منبع تحقیق درباره تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

دیپلم
26
2/15
تا لیسانس
64
8/39
تا فوق لیسانس
43
1/25
بالاتر از فوق لیسانس
34
9/19
جمع
171
100
همانطوری که در جدول و نمودار 4-3 مشاهده میشود 2/15 درصد پاسخ دهندگان تا دیپلم، 8/39 درصد تا لیسانس، 1/25 درصد تا فوق لیسانس و 9/19 درصد بالاتر از فوق لیسانس میباشند.

نمودار 4 -3- نمودارميلهاي مربوط به فراواني سطح تحصيلات پاسخ دهندگان
4-2- 4- سابقه استفاده
جدول 4-4- توزيع فراواني مربوط به سابقه استفاده پاسخ دهندگان
سابقه استفاده
فراوانی
درصد فراوانی
یک بار
56
7/32
بین 2 تا 5 بار
70
9/40
بیشتر از 6 بار
45
4/26
جمع
171
100
همانطوری که در جدول و نمودار 4-4 مشاهده میشود 7/32 درصد پاسخ دهندگان یک بار، 9/40 درصد بین 2 تا 5 بار و 4/26 درصد پاسخ کنندگان بیشتر از 6 بار استفاده کردند.

نمودار4-4- نمودار ميلهاي مربوط به فراواني سابقه استفاده پاسخ دهندگان
4-2- 5- شغل
جدول 4 -5- توزيع فراواني مربوط به شغل پاسخ دهندگان
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
خانه دار
50
2/29
کارمند
63
8/36
آزاد
58
9/33
جمع
171
100
همانطوری که در جدول و نمودار 4-5 مشاهده میشود 2/29 درصد پاسخ دهندگان خانه دار، 8/36 درصد کارمند و 9/33 درصد خانهدار میباشند.

نمودار4-5- نمودار ميلهاي مربوط به فراواني شغل پاسخ دهندگان

4-2- 6- منطقه سکونت
جدول 4 -6- توزيع فراواني مربوط به منطقه سکونت پاسخ دهندگان
منطقه سکونت
فراوانی
درصد فراوانی
منطقه 3
60
1/35
منطقه 1و2
43
1/25
سایر مناطق
68
8/39
جمع
171
100
همانطوری که در جدول و نمودار 4 -6 مشاهده میشود 1/35 درصد پاسخ دهندگان در منطقه 3، 1/25 در منطقه 1و2 و 8/39 درصد در سایر مناطق تهران سکونت دارند.

نمودار4-6- نمودار ميلهاي مربوط به فراواني منطقه سکونت پاسخ دهندگان
4-3- آمار استنباطی
به منظور تحلیل دادههای پژوهش از تحلیل های گوناگون استفاده شده است. در مرحله اول نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مورد بررسی قرار میگیرد. در مرحله بعد روایی سازه متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت با استفاده از آزمون تی تک نمونه به بررسی سوالات تحقیق پرداخته شد.
4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضها لازم است تا از وضعیت نرمال بودن داده ها اطلاع حاصل شود. تا بر اساس نرمال بودن یا نبودن آنها، آزمونها استفاده شود. در این آزمون اگر سطح معنیداری بدست آمده از اجرای آزمون، بزرگتر از مقدار خطا یعنی 05/0=α باشد فرض ودر غیر اینصورت فرض تاًیید خواهد شد.

داده ها نرمال نیست (از جامعه نرمال نیامده اند)
داده ها نرمال است (از جامعه نرمال آمده اند)

جدول4-7 – آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیر های تحقیق
متغیرها
کیفیت
قیمت
توزیع
اطلاع رسانی
برندینگ
بسته بندی
تعداد نمونه
171
171
171
171
171
171
معناداری دو طرفه
153/0
061/0
058/0
078/0
084/0
095/0
با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از 05/0 است پس فرض تایید می شود و نتیجه میگیریم که داده های جمع آوری شده برای متغیرهای تحقیق آن نرمال است.
4-3- ارزیابی بخش اندازهگیری مدل
در ارزیابی بخش اندازهگیری مدل محقق باید به بررسی روابط بین متغیرهای نهفته و متغیرهای آشکار مدل بپردازد. در اینجا هدف تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی اندازه گیری های مورد نظر است. در بحث اعتبار یا روایی این مسئله مطرح است که آیا شاخصها یا متغیرهای آشکار همان چیز را اندازهگیری میکنند که مدنظر محقق است یا چیز دیگری را. در مقابل مسئله اعتماد یا پایایی با این موضوع سرو کار دارد که شاخص های مورد استفاده با چه دقتی موضوع مورد نظر را اندازه گیری می کنند (کلانتری، 1388).
به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه یا متغیر مکنون، از ابزار تحلیل عاملی تأئیدی استفاده می شود. همچنین در این بخش با استفاده از تحلیل عاملی تأئیدی معادلات اندازه گیری شده مربوط به هر سازه (متغیر مکنون) استخراج و تفسیر می شوند (دانشگر،1390) تحلیل عاملی تأئیدی سازه های تحقیق به صورت زیر ارائه می شوند.

