منبع تحقیق درباره توزیع فراوانی، ارزیابی عملکرد، مسئولیت پذیری، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

اهمیت

بله
خیر
1
2
3
4
5
6
7

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
رفتار
مسئولیت پذیری
19
95
1
5
1
5
0
0
0
0
0
0
1
5
3
15
15
75

صداقت
20
100
0
0
0
0
1
5
0
0
1
5
1
5
3
15
14
70

شهامت و شجاعت
20
100
0
0
0
0
0
0
1
5
2
10
4
20
7
35
6
30

تعهد و صمیمیت
19
95
1
5
1
5
0
0
0
0
2
10
5
25
5
25
7
35

صبر و پایداری
20
100
0
0
0
0
0
0
1
5
0
0
6
30
6
30
7
35

اعتماد به نفس
19
95
1
5
1
5
0
0
2
10
1
5
4
20
6
30
6
30

اخلاق
20
100
0
0
0
0
0
0
0
0
4
20
2
10
4
20
10
50

ارتباطات
19
95
1
5
1
5
1
5
1
5
2
10
5
25
6
30
4
20

انعطاف پذیری
20
100
0
0
0
0
0
0
0
0
3
15
6
30
6
30
5
25

نظم و انضباط
20
100
0
0
0
0
0
0
1
5
1
5
3
15
1
5
14
70

ادب و احترام
20
100
0
0
0
0
1
5
1
5
1
5
3
15
5
25
9
45

یافتههای حاصل از توزیع فراوانی پاسخهای خبرگان به ضرورت وجود و میزان اهمیت شاخصهای مؤلفه رفتار الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در جدول 4-3 نمایش داده شده است. با توجه به یافتههای این جدول مشاهده میشود که در مورد شاخصهای صداقت، شهامت و شجاعت، صبر و پایداری، اخلاق، انعطافپذیری، نظم و انضباط، ادب و احترام تمامی خبرگان موافق بوده و در مورد شاخصهای مسئولیتپذیری، تعهد و صمیمیت، اعتماد به نفس، ارتباطات هر کدام یک مخالف داشتهاند. در خصوص میزان اهمیت شاخصهای مؤلفه رفتار، شاخص مسئولیت پذیری بیشترین میزان اهمیت و شاخص ارتباطات کمترین میزان اهمیت در نظر گرفته شده است.

جدول 4-4-توزیع فراوانی پاسخ ها به ضرورت و میزان اهمیت شاخص های عملکرد نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
مولفه
شاخص ها
ضرورت وجود
میزان اهمیت

بله
خیر
1
2
3
4
5
6
7

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
عملکرد
رهبری( فرماندهی)
19
95
1
5
1
5
0
0
0
0
3
15
0
0
1
5
15
75

خلاقیت و نوآوری
20
100
0
0
0
0
0
0
0
0
2
10
2
10
8
40
8
40

آموزش
20
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
8
40
11
55

مدیریت در امور
20
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
10
6
30
12
60

برنامه ریزی
19
95
1
5
1
5
0
0
1
5
0
0
1
5
2
10
15
75

قدرت حل مسئله و تصمیم گیری
20
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
10
2
10
16
80

رشد و توسعه سازمانی
19
95
1
5
1
5
0
0
0
0
2
10
3
15
9
45
5
25

کمیت وظایف انجام شده
17
85
3
15
4
20
0
0
2
10
0
0
8
40
2
10
4
20

کیفیت وظایف انجام شده
20
100
0
0
0
0
0
0
1
5
0
0
1
5
3
15
15
75

یافتههای حاصل از توزیع فراوانی پاسخهای خبرگان به ضرورت وجود و میزان اهمیت شاخصهای مؤلفه عملکرد الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در جدول 4-4 نمایش داده شده است. با توجه به یافتههای این جدول مشاهده میشود که در مورد شاخصهای خلاقیت و نوآوری، آموزش، مدیریت در امور، قدرت حل مسئله و تصمیمگیری و کیفیت وظایف انجام شده تمامی خبرگان موافق بوده و در مورد شاخصهای رهبری(فرماندهی)، برنامهریزی، رشد و توسعه سازمانی هر کدام یک مخالف داشته و در مورد شاخص کمیت وظایف انجام شده 3نفر از خبرگان مخالف بودند. در خصوص میزان اهمیت شاخصهای مؤلفه عملکرد، شاخص قدرت حل مسئله و تصمیمگیری بیشترین میزان اهمیت و شاخص کمیت وظایف انجام شده کمترین میزان اهمیت در نظر گرفته شده است.
بطور کلی میتوان با توجه به یافتههای حاصل از پرسشنامه خبرگان ضرورت وجود مؤلفهها و شاخصهای الگو را تأیید کرد.
4-2- توصیف آماری دادههای پرسشنامه تحقیق
4-2-1- تحلیل دادههای جمعیت شناختی
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری، لازم است این دادهها توصیف شود. با توجه به یافتههای بخش اول پرسشنامه (اطلاعات جمعیت شناختی)، با استفاده از جداول و نمودارها به تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها میپردازیم.

