منبع تحقیق درباره بافت تاریخی، شهر تاریخی، بافت تاریخی شهر

دانلود پایان نامه ارشد

تایسدل و تنر اک،‌تیم هیث, 1390)
خلق مکان: پیرس (1989) بیان می‌کند: «همه آنچه که برای کمک به یک بنای جدید در یک مجموعه قدیمی مورد نیاز است، ‌بلوغ مکان است که لازم است با بلوغ معماری تکمیل شود». با وجود این در همه حالت‌های طراحی شهری لازم است تا تجربه مکان مورد توجه قرار گیرد. مکان‌ها هم دارای ابعاد زیبایی شناختی و هم کارکردی هستند و هرکدام از این ابعاد بایستی دارای هم‌آهنگی باشند. خود کارکردها ابعادی کالبدی، ‌اجتماعی و اقتصادی دارند. پرسش اصلی طراحی در محله‌های مختلف این است: چه نوع مکانی خلق شده است؟ نوع مکان هم دارای ساختار کالبدی و هم یک ساختار کارکردی اجتماعی است. (استیون تایسدل و تنر اک،‌تیم هیث, 1390)
حس مکان: «حس مکان»، ‌مهم‌ترین خصلت زیبایی‌شناختی یک شهر تاریخی است که بایستی این حس حفظ شود. ماندگاری و تقویت حس مکان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های طراحی در یک شهر تاریخی است. هویت و توالی بصری ساختار کالبدی یک شهر تاریخی به شکلی ضروری به حفاظت و در صورت لزوم باززنده‌سازی بافت تاریخی شهر وابسته است. گرتز (1989) بیان می‌کند: «چالش کلیدی در حفاظت و باززنده‌سازی بافت کالبدی که بدون جعل تاریخ انجام می‌شود، ‌سرزندگی توالی تاریخی را حفظ می کند». (استیون تایسدل و تنر اک،‌تیم هیث, 1390) شکل گیری محله‌ها و بافت‌های تاریخی براساس رفتارهای سنتی و رفتارهای غالب بر پایه سنت‌های معقول ، همبستگی اجتماعی و احساس تعلق به فضا و مشارکت مردمی بوده است. سرزندگی و شادابی فضاها، وجود حرکت و جریان زندگی در فضا‌های محله، صرف قسمتی از وقت مردم در معابر جهت برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات و فرآیند اجتماعی شدن کودکان با بازی در محله، وجود روابط اجتماعی بسیار قوی میان مردم و تاکید بر ارزش های اجتماعی و همسایگی، وجود تعاون و همیاری در انجام فعالیت‌های مشترک همانند، برگزاری مراسم خاص، تامین امنیت مالی و جانی اهالی، توجه به انسان و مقیاس انسانی در طراحی فضاها و مانوس بودن اهالی محله با هم و ثبات حضور اهالی حس تعلق به محله را بین اهالی القا می‌نموده است. (هاشمی، 1390) از این رو، در هر نوع رهیافت به موضوع بهسازی، باید منابع مختص هر مکان را شناسایی و از آن بهره‌برداری کرد. حس مکان و خصلت نهفته در شهرهای تاریخی با آنکه منبعی کمیاب به شمار می‌آید، ولیکن نیازمند محافظت و مدیریت، چه در حفظ و چه در بهره برداری از مشخصه های مثبت آنهاست. این حس مکان، دارای ابعادی کالبدی و کارکردی است. (استیون تایسدل و تنر اک،‌تیم هیث, 1379)

فصل چهارم : روش شناسی تحقیق
تحقیق، در علوم مختلف از روشهاي مخصوص و متفاوت براي مطالعه و بررسي استفاده مي‌شود تا شناخت موضوع تحت بررسي را ممكن گرداند. لازم به توضيح است كه تعيين‌كننده نوع روش تحقيق مربوط به ماهيت سؤال مورد بررسي و نوع اطلاعاتي است كه براي شناخت موضوع, جمع‌آوري مي‌شود.
سرمد معتقد است پژوهش ها براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند
الف) تحقیق توصیفی
ب) تحقیق آزمایشی

