منبع تحقیق درباره برنامه های فرهنگی، فعالیت های فرهنگی، رادیو و تلویزیون، نظام مالیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

برنامه های فرهنگی است ولی این هدف به ندرت محقق شده است تحقق این هدف مستلزم آن است که وزیران فرهنگ علاوه بر ایجاد گروه های ارزیاب در روند تصمیم گیری های اداری، خود را در حاشیه نگه دارند و از هر گونه اعمال نفوذ برای انعکاس خط مشی دولت بپرهیزند. تعیین سیاست و حمایت از آن، پول مالیلت، رضایت دادن به گزارش نهایی درباره نتایج قانونگذاری و هزینه ها و کمک به بهبود فرهنگ همه بدون دخالت دولت صورت می‏گیرد.
9-2-سرمایه گذاری واقع بینانه39
اگر فعالیت های فرهنگی بامنابع کافی پشتیبانی نشود ساختارآن با تداخل های مداوم و بحران های مدیریتی رو برو خواهد شد. موثرترین سیاست آن مبلغی بین 50 تا60 درصد از بودجه عملیاتی سالیانه لازم برای نهادها، و صرف اعطای بورس ها و کمک هزینه های تشویقی، می باشد همچنین بخش مهمی از هزینه‏ها باید به ابتکارات و فعالیت های جدید فرهنگی و در حال توسعه اختصاص یابد نه انکه مبالغی هنگفت، در اختیار سازمان های متورم و راکد ی قرار گیرد که بازدهی چندانی ندارند.
9-3تدوین چارچوبی قانونی عاری از تعصب
وجود نوعی نظام مالیاتی به نفع تولید کنندگان فرهنگی و هنری امری ضروری است و قوانین تجاری باید به نفع آنان طراحی شوند. حمایت از حق پدید آورنده، الزام همه شبکه های دولتی (رادیو و تلویزیون) به بالا

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره دانشجویان، فعالیت‏های فرهنگی، مهارت های اجتماعی، زیبایی شناختی Next Entries منبع تحقیق درباره فضاهای فرهنگی، برنامه ریزی شهری، فعالیت های فرهنگی، مشارکت مردم