منبع تحقیق درباره تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل داده، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

اگر 5/0 = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پيدا ‌مي‌کند. اين امر سبب مي‌شود که نمونه به حد کافي بزرگ باشد. (آذر، مومني،1380).
بنابراين حجم نمونه مورد نياز پژوهش عبارت است از :

3-5- پرسشنامه
ابزار جمع آوری داده ها، در هر پژوهش پیمایشی، پرسشنامه است. پرسشنامه مجموعهای از سوالها است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ های لازم را ارائه می دهد. این پاسخ ها داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. ابزار اصلی استفاده در این تحقیق پیمایشی پرسشنامه می باشد.
متداول ترین ابزاری که امروزه به منظور سنجش نگرش از آن استفاده می شود مقیاس لیکرت85 است. این مقیاس در ابتدای سال 1930 توسط لیکرت ابداع شد. در این روش پژوهشگر سوالاتی را درباره موضوعات جداگانه مشخصی طراحی و تدوین می نماید و هر یک از این نمونه ها نیز به اظهارنظر پیرامون هر یک از سوالات مذکور می پردازند(مک ناب،139).
شکل کلي : کاملا مخالفم – مخالفم – نظری ندارم – موافقم – کاملا موافقم
امتياز بندي : 1 2 3 4 5

جدول 3-1تركيب سئوالات پرسشنامه
متغیرها
شماره سوالات
جمع سوالات
محصول (کیفیت)
1 تا 6 و 15 تا 30 و 39 تا 42
26
قیمت
13-14
2
توزیع
31 تا 38
8
اطلاع رسانی
43 تا 46
4
برندینگ
47 تا 53
7
بسته بندی
7 تا 12
6
جمع
53

3-6-ویژگی های فنی ابزارهای گردآوری داده ها
دو ویژگی اساسی اندازه گیری که باید در بررسی تناسب و مفید بودن ابزارهای اندازه گیری مورد توجه قرار گیرد، روایی و پایایی است. بطور کلی دو سوال مهم در بررسی یافته های یک تحقیق مطرح می شود؛ اول اینکه نسبت به یافته های تحقیق یک طرح تا چه اندازه می توان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سوال باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سوال دوم این است که تا چه اندازه می توان یافته های تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سوال با اعتبار بیرونی تحقیق سر وکار دارد.
3-6-1- روايي86 پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند ویزگی و خصیصه ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی، 1386).
در تامین روایی پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش، روایی محتوا87 و روایی سازه88 مدنظر است. روایی محتوا، نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری بکار برده می شود، در واقع این نوع اعتبار فرآیند تعیین معرف بودن سوالات ابزار با توجه به ویژگی ها، مهارت ها، دانش و آنچه مورد اندازه گیری واقع می شود، می باشد. روایی محتوا توسط افراد متخصص و اساتید تعیین می شود. روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی انجام شده است. نتایج روش تحلیل عاملی تاًئیدی در فصل تجزیه و تحلیل داده ها (فصل چهارم) به تفصیل بیان خواهد شد.روایی پرسشنامه این تحقیق از روش تحلیل عاملی تأئیدی و با استفاده از نرم افزار لیزرل89 انجام شده است.
3-6-2- پايايي90 پرسشنامه
مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم و اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کند به کار مي رود.
بنابراين به منظور اندازه‌گيري قابليت اعتماد، از روش آلفاي کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار 19 Spss انجام گرديده است.
با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفای کرونباخ را محاسبه مي‌کنيم.

تعداد زير مجموعه‌هاي سئوال‌هاي پرسشنامه يا آزمون = J
واريانس زير آزمون Jام Sj2 =
واريانس کل پرسشنامه يا آزمون S2 =
جدول 3-2 میزان آلفای کرونباخ
متغیرها
میزان آلفای کرونباخ
محصول (کیفیت)
787/0
قیمت
725/0
توزیع
823/0
اطلاع رسانی
753/0
برندینگ
842/0
بسته بندی
834/0

