منبع تحقیق درباره جمعیت شناختی، خودکارآمدی، ویژگی های جمعیت شناختی، کودکان مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

در سطح5 آلفای کمتر از5 0/0 معنا دارند. نتایج اعتبار همگرای آزمون با پرسشنامه CSI-4برای مشکلات درونی سازی شده دارای همبستگی46/0 و برای مشکلات برونی سازی شده برابر 52/0 به دست آمد. و برای مقیاس های مبتنی بر DSM مثل مشکلات عاطفی، 43/0 و مشکلات اضطرابی 38/0 به دست آمد(مینایی،1385).
یزد خواستی و همکاران ( 1388) هر سه فرم را روی 1880 دانش آموز 7 – 11 ساله از دبستان های دخترانه و پسرانه، پنج منطقه آموزش و پرورش شهر اصفهان اعتباریابی کردند. بر اساس یافته های او بیشترین آلفای کرونباخ برای CBCL و TRF و YSR به ترتیب 90/0 ، 93/0 و 82/0 بود. از این پرسشنامه برای تشخیص اضطراب و عدم وجود موارد تشخیصی دیگر استفاده خواهد شد. این پرسشنامه توسط والدین پر می شود.
3-4-2- سیاهه حالت-صفت اضطراب:
اين ابزار كه توسط اسپيلبرگر و همكاران91(1970) ساخته شد، داراي 40 ماده در 2 مقياس اضطراب حالت(آشکار) و اضطراب صفت( پنهان) است. هر قسمت آن داراي 20 ماده است که با استفاده از مقياس ليکرت با دامنه اي از 1(تقريبا هرگز) تا 4(هميشه) نمره گذاري مي شود. مقیاسSTAIاز میزان اعتبار و پایایی زیادی برخوردار است(اشپیل برگر و همکاران،1983به نقل از شمس و همکاران،1383). صادقی (1383)گزارش می دهد که ضریب پایایی این مقیاس را برای مقیاس حالت93/0 و برای مقیاس صفت 90/0 بدست آورده است. همچنین همبستگی بالای پرسشنامه اشپیل برگر و آزمون اضطراب کتل ،93/0 و معنادار بوده است. بنابراین از این پرسشنامه برای سنجش اضطراب می توان استفاده کرد. مهرام(1373)آزمون رادرشهرستان مشهد مورد هنجاریابی قرارداد وی با استفاده از ضريب آلفاي کودور- ريچاردسون، ضريب پايايي حالت اضطراب را 91/0 و صفت اضطراب 90/0 و ضريب پايايي براي کل مقياس 94/0گزارش کرده است و با استفاده از شیوه ملاکی همزمان اعتبار آزمون تایید شده است. از این مقیاس برای سنجش نوع و میزان اضطراب والدین استفاده شده است.در مقیاس اضطراب حالت سوالات 1، 5، 8، 10، 11، 15، 16، 19، 20 به صورت معکوس نمره گذاری می شود و در مقیاس اضطراب صفت سوالات 1، 3، 6، 7، 10، 13، 14، 16، 19 به صورت معکوس نمره گذاری می شود.در این پژوهش از نسخه ای که مهرام(1373) مورد اعتباریابی قرار داده استفاده شده است.
3-4-3- مقیاس خودکارآمدی والدگری:
توسط دومکا، استورزینگر، جکسون و روسا(1966) برای ارزیابی خودکارآمدی والدگري ساخته شده است. اين آزمون حس كلي والدين و میزان اطمينان آنها درنقش والد، توانایی حل تعارضات والد- کودک و تلاش و مقاومت والد را ، ارزیابی می کند. آزمون از ۱۰ آیتم تشکیل شده است و آزمودنی با استفاده از یک مقیاس ۷ درجهای به هر سوال پاسخ می دهد. نمره بالا در این آزمون خودکارآمدی والدگري بالا و نمره پایین خودکارآمدی والدگري پایین را نشان می دهد (راماسینی۲۰۰۰). طالعي(1388) آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه را 70/. گزارش كرده است. ابارشي نيز (1388) آلفاي كرونباخ محاسبه شده را79/. گزارش كرد. طالعی اعتبار آزمون را از طریق اعتبار صوری گزارش کرده است، پرسشنامه بدین منظور در اختیار 3 نفر از متخصصین و روانشناسان گذاشته شده و بعد از تصحیح آن، روی یک نمونه 25 نفری از مادران دختران 7 تا 9 ساله اجرا شد که ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار صوری آن 70/0 بهدست آمد. از این پرسشنامه برای سنجش میزان خودکارامدی والدین استفاده شده است. سوالات1، 3، 5، 6، 8 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.
3-4-4- پرسشنامه ارتباط والد کودک(پیانتا،1992):
