منبع تحقیق درباره تدوین خط مشی، خلاقیت و نوآوری، منابع اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

رقبا
13
7/16
2
ایجاد سیستم‌های گزارش دهی در دانشگاه برای اطلاع از پیشرفت کارها
12
4/15
3
آگاه سازی ذینفعان از اهداف دانشگاه
19
4/24
4
روشن سازی اهداف و استراتژی‌های دانشگاه برای تمام افراد دانشگاه
34
6/43

نمودار6-4. توزیع پراکنش نظرات نمونه آماری در مورد تدوین اهداف دانشگاه

در زمینه اهداف دانشگاه از بین چهار گزینه مطالعه شده روشن سازی اهداف، برنامه‌ها و استراتژی‌های دانشگاه برای تمام افراد دانشگاه با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این موارد معرفی گردید.پس از آن آگاه سازی ذینفعان از اهداف دانشگاه و نیز اطلاع از استانداردها و ارتقاء مؤسسه یه سطح رقبا و سپس در انتهای لیست ایجاد سیستم‌های گزارش دهی در دانشگاه به منظور اطلاع از پیشرفت کارها توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول 7-4. توزیع پراکنش نظرات نمونه آماری درباره استراتژی‌های مرتبط با نوآوری
ردیف
موارد مرتبط با استراتژی و خط مشی های نوآوری
فراوانی
درصد فراوانی
1
به روز رسانی اطلاعات و دانش افراد و رسیدن به سطح رقبا
19
4/24
2
ارزیابی چالش ها، موانع و مشکلات پیش روی تدوین اهداف
29
2/37
3
در نظر گرفتن افراد و روشن سازی اهداف برای آنان
25
1/32
4
پیگیری مراحل اجرای اهداف در دانشگاه
5
4/6

نمودار 7-4. توزیع پراکنش نظرات نمونه آماری درباره استراتژی‌های مرتبط با نوآوری

در زمینه اصول مربوط به استراتژی و خط مشی های مرتبط با نوآوری از بین چهار گزینه مطالعه شده ارزیابی و در نظر داشتن چالش ها، موانع و مشکلات پیش روی تدوین اهداف با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این موارد معرفی گردید.پس از آن در نظر گرفتن افراد و روشن سازی اهداف برای آنان و نیز به روز رسانی اطلاعات و دانش افراد و رسیدن به سطح رقبا و سپس در انتهای لیست پیگیری مراحل اجرای اهداف در دانشگاه توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول 8-4. نظرات نمونه آماری در مورد تدوین خط مشی‌های دانشگاه برای ایجاد نوآوری
ردیف
انواع اهداف و خط مشی‌های دانشگاه
فراوانی
درصد فراوانی
1
وقتی خط مشی‌ها با تمرکز بر منافع ذینفعان تدوین شود
18
1/23
2
وقتی خط مشی‌ها با تمرکز بر فعالیت‌های رقبا تدوین شود
18
1/23
3
وقتی خط مشی‌ها با در نظر گرفتن مشکلات تدوین شود
11
1/14
4
وقتی خط مشی ها با توجه به تکنولوژی و دانش روز تدوین شود
31
7/39

نمودار 8-4. نظرات نمونه آماری در مورد تدوین خط مشی‌های دانشگاه برای ایجاد نوآوری

در زمینه انواع اهداف و خط مشی‌های دانشگاه از بین چهار گزینه مطالعه شده در صورتی که خط مشی هابا توجه به تکنولوژی و دانش روز تدوین شود. با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این موارد معرفی گردید.پس از آن تدوین خط مشی‌ها با تمرکز بر منافع ذینفعان.و نیز تدوین خط مشی‌ها با تمرکز بر فعالیت‌های رقبا به طور مشترک و سپس در انتهای لیست تدوین خط مشی‌ها با در نظر گرفتن مشکلات و ریسک‌ها. توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول 9-4. توزیع پراکنش نظرات نمونه آماری در مورد تمرکز بر ذینفعان دانشگاه
ردیف
انواع اولویت‌ها در مورد تمرکز بر ذینفعان دانشگاه
فراوانی
درصد فراوانی
1
حمایت از تفکر نوآور از جانب افراد در دانشگاه
8
3/10
2
ایجاد جو همکاری و هم‌افزايي جهت بهبود فرآیندها
40
3/51
3
شناسائی فن آوریهای نو و هدایت دانشگاه به این سمت
19
4/24
4
ایجاد تفکر با استفاده از منابع اطلاعاتی و دانش روز
11
1/14