4-2-1-1- جنسیت
جدول4- 5- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
زن
جمع کل
128
34
162
79
21
100

نمودار4-1- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت

بطوريكه در جدول شماره4-5- ملاحظه مي شود 128 نفر (79 درصد) از كاركنان مرد و 34 نفر (21 درصد) از آنها زن هستند كه بيشتر پاسخ دهندگان مرد هستند.

4-2-1-2- سنوات خدمتی
جدول 4-6- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سنوات خدمتی
درصد فراوانی
فراوانی
سنوات خدمتی
11.9
19.5
49.9
22.6
100
19
32
74
37
162
کمتر از 5 سال
بین 6 تا 10 سال
بین 11 تا 20 سال
21 سال و بالاتر
جمع کل

نمودار 4-2- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سنوات خدمتی

بطوريكه در جدول شماره4-6- ملاحظه مي شود 19 نفر(11.9 درصد) از كاركنان سنوات خدمتی کمتر از 5 سال، 32 نفر (19.5 درصد) از کارکنان سنوات خدمتی بین 6 تا 10 سال، 74 نفر (49.9 درصد) از کارکنان سنوات خدمتی بین 11 تا 20 سال، 37 نفر (22.6 درصد) از کارکنان سنوات خدمتی 21 سال و بالاتر هستند که بيشترين افراد نمونه داراي سنوات خدمتی بين 11 تا 20 سال مي باشند .

4-2-1-3- میزان تحصیلات
جدول 4-7- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب میزان تحصیلات
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری حرفه ای
دکتری تخصصی
جمع
18
20
70
34
14
6
162
11.1
12.3
43.2
21
8.6
3.7
100

نمودار 4-3- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب میزان تحصیلات
بطوريكه در جدول شماره4-7- ملاحظه مي شود 18 نفر(11.1 درصد) از كاركنان دارای مدرک دیپلم،20 نفر (12.3 درصد) از کارکنان دارای مدرک کاردانی، 70 نفر (43.2 درصد) از کارکنان دارای مدرک کارشناسی ، 34 نفر (21 درصد) از کارکنان دارای مدرک کارشناسی ارشد، 14نفر(8.6 درصد) از كاركنان دارای مدرک دکتری حرفه ای، 6 نفر(3.7 درصد) از كاركنان دارای مدرک دکتری تخصصی هستند که بيشترين افراد نمونه داراي مدرک کارشناسی مي باشند.
4-2-2- سئوال اول تحقیق: وضعیت ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش چگونه است؟
با توجه به یافته های بدست آمده وضعیت فعلی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش به شرح زیر میباشد:

4-2-2-1- میانگین و انحراف معیار شاخصهای مولفه رفتار در وضعیت فعلی

جدول 4-8- میانگین و انحراف معیار شاخص های مولفه رفتار در مدل ارزیابی عملکرد فعلی از نظر نمونه های مورد مطالعه
شاخص های مولفه رفتار
میانگین
انحراف معیار
مسئولیت پذیری
88/2
987/0
صداقت
13/3
955/0
شهامت و شجاعت
78/2
980/0
تعهد و صمیمیت
14/3
894/0
صبر و پایداری
02/3
965/0
اعتماد به نفس
065/3
984/0
اخلاق
26/3
936/0
ارتباطات
925/2
879/0
انعطاف پذیری
825/2
866/0
نظم و انضباط
52/3
987/0
ادب و احترام
51/3
957/0

براساس جدول 4-8- در بین شاخصهای مولفه رفتار در مدل ارزیابی عملکرد فعلی، بیشترین میانگین(52/3=µ) مربوط به شاخص نظم و انضباط بوده و کمترین میانگین مربوط به شاخص شهامت و شجاعت می باشد. همچنین شاخص های مسئولیت پذیری، شهامت و شجاعت، ارتباطات و انعطاف پذیری دارای میانگین کمتر از 3 بوده و شاخصهای صداقت، تعهد و صمیمیت، صبر و پایداری، اعتماد به نفس، اخلاق، نظم و انضباط و ادب و احترام دارای میانگین بالای 3 میباشد.

