منبع تحقیق درباره انحراف معیار، روابط موضوعی، سازگاری عاطفی، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

ط برای سوالهایی که همبستگی دو رشته ای آنها در هر دو ملاک :1- کل نمره 2- نمره هریک از حوزه ها در سطح معناداری 001/0تایید شده بود. تعیین گردیده است و همبستگی های درونی بین سه حوزه پرسشنامه محاسبه شده است که در زیر ارائه می شود.(کرمی،1377).

حوزه ها
1
2
3
1 (عاطفی)

20%
19%
2 (اجتماعی)
20%

24%
3 (آموزشی)
19%
24%

همبستگی حوزه سازگاری (وجه اشتراک مقیاسها با یکدیگر)
نوری (1380)، روایی این پرسشنامه را از طریق تعیین همبستگی با فرم موازی (پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا) برابر 73/0 بدست آورده است.
پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا دارای 180 سوال دو گزینه ای آری یا خیر است که دو قطب سازگاری فردی و اجتماعی را می سنجد آزمون دارای 15 خرده مقیاس است که پس از اجراء 15 نمره بدست می دهد شافر (1935) ضریب پایایی فردی را حدود 88/0 تا 90/0 و ضریب پایایی سازگاری اجتماعی را 86/0 تا 90/0 بدست اورده است.
پایایی این پرسشنامه از طریق روش دو نیمه کردن نیز به شرح این جدول بدست آمده است:

حوزه
ضریب پایایی
اجتماعی
78%
عاطفی
72%
آموزشی
70%
کل
71%

شیوه نمره گذاری پرسشنامه سازگاری :
برای پاسخهایی که نشانگر وجود سازگاری است .نمره صفر و در غیر این صورت .نمره یک منظور شد.جمع نمرات آزمودنی در هریک از حوزه ها ی سازگاری و نمره کل با فرمهای درصدی موجود ، به تفکیک ، مقایسه شد و آزمودنی ها در دسته خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف قرار گرفتند.آزمودنی ها در دسته خیلی خوب و خوب بعنوان دانش آموزان با سازگاری پایین جایگزین شدند.
نحوه جمع آوری داده ها:
بعد از انتخاب نمونه، 235 آزمودنی به پرسشنامه روابط موضوعی بل وسازگاری پاسخ دادند که در پرسشنامه روابط موضوعی 45 سوال و سازگاری 60 سوال درج شده بود از دانش آموزان خواسته شده بود که مطابق دستورالعمل به سوالات پاسخ دهند.:
دانش آموزان محترم ، سوالهایی که خواهید خواند بمنظور انجام تحقیقی در مورد شناسایی ویژگی های شخصیتی افراد انجام می گیرد. توجه داشته باشید که سوالات تنها به ارزیابی خصو صیات شخصی شما می پردازد و بدیهی است که در هر یک از موارد، پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد. بنابر این خواهشمند در هر سوال صرفاٌ گزینه ای را انتخاب کنید که نظر واقعی شما‌‌‌ ست و عقاید تان را به بهترین شکل منعکس می کند. اطمینان داشته باشید که پاسخهای شما کاملاٌ محرمانه است. لذا خواهشمند است که کاملا، صادقانه پاسخ دهید زیرا صداقت و همکاری شما شرط اسا‌سی در نتایج این تحقیق است.
لازم به ذکر است که در طول اجرای آزمون از ذکر مستقیم کلمات روابط موضوعی و سازگاری، بدلیل تاثیری که در نحوه پاسخ دهی آزمودنی‌ها بگذارد خودداری گردید.
روش تحلیل داده ها
پس از بررسی پاسخنامه‌ها، پاسخنامه های آزمودنی‌ها نمره گذاری شد. برای هر آزمودنی، 4 نمره سازگاری (عاطفی، اجتماعی،آموزشی و کل )در نظر گرفته شد و با نمراتی که از آزمون روابط موضوعی بدست آمد، از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه فصل چهارم:
در این فصل پس از گردآوری داده ها، با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

در قسمت آمار توصیفی برای توصیف داده ها از آمار مرکزی و پراکندگی همچون میانگین، انحراف معیار، کجی و کشیدگی، کمترین و بیشترین و همچنین رسم نمودار استفاده خواهد شد. همچنین در قسمت آمار استنباطی نیز برای آزمون فرضیه ها از آزمون آماری مناسب استفاده خواهد شد.
در این پژوهش از آنجایی پیش فرض آمار پارامتریک برقرار است و متغیرها فاصله ای هستند برای سنجش فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می شود. همچنین برای پیش بینی تأثیر نیز از آزمون رگرسیون استفاده خواهد شد.

