منبع تحقیق درباره خودپنداره، پیش آزمون، آمادگی جسمانی

دانلود پایان نامه ارشد

واریانس یکراهه، نمرههای خودپنداره توانایی بدنی
متغیر

p
F
درجات آزادی
مجموع مجذورات
نمره پیش آزمون خودپنداره توانایی بدنی
بین گروهی
000/0
682/115
3
246/988

درون گروهی


76
453/8

کلی


79

4-5-1 آمارههای توصیفی
جدول 4-16 و شکل 4-3 آمارههای توصیفی را نشان میدهد. بر اساس نتایج جدول 4-16 و شکل 4-3 میتوانیم به مقایسه بصری تفاوت میانگین های نمره خود پنداره توانایی بدنی در گروههای کنترل و تجربی زودرس و گروههای تجربی و کنترل دیررس بپردازیم.
جدول 4-16: آمارههای توصیفی گروه های چهارگانه در نمره های پس آزمون خودپنداره توانایی بدنی
متغیر وابسته
گروه بالیدگی
گروه برنامه
میانگین
انحراف استاندارد
فراوانی

خودپنداره توانایی بدنی
زودرس
تجربی
0000/108
483889/4
20

کنترل
3500/50
390221/2
20

دیررس
تجربی
3500/89
116594/3
20

کنترل
0000/62
340344/3
20

شکل شماره 4-3: نمودار ستونی میانگین پیش آزمون و پس آزمون نمرات خودپنداره توانایی بدنی و انحراف استاندارد در گروههای تجربی زودرس و دیررس

4-5-2 بررسی پیش فرضها
4-5-2-1 آزمون پیش فرض همگنی واریانس
قبل از آزمون فرضیهها میبایست از برقراری پیش فرض همگنی واریانس ها اطمینان حاصل کرد. نتایج مربوط به آزمون لون مربوط به متغیرهای این فرضیه در جدول زیر گزارش شده است. همانگونه که در جدول گزارش شده معناداری گزارش شده بیشتر از 05/0 می باشد بنابراین پیش فرض همگنی واریانس ها رعایت شده است.
جدول 4-17: آمارههای مربوط به آزمون لون
درجات آزادی اول
درجات آزادی دوم
نسبت F
معناداری
3
76
146/2
742/0

4-5-2-2 آزمون پیش فرض همگونی شیب رگرسیونی:
برای برقراری این پیش فرض می بایست معناداری گزارش شده بیشتر از 05/0 باشد در جدول 4-18 مقادیر معناداری گزارش شده است.
جدول شماره 4-18: نتایج آزمون همگونی شیب رگرسیونی
آماره
منبع
نسبت F
معناداری
گروه برنامه*پیش آزمون خودپنداره توانایی بدنی
366/0
230/0
گروه بالیدگی* پیش آزمون خودپنداره توانایی بدنی
354/0
554/0

4-5-2-3 آزمون پیش فرض خطی بودن همبستگی متغیر همپراش و متغیر مستقل
مقدار F حاصل از این آزمون تاثیر متغیر همپراش بر متغیر مستقل را نشان میدهد در صورتی که معناداری بهدست آمده کمتر از 05/0 باشد این پیش فرض رعایت شده است.
جدول شماره 4-19: نتایج آزمون خطی بودن همبستگی متغیر همپراش و مستقل
آماره
منبع
نسبت F
معناداری
پیش آزمون خودپنداره توانایی بدنی
151/83
000/0

4-5-3 نتایج آزمونهای اثرات بین شرکت کنندگان
در ادامه به آزمون معناداری یا عدم معناداری کل و همچنین تاثیر جداگانه هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته میپردازیم.

4-5-3-1 اثر اصلی برنامه
بر اساس نتایج جدول 4-20، تاثیر جداگانه متغیر برنامه (F=875.698, P=.028) بر نمره خودپنداره ظاهر بدنی معنادار میباشد. یعنی به لحاظ آماری، میانگین نمره خودپنداره جسمانی در گروههای کنترل وتجربی تفاوت معنادار دارد.

جدول 4-20: آمارههای تحلیل کواریانس متغیر توانایی بدنی
منبع
درجات آزادی
ضریب ایتا
F
P
مجموع مجذورات
برنامه
1
683/0
698/875
028/0
320/3923

4-5-3-2 اثر اصلی میزان بالیدگی
جدول 4-21 نشان میدهد، در مورد تاثیر میزان بالیدگی بر نمره خودپنداره توانایی بدنی، بر اساس مقادیر آزمون (F=81.217, P=0.013)، شاهد تفاوت معنادار نمره خودپنداره ظاهر بدنی بین شرکت کنندگان با سطوح بالیدگی مختلف هستیم. یعنی شرکت کنندگان با سطوح بالیدگی مختلف، نمره خودپنداره توانایی بدنی متفاوتی دارند.
جدول 4-21: تحلیل کواریانس تاثیر بالیدگی بر خودپنداره توانایی بدنی
منبع
درجات آزادی
ضریب ایتا
F
P
مجموع مجذورات
میزان بالیدگی
1
417/0
217/81
013/0
298/312

4-5-3-3 اثر متغیر همپراش یا کمکی
در این بخش، نمره پیش آزمون خودپنداره توانائی بدنی به عنوان متغیر همپراش وارد شد. نتایج تحلیل کوواریانس که در جدول 4-22 آورده شده نشان داد که متغیر همپراش، تاثیرگذار است و به درستی انتخاب شده است.