نمودار 9-4. توزیع پراکنش نظرات نمونه آماری در مورد تمرکز بر ذینفعان دانشگاه

در زمینه انواع اولویت‌ها در مورد تمرکز بر ذینفعان دانشگاه از بین چهار گزینه مطالعه شده ایجاد جو همکاری و هم‌افزايي جهت بهبود فرآیندها با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این موارد معرفی گردید.پس از آن شناسائی فن آوریهای جایگزین نو و هدایت دانشگاه به این سمت و نیز ایجاد تفکر با استفاده از منابع اطلاعاتی و دانش روز و سپس در انتهای لیست حمایت از تفکر نوآور از جانب افراد در دانشگاه توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول 10-4. راهکارهای گسترش خلاقیت و نوآوری در دانشگاه با تمرکز بر ذینفعان
ردیف
راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه با تمرکز بر ذینفعان
فراوانی
درصد فراوانی
1
ایجاد محیطی مشارکتی با دانشجویان به منظور بحث و تبادل نظر
25
1/32
2
به کارگیری نظرسنجی‌های منظم و روشهای جمع آوری پیشنهادات
23
5/29
3
مشارکت دادن دانشجویان و…. در فعالیت‌های مرتبط با نوآوری
12
4/15
4
حمایت، تشویق و ترغیب فعالیت‌های توأم با خلاقیت
18
1/23

نمودار 10-4. راهکارهای گسترش خلاقیت و نوآوری در دانشگاه با تمرکز بر ذینفعان

در زمینه انواع راهکارهای گسترش خلاقیت و نوآوری در دانشگاه با تمرکز بر ذینفعان یک مؤسسه از بین چهار گزینه مطالعه شده ایجاد محیطی مشارکتی با دانشجویان به منظور بحث و تبادل نظر با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این موارد معرفی گردید.پس از آن به کارگیری نظرسنجی‌های منظم و سایر روشهای جمع آوری پیشنهاد است. و نیز حمایت، تشویق و ترغیب فعالیت‌های توأم با خلاقیت و سپس در انتهای لیست مشارکت دادن دانشجویان و…. در فعالیت‌های مرتبط با به روز رسانی و نوآوری توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول 11-4. ایجاد راهکار اثربخش برای ارتقاء نوآوری با تکیه بر معیار تمرکز بر ذینفعان
ردیف
چگونه با تمرکز بر ذینفعان راهکاری اثربخش برای نوآوری بیابیم
فراوانی
درصد فراوانی
1
در صورتی که تمرکز بر ذینفعان دانشگاه جوی مشارکتی بوجود آورد
8
3/10
2
در صورتی که افراد با توجه به بازار کار دست به نوآوری بزنند
10
8/12
3
در صورتی که ذینفعان در فعالیت‌های مؤسسه مشارکت داشته باشند
34
6/43
4
در صورتی که ایده‌های نو در عمل اجرا شوند
26
3/33

نمودار11-4. ایجاد راهکار اثربخش برای ارتقاء نوآوری با تکیه بر معیار تمرکز بر ذینفعان

در زمینه تمرکز بر ذینفعان دانشگاه از بین چهار گزینه مطالعه شده مشارکت ذینفعان دانشگاه در فعالیت‌های مؤسسه با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این موارد معرفی گردید.پس از آن در صورتی که ایده‌های نو در عمل اجرا شده و در حد ذهنیات باقی نماند. و نیز در صورتی که افراد با توجه به بازار کار و هدف دست به نوآوری بزنند و سپس در انتهای لیست در صورتی که تمرکز بر ذینفعان دانشگاه جوی مشارکتی بوجود آورد توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول 12-4. نظرات نمونه آماری درباره تمرکز بر ذینفعان و بازار کار برای ایجاد نوآوری
ردیف
اولویت‌های مورد نظر درباره‌ی ذینفعان و بازار
فراوانی
درصد فراوانی
1
برگزاری دوره‌های نظرسنجی و حمایت از ایده‌های برتر
37
4/47
2
در نظر داشتن نیازها، انتظارات دانشجویان در برنامه ریزی‌ها
5
4/6
3
در نظر گرفتن بازار کار و هدف و ارائه برنامه‌های متناسب آن
13
7/16
4
حمایت‌های مالی و سرمایه گذاری بروی ایده‌های نو
23
5/29

نمودار 12-4. نظرات نمونه آماری درباره تمرکز بر ذینفعان و بازار کار برای ایجاد نوآوری