4-1 تحقيقات توصيفي
تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل 5 دسته است:
1- پیمایشی 2- همبستگی 3- پس رویدادی 4- اقدام پژوهی 5- بررسی موردی
در تحقيقات توصيفي محقق به دنبال چگونگی موضوع است. تحقيقات توصيفي هم جنبه کاربردي دارد و هم جنبه مبنايي.در بعد کاربردي از نتايج در تصميم گيري و برنامه ريزي استفاده ميشود.ودر بعد بنيادي يا مبنايي به کشف حقايق و واقعيت هاي جهان خلقت مي پردازد. 
تحقيقات توصيفي از نظر شيوه نگرش  به دو دسته تقسيم ميشوند:
  الف)تحقيقات توصيفي محض
  ب) تحقيقات توصيفي-تحليلي
درتحقيقات توصيفي محض، محقق صرفا به کشف و تصوير سازي ماهيت و  وضعيت موجود مساله مي پردازد، ولی در تحقيقات توصيفي-تحليلي، علاوه بر تصوير سازي آنچه هست به تشريح و تبيين دلايل چگونه بودن و چرايي وضعيت مساله نیز مي پردازد.
بخشی از تحقیق پیش رو از نوع توصیفی – تحلیل می باشد. داده های گردآوری شده روش کتابخانه ای و اسنادی و آن دسته از داده ها که توسط نگارنده به روش میدانی برداشت شده اند
تحقیق پیش رو از نوع کاربردی می باشد، که از نتایج آن در فصل ششم به صورت طرحی کاربردی در بسترتاریخی مورد نظر( شهر عقدا) بهره گرفته شده است.

4-2 تحقيق تاريخي
تحقيق تاريخي فعاليتي است براي شناخت واقعيت‌هاي گذشته و يك از دشوارترين انواع پژوهش است اين تحقيق وقايع مربوط به گذشته را مورد تعبير و تفسير و ارزيابي قرار مي‌دهد. در اين روش هدف اين است كه وقايع گذشته دقيق و درست شناسايي شوند تا وضع موجود بهتر درك گردد. در روشهاي ديگر مانند توصيفي يا تجربي محقق مي‌تواند نمونه مورد مطالعه را با ميل خود انتخاب نمايد, اما در تحقيق تاريخي مجبور است فقط اطلاعات و اسنادي را كه از گذشته باقي مانده‌اند مورد بررسي قرار دهد. به عنوان مثال بررسي وضع تعليم و تربيت ايران در دوران قاجار نمونه‌اي از تحقيق تاريخي است. بررسي روند آموزش عالي ايران از تشكيل دانشگاه جندي‌شاپور تا تأسيس دارالفنون مثال ديگري از اين نوع تحقيق مي‌باشند.
پژوهش تاریخی به کلیت تحقیق کیفی بسیار نزدیک است. در هر دو مورد، محقق کوشش می کند تا حد امکان به مدارک مورد نیاز تحلیل یک پدیده اجتماعی پیچیده دست یابد. این روند به جست و جو، جمع آوری و سازماندهی مدارک، ارزیابی و تشکیل روایتی کل نگر و قابل باور از آنها نیاز دارد. در این فرآیند، تفسیر داده ها کلیدی و مهم است (عینی فر،136:1388).
تحقيقات تاريخي با استفاده از اسناد و مدارک معتبر انجام ميشودتا بتوان از اين طريق ويژگيهاي عمومي و مشترک پديده ها و حوادث تاريخي و دلايل آنها را تبيين کرد. مثلا تحقیق تاریخی می تواند به بررسی اوضاع و احوال دولت ها و نحوه عمل آن ها و نوع روابطشان با مردم پرداخته ، عوامل سقوط آنها را تشخیص داده و بر اساس آن نظریه ارائه دهد.
منابع اين تحقيق عبارتست از:
منابع دست اول:که مستقيما در ارتباط با حادثه قرار ميگيرد و ممکن است به شکل کتبی، شفاهی، تصویری، مادی و مانند آن مشاهده شوند.
منابع دست چندم:که به طورغيرمستقيم در ارتباط با حادثه قرار دارند و به اتکای منابع دست اول تهیه می شوند.که ممکن است به صورت نقل قول های مستقیم یا به صورت کتبی و شفاهی، چند دست بگردند و از سندی به سند دیگر انتقال یابند.
جمیز آکرمان اینگونه استدلال می کند که : ” ما به مکان هایی چون اکروپلیس در آتن و صومعه سیستین تنها برای تجربه ای که از معانی آنها بدست می آید مراجعه می کنیم.” این بدین معناست که نمی توان تنها با کالبد ساخته شده، که بسیاری از عناصر آن یا دچار تباهی شده یا به گونه ای شرایط آن با گذشت زمان تفاوت کرده، تعامل داشت. اجسام فیزیکی بدون تدابیر تکمیل کننده تفسیر از قبیل گردآوری مدارک، ارزیابی و روایت چیزی را بیان نمی کنند.
تحقیق تفسیری – تاریخی تنها راهبردی است که بیانگر چگونگی شکل دادن به روایتی است که رویدادهای گذشته را تشریحی می کند. راهبردهای دیگر، به ویژه در مجموعه روش های کیفی ، به دلیل موضع گیری نوشتاری می توانند از ساختار روایی پیشنهادی این راهبرد بهره ببرند.
از نظر تدابیر، تحقیق تفسیری تاریخی امکان درگیر شدن با متن رویداد گذشته را فراهم می آورد. این تدابیر شامل استفاده از بایگانی ها، مصاحبه ها ، اسناد باستان شناسی و دیگر منابع خلاصه است .
بارزان و گراف بر این باورند که یادداشت برداری، که منظور از آن نوشتن دقیق و برداشت شخصی یک واقعیت یا فکر از منابع موجود است، گامی است ” به سوی تهیه پیش نویس متن”