4-3-1- تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای متغیر کیفیت

شکل4-1- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر اهمیت کیفیت (تخمین استاندارد)

شکل 4-2- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای اهمیت کیفیت (معناداری ضرایب)

نتايج تحليل عاملي مندرج در اشکال (4-1و 4-2) نشان ميدهد كه تمامي شاخصهاي مربوط به اهمیت کیفیت از مقادير تي (بیشتر از 96/1) و بار عاملي (بیشتر از3/0) مورد قبولي برخوردارند و براي اهمیت از متغیر کیفیت شاخصهاي مناسبي محسوب ميشوند.

شکل 4-3- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص های ضرورت کیفیت (تخمین استاندارد)

شکل 4-4- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص های ضرورت کیفیت (معناداری ضرایب)

نتايج تحليل عاملي مندرج در اشکال (4-3و 4-4) نشان مي دهد كه تمامي شاخصهاي مربوط به ضرورت کیفیت از مقاديرتي (بیشتر از 96/1) و بار عاملي (بیشتر از3/0) مورد قبولي برخوردارند و برای ضرورت کیفیت شاخصهاي مناسبي محسوب ميشوند.

4-3-2- تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیر توزیع و برندینگ

شکل 4-5- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر توزیع و برندینگ (تخمین استاندارد)

شکل 4-6 – مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر توزیع و برندینگ (معناداری ضرایب)

نتايج تحليل عاملي مندرج در اشکال (4-5 و 4-6) نشان ميدهد،که تمامی شاخصهاي مربوط به توزیع و برندینگ از مقاديرتي (بیشتر از 96/1) و بار عاملي (بیشتر از3/0) مورد قبولي برخوردارند و برای توزیع و برندینگ شاخصهاي مناسبي محسوب ميشوند.
4-3-3- تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیرهای بسته بندی، قیمت و اطلاع رسانی

شکل 4-7- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای بسته بندی، قیمت و اطلاع رسانی (تخمین استاندارد)

شکل 4-8 – مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای بسته بندی، قیمت و اطلاع رسانی (معناداری ضرایب)

نتايج تحليل عاملي مندرج در اشکال (4-7 و 4-8) نشان ميدهد كه تمامي شاخصهاي مربوط به متغیرهای بسته بندی، قیمت و اطلاع رسانی از مقادير تي (بیشتر از 96/1) و بار عاملي (بیشتر از3/0) مورد قبولي برخوردارند و برای متغیرهای بسته بندی، قیمت و اطلاع رسانی شاخص هاي مناسبي محسوب ميشوند.
4-3-4- بررسی سوالات تحقیق
در صورتیکه یک متغیر نرمال باشد ما می توانیم از آزمون های پارامتری استفاده نمائیم و در صورتیکه متغیرها نرمال نباشند، مجوز استفاده از آزمون های پارامتری را نداریم. و باید برای آزمودن متغیرها از آزمون های ناپارامتری استفاده نمائیم.
با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نتیجه گرفتیم که تمامی متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمالی می باشند، سپس برای آزمون سوالات تحقیق از روش های پارامتری استفاده می نمائیم. حال به مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق با مقدار حد وسط عدد 3 می پردازیم. چون مقدار میانگین یک جامعه با یک عدد مقایسه می شود از آزمون تی تک نمونه ای (One- Sample T Test) استفاده می شود.
در تمامی آزمون ها اگر مقدار سطح معنی داری (Sig) بزر گتر از سطح خطا (05/0) باشد را نتیجه می گیریم و در صورتیکه سطح معنی داری (Sig) کوچکتر از سطح خطا (05/0) باشد را نتیجه میگیریم.

سوال اول: میزان اهمیتی که مشتریان برای عوامل مذکور قائل هستند.
H0: میانگین امتیازات داده شده به اهمیت عوامل مذکور برای مشتریان کوچکتر یا مساوی 3 است.
H1: میانگین امتیازات داده شده به اهمیت عوامل مذکور برای مشتریان بیشتر از 3 است.