جدول 4-22: نتایج تحلیل کواریانس متغیر همپراش
منبع
درجات آزادی
ضریب ایتا
F
P
مجموع مجذورات
نمرههای پیش آزمون خودپنداره توانائی بدنی
1
526/0
151/83
000/0
533/372

4-5-3-4 اثر تعامل بین برنامه میزان بالیدگی
همانطور که جدول 4-23 نشان میدهد، تعامل بین برنامه و میزان بالیدگی وتاثیر همزمان این دو متغیر مستقل بر متغیر وابسته نمره خودپنداره توانائی بدنی، به لحاظ آماری معنادار میباشد. (F=85.695, P=0.000). به عبارتی، میانگین نمره خودپنداره توانائی بدنی در گروههای کنترل و تجربی هر دو گروه دیررس و زودرس یکسان و برابر نیست.

جدول 4-23: آمارههای تحلیل کواریانس تعامل بین برنامه و میزان بالیدگی
منبع
درجات آزادی
ضریب ایتا
F
P
مجموع مجذورات
برنامه* میزان بالیدگی
1
621/.
695/85
000/0
939/383

همچنین مقدار ضریب تعیین (R SQURED) برابر با 799/0 می باشد. این مقدار نشان می دهد که دو متغیر برنامه و میزان بالیدگی به طور مشترک توانسته اند 799/0 درصد از واریانس متغیر وابسته نمره خودپنداره توانایی بدنی را تبیین کند.
همچنین در جدول زیر میانگینهای اصلاح شده متغیر وابسته برای هر یک از گروهها ارائه شده است. عبارت اصلاح شده نشاندهنده این است که اثر همپراش به لحاظ آماری حذف شده است. در شکل 4-4 نیز نمودار میانگینهای اصلاح شده نشان داده شده است.

جدول 4-24: میانگینهای اصلاح شده پس آزمون توانایی بدنی
میزان بالیدگی
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
دیررس
تجربی
751/68
696/0

کنترل
127/59
690/0
زودرس
تجربی
480/74
694/.

کنترل
092/56
691/.

شکل 4-4: نمودار میانگین اصلاح شده نمرات خودپنداره توانایی بدنی

تحلیل کوواریانس بین گروهی 2*2 برای ارزیابی اثر بخشی برنامه در افزایش خودپنداره توانائی بدنی در گروههای زودرس و دیررس انجام شد. پس از اصلاح نمرات در زمان پیش آزمون، اثر تعامل معنادار وجود داشت (85.695, P≤0.05=F(1.75)) با یک اندازه اثر بزرگ (مجذور جزئی ایتا= 0.621). بهطور کلی نتایج نشان میدهد که برنامه بر هر دو گروه دیررس و زودرس تاثیرگذار بوده است و همچنین زودرسها و دیررسها پاسخ متفاوتی به مداخله دادهاند. در ادامه، فرضیات چهار و پنج و شش مربوط به متغیر وابسته خودپنداره توانایی بدنی بررسی میگردد.