این مقیاس با 30 ماده برای ارزیابی کیفیت روابط کودک- والد ساخته شده است. ماده های این مقیاس بر مبنای نظریه دلبستگی و پیشینه پژوهشی در زمینه روابط مادر -کودک طراحی شده اند. به منظور ارزیابی کیفیت روابط والد و کودک از والدین خواسته می شود که این 30 ماده را در یک مقیاس پنج درجه ای لیکرت درجه بندی کنند. پیانتا(1992)با تحلیل عاملی به سه عامل اصلی در این مقیاس دست یافت: تعارض با 12ماده، عامل دوم، روابط مثبت با 10 ماده و عامل سوم وابستگی با 4 ماده است. تعارض جنبه های منفی رابطه مانند کشمکش با یکدیگر، عصبانی شدن نسبت به یکدیگر، نافرمانی و عدم پذیرش مهار و غیر قابل پیش بینی بودن را در بر می گیرد؛ روابط مثبت بر روابط نزدیک و صمیمی کودک – والد تاکید دارد، وابستگی میزان وابستگی نابهنجار کودک و والد را مورد ارزیابی قرار می دهد. همسانی درونی این عوامل با ترتیبب 83/0، 72/0 و 50/0 گزارش شده است(پیانتا،1992). در پژوهش خداپناهی و همکاران(1391) ضریب الفای کرونباخ برای عوامل روابط مثبت با دیگران، تعارض و وابستگی به ترتیب 79/0 ،73/0 و 57/0 به دست آمده است. و ضریب باز آزمایی با فاصله زمانی20 روزه برای عوامل روابط مثبت، تعارض و وابستگی به ترتیب70.، 61. و 65. به دست آمده که در تمام موارد از لحاظ آماری معنادار بودند.
در پژوهش قنبری و همکاران(1392) تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس نشان دهنده سه عامل مهم در این مقیاس بود: عامل اول با 12 ماده دربرگیرنده ابهام و سردرگمی، عامل دوم با 10ماده دربرگیرنده حساس بودن و پاسخ دهی و عامل سوم، دربرگیرنده دسترس پذیری با 10 ماده بود. ارزش ویژه عاملها به ترتیب برابر با 78/9، 76/2 و 02/2 بود که 87/42 درصد واریانس بواسطه این سه عامل تبیین می شد.سوالات 3، 6،9، 10، 15، 18، 19، 24، 25، 30، 31، 32 خرده مقیاس تعارض و سردرگمی را می سنجد؛سوالات 1، 4، 7، 13، 14، 20، 21، 23، 28، 29 مربوط به خرده مقیاس دسترس پذیری، سوالات2، 5، 8،11، 12 ، 16، 17، 22، 26،27،مر بوط به خرده مقیاس پاسخ دهی و حساسیت می باشد.این پرسشنامه نمره گذاری معکوس ندارد. در این پژوهش از نسخه قنبری و همکاران(1392) برای سنجش سبک های والدگری استفاده شده است.
3-4-5- پرسشنامه چند بعدی کمال گرایی فراست:
این پرسشنامه بوسیله فراست و همکاران(1990) بر اساس مفهوم چند بعدی کمال گرایی طراحی شده و شامل35 جمله و 6 بعد: نگرانی درباره اشتباهات، شک درباره اعمال، انتظار های والدینی، انتقاد گری والدینی، معیار های شخصی، و سازماندهی است(استوبر،1997). ضریب همسانی درونی برای کل پرسشنامه، برابر با86. و برای زیر مقیاس های نگرانی درباره اشتباهات ، شک درباره اعمال، انتظار های والدینی، انتقاد گری والدینی، معیار های شخصی و سازماندهی به ترتیب برابر است با 85.،72.،78.،47.،57.، و 83 . است(بیطرف و همکاران،1389). ضریب باز آزمایی با فاصله یک هفته نیز برای کل پرسشنامه برابر با 90/0 و برای زیر مقیاس ها نگرانی درباره ی اشتباهات، شک درباره اعمال، انتظار های والدینی، انتقاد گری والدینی، معیار های شخصی و سازماندهی به ترتیب برابر است با 84/0، 81/0 ، 79/0 ،53/0، 85/0 و 83/0 به دست آمده که همگی معنادار بوده و نمایانگر اعتبار نسبتا مناسب پرسشنامهی مذکور است. (بیطرف و همکاران،1389). بیطرف و شعیری (1391 ) اعتبار این پرسشنامه را مطلوب گزارش داده اند. در پژوهش محمدی و جوکار(1390) برای بررسی اعتبار این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده کردند که نتایج آن منجر به استخراج 5 زیر مقیاس، هنجار های شخصی، سازماندهی، نگرانی درباره اشتباه ها، شک در مورد اعمال و انتقاد گری والدینی و انتظار های والدین شد که 45 درصد واریانس کل پرسشنامه را تبیین میکرد. از این پرسشنامه برای سنجش میزان کمال گرایی والدین استفاده شده است. سوالات 1، 11، 15، 20و 26 مربوط به خرده مقیاس انتظارات والدینی؛ سوالات 2، 7، 8، 27 و 31 مربوط به خرده مقیاس سازماندهی؛ سوالات3، 5، 22، 35 و 29 مربوط به انتقاد والدینی؛ سوالات4، 6، 12، 16، 19، 24و 30؛ مربوط به معیار های شخصی؛سوالات9، 10، 13، 14، 18، 21، 23، 25و 34 مربوط به خرده مقیاس نگرانی درباره اشتباه؛ سوالات 17، 28، 32، 33 مربوط به خرده مقیاس شک و تردید می باشد. این پرسشنامه نمره گذاری معکوس ندارد. در این پژوهش از نسخهای که بیطرف و شعیری(1391) مورد مطالعه قرار داند، استفاده شده است.