جدول 4-8- نتایج آزمون t تک نمونه‌ای اهمیت عوامل مذکور از دید مشتریان
معیار
میانگین
آماره t
درجه آزادی
Sig
محصول (کیفیت)
0202/4
400/30
155
000/0
قیمت
9808/3
227/13
155
000/0
توزیع
9551/3
872/15
155
000/0
اطلاع رسانی
7917/3
665/12
155
000/0
بسته بندی
8889/3
017/26
155
000/0
بر اساس مقدار میانگین 02/4 آماره t عدد 40/30 و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است محصول (کیفیت)از دید مشتریان در سطح اطمینان 99 درصد دارای اهمیت می باشد.
بر اساس مقدار میانگین 98/3 آماره t عدد 22/13 و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است قیمت از دید مشتریان در سطح اطمینان 99 درصد دارای اهمیت می باشد.
بر اساس مقدار میانگین 95/3 آماره t عدد 87/15 و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است توزیع از دید مشتریان در سطح اطمینان 99 درصد دارای اهمیت می باشد.
بر اساس مقدار میانگین 79/3 آماره t عدد 66/12 و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است اطلاع رسانی از دید مشتریان در سطح اطمینان 99 درصد دارای اهمیت می باشد.
بر اساس مقدار میانگین 88/3 آماره t عدد 01/26 و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است بسته بندی از دید مشتریان در سطح اطمینان 99 درصد دارای اهمیت می باشد.
سوال دوم: میزان رضایت مشتریان از عوامل مذکور در رستوران پاکت
H0: میانگین امتیازات داده شده به رضایت مشتریان از عوامل مذکور کوچکتر یا مساوی 3 است.
H1: میانگین امتیازات داده شده به اهمیت عوامل مذکور برای مشتریان بیشتر از 3 است.

جدول 4-9- نتایج آزمون t تک نمونه‌ای رضایت عوامل مذکور از دید مشتریان
معیار
میانگین
آماره t
درجه آزادی
Sig
محصول (کیفیت)
4433/3
156/12
155
000/0
قیمت
7372/3
735/8
155
000/0
توزیع
8910/2
662/1-
155
098/0
اطلاع رسانی
1442/3
047/2
155
042/0
برندینگ
8370/3
657/22
155
000/0
بسته بندی
6261/3
296/10
155
000/0
بر اساس مقدار میانگین 44/3 آماره t عدد 15/12 و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است محصول (کیفیت) از دید مشتریان در سطح اطمینان 99 درصد ضرورت دارد.
بر اساس مقدار میانگین 73/3 آماره t عدد 73/8 و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است قیمت از دید مشتریان در سطح اطمینان 99 درصد ضرورت دارد.
بر اساس مقدار میانگین 89/2 آماره t عدد 66/1- و sig برابر با 098/0می باشد، از آنجائیکه sig بزرگتر از 5 درصد است توزیع از دید مشتریان در سطح اطمینان 95 درصد ضرورت ندارد.
بر اساس مقدار میانگین 14/3 آماره t عدد 04/2و sig برابر با 042/0می باشد، از آنجائیکه sig کوچکتر از 5 درصد است اطلاع رسانی از دید مشتریان در سطح اطمینان 95 درصد ضرورت دارد.
بر اساس مقدار میانگین 83/3 آماره t عدد 65/22 و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است برندینگ از دید مشتریان در سطح اطمینان 99 درصد ضرورت دارد.
بر اساس مقدار میانگین 62/3 آماره t عدد 29/10 و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است بسته بندی از دید مشتریان در سطح اطمینان 99 درصد ضرورت دارد.
سوال اول: میزان اهمیتی که خبرگان برای عوامل مذکور قائل هستند.
H0: میانگین امتیازات داده شده به اهمیت عوامل مذکور برای خبرگان کوچکتر یا مساوی 3 است.
H1: میانگین امتیازات داده شده به اهمیت عوامل مذکور برای خبرگان بیشتر از 3 است.

جدول 4- 10- نتایج آزمون t تک نمونه‌ای اهمیت عوامل مذکور از دید خبرگان
معیار
میانگین
آماره t
درجه آزادی
Sig
محصول (کیفیت)
3487/4
775/14
14
000/0
قیمت
1333/4
859/6
14
000/0
توزیع
3500/4
689/10
14
000/0
اطلاع رسانی
9000/3
583/4
14
000/0
بسته بندی
3556/4
880/12
14
000/0

بر اساس مقدار میانگین 34/4 آماره t عدد 77/14 و sig برابر با 000/0می باشد، از آنجائیکه sig کمتر از 5 درصد است محصول (کیفیت) از دید خبرگان

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل داده، روش تحقیق Next Entries منبع تحقیق درباره سطح معنادار، جمعیت شناختی، عوامل جمعیت شناختی، ضریب همبستگی