تحلیل داده‌های کمی از زاویه توصیفی
جدول 1-4 شاخص های توصیفی روابط موضوعی

میانگین
انحراف معیار
کجی
کشیدگی
کمترین
بیشترین
روابط موضوعی
84.18
7.43
0.05-
0.09-
60
104

جدول بالا شاخص های توصیفی روابط موضوعی را نشان می دهد. با توجه به داده های به دست آمده میانگین روابط موضوعی 84.18 با انحراف معیار 7.43 است. میزان کجی(0.05-) و کشیدگی(0.09-) نشان می دهد نمرات بهنجارند. کمترین میزان به دست آمده 60 و بیشترین میزان 104 است.

نمودار1-4 هیستوگرام روابط موضوعی

جدول 2-4 شاخص های توصیفی بیگانگی

میانگین
انحراف معیار
کجی
کشیدگی
کمترین
بیشترین
بیگانگی
31.2
2.63
0.32-
0.58
21
38

جدول بالا شاخص های توصیفی بیگانگی را نشان می دهد. با توجه به داده های به دست آمده میانگین خرده مقیاس بیگانگی 31.2 با انحراف معیار 2.63 است. میزان کجی(0.32-) و کشیدگی(0.58) نشان می دهد نمرات بهنجارند. کمترین میزان به دست آمده 21 و بیشترین میزان 38 است.

نمودار2-4 هیستوگرام بیگانگی

جدول 3-4 شاخص های توصیفی دلبستگی ناایمن

میانگین
انحراف معیار
کجی
کشیدگی
کمترین
بیشترین
دلبستگی ناایمن
23.89
2.67
0.26
0.36-
18
31

جدول بالا شاخص های توصیفی دلبستگی نا ایمن را نشان می دهد. با توجه به داده های به دست آمده میانگین خرده مقیاس دلبستگی نا ایمن23.89 با انحراف معیار 2.67 است. میزان کجی(0.26) و کشیدگی(0.36-) نشان می دهد نمرات بهنجارند. کمترین میزان به دست آمده 18 و بیشترین میزان 31 است.

نمودار3-4 هیستوگرام دلبستگی ناایمن

جدول 4-4 شاخص های توصیفی خودمیان بینی

میانگین
انحراف معیار
کجی
کشیدگی
کمترین
بیشترین
خودمیان بینی
19.71
2.54
0.28-
0.53-
11
24

جدول بالا شاخص های توصیفی خودمیان بینی را نشان می دهد. با توجه به داده های به دست آمده میانگین خرده مقیاس خودمیان بینی 19.71 با انحراف معیار 2.54 است. میزان کجی(0.28-) و کشیدگی(0.53-) نشان می دهد نمرات بهنجارند. کمترین میزان به دست آمده 11 و بیشترین میزان 24 است.

نمودار4-4 هیستوگرام خودمیان بینی

جدول 5-4 شاخص های توصیفی بی کفایتی اجتماعی

میانگین
انحراف معیار
کجی
کشیدگی
کمترین
بیشترین
بی کفایتیاجتماعی
9.32
1.41
0.46-
0.15-
5
12

جدول بالا شاخص های توصیفی بی کفایتی اجتماعی را نشان می دهد. با توجه به داده های به دست آمده میانگین بی کفایتی اجتماعی 9.32 با انحراف معیار 1.41 است. میزان کجی(0.46-) و کشیدگی(0.15-) نشان می دهد نمرات بهنجارند. کمترین میزان به دست آمده 5 و بیشترین میزان 12 است.

نمودار6-4 هیستوگرام بی کفایتی اجتماعی

جدول 7-4 شاخص های توصیفی سازگاری

میانگین
انحراف معیار
کجی
کشیدگی
کمترین
بیشترین
سازگاری
175.19
12.28
1.47-
9.16
92
203

جدول بالا شاخص های توصیفی سازگاری را نشان می دهد. با توجه به داده های به دست آمده میانگین سازگاری 175.19 با انحراف معیار 12.28 است. میزان کجی(1.47-) و کشیدگی(9.16) نشان می دهد کشیدگی نمرات در این متغیر زیادتر از حد بهنجار است. کمترین میزان به دست آمده 92 و بیشترین میزان 203 است.

نمودار7-4 هیستوگرام سازگاری

جدول 8-4 شاخص های توصیفی سازگاری عاطفی

میانگین
انحراف معیار
کجی
کشیدگی
کمترین
بیشترین
سازگاری عاطفی
33.38
3.29
0.73-
1.42
18
39

جدول بالا شاخص های توصیفی سازگاری عاطفی را نشان می دهد. با توجه به داده های به دست آمده میانگین سازگاری عاطفی 33.38 با انحراف معیار 3.29 است. میزان کجی(0.73-) و کشیدگی(1.42) نشان می دهد نمرات بهنجارند. کمترین میزان به دست آمده 18 و بیشترین میزان 39 است.

