالیدگی
جدول 4-13 نشان میدهد تعامل بین برنامه و میزان بالیدگی و تاثیر همزمان این دو متغیر مستقل بر متغیر وابسته نمره خودپنداره ظاهر بدنی ، به لحاظ آماری معنادار میباشد. (F=116.293, P=0.005). به عبارتی، میانگین نمره خودپنداره ظاهر بدنی در گروههای کنترل و تجربی هر دو گروه دیررس و زودرس یکسان و برابر نیست.
جدول 4-13: تحلیل کواریانس تعامل برنامه و میزان بالیدگی
منبع
درجات آزادی
ضریب ایتا
F
P
مجموع مجذورات
برنامه* میزان بالیدگی
1
608/0
293/116
005/0
276/173

همچنین مقدار ضریب تعیین (R SQURED) برابر با 741/0 می باشد. این مقدار نشان میدهد که دو متغیر برنامه و میزان بالیدگی به طور مشترک توانسته اند 741/0 درصد از واریانس متغیر وابسته نمره خودپنداره ظاهر بدنی را تبیین کنند.
در جدول 4-14 نیز میانگینهای اصلاح شده متغیر خودپنداره بدنی برای هر یک از گروه ها ارائه شده است. عبارت اصلاح شده نشان دهنده این است که اثر همپراش به لحاظ آماری حذف شده است. شکل 4-2 نیز نمودار میانگینهای اصلاح شده متغیر ظاهر بدنی را نشان میدهد.
جدول 4-14: میانگینهای اصلاح شده خودپنداره ظاهر بدنی
گروه بالیدگی
گروه برنامه
میانگین
انحراف استاندارد
دیررس
تجربی
021/40
432/0

کنترل
841/34
444/0
زودرس
تجربی
111/45
427/.

کنترل
027/34
448/.

شکل 4-2: نمودار میانگین اصلاح شده خودپنداره ظاهر بدنی

تحلیل کوواریانس بین گروهی 2*2 برای ارزیابی اثر بخشی برنامه در افزایش خودپنداره ظاهر بدنی در گروههای زودرس و دیررس انجام شده است. پس از اصلاح نمرات در زمان پیش آزمون، اثر تعامل معنادار وجود داشت (, 116/293P≤0.05=F(1.75)) با یک اندازه اثر بزرگ (مجذور جزئی ایتا= 0/608). هر یک از اثرات اصلی نیز به لحاظ آماری معنادار بودند این نتایج نشان میدهد که برنامه بر هر دو گروه دیررس و زودرس تاثیرگذار بوده و همچنین زودرسها و دیررسها پاسخ متفاوتی به مداخله دادهاند. در ادامه، فرضیات یک و دو و سه مربوط به متغیر وابسته خودپنداره ظاهر بدنی بررسی میگردد.
4-4-4 بررسی فرضیهها
4-4-4-1 فرضیه اول
8 هفته تمرین آمادگی جسمانی، خودپنداره ظاهر بدنی دختران نوجوان کم تحرک دیررس را افزایش نمیدهد. در واقع بین میانگین نمرات خودپنداره ظاهر بدنی دیررسها در دو گروه تجربی و کنترل در پس آزمون، پس از خارج کردن اثر احتمالی پیش آزمون تفاوت وجود ندارد.
به منظور بررسی فرضیه فوق از تجزیه و تحلیل کوواریانس چندگانه استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-10 وجود دارد. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول میتوان دریافت چون F=887.341 در سطح 95 درصد اطمینان معناداربود، بنابراین فرض صفر رد شد. به عبارت دیگر تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره ظاهر بدنی دختران نوجوان دیررس اثر مثبت دارد. با توجه به اطلاعات جدول 4-10 میتوان دریافت چون میانگین خودپنداره ظاهر بدنی با تمرین آمادگی جسمانی از میانگین خودپنداره ظاهر بدنی بدون تمرین بیشتر بود. بنابراین تمرین آمادگی جسمانی، منجر به افزایش خودپنداره ظاهر بدنی در دختران نوجوان دیررس شد.
4-4-4-2 فرضیه دوم
8 هفته تمرین آمادگی جسمانی، خودپنداره ظاهر بدنی دختران نوجوان کم تحرک زودرس را افزایش نمیدهد. در واقع بین میانگین نمرات خود پنداره ظاهر بدنی زودرسها در دو گروه تجربی و کنترل در پس آزمون، پس از خارج کردن اثر احتمالی پیش آزمون تفاوت وجود ندارد.
بهمنظور بررسی فرضیه فوق از تجزیه و تحلیل کوواریانس چندگانه استفاده شد که نتایج آن در جدول4-10 دارد. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول میتوان دریافت چون F=887.341 در سطح 95 درصد اطمینان معناداربود، بنابراین فرض صفر رد شد. به عبارت دیگر تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره ظاهر بدنی دختران نوجوان زودرس اثر مثبت دارد. با توجه به اطلاعات جدول 4-10 میتوان دریافت که چون میانگین خودپنداره ظاهر بدنی با تمرین آمادگی جسمانی از میانگین خودپنداره ظاهر بدنی بدون تمرین بیشتر بود. بنابراین تمرین آمادگی جسمانی، منجر به افزایش خودپنداره ظاهر بدنی در دختران نوجوان زودرس شد.
4-4-4-3 فرضیه سوم
بین اثر 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره ظاهر بدنی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس تفاوت وجود ندارد. در واقع بین میانگین نمرات خود پنداره ظاهر بدنی دیررسها و زودرسها در پس آزمون، پس از خارج کردن اثر احتمالی پیش آزمون تفاوت وجود ندارد.
بهمنظور بررسی فرضیه فوق از تجزیه و تحلیل کوواریانس چندگانه استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-11 دارد. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول میتوان دریافت چون F=321.27 در سطح 95 درصد اطمینان معنی داربود، بنابراین فرض صفر رد شد. به عبارت دیگر میزان بالیدگی بر میزان تاثیر برنامه آمادگی جسمانی بر خودپنداره ظاهر بدنی دختران نوجوان کم فعال اثر متفاوت دارد. با توجه به جدول 4-11 میتوان دریافت که چون میانگین خودپنداره ظاهر بدنی در گروه زود رس در مقایسه با گروه دیررس بیشتر بود. بنابراین ، زودرس بودن منجر به افزایش بیشتری در خودپنداره ظاهر بدنی در دختران نوجوان کم تحرک شد.
4-5 تحلیل کوواریانس مربوط به متغیر خودپنداره توانائی بدنی
جهت اجرای تحلیل واریانس روی متغیر خودپنداره ظاهر بدنی باید بین نمرههای پیش آزمون خودپنداره توانایی بدنی چهار گروه اختلاف معناداری وجود داشته باشد. برای بررسی این موضوع از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده گردید. نتایج مربوط به این آزمون در جدول 4-15 گزارش شده است. طبق آمارههای گزارش شده بین نمرههای پیش آزمون چهار گروه اختلاف معناداری وجود دارد.
جدول 4-15: آمارههای تحلیل

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره پیش آزمون، فعالیت بدنی، خودپنداره Next Entries منبع تحقیق درباره خودپنداره، پیش آزمون، آمادگی جسمانی