منبع تحقیق درباره تحقیقات و فناوری

دانلود پایان نامه ارشد

رسيدن به يک دانشگاه مطلوب و مطابق معيار جهاني مي باشد. تأثير اين امر در فعاليت آموزشي و بهتر کردن آن بر کسي پوشيده نيست و بر پايه همين باور است که بخش هاي مختلف امور فرهنگي از جمله کانونهاي فرهنگي – هنري و نشريات دانشجويي شکل گرفته در توسعه و تعميق فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه مي کوشند. نهادينه کردن فعاليتهاي فوق برنامه فرهنگي و پژوهشي دانشجويان، افزايش سطح مشارکت و رقابت دانشجويان در فعاليتهاي جمعي، فعليت بخشيدن استعدادهاي بالقوه جوانان و استفاده از شور جواني دانشجويان در جهت تقويت پيوندهاي دانشگاه با بخش هاي مختلف اجتماعي و اجرايي از اهدافي است که امور فرهنگي در راه گسترش امر فرهنگ سازنده و خلاق در دانشگاه دنبال مي کند. (آئین نامه تشکیل کانون های فرهنگی و هنری، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1387)
4-2-کانون هاي فرهنگي و هنري
کانونهاي فرهنگي که از سال 1377 فعاليت خود را آغاز نموده اندو بدين لحاظ از از مهمترين نهادهاي دانشجويي به شمار مي روند. نوآوري و نوزايي در فرهنگ و مناسبات اجتماعي، پرورش خلاقيت ها و استعدادهاي فرهنگي، هنري و اجتماعي جامعه دانشگاهي، زمينه سازي براي توسعه مهارت ها و توانايي هاي فکري و فرهنگي دانشجويان، کمک به برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي در تربيت نيروي انساني خلاق از اهداف

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، فعالیت های اقتصادی، سازمان های بین المللی، دانشجویان Next Entries منبع تحقیق درباره توسعه فرهنگی، فعالیت های فرهنگی، برنامه های فرهنگی، مشروعیت بخشی