4-3 جمع بندی
در پژوهش پیش رو از چند روش تحقیق به صورت همزمان استفاده شده است که عبارتند از:
الف) روش تاریخی – تفسیری، که در شناسایی بافت تاریخی عقدا از آن استفاده شده است.
ب) روش توصیفی تحلیلی، که در فصل دوم که مبانی نظری پژوهش مطرح شده، از این روش استفاده شده است.
ج) روش تطبیقی، که در بررسی نمونه های مشابه، در فصل سوم از این روش بهره گرفته شده است.

روش تحقیق در پژوهش حاضر، از نوع توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات پایه، بر اساس مطالعات کتابخانه ای و پژوهش های میدانی، گردآوری شده است. با توجه به کمبود اطلاعات، تنها منابع موجود مورد استفاده ، اسناد تاریخی و شواهد بقایای کالبد معماری شهر بود. بنابراین ، همگام با پژوهش های میدانی، در مطالعات کتابخانه ای تمامی اسناد و کتاب های تاریخی موجود ، تهیه و موضوعات مرتبط بررسی شدند.
بخشی از این پژوهش مبتنی بر کار میدانی است که در بافت تاریخی شهر عقدا صورت گرفته است. این محدوده شامل خانه ها، مساجد، حسینیه ها و… است که با روش نمونه گیری گزینشی از میان خانه ها و بررسی کلیه نمونه ها در مورد مساجد و حسینیه ها انجام شده است. باتوجه به اهداف پژوهش نحوه قرارگیری نمونه ها در بافت شهر و اتصال و همجواری آنها با یکدیگر نیز به روش تطبیقی بررسی شده است.
با توجه به اینکه مطالعات فصل دوم این پژوهش در حوزة روا نشناسی محیط و در جهت شناخت تأثیر رسوم و اداب مذهبی بر احیای محیط است، و بسیاری از پژوهش های معماری بین رشته ای بوده و نیازمند روشهای خاص ترکیبی می باشد(معماریان، طغرالجردی،کمالی پور، 1389). در این فصل از روش مطالعات ترکیبی استفاده کرده ایم. گفتنی است که چنین روشی به مفهوم جمع آراء نبوده، بلکه در هدفی واحد، آرای مختلف را، که ناشی از کثرت روش تحقیق است، به طریقی پویا ترکیب می نماید
برای گردآوری اطلاعات از قلمرو مکانی تحقیق، علاوه بر روش کتابخانه ای، از روش میدانی، بهره گرفته شد.
در آخر، نتایج تطبیق داده شد تا میزان صحت و سقم فرضیة مذکور، با تکیه بر یافته های برگرفته از پاسخ های فوق برای بیان نظریة تحقیق، مشخص شود.
در بخش عملي نيز به روش مطالعه موردی، چهارچوب نظري مذكور در رابطه با خانه و حسینیه های شهر عقدا ارزيابي گرديد. دراين راستا، خانه ها و حسینیه های روستای هفتادر که اين منطقه و در همسایگی عقدا قرار دارد و دارای قدمتی به اندازه خود عقدا است نیز مورد بررسی قرار گرفت.
برداشت نقشه، عكسبرداري و مصاحبه با ساكنان آنها نیز جهت تکمیل داده های تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند.

