منبع تحقیق درباره ارزشیابانه، 1383)، (احمدی،، عاطفی:

دانلود پایان نامه ارشد

روئت نیست.
مایرز30 (2002) ، نگرش را واکنش ارزشیابانه ای خوشایند یا نا خوشایند به چیزی یا کسی تعریف کرده است که در باورها، احساس ها یا رفتارهای ارادی فرد منعکس می شود. نگرش عبارت است از یک حالت عاطفی مثبت و منفی نسبت به هر چیزی که می توانیم در ذهن خود منسجم کنیم. به عبارت دیگر ترکیب شناخت‏ها، احساس ها و آمادگی برای عمل نسبت به یک چیز معین را نگرش شخص نسبت به آن چیز می‏گویند (رفیعی و همکاران، 1386) نگرش دلایل بروز رفتارهای هر فرد می باشد (کریمی، 1379)
یاسپرس 31درباره نگرش می گوید: نگرش آمادگی برای کنش یعنی آمادگی برای نوع ویژه ای از فعالیت می‏باشد. و می تواند نوعی جهت گیری مثبت یا منفی در برابر یک شئ، یک شخص، جمع ویژه ای از اشخاص، یک گروه باشد. وی در جای دیگر نگرش را باور ها، ادراک ها و مجموعه ای از آگاهی ها یا شناخت های مردم نسبت به یک پدیده تعریف می کند که افراد به کمک آن‏ها معنی و مفهوم رفتار و رویدادها را تفسیر می کنند. (احمدی، 1383)
روان شناسان اجتماعی، نگرش را نظامی دارای سه جزء زیر می دانند: 1-عنصرشناختی، شامل دانش، اطلاعات، اعتقادات و باورها ی شخصی در باره ی موضوع یا شیءمشخص
2-عنصر عاطفی: جنبه هیجانی و ارزشیابانه ی نگرش که تظاهر آن به صورت دوست داشتن یا نداشتن موضوع نگرش است

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، دانشجویان، خودانگیختگی Next Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، فعالیت‏های فرهنگی، کودکان و نوجوانان، رادیو و تلویزیون