3-5- شیوه انجام تحقیق:
1 – آماده سازی ابزارهای مورد استفاده.
2 –بررسی کلینیک های شهر مشهد و شرایط مراجعه کنندگان بدانها.
3-دریافت رضایت والدین برای شرکت خود و فرزندانشان در پژوهش حاضر.
4- بررسی ملاک های ورود و خروج برای کودکان مبتلا به اختلال اضطرابی و انتخاب نهایی کودکان مبتلا
5- اجرای پرسشنامه ها بصورت هم زمان در مورد والدین نمونه های تحقیق .
6– بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی های اضطرابی و جستجو در مدارس منطقه های مشابه در شهر مشهد و انتخاب آزمودنی های مشابه به لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی و وارسی میزان اضطرب آنها .
7- اجرای پرسشنامه ها بصورت هم زمان در مورد نمونه های غیر اضطرابی تحقیق .
8– ورود دادها به نرم افزار SPSS و تحلیل آنها.
3-6- شیوه تحلیل داده ها:
در این تحقیق علاوه بر استفاده از آمار توصیفی، برای مقایسه نتایج مربوط به متغیرهای اضطراب، سبکهای والد گری، کمالگرایی، خودکارآمدی والدین دو گروه کودکان بهنجار و کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی از روش تحلیل واریانس چندمتغیر(MANOVA) بر اساس نرم افزار 16SPSS استفاده شده است. البته لازم به ذکر است که برای مقابله ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنی های کودک و والدین انها در دو گروه از آزمون T و خی دو استفاده شده است.

فصل 4- یافته های پژوهشی

4-1- مقدمه:
هدف اساسی تحقیق حاضرتعیین تفاوت میزان اضطراب، سبکهای والدگری، خودکارآمدی والدینی و میزان کمالگرایی والدینی کودکان مبتلا به اختلالات اضطراب و کودکان غیر مبتلا بوده است بدین خاطر پس از اجرای آزمونها در مورد نمونه های مورد بررسی داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براین اساس در فصل حاضر نتایج بدست امده در دو قسمت توصیفی(در برگیرنده شاخص های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق) و نیز بررسی فرضیه های تحقیق ارائه خواهد شد.
4-2- نتایج توصیفی
در این قسمت نخست شاخص های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی و سپس یافته های توصیفی مرتبط با متغیر های تحقیق در گروه های دو گانه (مادران کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و غیر اضطرابی) ارائه خواهد شد.
4-2-1- نتایج توصیفی مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی
مجموع شرکتکنندگان در پژوهش حاضر 100 آزمودنی بودند که متشکل از دو گروه کودکان مضطرب (50نفر) همراه با مادرانشان، بیماران گروه بهنجار(50 نفر)همراه با مادرانشان می باشد.شاخص های توصیفی شرکت کنندگان در جدولهای 4-1 تا 4-7 ارائه می شود. لازم به تذکر است که در این قسمت و در جدولهای ارائه شده علاوه بر شاخصهای توصیفی، مقایسه ویژگی های جمعیت شناختی دو گروه نیز ارائه می گردد تا معناداری یا عدم معناداری ویژگی های آزمودنی های دو گروه کودکان مضطرب و بهنجار مشخص گردد.

جدول ‏41: فراوانی درصد مربوط به کودکان مورد مطالعه
شاخص
گروه
جنسیت
فراوانی
درصد
مقایسه فراوانی دوگروه برحسب جنسیت
کودکان مضطرب
مذکر
30
60
64/0 χ2=
(42/0)p=

مؤنث
20
40

کل
50
100

کودکان بهنجار
مذکر
26
52

مؤنث
24
48

کل
50
100

کل آزمودنی ها
مذکر
56
56

مؤنث
44
44

کل
50
100

نتایج مندرج در جدول 4-1، نشان می دهد که فراوانی جنسیت در دو گروه کودکان مضطرب و بهنجار با توجه به خی دو مشاهده شده در مقایسه با مقادیر بحرانی، با یکیدیگر متفاوت نیستند.

جدول ‏42: شاخصهای توصیفی مربوط به سن کودکان مضطب و بهنجار و مقایسه آنها با یکدیگر
شاخص
گروه
میانگین
انحراف معیار
مقایسه دو گروه
(سطح معناداری)
کودکان مضطرب
74/8
42/1
21/0-t=
(22/0)p=
کودکان بهنجار
02/9
47/1

کل
83/8
56/1

نتایج مندرج در جدول 4-2 ، نشان می دهد که t مشاهده شده ناشی از مقایسه میانگین های سنی دو گروه، برابر 21/0- است که در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار نمی باشد.
شاخص

گروه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره علائم اضطراب، کمال گرایی، اختلالات اضطرابی، اضطراب اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اختلالات اضطرابی، کمال گرایی، فرزند پروری، علائم اضطراب