نمودار8-4 هیستوگرام سازگاری عاطفی

جدول 9-4 شاخص های توصیفی سازگاری اجتماعی

میانگین
انحراف معیار
کجی
کشیدگی
کمترین
بیشترین
سازگاری اجتماعی
28.93
2.33
0.12
0.5
22
38

جدول بالا شاخص های توصیفی سازگاری اجتماعی را نشان می دهد. با توجه به داده های به دست آمده میانگین خرده مقیاس سازگاری اجتماعی 28.93 با انحراف معیار 2.33 است. میزان کجی(0.12) و کشیدگی(0.5) نشان می دهد نمرات بهنجارند. کمترین میزان به دست آمده 22 و بیشترین میزان 38 است.

نمودار9-4 هیستوگرام سازگاری اجتماعی

جدول 10-4 شاخص های توصیفی سازگاری آموزشی

میانگین
انحراف معیار
کجی
کشیدگی
کمترین
بیشترین
سازگاری آموزشی
29.15
2.25
0.32-
1.46
20
36
جدول بالا شاخص های توصیفی سازگاری آموزشی را نشان می دهد. با توجه به داده های به دست آمده میانگین خرده مقیاس سازگاری آموزشی 29.15 با انحراف معیار 2.25 است. میزان کجی(0.32-) و کشیدگی(1.46) نشان می دهد نمرات بهنجارند. کمترین میزان به دست آمده 20 و بیشترین میزان 36 است.

نمودار10-4 هیستوگرام سازگاری آموزش

تحلیل داده‌های کمی از زاویه استنباطی

یافته‌های مربوط به فرضیه شماره 1
جدول 11-4 آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه میان روابط موضوعی و سازگاری
روابط موضوعی
همبستگی
سطح معنی داری
ضریب تعیین
سازگاری
**0.42
0.00
17.64

جدول بالا آزمون همبستگی میان روابط موضوعی و سازگاری را نشان می دهد.
همان طور که مشاهده می شود میزان همبستگی میان روابط موضوعی با سازگاری 0.42=r با سطح معنی داری 0.001=sig و ضریب تعیین 17.64=r2*100 است که نشان می دهد این همبستگی با میزان خطای 0.01=α و سطح اطمینان 0.99=p مثبت و معنی دار است. از این رو این فرضیه مورد تأیید است.

یافته های مربوط به فرضیه شماره 2

جدول 12-4 آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه میان خرده مقیاس های روابط موضوعی با سازگاری عاطفی
سازگاری عاطفی
همبستگی
سطح معنی داری
ضریب تعیین
بیگانگی
**0.2
0.003
4
دلبستگی نا ایمن
**0.4
0.00
16
خود میان بینی
**0.49
0.00
24.01
بی کفایتی اجتماعی
**0.29
0.00
8.41

جدول بالا آزمون همبستگی میان خرده مقیاس های روابط موضوعی با سازگاری عاطفی را نشان می دهد.همان طور که مشاهده می شود میزان همبستگی میان بیگانگی با سازگاری عاطفی 0.2=r با سطح معنی داری 0.003=sig و ضریب تعیین 4=r2*100 است که نشان می دهد این همبستگی با میزان خطای 0.01=α و سطح اطمینان 0.99=p مثبت و معنی دار است.
همچنین میزان همبستگی میان دلبستگی نا ایمن با سازگاری عاطفی 0.4=r با سطح معنی داری 0.001=sig و ضریب تعیین 16=r2*100 است که نشان می دهد این همبستگی با میزان خطای 0.01=α و سطح اطمینان 0.99=p مثبت و معنی دار است.
میزان همبستگی میان خودمیان بینی با سازگاری عاطفی 0.49=r با سطح معنی داری 0.001=sig و ضریب تعیین 24.01=r2*100 است که نشان می دهد این همبستگی با میزان خطای 0.01=α و سطح اطمینان 0.99=p مثبت و معنی دار است.
میزان همبستگی میان بی کفایتی اجتماعی با سازگاری عاطفی 0.29=r با سطح معنی داری 0.001=sig و ضریب تعیین 8.41=r2*100 است که نشان می دهد این همبستگی با میزان خطای 0.01=α و سطح اطمینان 0.99=p مثبت و معنی دار است.

یافته های مربوط به فرضیه شماره 3

جدول. 13-4 آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه میان خرده مقیاس های روابط موضوعی و سازگاری اجتماعی
سازگاری اجتماعی
همبستگی
سطح معنی داری

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره روابط موضوعی، انسان پژوهی، دانش پژوه، سازگاری عاطفی Next Entries منبع تحقیق درباره سطح معنی داری، روابط موضوعی، سازگاری اجتماعی، ضریب تعیین