فصل پنجم- مطالعات منطقه ای
بخش اول- شهرستان اردکان
5-1-1 جغرافياي طبيعي منطقه
فلات مركزي ايران، مناطق مابين رشته جبال البرز و رشته كوههاي زاگرس را تشكيل مي‌دهد كه استان يزد تقريباً در ميانه اين فلات قرار دارد.
كوير مركزي و حواشي كوير لوت از شمال و شرق قسمت هايي از استان يزد را فرامي‌گيرند. علاوه‌بر اين، كويرها و حوضچه‌هاي تبخيري ديگري نيز در ميانه استان وجود دارد و به همين علت يزد را به عنوان منطقه اي كويري و بياباني مي شناسند.
• توپوگرافي
استان يزد از نظر پستي و بلندي داراي تنوع است و ارتفاع آن از سطح درياي آزاد در نقاط مختلف متفاوت و از حدود 850 متر (در اطراف كوير ريگ زرين) تا 4055 متر (شيركوه) تغيير مي كند.
تراكم ارتفاعات در سه رشته مجزي كه عمدتاً رشته جبال مركزي ايران را دنبال مي كنند در منطقه ديده مي‌شوند و راستاي آنها شمال غربي – جنوب شرقي و شمالي – جنوبي است. علاوه‌براين، كوههاي جدا مانده‌اي نيز در سطح استان به طور پراكنده وجود دارند. بلندترين ارتفاعات در جنوب غربي يزد قرار دارند كه از نظر اقليمي نيز بر منطقه تأثير مي گذارند.
در شمال (محدوده شهرستان اردكان) بلندترين نقطه، كوه خونزا با ارتفاع 3158 متر قرار دارد كه به وسيله كوههاي سفيد، انجيرآوند، باغي، نيوك و حوض جعفر احاطه شده است.

• بارندگي
مقدار متوسط بارندگي سالانه در قسمت هاي مختلف استان متفاوت و همراه با افزايش ارتفاع به ميزان آن افزوده مي شود. در مناطق كويري مانند كوير سياه كوه، ريگ زرين و در انجير از 50 ميليمتر در سال كمتر و خط همباران 100 ميليمتر كوهپايه هاي استان را به طور متوسط در ارتفاعات 1300 تا 1500 متري محصور مي‌سازد. بارندگي سالانه استان در بلندي هاي شيركوه به 350 ميليمتر در سال و در بوانات و باجگان به 300 ميليمتر و بالاخره در كوههاي انجيره

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره بافت تاریخی، جلفای اصفهان، شهر اصفهان Next Entries منبع تحقیق درباره صنایع غذایی، صوره الارض، بنیاد مسکن