با توجه به نتایج بدست آمده از آلفای کرونباخ که همه متغیرها بالای 7/0 می باشد، میتوان گفت پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.
3-7- روش گردآوری داده ها
اطلاعات را می توان به روش های گوناگون در مکان های مختلف و از انواع منابع گرد آوری کرد. روش های گرداوری اطلاعات مشتمل بر مصاحبه حضوری، مصاحبه تلفنی، مصاحبه رایانه ای، پرسشنامه حضوری، پستی یا الکترونیکی، مشاهده ی افراد یا رویدادها با ضبط یا بدون ضبط صوتی یا تصویری و انواع سایر فنون انگیزشی مانند آزمونهای برون فکنی و منابع اطلاعاتی می توانند دست اول یا دست دوم و یا از هر دو نوع باشد. افراد،گروهها و شماری از پاسخ دهندگانی که پژوهشگر آن ها را برگزیده است تا احتمال دیدگاههای آن ها را در زمینهای خاص گاه به گاه جویا شود، نمونه های از منابع دست اول می باشند (سکاران، 1385). نمونه های اطلاعات دست دوم نیز عبارتند از سوابق و بایگانی موسسات ، نشریات دولتی، تحلیل های صنعتی که مطبوعات ارائه می کنند و نظایر آن. در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه، کتب پایان نامهها، مقالات و اینترنت وغیره خواهد بود. به عبارتی بخشی از جمع آوری اطلاعات از طرق مطالعه و کاوش در مقالات، کتب و پایان نامهها و بخش دیگر از طریق پرسشنامه بدست می آید.
3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها
محقق پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسب که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه ها را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمایش قرار دهد و تکلیف آنها را مشخص نماید و سر انجام بتوان پاسخی (راه حلی) برای پرسشی که تحقیق تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن ان بود، بیاید (سرمد و همکاران،1380). در این تحقیق برای بررسی سوالات تحقیق از آمار استنباطی استفاده شده است.
در این تحقیق از آمار استنباطی مربوط برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات بهره گرفته شده است. در مرحله اول نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف . در مرحله بعد روایی سازه متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با استفاده از آزمون تی استیودنت به بررسی سوالات تحقیق پرداخته شد.
3-9- تحلیل عاملی تأئیدی
تحلیل عاملی از مجموعه ای از روشهای آماری تشکیل شده که هدفش ساده کردن یک مجموعه پیچیده از داده هاست. در علوم اجتماعی، تحلیل عاملی در مورد همبستگی بین متغیرها به کار می رود. در ادبیات تحلیل عاملی اساسا یک عامل، یا سازه است و بیان خلاصه و فشردهای از روابط میان مجموعه ای از متغیرها می باشد. به عبارت دیگر یک عامل، سازهای است که به طور عملیاتی بوسیله بارهای عاملی خود تعریف می شود و بارهای عاملی، همبستگی یک متغیر با یک عامل است (کلاین، 1381).
در ابتدا تحلیل عاملی صرفا یک روش اکتشافی آماری بود. اما اخیرا این امکان بوجود آمد که با استفاده از تحلیل عاملی می توان به آزمون فرضیه پرداخت. این روش را یورسکوک ابداع کرد و نام آن را تحلیل عاملی تأئیدی گذاشت. در این روش بر اساس مطالعات قبلی با نظریه های مرتبط با همبستگی های عاملی متغیرها، فرضیه سازی می شود. سپس تا جائیکه ممکن است به برازندن91 (جور) کردن این همبستگی ها در ماتریس هدف می پردازد (کلاین، 1381).
تحلیل عاملی تأئیدی در واقع یک آزمون نظریه است که در آن پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز می کند. این مدل که مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است، مشخص می کند که کدام متغیرها با کدام عامل ها و کدام عامل ها با یکدیگر همبسته می شود. برای ارزشیابی روایی سازه نیز یک روش قابل اعتماد به پژوهشگر عرضه می کند تا از این طریق بتواند به گونه بارزی فرضیه هایی درباره ساختار عاملی دادهها که ناشی از یک مدل از پیش تعیین شده با تعداد و ترکیب مشخصی از عامل هاست، بیازماید. روش تأئیدی بعد از مشخص کردن عامل های پیش تجربی، از طریق تعیین برازندگی مدل عاملی از پیش تعیین شده، تطابق بهینه ساختارهای عاملی مشاهده شده و نظری را برای مجموعه داده ها ازمون میکند(هومن،1380).

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل

4-1- مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها، غیره وابستگی دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است.فرایند تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی و غیره در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
تجزیه و تحلیل دادهها به عنوان مرحله ای از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده هايي كه به وسيله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوري شده‌اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود.
4-2- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می رود.

4-2-1- جنسيت
جدول 4 -1- توزيع فراواني مربوط به جنسيت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
73
7/42
زن
98
3/57
جمع
171
100
همانطوري که در جدول و نمودار 1-4 مشاهده مي‌شود7/42 درصد از پاسخ دهندگان مرد و3/57 درصد زن بوده‌اند.

نمودار 4- 1- نمودارميلهاي مربوط به فراواني جنسيت پاسخ دهندگان

4-2-2- سن
جدول 4 -2- توزيع فراواني مربوط به سن پاسخ دهندگان
سن
فراوانی
درصد فراوانی
تا 20سال
17
9/9
21 تا 30 سال
41
0/24
بین 31 تا 40 سال
77
0/45
بیشتر از 40 سال
36
1/21
جمع
171
100
همانطوری که در جدول و نمودار 4 -2 مشاهده میشود9/9 درصد پاسخ دهندگان تا 20 سال، 0/24 درصد بین 21 تا 30 سال، 0/45 درصد بین 31 تا 40 و 1/21 درصد بیشتر از 40 سال سن دارند.

نمودار 4-2- نمودارميلهاي مربوط به فراواني سن پاسخ دهندگان

4-2-3- سطح تحصيلات
جدول 4 -3- توزيع فراواني مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
تا

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره مصرف کنندگان، مصرف کننده، تبلیغات بازرگانی، بازاریابی Next Entries منبع تحقیق درباره تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی، سطح معنی داری