منبع تحقیق درباره توسعه فرهنگی، فعالیت های فرهنگی، برنامه های فرهنگی، مشروعیت بخشی

دانلود پایان نامه ارشد

ارتقای فرهنگ جامعه نیز بر عهده دانشگاه‏ها گذارده شد (آلتباخ1379، به نقل از رشیدی، حمیدرضا 1384) برنامه ریزی فرهنگی35 فرایند مستمری است که مشارکت همه فعالان اجتماعی را می طلبد، برنامه ریزی فرهنگی باید شرایط مناسبی را برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت های فرهنگی و هنری، که محل پرورش تجارب و ابتکارات است، فراهم آورد هدف برنامه ریزی فرهنگی تخصیص منابع، ایجاد تاسیسات و سازمان دهی اداری برای اداره امور فرهنگی است. (دوپویی 1376، به نقل از رشیدی 1384) برنامه ریزی فرهنگی ابزاری برای دستیابی به هدفی عالی به نام “توسعه فرهنگی “و توسعه فرهنگی نیز مهم ترین ابزار دستیابی به توسعه پایدار است. در ایران در سال 1376 وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری اقدام به تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی در سطح وزارتخانه کرد. زیر مجموعه های این معاونت با عنوان ادارات امور فرهنگی در سطح دانشگاه‏ها در کنار دو مجری قبلی برنامه های فرهنگی دانشگاه‏ها (نهاد رهبری و جهاد دانشگاهی) در مسائل فرهنگی به فعالیت پرداختند. با تشکیل چنین واحدهایی، دانشگاه‏ها کوشیدند تا به مسئله فرهنگ با دیدی تخصصی تر نگریسته و زاویه دید خود را در این خصوص تغییر دهند از آن پس متولی اصلی فعالیت های فرهنگی در دانشگاه‏ها ادارات امور فرهنگی گردیدند. برنامه ریزی فعالیت

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره دانشجویان، فعالیت‏های فرهنگی، مهارت های اجتماعی، زیبایی شناختی Next Entries منبع تحقیق درباره فضاهای فرهنگی، برنامه ریزی شهری، فعالیت های فرهنگی، مشارکت مردم