منبع تحقیق درباره ایفای تعهدات، تعلیم و تربیت، مشارکت مردم، زندگی کاری

دانلود پایان نامه ارشد

بیشتری دارد بدلیل پیچیدگی این مدل، اطلاعات مربوط بدان ابتدا توضیح و شرح داده و سپس برای درک بهتر مطالب به صورت نمودار درختی (نمودار شماره 3) نمایش داده شد ه است. لذا در اینجا لازم است به توضیح در باره این رویکرد پرداخته شود.
15-1برنامه فرهنگی برودی:
از نظر برودی45 شهردار شهر هولروید46 یک شهر خلاق در برگیرنده ایده ها و اندیشه های جامعه و ترغیب اعضای آن برای تفکر خلاق است. شهر خلاق و پویا، با انرژی، زیرک و نو آور است برنامه فرهنگی، پتانسیل خلاق جامعه، توانگر کردن و مشارکت مردم جامعه، و زندگی کاری را توسعه می دهد. در راستای هدف رشد و توسعه، نیاز برای سرمایه گذاری در خلاقیت، یادگیری و دانش برای نیروی کار آینده، تعلیم و تربیت افراد جوان دارای اهمیت فراوانی است از نظر وی فرهنگ بخش مهم و اساسی از زندگی است. که نشان دهنده هویت ما و شیوه ای است که ما زندگی می کنیم و این که ما چه کسی هستیم را نشان می دهد. در حقیقت فرهنگ ما یک بیانیه و شرح حالی است از اینکه چه کسی هستیم و نشان دهنده ی ایده ها، اعتقادات، و ارزش های ماست و هویت و انتظارات ما را از آینده منعکس می نماید. شورای شهر هالروید برنامه فرهنگی را برای ایجاد و تقویت فرصتها در جهت ایفای تعهدات برای مشارکت در فرهنگ و افزایش قدرت و جاذبه فرهنگی شهر

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، کشورهای پیشرفته، منابع محدود، امور انسانی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کننده، بازاریابی، رفتار مصرف کننده، مصرف کنندگان