4-2-2-2-توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیارگویههای مولفه رفتار در وضعیت فعلی

جدول 4-9- توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار گویه های مولفه رفتار در مدل ارزیابی عملکرد فعلی از نظر نمونه مورد مطالعه
ردیف
گویه ها
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
میانگین
انحراف معیار

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

1
میزان مسئولیت پذیری فردی
6
7/3
37
8/22
82
6/50
25
4/15
12
4/7
3
912/0
2
تلاش و پشتکار
9
6/5
46
4/28
65
1/40
33
4/20
9
6/5
92/2
965/0
3
میزان مسئولیت پذیری گروهی
22
6/13
45
8/27
60
37
24
8/14
11
8/6
73/2
085/1
4
داشتن صداقت در گفتار
10
2/6
26
16
62
3/38
49
2/30
15
3/9
20/3
974/0
5
میزان صداقت در نوشتار
8
9/4
28
3/17
59
4/36
56
6/34
11
8/6
21/3
974/0
6
میزان صداقت در رفتار و محیط کار
7
3/4
38
5/23
74
7/45
34
21
9
6/5
3
919/0
7
میزان شجاعت و شهامت در پذیرش اشتباهات
15
3/9
46
4/28
70
2/43
23
2/14
8
9/4
77/2
973/0
8
پذیرش و انجام ماموریت در شرایط خاص
6
7/3
36
2/22
79
8/48
35
6/21
6
7/3
99/2
860/0
9
میزان انتقادپذیری از رده بالا و پایین
25
4/15
51
5/31
52
1/32
26
16
8
9/4
64/2
079/1
10
میزان دارا بودن روحیه فداکاری و گذشت در راستای بهبود شرایط
16
9/9
53
7/32
54
3/33
33
4/20
6
7/3
75/2
010/1
11
پایبندی به تعهدات شغلی
4
5/2
21
13
81
50
51
5/31
5
1/3
20/3
795/0
12
پایبندی به تعهدات سازمانی
5
1/3
37
8/22
73
1/45
41
3/25
6
7/3
04/3
870/0
13
پایبندی به ارزشهای اسلامی و انقلابی
2
2/1
22
6/13
56
6/34
62
3/38
20
3/12
47/3
920/0
14
برخورد صمیمانه در محیط کار
9
6/5
36
2/22
61
7/37
37
8/22
19
7/11
13/3
064.1
15
برخورد صمیمانه و محترمانه با همکاران و مراجعین
5
1/3
46
4/28
54
3/33
41
3/25
16
9/9
10/3
025/1
16
برخورد صمیمانه و محترمانه با زیردستان
16
9/9
44
2/27
54
3/33
33
4/20
15
3/9
92/2
114/1
17
میزان صبر و پایداری در سختیها
7
3/4
29
9/17
78
1/48
37
8/22
11
8/6
10/3
921/0
18
میزان صبر و پایداری در شرایط حساس وخاص نظامی
9
6/5
45
8/27
52
1/32
49
2/30
7
3/4
3
991/0
19
دارا بودن صبر و استقامت در انجام ماموریتهای محوله
11
8/6
40
7/24
63
9/38
40
7/24
8
9/4
96/2
984/0
20
میزان اعتماد به نفس در اتخاذ تصمیم
7
3/4
38
5/23
64
5/39
45
8/27
8
9/4
06/3
941/0
21
میزان اعتماد به نفس در اجرای امورات و وظایف
11
8/6
38
5/23
51
5/31
53
7/32
9
6/5
07/3
028/1
22
رعایت شئونات اخلاقی و نظامی
3
9/1
11
8/6
59
4/36
74
7/45
15
3/9
54/3
828/0
23
الگو بودن برای دیگران
8
9/4
28
3/17
75
3/46
42
9/25
9
6/5
10/3
921/0
24
امانت دار بودن
6
7/3
21
13
51
5/31
69
6/42
15
3/9
41/3
956/0
25
احترام به رسوم و عقاید و سلیقههای دیگران
12
4/7
41
3/25
57
2/35
41
3/25
11
8/6
99/2
040/1
26
کیفیت و میزان ارتباطات و بیان و شنود موثر
6
7/3
33
4/20
78
1/48
39
1/24
6
7/3
04/3
863/0
27
داشتن توانایی مذاکره و متقاعدسازی
11
8/6
46
4/28
72
4/44
29
9/17
4
5/2
81/2
895/0
28
میزان انعطافپذیری در برخورد با مسائل و مشکلات
6
7/3
39
1/24
84
9/51
30
5/18
3
9/1
91/2
802/0
29
میزان انعطافپذیری در مقابل تغییرات
10
2/6
61
7/37
57
2/35
29
9/17
5
1/3
74/2
930/0
30
حضور به موقع در محیط کار
7
3/4
13
8
39
1/24
80
4/49
23
2/14
61/3
973/0
31
رعایت

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره پرسش نامه، ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان، جمعیت شناختی Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، قانون مجازات، واژه نامه، ضرب و جرح