منبع تحقیق درباره جامعه آماری، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد

می‌شود (سرمد، بازرگان وحجازی، 1384،ص.79).
3-2-2- دسته‌بندی پژوهش‌ها بر حسب نحوه و زمان گردآوری داده‌ها
پژوهشها بر اساس نحوه و زمان گردآوری دادهها بصورت زیر تقسیم بندی میشوند:
پژوهش تاریخی63: در صورتی که پاسخ مسئله به زمان گذشته مربوط باشد، در آن صورت، از روش تاریخی استفاده می‌شود. پژوهش تاریخی با توصیف انتقادی و تحلیل رویدادهای گذشته برای شناخت و درک بهتر رویدادها در زمان حال سروکار دارد (سرمد، بازرگان و حجازی، 1384،ص90).
پژوهش توصیفی64: تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیمگیری باشد (سرمد، بازرگان و حجازی، 1384،ص81).
پژوهش تجربی65: اگر پاسخ مسئله به زمان آینده مربوط باشد، از پژوهش تجربی استفاده می‌شود. هر گاه پژوهشگر به کار تازه‌ای دست بزند تا تغییراتی در شرایط فعلی ایجاد نماید، به پیش‌بینی رویدادهای آینده نیز علاقمند شده و این یک روش تجربی است زیرا هدف از این کار، تلاش برای ایجاد وضعیتی تازه بر اساس تجربه و آزمایش و مطالعه آن در شرایطی کنترل شده به منظور رسیدن به پیش‌بینیهای قابل تعمیمتر میباشد (سرمد، بازرگان و حجازی، 1384،ص.92).
این پژوهش بر مبنای هدفش از نوع پژوهش‌های کاربردی است. با توجه به اینکه هدف از پژوهش كاربردی دستیابی به پیامدهای عملی، پیدا كردن راه حل برای مسایل واقعی و توسعه دانش كاربردی در یك زمینه خاص و روش انجام كارهای عملی است و این پژوهش با ارائه راهکارهایی به شرکت کاله در سطح استان گیلان می‌تواند سبب عملکرد بهتر آنها گردد، جزو پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر از دیدگاه جمع‌آوری داده از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد. این روش برای آگاهی از دیدگاه‌ها، باورها و رفتار افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر اساس داده‌های به دست آمده از پرسش کتبی یا شفاهی به مقایسه واقعیت‌ها، تعیین میزان همبستگی یا پیوستگی، یا اشتراك و افتراق آن‌ها می‌پردازد. استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده سه شیوه اصلی گردآوری اطلاعات در مطالعات پیمایشی است (سکاران، 1388). همچنین از منظر قطعیت دادهها به دلیل آنکه تحقیق مبتنی بر فرضیه میباشد و در صدد آزمون فرضیهها هستیم، تحقیق قطعی است.
3-3- جامعه آماری
3-3-1- تعریف جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیۀ عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دادای یک یا چند صفت مشترک باشند. بر اساس این تعریف جامعه آماری باید از نقطه نظر زمانی و مکانی همۀ واحدهای مورد مطالعه را در بر گرفته و از در نظر گرفتن واحدهایی که فاقد صفات مشترک باشند جلوگیری نماید (حافظ نیا، 1385)
جامعه آماري تحقيق حاضر متشكل از كليه افرادي است كه به يكي از فروشگاههای زنجیرهای عرضه کننده محصولات شرکت کاله در سطح استان گیلان مراجعه و خرید نمودهاند.
3-3-2- نمونه‌گیری
نمونه عبارت است از تعدادی از افراد که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بودهاند و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند. در واقع نمونه گیری یکی از مراحل مهم تحقیق علمی است که به محقق این امکان را میدهد تا با صرف امکانات کمتر به نتایج مطلوب برسد و در زمان، هزینه و نیروی کار صرفهکویی کند. در .اقع منظور از نمونه گیری، فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است؛ به طوری که با مطالعه نمونه و خصوصیات و ویژگیهایش، بتوان آن را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد (حافظ نیا، 1385).
نمونۀ ما کلیۀ مشتریانی هستند که در مقطع جمع آوری دادهها به یکی از فروشگاههای زنجیرهای سناتور، اسکار و دلفین در سطح استان گیلان مراجعه کردهاند و روش نمونه گیری مورد استفاده، غیر احتمالی در دسترس میباشد. نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس متضمن گردآوری اطلاعات از اعضایی از جامعه است که برای ارائه اطلاعات براحتی در دسترس قرار دارند (دانایی فرد، الوانی و آذر،1386،ص321).
3-3-3- برآورد حجم نمونه
از آنجا که جامعه مورد نظر در این تحقیق نامحدود میباشد، برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران66 استفاده شده است که به شرح زیر میباشد:
(3-1)
که در این فرمول N حجم جامعه مورد نظر را نشان می دهد، t اندازه متغیر در توزیع نرمال است که از جدول مربوط در سطح احتمال مورد نظر استخراج می شود (1.96=t در سطح 95 درصد)، p درصد توزیع صفت در جامعه یعنی نسبت درصد افرادی است که دارای صفت مورد مطالعه می باشند (0.5)، q درصد افرادی است که فاقد آن صفت در جامعه هستند (0.5) و d هم تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن صفت در جامعه است که حداکثر نسبت آن تا 0.05 است.
روش نمونه گیری مورد استفاده، غیر احتمالی در دسترس میباشد. حجم نمونه در پژوهش حاضر 384 نفر در نظر گرفته شده. با توجه به گستردگی و پراکنده بودن جامعه، احتمال میرفت تعدادی از پرسشنامهها بازگشت داده نشوند بنابراین تعداد 400 پرسشنامه توزیع گردید. از 400 پرسشنامه توزیع شده تعداد 392 پرسشنامه جمعآوری شد (نرخ بازگشت 98%). از این تعداد پس از بررسی نرمال بودن دادهها برای انجام پژوهش در محیط نرم افزار Lisrel، تعداد 386 پرسشنامه قابلیت بررسی را جهت تحلیل مدل معادلات ساختاری کسب کردند که با توجه به حجم نمونه، مقدار مناسبی میباشد.
3-4- نتایج آزمون بارتلت جهت کفایت نمونه
قبل از اینکه بخواهیم تحلیل عاملی را انجام دهیم برای بررسی کفایت نمونهگیری از آزمونKMO67 استفاده گردید. شاخص KMO شاخصی از کفایت نمونهگیری است که کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی میکند و از این طریق مشخص میکند آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عاملهای پنهان یا اساسی قرار دارد یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، دادههای مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت نتایج تحلیل عاملی برای دادههای مورد نظر چندان مناسب نمیباشند ( مؤمنی، 1386). نتایج این آزمون در جدول 3-1 ارائه شده است.