در زمینه اولویت‌های مورد نظر درباره‌ی ذینفعان و بازار از بین چهار گزینه مطالعه شده برگزاری دوره‌های نظرسنجی و انتخاب حمایت از ایده‌های برتر با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این موارد معرفی گردید.پس از آن حمایت‌های مالی و سرمایه گذاری بروی افراد صاحب اندیشه و ایده‌های نو و نیز در نظر گرفتن بازار کار و هوف و ارائه برنامه‌های متناسب با آن و سپس در انتهای لیست در نظر داشتن نیازها، انتظارات و علاقه به دانشجویان در برنامه ریزی‌ها توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول 13-4. نظرات نمونه آماري درباره مديريت دانش و اطلاعات در دانشگاه
ردیف
موارد مربوط به مديريت دانش و اطلاعات
فراواني
درصد فراواني
1
استفاده از فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات در بهبود كارها
16
5/20
2
شناسايي نيازهاي دانشگاه از نظر دانش و اطلاعات روز
17
8/21
3
ايجاد تفكري خلاق با استفاده از منابع اطلاعاتي و دانش روز دنيا
13
7/18
4
ايجاد استراتژي مديريت اطلاعات براي حمايت از برنامه‌هاي نوآوري
32
41

نمودار 13-4. نظرات نمونه آماري درباره مديريت دانش و اطلاعات در دانشگاه

در زمینه موارد مربوط به مديريت دانش و اطلاعات از بین چهار گزینه مطالعه شده ايجاد يك استراتژي مديريت اطلاعات براي حمايت از برنامه‌هاي نوآوري و خلاقيت با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این موارد معرفی گردید.پس از آن شناسايي نيازهاي دانشگاه از نظر دانش و اطلاعات روز و نیز استفاده از فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات در بهبود كارها و سپس در انتهای لیست ايجاد تفكري خلاق با استفاده از منابع اطلاعاتي و دانش روز دنيا در زمينه نوآوري توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول 14-4. نظرات نمونه آماري در مورد مفيد واقع شدن مديريت دانش در ارتقاء نوآوری
ردیف
موارد مربوط به مفيد واقع شدن مديريت دانش در ارتقاء نوآوري
فراواني
درصد فراواني
1
استفاده از منابع جديد و به روز در تدريس دروس دانشگاهي
29
2/37
2
استفاده از رسانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي ترميم نقايص دانش
22
2/28
3
استفاده از دانش و ايده افراد صاحب‌نظر
16
5/20
4
مديريت و حمايت از استراتژي‌هاي اشاعه‌دهنده نوآوري
11
1/14

نمودار14-4. نظرات نمونه آماري در مورد مفيد واقع شدن مديريت دانش در ارتقاء نوآوری

در زمینه موارد مربوط به مفيد واقع شدن مديريت دانش در ارتقاء نوآوري در دانشگاه از بین چهار گزینه مطالعه شده استفاده از منابع جديد و به روز در تدريس دروس دانشگاهي با بیشترین درجه موافقت افراد نمونه آماری به عنوان مهم ترین عامل مربوط به این موارد معرفی گردید.پس از آن استفاده از رسانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي ترميم نقايص دانش و نیز استفاده از دانش و ايده افراد صاحب‌نظر و سپس در انتهای لیست مديريت و حمايت از استراتژي‌هاي اشاعه‌دهنده نوآوري در دانشگاه توسط افراد نمونه آماری معرفی و به ترتیب مورد موافقت قرار گرفته است.

جدول 15-4. نظرات نمونه آماري در زمينه گسترش نوآوري با توجه به مديريت دانش
ردیف
موارد مربوط به گسترش نوآوري با توجه به مديريت دانش
فراواني
درصد فراواني
1
شناسايي نقاط قوت و ضعف علمي دانشگاه در زمينه نوآوري
26
3/33
2
استفاده از تكنولوژي‌هاي برتر در بخش‌هاي مختلف دانشگاه
26
3/33
3
حمايت از خط مشي‌ها و برنامه‌هاي اشاعه‌دهنده نوآوري
15
2/19
4
برگزاري دوره‌هاي آموزش خلاقيت و نوآوري براي گسترش ايده‌هاي نو
11
1/14

نمودار 15-4 . نظرات نمونه آماري در زمينه گسترش نوآوري با توجه به مديريت دانش
در زمینه موارد مربوط به گسترش نوآوري با توجه به مديريت دانش و اطلاعات از بین چهار گزینه مطالعه شده شناسايي نقاط قوت و ضعف علمي دانشگاه در زمينه نوآوري و نیز استفاده از فن‌آوري‌ها و تكنولوژي‌هاي برتر در بخش‌هاي مختلف دانشگاه با

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره دانشگاه ایلام، منابع مالی، تخصیص منابع Next Entries منبع تحقیق درباره نوآوري، نيروهاي، كاري