منبع تحقیق درباره جامعه شناسی، انتقال معنا، آداب و رسوم، مردم شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

شده
8-طریقه ای برای کنترل هنجاری رفتار
9- مجموعه ای از تکنیک ها برای سازگاری با محیط خارج و همین طور با انسان های دیگر (صالحی امیری، سیدرضا، ص 5 ، به نقل از سعید قاسمی، 1389) دقت در تعاریفی متعددی که از جانب صاحبنظران در حوزه فرهنگ ارائه شده است، نشان می دهد صاحبنظران در این حوزه، فرهنگ را در دو معنا به کار برده اند که اگر بتوان آن‏ها را در کنار هم جمع کرد، تعریف قابل قبول ازفرهنگ ارائه خواهدشد. البته دراین پژوهش، منظور از واژه فرهنگ به دو معنا خواهد بود: نخستین معنا در چارچوب مردم شناسی یا جامعه شناسی، مفهومی فراگیراست که مجموعه نگرش ها، اعتقادات، آداب و رسوم، عرف ها، ارزش ها و اعمالی را توصیف می‏کند که در هر گروهی مشترک یا مطرح است. تعریف دوم از فرهنگ جهت گیری کارکردی تری دارد و بر پاره ای از فعالیت های مردم و محصولات این فعالیت ها که به جنبه فکری، اخلاقی و هنری زندگی انسان مربوط می شوند دلالت دارد. در این معنا فرهنگ به فعالیت هایی مربوط می شود که مبتنی بر روشنگری و پرورش ذهن است البته برای آنکه فعالیتی را فرهنگی بنامیم باید سه شرط اساسی برای آن قائل شویم:
1-فعالیت های مورد نظر شامل نوعی خلاقیت در تولید باشند.
2-فعالیت های مورد نظر به آفرینش و انتقال معنای نمادین بپردازند.
3-محصول

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، دانشجویان، خودانگیختگی Next Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، فعالیت‏های فرهنگی، کودکان و نوجوانان، رادیو و تلویزیون