4-5-4 بررسی فرضیهها
4-5-4-1 فرضیه چهارم
8 هفته تمرین آمادگی جسمانی، خودپنداره توانایی بدنی دختران نوجوان کم تحرک دیررس را افزایش نمیدهد. در واقع بین میانگین نمرات خودپنداره توانایی بدنی دیررسها در دو گروه تجربی و کنترل در پس آزمون، پس از خارج کردن اثر احتمالی پیش آزمون تفاوت وجود ندارد.
بهمنظور بررسی فرضیه فوق از تجزیه و تحلیل کوواریانس چندگانه استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-20 وجود دارد. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول میتوان دریافت چون F=875.698 در سطح 95 درصد اطمینان معناداربود، بنابراین فرض صفر رد شد. به عبارت دیگر تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره توانایی بدنی دختران نوجوان دیررس اثر مثبت دارد. با توجه به جدول 4-20 میتوان دریافت که چون میانگین خودپنداره توانایی بدنی با تمرین آمادگی جسمانی از میانگین خودپنداره توانایی بدنی بدون تمرین بیشتر بود. بنابراین تمرین آمادگی جسمانی، منجر به افزایش خودپنداره توانایی بدنی در دختران نوجوان دیررس شد.
4-5-4-2 فرضیه پنجم
8 هفته تمرین آمادگی جسمانی، خودپنداره توانایی بدنی دختران نوجوان کم تحرک زودرس را افزایش نمیدهد. در واقع بین میانگین نمرات خود پنداره توانایی بدنی زودرسها در دو گروه تجربی و کنترل در پس آزمون، پس از خارج کردن اثر احتمالی پیش آزمون تفاوت وجود ندارد.
بهمنظور بررسی فرضیه فوق از تجزیه و تحلیل کوواریانس چندگانه استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-20 دارد. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول میتوان دریافت چون F=875.698 در سطح 95 درصد اطمینان معنی داربود، بنابراین فرض صفر رد شد. به عبارت دیگر تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره ظاهر بدنی دختران نوجوان زودرس اثر مثبت دارد. با توجه به اطلاعات جدول 4-20 میتوان دریافت که چون میانگین خودپنداره توانایی بدنی با تمرین آمادگی جسمانی از میانگین خودپنداره توانایی بدنی بدون تمرین بیشتر بود بنابراین تمرین آمادگی جسمانی، منجر به افزایش خودپنداره توانایی بدنی در دختران نوجوان زودرس شد.
4-5-4-3 فرضیه ششم
بین اثر 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره توانایی بدنی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس تفاوت وجود ندارد. در واقع بین میانگین نمرات خود پنداره ظاهر بدنی دیررسها و زودرسها در پس آزمون، پس از خارج کردن اثر احتمالی پیش آزمون تفاوت وجود ندارد.
بهمنظور بررسی فرضیه فوق از تجزیه و تحلیل کوواریانس چندگانه استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-21 دارد. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 4-21 می توان دریافت چون F=81.217 در سطح 95 درصد اطمینان معنی داربود، بنابراین فرض صفر رد شد. به عبارت دیگر میزان بالیدگی بر میزان تاثیر برنامه آمادگی جسمانی بر خودپنداره توانایی بدنی دختران نوجوان کم فعال اثر متفاوت دارد. با توجه به اطلاعات جدول 4-21 میتوان دریافت که چون میانگین خودپنداره ظاهر بدنی در گروه زودرس در مقایسه با گروه دیررس بیشتر بود. بنابراین ، زودرس بودن منجر به افزایش بیشتری در خودپنداره توانایی بدنی در دختران نوجوان کم تحرک شد.

4-6 تحلیل کوواریانس مربوط به متغیر خودتوصیفی جسمانی
جهت اجرای تحلیل واریانس روی متغیر خود توصیفی جسمانی باید بین نمرههای پیش آزمون خود توصیفی جسمانی چهار گروه اختلاف معناداری وجود داشته باشد. برای بررسی این موضوع از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده گردید. نتایج مربوط به این آزمون در جدول 4-25 گزارش شده است. طبق آمارههای گزارش شده بین نمرههای پیش آزمون چهار گروه اختلاف معناداری وجود دارد.
جدول 4-25: آمارههای تحلیل واریانس یکراهه متغیر خودتوصیفی جسمانی
متغیر

p
F
درجات آزادی
مجموع مجذورات
نمره پیش آزمون خودپنداره ظاهر بدنی
بین گروهی
000/0
851/214
3
600/2996

درون گروهی


76
947/31

کلی


79

4-6-1 آمارههای توصیفی
جدول 4-26 و شکل 4-5 آماره های توصیفی را نشان میدهند. بر اساس نتایج جدول 4-26 و شکل 4-5 نیز میتوانیم به مقایسه بصری تفاوت میانگینهای نمره خودتوصیفی جسمانی بین گروههای کنترل و تجربی زودرس و گروههای تجربی و کنترل دیررس بپردازیم.
جدول 4-26: آمارههای توصیفی گروههای چهارگانه در نمره های پس آزمون خود توصیفی جسمانی
متغیر وابسته
گروه بالیدگی
گروه برنامه
میانگین
انحراف استاندارد
فراوانی
خود توصیفی جسمانی
زودرس
تجربی
1500/158
940716/5
20

کنترل
9500/79
625282/2
20

دیررس
تجربی
3000/137
867544/3
20

کنترل
7500/101
216197/4
20

شکل 4-5: نمودار ستونی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون خود توصیفی جسمانی در گروههای تجربی و کنترل دیررس و زودرس

4-6-2 بررسی پیش فرض ها
4-6-2-1 آزمون پیش فرض همگنی واریانس
قبل از آزمون فرضیهها باید از برقراری پیش فرض همگنی واریانسها اطمینان حاصل کرد. نتایج مربوط به آزمون لون مربوط به متغیرهای این فرضیه در جدول زیر گزارش شده است. همانگونه که در جدول 4-27

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره خودپنداره، پیش آزمون، آمادگی جسمانی Next Entries منبع تحقیق درباره آمادگی جسمانی، پیش آزمون، دختران نوجوان