منبع تحقیق درباره توانایی ها، تعامل اجتماعی، سرمایه فرهنگی، نیازهای فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

مشارکت فعال جمعی در ابتکارات فرهنگی و ترغیب همکاری فعال بین جوامع و سازمآن‏ها برای پرورش ابتکارات فرهنگی.
دستیابی و برابری: حمایت و بهبود دستیابی و برابری و انصاف برای جامعه جهت مشارکت در ابتکارات فرهنگی که سلامت و تندرستی را حمایت می کند. که این دستیابی ها شامل فعالیت ها، پروژه ها، حوادث و رویدادها می باشد.
خلاقیت و نو آوری: ترفیع، ترغیب، شناسایی و حمایت توسعه خلاقیت و ابتکارات نو آوری به عنوان ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی جامعه.
برنامه اجرایی فرهنگی (CAP) 48
برنامه اجرایی فرهنگی شامل چهار الگوی زیر می باشد:
1-خلاقیت
هدف: ترغیب تفکر خلاق در جامعه و حمایت از افراد با استعداد و خلاق.
عقاید و تفکر خلاق، نو آوری، تفکر انتقادی و روش های حل مساله را تسهیل می بخشد.
توسعه فکر انتخاب شده خلاق
ارتقاء و بالا بردن استعدادها و توانایی های خلاق
پرورش و رشد استعداد و توانایی های خلاق
شبیه سازی و افزایش پتانسیل خلاق در زندگی روزانه
2- مردم ما
هدف: شناسایی و رصد نیازهای فرهنگی مختلف و حمایت از فرصت ها برای بیانیه و اظهار فرهنگی
جوامعی که در خلاقیت و فعالیت های فرهنگی مشارکت دارند جوامع سالمی هستند به طوری که مشارکت، توسعه مهارت، تعامل اجتماعی، انسجام فرهنگی و سرمایه فرهنگی را

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، کشورهای پیشرفته، منابع محدود، امور انسانی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کننده، بازاریابی، رفتار مصرف کننده، مصرف کنندگان