جدول 3-1- نتایج آزمون KMO و کرویت بارتلت برای پرسشنامه
آزمون KMO مقیاس کفایت نمونه
921/0
آزمون کرویت بارتلت
مجذور خی دو
46/1

درجه آزادی
153

سطح معنی داری
000/0

نتایج آزمون KMO در جدول فوق بالاتر از 7/0 میباشد. با توجه به اینکه این عدد هرچه به یک نزدیکتر باشد نشاندهنده کفایت حجم نمونه میباشد، در نتیجه میتوان گفت که حجم نمونه مورد نظر در این تحقیق جهت تبیین مناسب و کافی است و از کفایت لازم برخـوردار است. همچنین معنیدار بودن آزمون بارتلت ( 05/0سطح معنیداری) نشانگر این است که تحلیل عاملی جهت بررسی و شناسایی این دادهها مناسب است. با توجه به اینکه در روش تحلیل عاملی حجم نمونه حداقل بین 5 تا 10 برابر تعداد متغیرهای مدل، توصیه شده است. (سرمد، بازرگان، حجازی، 1381) با داشتن 34 متغیر مشاهده شونده، در نظر گرفتن تعداد 384 پرسشنامه از این نظر قابل قبول است.
3-5- روشها وابزار جمعآوری اطلاعات
3-5-1- روشهای جمعآوری اطلاعات
به دلیـل نوع تحقیق و همچنین دسترسی سـریعتر به نظرات مشاهدهکنندگان، بهترین روش جمع‌آوری داده‌ها مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات بصورت زیر است:
1- تحقیقات میدانی: به منظور جمعآوري دادهها و اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها از پرسشنامه استفاده خواهد شد. بنابراین روش گرد آوری دادها در پژوهش حاضر میدانی است.
3-5-2- ابزار سنجش و نحوهی طراحی آن
ابزار سنجش وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری، ثبت و کمی نماید. این ابزارها عبارتاند از: پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه.
همانطور که اشاره شد در پژوهش حاضر، ابزار اصلی گردآوری داده پرسشنامه است که یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب دادههای تحقیق است. بدین منظور، با استفاده از پرسشنامههای معتبر خارجی، با کمک اساتید راهنما و مشاور و صاحب نظران در این حوزه، پرسشنامه جهت سنجش متغیرهای مورد بررسی تدوین گردید.
پرسشنامه مذکور شامل 2 بخش به شرح زیر است:
1. ‌‌‌سؤالات عمومی (مشخصات پاسخ دهنده): در سؤالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخدهندگان جمعآوری گردد. این بخش شامل 3 سؤال است:

جدول3-2- ترکیب سؤالات عمومی پرسشنامه
سؤالات عمومی(مشخصات
پاسخ دهنده
شاخص
سؤالات پرسشنامه
متغیر مورد اندازه گیری

ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان
1
تحصیلات

2
جنسیت

3
سن

2. سؤالات اختصاصی: این بخش که به فرضیه های تحقیق اختصاص دارد شامل 34 سؤال است. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سؤالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد. 9 سؤال در خصوص مسئولیت اجتماعی، 3 سؤال در خصوص تصویر قیمت، 4 سؤال در خصوص ارزش ویژه برند و 3 سؤال در خصوص رضایت، 4 سؤال در خصوص اعتماد برند، 3 سؤال در خصوص نگرش به برند، 5 سؤال در خصوص وفاداری برند و همچنین 3 سؤال برای سنجش تمایل برای قصد خرید میباشد. برای طراحی این سؤالات از طیف پنج گزینهای لیکرت که یکی از رایجترین مقیاسهای اندازهگیری به شمار می‌رود و دامنه نظر در آن از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم در تغییر است، استفاده گردیده است.
جدول 3-3- ارزش گذاری طیف لیکرت
کاملاً موافقم
موافقم
مطمئن نیستم
مخالفم
کاملاً مخالفم
5
4
3
2
1

در جدول ذیل تقسیم بندی سؤالات بر اساس متغیرها به همراه منابع به کار رفته در طراحی سؤالات ارائه گردیده است:
جدول3-4- ترکیب سؤالات اختصاصی پرسشنامه
متغیرهای مورد بررسی
تعداد سؤالات
سؤالات
شماره سؤالات
طیف
استخراج شده از مقاله
مسئولیت اجتماعی شرکت
احترام به محیط زیست
3
کاهش مصرف انرژی یا منابع طبیعی
9-1
طیف 5 گزینهای لیکرت، از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم
“A study of the impact of Corporate Social Responsibility and price image on retailer personality and consumers reactions (satisfaction, trust and loyalty to the retailer)”, Lombart and Louis. Journal of Retailing and Consumer Services (2014).

تولید محصولات سازگار با محیط زیست.

این برند محصولات خود را با عنوان محصولات زیست محیطی عرضه میکند.

احترام به مصرفکننده
3
توجه داشتن به حقوق مصرفکننده (از نظر اطلاعات، گارانتی و خدمات پس از فروش).

رفتار منصـفانه با مصرفکننده

ارائه اطلاعات دقیق به مصرفکنندگان در مورد ترکیب محصولات

فعالیتهای بشردوستانه
3
حمایت از مقامات محلی یا منطقهای

حمایت از فعالیتهای اجتماعی-فرهنگی و یا ورزشی

حمایت از جنبشهای بشردوستانه

تصویر قیمت
3
من مطمئنم قیمتهای ویژه جذابی از این برند میتوانم پیدا کنم.
12-10

“A study of the impact of Corporate Social Responsibility and price image on retailer personality and consumers reactions (satisfaction, trust and loyalty to the retailer)”, Lombart and Louis. Journal of Retailing and Consumer Services (2014).

من میتوانم هزینههایم را در ارتباط با این برند کنترل کنم.

من فکر میکنم که این برند تلاش میکند تا قیمتهای جذابی را به من ارائه دهد.

ارزش ویژه برند
4
هنگام خرید این برند مطمئن هستم متحمل هیچ ضرری نمی شوم
16-13

Sun., L.B.Ghiselli., Richard F.(2010).Developing a Conceptual Model of Brand Equity in the Hotel Industry Based on Aaker’s Perspective, Journal of Quality Assurance in

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره رفتار خرید، مصرف کننده، تصمیم خرید، مصرف کنندگان Next Entries منبع تحقیق درباره معادلات ساختاری، متغیر مستقل، تحلیل داده، مدل معادلات ساختاری